Archiwum miesiąca: maj 2018

Ocena zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie Żywiec S.A

Wstęp
Rozdział I. Sprawozdanie finansowe w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
1.1 Analiza pionowa i pozioma bilansu
1.2 Analiza rachunku zysków i strat
1.3 Analiza przepływów finansowych (Cash-flow)
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa w ocenie zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie Żywiec S.A.
2.1 Analiza płynności finansowej
2.2 Analiza obrotowości (produktywności)
2.3 Analiza wspomagania finansowego (długu)
2.4 Analiza rentowności
Rozdział III. Syntetyczna ocena zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie
3.1 Układy nierówności wielkości ekonomicznej
3.2 Model DuPont
3.3 Model MK (majątkowo-kosztowy)
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Agresja wśród rodzeństwa

Wstęp

Rozdział I. Agresja – zagadnienia podstawowe
1. Pojęcie agresji i przemocy
2. Koncepcje agresji w literaturze
3. Analiza przyczyn agresji
4. Przemoc w rodzinie jako problem społeczny
5. Przemoc pomiędzy rodzeństwem

Rozdział II. Metodologia badań własnych
1. Cel i przedmiot badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Teren i organizacja badań
5. Charakterystyka próby badawczej

Rozdział III. Agresja i przemoc wśród rodzeństwa – analiza wyników badań własnych
1. Rodzaje przejawów agresji
2. Miejsca przejawów agresji
3. Okoliczności przejawów agresji
4. Czynniki powodujące agresję
5. Podsumowanie, dyskusja wyników

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Aneks

Bezrobocie jako przyczyna wykluczenia społecznego

Wstęp 3
Rozdział I. Bezrobocie jako zjawisko społeczno- ekonomiczne 5
1.1. Bezrobocie, definicja i rodzaje 5
1.2. Bezrobocie jako problem społeczny 15
1.3. Ekonomiczne, społeczne, psychologiczne skutki bezrobocia 18
Rozdział II. Formy przeciwdziałania bezrobociu 27
2.1. Pomoc społeczna dla bezrobotnego 27
2.2. Polityka wobec problemu bezrobocia 37
Rozdział III. Metodyczne założenia badań własnych 49
3.1. Przedmiot i cel badań 49
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 49
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 53
3.4. Teren i organizacja badań 55
Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 61
4.1. Charakterystyka badanej grupy 61
4.2. Sytuacja ekonomiczno-socjalna bezrobotnych 66
4.3. Wpływ bezrobocia na postawę bezrobotnego 70
4.4. Wpływ bezrobocia na uczestnictwo w kulturze oraz sposób spędzania czasu wolnego bezrobotnego 73
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 81
Spis wykresów 82
Aneks 83

Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 5
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Planowanie zatrudnienia 10
1.3. Rekrutacja i selekcja 15
1.4. Motywowanie 20
1.5. Wynagradzanie 25
1.6. Szkolenie i rozwój 27
1.7. Ocena pracowników 30
Rozdział 2. Urząd Dzielnicy Żoliborz jako przykład jednostki samorządu terytorialnego 35
2.1. Istota samorządu terytorialnego 35
2.2. Charakterystyka Urzędu Dzielnicy Żoliborz 39
2.2.1. Analiza działalności urzędu przed wprowadzeniem w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 40
2.2.2. Analiza działalności urzędu po wprowadzeniu w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 46
2.3. Podstawy prawne zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym 54
2.4. Prawa i obowiązki pracownika samorządowego 57
Rozdział 3. Polityka personalna w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz 66
3.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz przed wprowadzeniem w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 66
3.2. Realizacja polityki personalnej w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz po wprowadzeniu w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 69
Zakończenie 77
Spis tabel i rysunków 78
Bibliografia 79

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

Wstęp 2
Rozdział 1. Znaczenie czynnika ludzkiego w działalności przedsiębiorstwa 4
1.1. Ewolucja funkcji personalnej 4
1.2. Narzędzia i środki wspomagające zarządzanie potencjałem ludzkim 14
1.2.1. Dobór 14
1.2.2. Szkolenie i rozwój 15
1.2.3. Motywowanie 20
1.2.4. Wynagrodzenie 26
1.3. Uwarunkowania prawne polityki kadrowej 31
Rozdział 2. Etapy zarządzania personelem w przedsiębiorstwie 34
2.1. Źródła i techniki doboru personelu 34
2.2. Szkolenie i doskonalenie kadr 39
2.3. Metody oceny i nagradzania pracowników 48
2.3.1. Ocena pracowników 48
2.3.2. Wynagradzanie pracowników 52
Rozdział 3. Telekomunikacja Polska S.A. jako obiekt badań 57
3. 1. Historia powstania i rozwoju przedsiębiorstwa 57
3. 2. Charakterystyka obszaru działalności firmy i jej struktura organizacyjna 62
3. 3. Analiza SWOT 69
Rozdział 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie XXX 72
4.1. Dobór czynnika ludzkiego 72
4.2. System doskonalenia pracowników 78
4.3. Wpływ oceny pracowników na awanse i zwolnienia 85
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis wykresów 98
Spis schematów 99

Znaczenie i rola Internetu w aktywizowaniu działań promocyjnych

Wstęp 3
Rozdział 1. Pojęcie i narzędzia promocji 5
1.1. Istota i treść promocji 5
1.2. Funkcje i cele promocji 6
1.3. Narzędzia promocji 12
1.3.1. Sprzedaż osobista 13
1.3.2. Reklama 16
1.3.3. Promocja dodatkowa 23
1.3.4. Public relations 25
1.3.5. Marketing bezpośredni 30
Rozdział 2. Internet nowym medium promocyjnym 33
2.1. Historia powstania „globalnej sieci” 33
2.2. Specyfika sieciowego promotion-mix 36
2.3. Czynniki wpływające na zainteresowanie internetem jako środkiem promocji 44
2.4. Programy sieciowe 47
Rozdział 3. Tworzenie programu działań promocyjnych w internecie 49
3.1. Określenie najważniejszych parametrów promocji i identyfikacja odbiorców przekazu 49
3.2. Określenie celów promocji 54
3.3. Zaprojektowanie przekazu promocyjnego 56
3.4. Dobór sposobów komunikacji 58
3.5. Programowanie elementów promocyjnych 59
3.6. Określanie szczegółowych parametrów kampanii 62
3.7. Wybór metod pomiaru skuteczności kampanii 65
Rozdział 4. Obecność firmy w internecie 68
4.1. Własny serwis WWW 68
4.2. Promocja witryny w katalogach i wyszukiwarkach 79
4.3. Działania public relations 84
4.4. Wirtualne programy promocyjne 94
4.4.1. E-mail – pocztowa komunikacja z klientem 94
4.4.2. Reklama w sieci 99
4.4.3. Promocja sprzedaży i marketing bezpośredni 114
4.5. Opis działania polskiego sklepu sportowego w internecie 118
4.6. Internetowy sklep muzyczny CDNOW 123
Zakończenie 128
Bibliografia 131
Spis tabel i rysunków 134

Zmiany w systemie bankowym w okresie transformacji

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POLSKI SYSTEM BANKOWY NA POCZĄTKU LAT 90. 5

1.1. Części składowe systemu bankowego 5
1.1.1. Bank centralny 5
1.1.2. Nadzór bankowy 8
1.1.3. Banki komercyjne 12
1.1.4. Banki spółdzielcze 16
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania systemu bankowego 21
1.3. Podstawowe funkcje systemu bankowego w gospodarce 23

ROZDZIAŁ II. ZMIANY W POLSKIM SYSTEMIE BANKOWYM NA PRZESTRZENI LAT 1990-2002 27

2.1. Okresy funkcjonowania systemu bankowego w latach 1990-1993 28
2.2. Okresy funkcjonowania systemu bankowego w latach 1994-1997 33
2.3. Okresy funkcjonowania systemu bankowego w latach 1998-2002 40

ROZDZIAŁ III. SYSTEM BANKOWY W 2003 ROKU 49

3.1. Nowe elementy w polskim systemie bankowym 49
3.1.1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 49
3.1.2. Komisja Nadzoru Bankowego 54
3.1.3. Rada Polityki Pieniężnej 61
3.2. Zmiany w funkcjach poszczególnych organów systemu bankowego w okresie transformacji 64
3.2.1. Bank centralny 64
3.2.2. Banki komercyjne 67
3.2.3. Banki spółdzielcze 70

ROZDZIAŁ IV. POLSKI SYSTEM BANKOWY A SYSTEM BANKOWY UNII EUROPEJSKIEJ 75

4.1. Uwagi ogólne 75
4.2. Regulacja norm ostrożnościowych w bankowości polskiej i UE 78
4.3. Polski system bankowy w procesie integracji z UE 84

ZAKOŃCZENIE 92
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS TABEL 99

Zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1 ISTOTA WIERZYTELNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 6
1.1. Definicje i klasyfikacje wierzytelności 6
1.2. Podstawowe problemy zarządzania wierzytelnościami 16
1.2.1. Cele zarządzania wierzytelnościami 16
1.2.2. Polityka w zakresie wierzytelności 20
ROZDZIAŁ 2 OGÓLNE ZAŁOŻENIA WINDYKACJI 30
2.1. Pojęcie i etapy windykacji należności 30
2.1.1. Windykacja przedsądowa 37
2.1.2. Windykacja sądowa 38
2.2. Przeszkody w ściąganiu należności i należności nieściągalne 44
2.3. Zatory płatnicze 50
ROZDZIAŁ 3 ZNACZENIE WIERZYTELNOŚCI W UJĘCIU EKONOMICZNYM 55
3.1. Rynek wierzytelności 55
3.2. Kryteria wyboru firmy windykacyjnej 60
3.3. Wskaźniki oceniające wierzytelności 65
3.4. Sposoby restrukturyzacji zobowiązań 69
ROZDZIAŁ 4 ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI NA PRZYKŁADZIE XXX 83
4.1. Charakterystyka XXX 83
4.2. Stosowane formy zabezpieczenia spłaty należności 96
4.3. Sposoby windykacji realizowane przez XXX 109
4.4. Sposoby windykacji realizowane przez zewnętrzne podmioty 114
ZAKOŃCZENIE 119
BIBLIOGRAFIA 121
SPIS TABEL 124
SPIS WYKRESÓW 125
SPIS RYSUNKÓW 126

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA STRATEGII I PROCEDURA JEJ BUDOWY 5

1.1. Strategia i jej elementy 5
1.2. Kierunki i szkoły strategii 12
1.3. Formułowanie strategii 15

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W FIRMIE 22

2.1. Pojęcie zarządzania strategicznego 22
2.2. Proces zarządzania strategicznego 29
2.3. Analiza strategiczna 37
2.4. Obszary analizy strategicznej 40

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI CEAC POLONIA SP. Z O.O. 50

3.1. Historia i przedmiot działania CEAC Polonia Sp. z o.o. 50
3.3. Oferta CEAC Polonia Sp. z o.o. 53
3.4. Sytuacja finansowa CEAC Sp. z o.o. 59

ROZDZIAŁ IV. STRATEGIE DZIAŁANIA CEAC POLONIA SP. Z O.O. 63

4.1. Planowanie strategiczne w CEAC Sp z o.o. 63
4.2. Określenie misji oraz celów strategicznych 66
4.3. Analiza otoczenia CEAC 67
4.4. Realizacja strategii 74

Zakończenie 77
Bibliografia 79

Zarządzanie przez kulturę organizacji

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I KULTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA W ŚWIETLE LITERATURY 6

1.1. ISTOTA KULTURY ORGANIZACYJNEJ 6
1.2. TYPOLOGIA KULTUR ORGANIZACYJNYCH 12
1.3. ROLA I FUNKCJE KULTURY ORGANIZACYJNEJ 19
1.4. FORMUŁOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ 25

ROZDZIAŁ II ZARZĄDZANIE PRZEZ KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ 41

2.1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRZEZ KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ 41
2.2. KULTURA ORGANIZACYJNA A WIZERUNEK POLSKIEGO MENEDŻERA 55
2.3. WYKORZYSTANIE KULTURY ORGANIZACJI JAKO TECHNIKI ZARZĄDZANIA 64

ROZDZIAŁ III KULTURA PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE NA PRZYKŁADZIE VAN MELLE POLSKA SP ZO.O. 73

3.1. CHARAKTERYSTYKA PRZDSIĘBIORSTWA 73
3.2. KULTURA ORGANIZACYJNA W VAN MELLE POLSKA 74

ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91