Archiwum miesiąca: styczeń 2018

System dystrybucji produktów

Wstęp 2
Rozdział I. Dystrybucja jako element marketingu 4
1. Elementy marketingu 4
2. Istota, cele i funkcje dystrybucji 9
3. Rodzaje dystrybucji 13
4. Podstawowe ogniwa pośredniczące w kanałach sprzedaży 20
Rozdział II Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa FARMACOL S.A. na tle branży 27
1. Historia przedsiębiorstwa 27
2. Przedmiot działalności 30
3. Cele, misja i atuty spółki 31
4. Farmacol SA na polskim rynku farmaceutycznym 34
Rozdział III. Organizacja dystrybucji w firmie Farmacol S.A. 37
1. Dystrybucja na rynku farmaceutycznym 37
2. Kanały dystrybucyjne wykorzystywane w firmie Farmacol SA 42
3. Czynniki determinujące strategię dystrybucji w firmie Farmacol SA 46
Rozdział IV Ocena i propozycje zmian w systemie dystrybucji przedsiębiorstwa Farmacol 50
1. Ocena dystrybucji przedsiębiorstwa Farmacol 50
2. Propozycje zmian w zakresie dystrybucji 51
Wnioski 58
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 62

Strategia organizacji

Wstęp

Rozdział I. Strategia organizacji – istota i cechy ogólne
1.1. Pojęcie strategii
1.2. Rodzaje strategii funkcjonujących w Polsce
1.3. Sprawność strategii a uwarunkowania środowiskowe – szanse i zagrożenia
1.4. Kryteria stawiane organizacjom budującym strategię rozwojową

Rozdział II. Aspekty ewolucyjne kanałów rynkowych funkcjonujące w obszarze handlu
2.1. Ewolucja kanałów sprzedaży w handlu
2.2. Procesy globalizacji w sektorze handlu
2.3. Nowe trendy w kanałach sprzedaży, komunikacji i dystrybucji
2.4. Skracanie kanałów rynkowych w obszarze handlu

Rozdział III. Analiza strategiczna
3.1. Metoda oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
3.2. Identyfikacja cyklu życia produktów
3.3. Budowa macierzy wzrost / udział
3.4. Zestaw kategorii strategicznych Petera Druckera
3.5. Strategia produkt
3.6. Zakres analizy konkurencji według M.E. Portera

Zakończenie
Bibliografia

Stagnacja gospodarcza jako element cyklu koniunkturalnego

Wstęp
1. Cykl Koniunkturalny w warunkach gospodarki globalnej
1.1 Cykl koniunkturalny w świetle literatury przedmiotu – definicja pojęć
1.2 Charakterystyka cyklu koniunkturalnego
1.2.1 Wskaźniki koniunktury
1.2.2 Interwencjonizm państwowy
1.3 Cykl koniunkturalny na przykładzie gospodarki globalnej
1.3.1 Ameryka
1.3.2 Japonia
1.3.3 Europa
2. Stagnacja gospodarcza jako element cyklu koniunkturalnego
2.1 Stagnacja gospodarcza w odniesieniu do literatury przedmiotu
2.2 Rodzaje stagnacji i jej usytuowanie w cyklu koniunkturalnym
2.3 Czy stagnacja to już kryzys?
2.3 Pierwsze mikro i makroekonomiczne objawy stagnacji w gospodarce na wybranych przykładach międzynarodowych
2. Stagnacja gospodarcza w Polsce
3.1 Charakterystyka gospodarki Polski
3.2 Stagnacja w Polsce a kryzys argentyński – podobieństwa i różnice
3.2.1 Kryzys argentyński
3.2.2 Sytuacja gospodarcza w Polsce w odniesieniu do kryzysu argentyńskiego
3.2.3 Wnioski na podstawie kryzysu argentyńskiego
3.3 Wpływ stagnacji na przedmiot badań
3. Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego
3.1 Rola GPW w krajowej gospodarce
3.2 Analiza krajowego popytu
4.2.1 Struktura popytu krajowego w okresie stagnacji gospodarczej
4.2.2 Potencjalny popyt krajowych inwestorów indywidualnych
4.2.3 Podsumowanie analizy popytu krajowych inwestorów indywidualnych
4.2.4 Potencjalny popyt krajowych inwestorów instytucjonalnych
4.2.5 Fundusze inwestycyjne
4.2.6 Fundusze emerytalne
4.2.7 Towarzystwa ubezpieczeniowe
4.3 Elementy krajowego rynku kapitałowego
5. Analiza sektorowa spółek na GPW
5.1 Efektywność spółek publicznych w warunkach dekoniunktury
5.2 Alternatywne instrumenty inwestycyjne o wyższej efektywności
Zakończenie
Bibliografia

Analiza finansowa źródłem informacji o przedsiębiorstwie

WSTĘP 3
Rozdział I Podstawowe elementy sprawozdawczości finansowej i ich wstępna analiza 5
1.1. Bilans jednostki gospodarczej 5
1.1.1. Aktywa bilansu 8
1.1.2. Pasywa bilansu 11
1.3. Rachunek zysków i strat 15
1.4. Informacja dodatkowa 17
1.5. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 18
1.6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 20
1.7. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 20
Rozdział II Istota i przedmiot analizy finansowej w jednostce gospodarczej 22
2.1. Istota analizy finansowej 22
2.2. Przedmiot analizy finansowej 23
2.3. Rodzaje i klasyfikacja analiz finansowych 26
2.4. Techniki, metody oraz etapy prac analitycznych 32
2.5. Formy prezentacji wyników analiz finansowych 37
2.6. Wycena i jej wpływ na analizę finansową 38
Rozdział III Znaczenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie 42
3.1. Informacyjna rola analizy finansowej 42
3.2. Wykorzystanie analizy finansowej w utrzymaniu stanu równowagi ekonomicznej jednostki 46
3.3. Rola analizy finansowej w procesie zarządzania 49
3.4. Kierunki wykorzystania analizy finansowej 56
ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS SCHEMATÓW 62

Wykorzystanie sprawozdań finansowych w ocenie finansowej firmy

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Sprawozdawczość finansowa jako źródło oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
1.1. Rachunkowość w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
1.2. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych
1.3. Badanie sprawozdań finansowych

Rozdział II. Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy finansowej
2.1. Istota i przedmiot analizy finansowej
2.2. Rola i znaczenie analizy finansowej
2.2. Podstawowe etapy badań analitycznych
2.3. Metody analizy finansowej

Rozdział III. Ocena sytuacji finansowej  firmy Plast-box na podstawie sprawozdań finansowych
3.1. Charakterystyka działalności gospodarczej firmy
3.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu
3.3. Pionowa i pozioma analiza rachunku zysków i strat
3.4. Ocena rentowności firmy
3.5. Ocena sprawności działania

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Plan zarządzania nieruchomością użytkową w Warszawie

I. Wstęp 2
1.1. Cele opracowania planu i oczekiwania właściciela 2
1.2. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4
II. Podstawowe informacje o nieruchomości 6
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela (przedmiot, podmiot i obciążenia) 6
2.2. Lokalizacja ogólna 7
2.3. Lokalizacja szczegółowa 8
2.2. Opis i stan techniczny budynku i budowli 9
2.3. Charakterystyka nieruchomości – dane techniczne i funkcjonalne 12
2.4. Zwartość dokumentacji 15
2.5. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 16
2.6. Określenie potrzeb remontowych 17
2.7. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 18
2.8. Podsumowanie i wnioski 19
III. Analiza rynku nieruchomości 21
3.1. Określenie zasięgu rynku 21
3.2. Klienci-potrzeby, preferencje i upodobania 23
3.3. Konkurencyjne nieruchomości 24
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości 25
3.5. Podsumowanie i wnioski 26
IV. Bieżąca analiza finansowa 28
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych 28
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów 31
4.3. Potencjalne źródła finansowania 32
4.4. Oszacowanie wartości nieruchomości 32
4.5. Podsumowanie i wnioski 33
V. Analiza strategiczna 35
5.1. Mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dla nieruchomości 35
5.2. Określenie wariantów postępowania 35
VI. Ocena wariantów postępowania 38
6.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów 39
6.2. Wskazanie wariantu optymalnego 41
VII. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń 46
VIII. Podsumowanie planu i wnioski końcowe 51
Spis tabel 52