Archiwum miesiąca: sierpień 2017

Tożsamość a uzależnienie

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. TOŻSAMOŚĆ
1. Definicje tożsamości
2. Działanie czynników zewnętrznych na budowanie tożsamości
ROZDZIAŁ II. UZALEŻNIENIA
1. Uzależnienie od alkoholu. Fazy uzależnienia.
2. Uzależnienie od narkotyków.
3. Uzależnienie od nikotyny.
4. Uzależnienie od komputera i internetu
ROZDZIAŁ III. GLOBALIZACJA A TOŻSAMOŚĆ I UZALEŻNIENIA
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Zagrożenie stresem wśród policjantów

Wstęp
Rozdział I.
Pojęcie stresu w świetle literatury przedmiotu
1.1. Definicje stresu
1.2. Rodzaje stresu
1.3. Następstwa stresu
1.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem
Rozdział II. Specyfika pracy policjanta
2.1. Informacje podstawowe
2.2. Wymagania
2.3. Cechy i umiejętności pilota
2.5. Czynniki stresogenne w pracy pilota
Rozdział III. Stres wśród policjantów w świetle badań własnych
3.1. Metodologia badań własnych
3.1.1. Problemy badawcze
3.1.2. Metody, techniki i narzędzia badań
3.1.3. Organizacja i przebieg badań – charakterystyka terenu i grupy badawczej
3.2.Prezentacja wyników ankiety
3.3. Wnioski własne
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Planowanie potrzeb kadrowych

Wstęp

Rozdział I.
Planowanie w świetle literatury

1.1. Planowanie kadr jako element zarządzania kadrami

1.2. Cele i zasady

1.3. Opracowanie planów kadrowych

Rozdział II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa

2.1. Rys historyczny i przedmiot działalności

2.2. Struktura organizacyjna

2.3. Identyfikacja i analiza potrzeb kadrowych

Rozdział II.
Metodologia badań własnych

3.1. Wybór metod i technik badań

3.2. Charakterystyka terenu badań i próby badawczej

3.3. Prezentacja wyników badan

Rozdział IV.
Analiza wyników badań  –  propozycje zmian i usprawnień

4.1. Analiza stanu faktycznego

4.2. Opracowanie planów sukcesji i rezerw kadrowych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i wykresów

Działalność kredytowa banku na przykładzie Credit Agricole Polska S.A.

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. KREDYT JAKO STOSUNEK EKONOMICZNY 6
1.1. POJĘCIE I ROLA BANKU W GOSPODARCE 6
1.2. POJĘCIE I ISTOTA KREDYTU 11
1.3. FUNKCJE KREDYTU 15
1.4. KREDYT A POŻYCZKA PIENIĘŻNA 16
1.5. RODZAJE KREDYTÓW 18
1.5.1 Kredyty gospodarcze 19
1.5.2 Kredyty dla ludności 24
1.5.3 Kredyty hipoteczne (budowlano-mieszkaniowe) 26
1.5.4 Leasing 28
1.5.5 Faktoring 32
ROZDZIAŁ II. PODSTAWOWE PRODUKTY CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. 36
2.1. KREDYTY 36
2.2. KONTO OSOBISTE 40
2.3. LOKATY 42
2.4. KARTY PŁATNICZE 42
2.5. FUNDUSZE INWESTYCYJNE 43
2.6. INWESTYCJE 46
2.7. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA 47
2.8. POZYCJA RYNKOWA CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. – ANALIZA PEST 49
ROZDZIAŁ III KREDYT RATALNY W CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. JAKO PRZYKŁAD USŁUGI KREDYTOWEJ 56
3.1. ISTOTA KREDYTÓW RATALNYCH 56
3.2. RODZAJE KREDYTÓW RATALNYCH 65
3.2.1. Kredyt na zakup towarów i usług 65
3.2.2. Kredyt gotówkowy 69
3.2.3. Kredyt samochodowy 72
3.3. KREDYT ODNAWIALNY 75
3.3.1. Pożyczka w ramach konta 75
3.3.2. Karta kredytowa VISA Classic 76
3.3.3. Prywatna Karta Kredytowa 77
ZAKOŃCZENIE 80
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS RYSUNKÓW 85
SPIS TABEL 86
SPIS WYKRESÓW 87

Negocjacje jako metoda kierowania konfliktami

I. Wstęp
II. Sposoby komunikowania się ludzi
1. Komunikacja werbalna, niewerbalna i lokalna
2. Zasady dobrego kontaktu w komunikowaniu się
2.1 Nie uogólniać i nie interpretować wypowiedzi drugiej strony
2.2 Nie oceniać
2.3 Nie dawać dobrych rad
2.4 Dać się poznać drugiej stronie
2.5 Wyrażać otwarcie swoje potrzeby, uczucia i propozycje
2.6 Skoncentrować się na rozmówcy
3. Aktywne słuchanie jako podstawowe narzędzie dobrego kontaktu i porozumienia
3.1 Parafraza
3.2 Odzwierciedlenie
3.3 Prowadzenie
III. Konflikt jako następstwo relacji międzyludzkich
1. Istota konfliktu
2. Etapy konfliktu
3. Style kierowania konfliktem
IV. Negocjacje jako metoda kierowania konfliktami
1. Charakterystyka negocjacji
2. Etapy i techniki procesu negocjacji
2.1 Rozpoczęcie negocjacji
2.2 Sterowanie przebiegiem negocjacji
2.3 Zakończenie negocjacji, perspektywy na przyszłość
3. Style negocjacji
3.1 Styl twardy
3.2 Styl miękki
3.3 Styl oparty na zasadach
3.3.1 Zasada 1: Oddziel ludzi od problemu
3.3.2 Zasada 2: Skoncentruj się na interesach, a nie na stanowiskach
3.3.3 Zasada 3: Opracuj wiele różnych możliwości, zanim podejmiesz decyzje
3.3.4 Zasada 4: Domagaj się, aby wynik rozmów oparty był na obiektywnych kryteriach
V. Zakończenie
VI. Literatura