Archiwum miesiąca: Maj 2018

Zarządzanie przez jakość

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i treść zarządzania przez jakość 5
1.1. Pojęcie jakości 6
1.2. Warunki wprowadzania powszechnej jakości 10
1.3. Normy ISO 9000 19
Rozdział II. Charakterystyka firmy XXX Sp. z o.o. 31
2.1. Profil produkcji firmy 31
2.2. Zakres działalności 39
2.3. Struktura organizacyjna a możliwości jej zmiany 48
Rozdział III. Efekty ekonomiczne firmy po wdrożeniu ISO 9002 56
3.1. Etapy wdrażania zarządzania przez jakość 57
3.2. Koszty wdrażania ISO 9002 66
3.3. Osiągnięte efekty jakościowe produktów 77
3.4. Wpływ ISO 9002 na zwiększenie zamówień i sprzedaży produktów 77
3.5. Korzyści ekonomiczne firmy 79
3.6. Bilans po wdrożeniu ISO 9002 83
Zakończenie 99
Spis tabel 101
Spis schematów 101
Spis rysunków 101
Spis literatury 102

Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji

Wstęp 2
Rozdział 1 Pojęcie, cel i zakres zarządzania personelem 6
Rozdział 2 Wymiary zarządzania personelem 14
2.1. Ekonomiczny wymiar zarządzania personelem. 14
2.2. Organizacyjny wymiar zarządzania personelem. 16
Rozdział 3 Pozyskiwanie personelu 20
3.1. Planowanie potrzeb kadrowych. 20
3.2. Rekrutacja. 24
3.3. Metody doboru kadr. 27
Rozdział 4 Rozwój pracowników 32
4.1. Szkolenie i doskonalenie. 32
4.2. Ocena wyników doskonalenia zawodowego. 36
4.3. Planowanie i realizowanie kariery zawodowej. 42
Rozdział 5 Utrzymanie załogi(stabilizacja personelu) 53
5.1. Określenie wynagrodzenia. 53
5.2 Określenie świadczeń. 56
5.3. System motywowania. 58
Rozdział 6 Kierowanie stosunkami pracowniczymi 65
6.1. Związki zawodowe. 65
6.2. Negocjacje zbiorowe. 69
Rozdział 7 Badania własne w „RUCH” S.A. wybranego problemu zarządzania personelem 71
7.1. Historia firmy. 71
7.2. Hipoteza, cel i problemy badawcze. 74
7.3. Wybór i opis grupy do badania. 78
7.4. Metody badawcze (wzór tych metod). 81
7.5. Opis przebiegu badania. 83
7.6. Wyniki badań. 84
7.6.1.Tabela wyników. 84
7.6.2. Szczegółowa analiza wyników i wnioski. 86
7.6.3. Wnioski z badań i weryfikacja hipotezy. 89
Zakończenie 91
Spis tabel 93
Spis rysunków 93
Załączniki 94
Literatura 96

Zarządzanie należnościami

Wstęp 3
Rozdział I. Należności jako część składowa kapitału obrotowego 5
1.1. POJĘCIE KAPITAŁU OBROTOWEGO 5
1.2. CYKL KAPITAŁU OBROTOWEGO 10
1.3. POJĘCIE I KLASYFIKACJA NALEŻNOŚCI 19
Rozdział II. Determinanty poziomu należności od kontrahentów 24
2.1. KREDYT KUPIECKI 24
2.2. OCENA WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTÓW 29
2.3. UPUSTY CENOWE 40
2.4. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 42
Rozdział III. Ujęcie należności od kontrahentów w księgach rachunkowych 48
3.1. WYCENA I EWIDENCJA NALEŻNOŚCI W MOMENCIE ICH POWSTANIA 48
3.2. WYCENA NALEŻNOŚCI NA MOMENT BILANSOWY 53
3.3 INWENTARYZACJA NALEŻNOŚCI 55
Zakończenie 59
Bibliografia 61

Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział 1. Organizacja i funkcje gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja materiałów 4
1.2. Zadania szczegółowe gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie 8
1.3. Fazy obrotu materiałowego 12
1.4. Gospodarka zaopatrzeniowa 16
1.5. Charakterystyka służb zaopatrzeniowych 20
Rozdział 2. Organizacja ewidencji materiałów 22
2.1. Zasady wyceny materiałów 23
2.2. Metody wyceny rozchodu materiałów 27
2.3. Inwentaryzacja materiałów 37
2.4. Ujęcie materiałów w księgach rachunkowych 39
2.5. Komputerowe systemy ewidencji materiałów 43
Rozdział 3 Zarządzanie materiałami w jednostce budżetowej 48
3.1. Logistyczne decyzje zarządzania zapasami 48
3.2. Polityka zaopatrzenia w jednostce budżetowej 50
Zakończenie 57
Bibliografia 60

Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie sprzedającym samochody osobowe na przykładach

WSTĘP 3
I. RYNEK NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLSCE 5
1.1. Charakterystyka produktu 5
1.2. Struktura podaży 14
1.3. Popyt na rynku nowych samochodów osobowych 17
II. ISTOTA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH DEALERSKICH 30
2.1. Pojęcie i funkcje marketingu 30
2.2. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie 38
2.3. Szanse i ograniczenia wynikające ze struktury podaży 49
III. WYKORZYSTANIE ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO NA PRZYKŁADACH WYBRANYCH FIRM DEALERSKICH 52
3.1. Organizacja struktur marketingu 52
3.2. Zakres działań marketingowych na przykładzie PTHM Auto Plus Sp. z o.o. 54
3.3. Działania marketingowe INTRMOTO Sp. z o.o. Centrum Napraw Samochodowych 62
IV. PRÓBA OCENY WPŁYWU ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTW 66
4.1. Wyniki działalności dealerów 66
4.2. Związek zarządzania marketingowego z pozycją konkurencyjną przedsiębiorstwa 68
4.3. Wpływ uwarunkowań zewnętrznych 75
ZAKOŃCZENIE 81
BIBLIOGRAFIA 83
SPIS TABEL 86
SPIS RYSUNKÓW 87
ANEKS 88

Zamówienia publiczne w rozwoju przedsiębiorstw

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. Przesłanki racjonalnego wydatkowania środków publicznych 5
1.1. System zamówień publicznych i jego istota 5
1.2. Środki publiczne i ich dysponenci 9
1.3. Prawne i ekonomiczne przesłanki wydatkowania środków publicznych 15
ROZDZIAŁ II. Zamówienia publiczne – Podstawowe uregulowania prawne 19
2.1. Podstawowe unormowania prawne 19
2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 29
2.3. Środki zaskarżenia 35
ROZDZIAŁ III. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce 40
3.1. Prawne i finansowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw 40
3.2. Wpływ sytuacji gospodarczej na rozwój przedsiębiorstw w Polsce 46
3.3. Konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw 48
ROZDZIAŁ IV. Rozwój przedsiębiorstw w Polsce – prognozy 61
4.1. Polska w obliczu przyjęcia do Unii Europejskiej 61
4.2. Dostosowanie prawa polskiego w zakresie przetargów do standardów UE 74
4.3. Korzyści z przystąpienia do UE dla przedsiębiorstw w Polsce 79
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis tabel 94

Założenia i perspektywy Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej

Wstęp

I. Droga do wspólnej waluty państw europejskich
1) Próby integracji walutowej przed II wojną światową
2) Europejska integracja walutowa po II wojnie światowej
3) Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
4) Plan Wernera
5) Europejski System Walutowy
6) Plan Delorsa

II. Założenia Unii Gospodarczej i Walutowej
1) Traktat z Maastricht
2) Kryteria konwergencji
a) prawne
b) ekonomiczne
3) Klausula Opting-Out
4) Pakt na Rzecz Stabilizacji i Wzrostu

III. Etapy wprowadzania Unii Gospodarczej i Walutowej
1) Pierwszy etap 1990-1993
2) Drugi etap 1994-1998
3) Trzeci etap 1999-2002
a) etap przygotowawczy
b) etap przejściowy
c) etap wdrożeniowy
4) Europejski System Walutowy II
5) Wejście do obiegu euro

IV. Europejskie instytucje bankowe
1) Europejski Instytut Walutowy
2) Europejski System Banków Centralnych
3) Europejski Bank Centralny
4) Banki narodowe

V. Doświadczenia z wprowadzeniem UGW na przykładzie Niemiec.
1) Debata polityczna
2) Skargi konstytucyjne
3) Dostosowanie systemu prawnego
a) Ustawy o wprowadzeniu euro (Euro-Einfuhrungsgesetz)
b) Nowelizacja ustawy o Banku Niemiec
c) Prace grupy roboczej ds. UGW w Federalnym Ministerstwie Finansów
4) Kampania informacyjna
5) Fazy wymiany pieniądza

VI. Polska w perspektywie wejścia do Unii Gospodarczej i Walutowej
1) Znaczenie Unii Walutowej dla Polski
2) Polskie banki wobec wejścia w europejski system bankowy
3) Sytuacja gospodarcza w Polsce a kryteria konwergencji
4) Stopień harmonizacji prawa
5) Wcześniejsze wprowadzenie euro: realność czy mrzonka?

VII. Przyszłość UGW
1) Problemy z zachowaniem kryterium konwergencji
2) Euro a europolityczne perspektywy
3) Rozszerzenie UGW na kraje Europy Środkowo-Wschodniej
4) UGW a globalizacja
5) Euro jako waluta międzynarodowa?

Zakończenie
Bibliografia

Zakaz dyskryminacji kobiet w pracy

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Definicja równości w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn 4

1.1. Różne koncepcje równości kobiet i mężczyzn 4
1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje 8

Rozdział II. Dyskryminacja w pracy oraz jej motywy 23

2.1. Pojęcie dyskryminacji 23
2.1.1. Zakaz dyskryminacji w dziedzinie wynagrodzenia 26
2.1.2. Zakaz dyskryminacji w dziedzinie dostępu do pracy, szkolenia, awansu, warunków pracy 35
2.2. Sposoby eliminowania dyskryminacji 40

Rozdział III. Ochrona pracy kobiet 48

3.1. Ochrona pracy kobiet ze względu na ciążę i macierzyństwo 48
3.1.1. Zakaz podmiotowy ochrony praw kobiet ze względu na ciążę i macierzyństwo 48
3.1.2. Urlop macierzyński i inne zwolnienia od pracy 51
3.1.3. Ochrona trwałości stosunku pracy 54
3.2. Ochrona pracy kobiet ze względu na różnice psychofizyczne 57

Rozdział IV. Ocena stanu ustawodawstwa polskiego w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn 62

4.1. Programy na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn 62
4.2. Dyrektywy unijne 68
4.3. Ocena zmian 73

Zakończenie 80
Bibliografia 83

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce

Wstęp 2
Rozdział 1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce światowej 5
1.1. Istota zagranicznych inwestycji bezpośrednich 5
1.2. Przegląd i klasyfikacja teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich 9
1.3. Uwarunkowania przepływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 22
1.4. Eksport i import zagranicznych inwestycji bezpośrednich 25
Rozdział 2. Uwarunkowania przepływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski 33
2.1. Motywy podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich 33
2.2. Analiza klimatu inwestycyjnego w Unii Europejskiej 34
2.3. Klimat inwestycyjny w Polsce 47
Rozdział 3. Skutki Zagranicznych Inwestycji Bezpośrednich 52
3.1. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dobrobyt 53
3.2. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rynek pracy 57
3.3. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność 60
3.4. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na handel zagraniczny w Polsce 61
Rozdział 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w momencie wejścia Polski do UE 66
4.1. Przegląd podstawowych agregatów ekonomicznych wpływających na decyzję o lokalizacji Zagranicznych Inwestycji Bezpośrednich w Polsce 66
4.2. Unijne Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Polsce 73
4.3. Polskie zagraniczne inwestycje na obszarze Unii Europejskiej 77
Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel, rysunków i wykresów 86

Wynagrodzenie jako czynnik motywujący

Wstęp 3
Rozdział I. Proces motywacyjny i jego przebieg 5
1.1. Istota, miejsce i znaczenie motywowania 5
1.2. Teorie motywacji 9
1.3. Proces motywacyjny i jego struktura 19
1.3.1. Model tradycyjny 20
1.3.2. Model stosunków współdziałania 22
1.3.3. Model zasobów ludzkich 23
1.4. Skuteczność motywatorów 28
Rozdział II. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 33
2.1. Systemy motywowania płacowego 33
2.1.1. Płaca i jej funkcje 34
2.1.2. Wartościowanie pracy a motywowanie 39
2.1.3. Motywacyjna rola pozostałych składników płacy 44
2.2. Formy płac 47
2.3. Premia jako instrument motywowania 51
Rozdział III. Charakterystyka działalności Electrabel (firmy) 62
3.1. Charakterystyka firmy Electrabel 62
3.1.1. Rys historyczny 62
3.1.2. Charakterystyka działalności 64
3.1.3. Misja i Strategia 65
3.1.4. Struktura organizacyjna 68
3.1.5. Kapitał ludzki 68
Rozdział IV. Metodologia badań własnych 74
4.1. Cel i przedmiot badań 74
4.2. Problemy badawcze 74
4.3. Hipotezy badawcze 77
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 79
4.5. Zmienne i wskaźniki 81
4.6. Charakterystyka terenu badań 85
Rozdział V. Motywowanie pracowników w badanym przedsiębiorstwie 90
5.1. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie 90
5.2. Opinie pracowników dotyczące miejsca i warunków pracy 93
5.3. Ocena aktualnego systemu motywacji pracowników 96
5.4. Możliwości zmiany w systemie motywacyjnym w opinii badanych 106
Zakończenie 115
Bibliografia 120
Spis tabel 124
Spis rysunków 125
Aneks 126