Archiwum miesiąca: grudzień 2017

Spółka Jawna Handlową spółką osobową

Wykaz skrótów 3
Wprowadzenie 5
Rozdział 1 Pojęcie i status prawny spółki jawnej 8
1.1. Charakterystyka ogólna spółki jawnej 8
1.2. Status prawny spółki 11
1.3. Zastosowanie spółki jawnej 14
Rozdział 2 Powstanie spółki jawnej 17
2.1. Wspólnicy. 17
2.2. Umowa założycielska 19
2.2.1. Forma umowy spółki jawnej 19
2.2.2. Treść umowy spółki jawnej 20
2.2.3 Zmiana umowy spółki jawnej 22
2.3. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego 22
2.4. Zmiana składu osobowego spółki jawnej 23
2.5. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną 24
Rozdział 3 Majątek spółki jawnej 28
3.1. Struktura i nienaruszalność majątku spółki jawnej 28
3.2. Wniesienie wkładu do spółki przez wspólnika 29
3.3. Udział kapitałowy wspólników spółki jawnej 31
Rozdział 4 Prawa i obowiązki wspólników 34
4.1. Słowo wstępne 34
4.2. Prawa i obowiązki o charakterze majątkowym. 35
4.2.1 Prawo do uczestnictwa w zysku 35
4.2.2 Prawo do odsetek od udziału kapitałowego 38
4.2.3 Prawo do udziału w majątku spółki w razie jej rozwiązania 39
4.2.4 Prawo do udziału w majątku spółki w razie jej likwidacji 40
4.3. Prawa i obowiązki o charakterze korporacyjnym. 41
4.3.1 Prowadzenie spraw spółki 41
4.3.2 Prawo do reprezentacji spółki 43
4.3.3 Zasięganie informacji o majątku spółki i przeglądanie ksiąg 44
4.3.4 Prawo wypowiedzenia umowy spółki 44
4.3.5 Prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd 45
Rozdział 5 Odpowiedzialność za zobowiązania spółki 47
5.1 Odpowiedzialność spółki i wspólników względem osób trzecich 47
5.2 Uprawnienia wierzyciela osobistego wspólnika 49
Rozdział 6 Rozwiązanie spółki jawnej 51
6.1 Przyczyny rozwiązania spółki jawnej 51
6.1.1 Przyczyny przewidziane w umowie spółki. 52
6.1.2 Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników 54
6.1.3 Ogłoszenie upadłości spółki 55
6.1.4 Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości 56
6.1.5 Wypowiedzenie umowy przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika 59
6.1.6 Prawomocne rozwiązanie sądu 60
6.2 Skutki prawne rozwiązania spółki jawnej. 61
6.3 Postępowanie likwidacyjne. 62
Zakończenie 71
Bibliografia 73

Rynek nieruchomości w Polsce

Wstęp 2
Rozdział 1. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna 4
1.1. Definicja nieruchomości 4
1.2. Klasyfikacja nieruchomości 9
1.3. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 15
1.3.1. Cechy fizyczne 16
1.3.2. Cechy ekonomiczne 17
1.3.3. Cechy funkcjonalne nieruchomości 20
1.3.4. Cechy instytucjonalne – prawne 22
Rozdział 2. Rynek nieruchomości i podmioty działające na tym rynku 23
2.1. Pojęcie i cechy rynku nieruchomości 23
2.2. Popyt i podaż 27
2.3. Czynniki stymulujące i ograniczające rynek 33
2.4. Podmioty działające na rynku nieruchomości 36
Rozdział 3. Rynek nieruchomości w dobie transformacji ustrojowej 45
3.1. Rola nieruchomości w procesie reform 46
3.2. Rynek nieruchomości w latach dziewięćdziesiątych 48
Rozdział 4. Rynek nieruchomości w Polsce w nowym stuleciu 51
4.1. Uwarunkowania rynku nieruchomości 51
4.2. Struktura rynku nieruchomości w Polsce 52
Zakończenie 59
Bibliografia 61

Polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców

Wstęp 2
Rozdział I. Aspekty teoretyczno – prawne uchodźstwa 5
1.1. Pojęcie uchodźcy w prawie międzynarodowym 5
1.2. Uchodźca w praktyce UNHCR 17
1.3. Instytucja azylu w prawie międzynarodowym 20
Rozdział II. Uwarunkowania polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców 25
2.1. Napływ uchodźców do Unii Europejskiej 25
2.2. Polityka Unii Europejskiej wobec uchodźców 31
2.3. Fundamenty prawne polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców 34
2.4. Podmioty polityki Unii Europejskiej względem uchodźców 39
Rozdział III. Skutki i perspektywy rozwoju polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców 44
3.1. Następstwa polityki Unii Europejskiej wobec uchodźców 44
3.2. Perspektywy rozwoju polityki Unii Europejskiej względem uchodźców 50
3.2.1. „Forteca Europy” 50
3.2.2. „Polityka otwartych drzwi” 52
3.2.3. Założenia „Śluzy” 54
Zakończenie 58
Bibliografia 60