Archiwum miesiąca: maj 2018

Analiza i rozwój strategiczny firmy

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie strategiczne jako podstawowa koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa 5
1.1. Współczesne koncepcje zarządzania 5
1.2. Istota i znaczenie zarządzania strategicznego 11
1.3. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku 15
1.3.1. Znaczenie analizy strategicznej 15
1.3.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 19
1.3.3. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 25
1.3.4. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 29
Rozdział II. Kształtowanie strategii rozwoju firm 36
2.1. Projektowanie strategii 36
2.2. Rodzaje strategii rozwoju przedsiębiorstwa 44
2.3. Wybór, wdrożenie i kontrola realizacji strategii 50
Rozdział III. Warunki realizacji strategii firmy Interlex 54
3.1. Ogólna charakterystyka firmy 54
3.2. Opis środowiska funkcjonowania firmy 57
3.3. Wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy 62
3.4. Projekt strategii rozwoju firmy 66
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis tabel 78
Spis rysunków 79

Analiza finansowa spółdzielni mieszkaniowej

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie i źródło analizy finansowej 6
1.1. Istota analizy finansowej 6
1.2. Analiza sprawozdań finansowych 8
1.3. Analiza wskaźnikowa 11

Rozdział II. Analiza sprawozdań finansowych Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomsku 15
2.1. Analiza aktywów 15
2.2. Analiza pasywów 16
2.3. Analiza rachunku zysków i strat 18

Rozdział III. Analiza wskaźnikowa Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomsku 20
3.1. Badanie płynności finansowej 20
3.2. Stopień zadłużenia 21
3.3. Analiza sprawności działania 22
3.4. Ocena rentowności 23

Zakończenie 24
Bibliografia 25

Telewizja i jej wpływ na dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp 2
Rozdział I. Telewizja, jako medium 21 wieku 3
1.1. Funkcje wychowawcze telewizji 6
1.2. Funkcja rozrywkowa, odpoczynkowa telewizji w życiu dziecka 11
1.3. Telewizja zagrażająca i utrudniająca wychowanie proces wychowania dziecka w rodzinie 16
Rozdział II. Telewizja w życiu współczesnego dziecka 21
2.1. Dziecko w telewizji 29
2.2. Reklama telewizyjna, jako źródło doświadczeń współczesnego dziecka 31
2.3. Co dzieci oglądają w telewizji, jakie programy, jakie bajki czy są edukacyjne przedstawiają dobro czy zło 36
Rozdział III. Metodologia badań własnych 39
3.1. Cel badań 39
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 40
3.3. Zmienne i wskaźniki 42
3.4. Metody, techniki i narzędzia badań 44
3.5. Charakterystyka grupy badawczej 45
Rozdział IV. Analiza wyników badań 47
4.1. Najchętniej oglądane przez dzieci programy telewizyjne 47
4.2. Wpływ telewizji na rozwój dzieci 49
4.3. Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnym skutkom wpływu telewizji 52
Zakończenie 58
Bibliografia 62
Aneks – Ankieta 64

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A.

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 PRZEDMIOT ANALIZY FINANSOWEJ 4
1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 4
1.2. Ogólna charakterystyka metod analizy finansowej 10
1.3. Sprawozdania finansowe – źródło danych analizy finansowej 16
1.3.1. Bilans 17
1.3.2. Rachunek zysków i strat 20
1.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych 22
ROZDZIAŁ 2 METODY ANALIZY FINANSOWEJ 24
2.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 24
2.1.1. Analiza struktury aktywów 26
2.1.2. Analiza struktury pasywów 30
2.2. Analiza struktury rachunku zysków i strat 33
2.3. Analiza przepływów pieniężnych 37
ROZDZIAŁ 3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA FARMACEUTYCZNEGO JELFA S. A. 42
3.1. Informacje podstawowe o Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym JELFA S. A. 42
3.2. Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A. 47
3.3. Działalność Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A. 52
3.4. Strategia i perspektywy rozwoju Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S. A. 55
ROZDZIAŁ 4 PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ANALIZY FINANSOWEJ 59
4.1. Analiza bilansu firmy Jelfa S.A. 59
4.2. Analiza rachunku zysków i strat 63
4.3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych 64
4.4. Analiza wskaźnikowa 66
4.5. Ocena kondycji finansowej firmy Jelfa S.A. 72
ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 74
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 76

Analiza finansowa przedsiębiorstwa X

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. METODYKA ANALIZ SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 3
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej 3
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz 4
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej 7
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach 8
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA CIECH S.A. 11
2.1. Historia przedsiębiorstwa 11
2.2. Przedmiot działalności 13
2.3. Struktura organizacyjna 15
ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO W LATACH 2002-2004 W PRZEDSIĘBIORSTWIE X S.A. 19
3.1. Analiza bilansu 19
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 20
3.3. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych 23
3.4. Wyniki finansowe na lata 2014-2016 24
ZAKOŃCZENIE 26
BIBLIOGRAFIA 27
SPIS TABEL, WYKRESÓW I SCHEMATÓW 28

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa KGHM S.A.

Wstęp

Rozdział I.
Istota, przedmiot i źródła analizy ekonomiczno-finansowej

1.1. Istota analizy ekonomicznej
1.2. Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej – jego zadania, funkcje i cele
1.3. Rodzaje analiz i ich znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.4. Metody analizy ekonomicznej
1.5. Źródła analizy

Rozdział II.
Znaczenie sprawozdań finansowych w analizie ekonomiczno-finansowej
2.1. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej
2.2. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych
2.3. Rola sprawozdań jako czynnika informującego o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Rozdział III.
Sprawozdanie finansowe jako źródło oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
3.1. Pionowa i pozioma analiza aktywów i pasywów bilansu
3.2. Pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat oraz analiza rentowności firmy na podstawie wyniku finansowego
3.3. Rachunek cash flow w ocenie zmian płynności finansowej firmy
3.4. Podstawowe wskaźniki kondycji finansowej firmy
3.4.1. Wskaźniki płynności
3.4.2. Wskaźniki wspomagania finansowego
3.4.3. Wskaźniki obrotowości
3.4.4. Wskaźniki rentowności
3.5. Analiza piramidalna rentowności
3.6. Analiza przepływów finansowych

Rozdział IV
Ocena kondycji finansowej firmy KGHM S.A. na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2015-2017
4.1. Charakterystyka działalności gospodarczej firmy KGHM S.A.
4.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu KGHM S.A. przy wykorzystaniu wskaźników ekonomicznych
4.3. Pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat oraz analiza rentowności firmy KGHM S.A. na podstawie wyniku finansowego
4.4. Ocena płynności finansowej KGHM S.A. na podstawie rachunku przepływów pieniężnych
4.5. Podsumowanie i ogólne wnioski z analizy finansowej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Zarządzanie zmianą na przykładzie struktury organizacyjnej

Wstęp

Rozdział I.
Klasyfikacja i rodzaje struktur organizacyjnych

1. Pojęcie i podstawy kształtowania struktury organizacyjnej
2. Klasyczne rodzaje struktur organizacyjnych
3. Elastyczne struktury organizacyjne

Rozdział II.
Zarządzanie zmianą i jej wpływ na strukturę organizacyjna

1. Zarządzanie zmianą – istota i pojęcie
2. Typy i rodzaje zmian
3. Sposoby wdrażania zmian i ich oddziaływanie na strukturę organizacyjna

Rozdział III.
Zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie firmy X

1. Ogólna charakterystyka firmy X i jej otoczenia rynkowego
2. Rodzaje struktur organizacyjnych z uwzględnieniem struktury analizowanej firmy
3. Zarządzanie firmą X a rozwój firmy

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Walory turystyczne Augustowa

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I Pojęcie turystyki i walorów turystycznych w literaturze przedmiotu 5
1.1.Pojęcie turystyki i rodzaje turystyki 5
1.2. Funkcje turystyki 16
1.3. Walory turystyczne i ich podział 21
ROZDZIAŁ II Rozwój turystyki 23
2.1.Warunki i kierunki rozwoju turystyki 23
2.2.Rynek turystyczny i jego gospodarcze znaczenie 32
2.3. Produkt turystyczny i jego miejsce na rynku turystycznym 37
ROZDZIAŁ III Augustów i jego walory turystyczne 46
3.1. Charakterystyka Augustowa 46
3.2. Miejsce turystyki w strukturze gospodarczej Augustowa 48
3.3. Walory turystyczne miasta 50
3.3.3. Infrastruktura turystyczna 56
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 66
Spis tabel 66

Analiza działalności kredytowej Banku Ochrony Środowiska

Wstęp 2
Rozdział I. Ogólny zarys systemu bankowego w Polsce 5
1. Obecny polski system bankowy 5
2. System bankowy jako część systemu finansowego 12
3. Instytucje i przedsiębiorstwa wspierające polski system bankowy 17
4. Bank jako przedsiębiorstwo, jego cechy charakterystyczne 23
Rozdział II. Produkty bankowe jako szansa uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku bankowym 28
1.Rynek kredytów bankowych 28
2. Istota kredytu, jako produktu bankowego 32
3. Wstępna analiza satysfakcji klientów z kredytów bankowych oferowanych na rynku 36
4. Działalność Banku Ochrony Środowiska i jego produkty bankowe w latach 2001-2004 43
Rozdział III. Polityka kredytowa Banku Ochrony Środowiska 48
1. Współpraca w zakresie kredytowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 48
2. Kredyt jako podstawowy instrument finansowania działalności inwestycyjnej 55
3. Rola kredytów preferencyjnych w działalności gospodarczej 60
4. Sytuacja finansowa i ekonomiczna II oddziału Banku Ochrony Środowiska w Warszawie 68
Rozdział IV. Znaczenie kredytu preferencyjnego dla rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie firm obsługiwanych przez Bank Ochrony Środowiska w latach 2001-2004 r. 73
1. Charakterystyka firm obsługiwanych przez II oddział BOŚ w Warszawie. 73
2. Warunki, zasady i tryb udzielania kredytów przez Bank. 78
3. Analiza badań ankietowych. 87
Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis tabel 101
Spis rysunków 102
Aneks – Ankieta 103

Amerykańska kultura prowadzenia negocjacji

Wstęp 2
Rozdział I. Modele negocjacji 4
1. Pojęcie i istota negocjacji 4
2. Charakterystyka procesu negocjacji 7
2.1. Faza przygotowawcza – opracowanie celów działania 8
2.2. Faza zasadnicza – rozmowa właściwa 12
2.3. Faza końcowa – podpisanie kontraktu 15
3. Etyka negocjacji 17
Rozdział II. Rodzaje i techniki kształtowania negocjacji 27
1. Właściwości negocjacji pozycyjnych 27
2. Zasady negocjacji integracyjnych 33
3. Proces negocjacji wielostronnych 41
Rozdział III. Praktyczne aspekty negocjacji handlowych na przykładzie Stanów Zjednoczonych 47
1. Wieloetniczność społeczeństwa Stanów Zjednoczonych 47
2. Negocjacje międzykulturowe w Stanach Zjednoczonych 53
3. Sposób prowadzenia negocjacji handlowych w Stanach Zjednoczonych 61
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 71