Archiwum miesiąca: lipiec 2017

Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw

Wstęp 2
Rozdział 1. Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw 3
1.1. Cele restrukturyzacji majątkowej 3
1.2. Zakres restrukturyzacji majątkowej 10
1.3. Instrumenty restrukturyzacji majątkowej 15
Rozdział 2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 21
2.1. Koksownia „Jadwiga” 29
2.2. Koksownia Radlin 34
2.3. Koksownia Dębieńsko 38
Rozdział 3. Rola restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. 42
Rozdział 4. Proces restrukturyzacji majątkowej Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. 50
4.1 Restrukturyzacja majątku produkcyjnego i nieprodukcyjnego 50
4.1.1 Charakterystyka majątku 51
4.1.2 Sposoby restrukturyzacji 56
4.1.3 Efekty procesu restrukturyzacji 64
4.2 Restrukturyzacja potencjału produkcyjnego poprzez inwestycje 66
Rozdział 5. Ocena procesu przeprowadzonej restrukturyzacji 68
Zakończenie 76
Bibliografia 77
Spis tabel i wykresów 80

Wpływ reklamy z udziałem kobiet na samoocenę i hierarchię wartości

Wstęp

Rozdział. I.
Pojęcie i istota reklamy

1. Definicja i ujęcie terminologiczne reklamy
2. Techniki stosowane w reklamie
3. Etapy tworzenia i język w reklamie

Rozdział II.
Reklama a płeć

1. Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie
1. 1. Stereotypizacja kobiet w reklamie
1.2. Stereotypizacja mężczyzn w reklamie
2. Psychologiczne konsekwencje stereotypizacji w reklamie
3. Wpływ stereotypowych reklam na postawy i odczucia odbiorców

Rozdział III.
Metodologia badań własnych

1. Problematyka, cel i przedmiot badań
2. Problemy i hipotezy badań naukowych
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Charakterystyka badanej populacji

Rozdział IV.
Analiza wyników badań
1. Wyniki badań
2. Interpretacja wyników

Zakończenie
Bibliografia

Problemy związane z czynnikiem ludzkim przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Wstęp

1. Proces wdrażania systemu zarządzania jakością
1.1. Etapy i działania związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością
1.2. Czynniki mające wpływ na efektywne wdrożenie SZJ
1.3. Zaangażowanie pracowników przedsiębiorstwa jako istotny element procesu wdrożenia i funkcjonowania SZJ

2. Charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa
2.1. Przedmiot działalnośc
2.2. Kultura organizacji
2.3. Aktualny system zarządzania jakością
2.4. Przyczyny decyzji o wdrożeniu SZJ
2.5. Opis funkcjonującego SZJ i sposoby jego postrzegania przez pracowników

3. Wpływ czynników związanych z wdrożeniem SZJ na obecne SZJ w przedsiębiorstwie
3.1. Efekt wymuszenie wdrożenia SZJ przez korporację
3.2. Rola szkoleń SZJ w firmie
3.3. Wpływ specyfiki kultury organizacji a proces wdrożenia SZJ
3.4. Problem związany z zaangażowaniem najwyższego kierownictwa we wdrożenie funkcjonującego SZJ
3.5. Rola lidera i charakter przywództwa w zespole wdrażającym SZJ
3.6. Rola pracowników podczas wdrażania SZJ

4. Podsumowanie i wnioski
5. Bibliografia

Zarządzanie cyklem realizacji zamówienia w firmie X

Wstęp
Rozdział 1
Ewolucja koncepcji zarządzania czasem w przedsiębiorstwie
1.1. Główne czynniki wywołujące zmiany w działalności przedsiębiorstw
1.2. Znaczenie czynnika czasu w realizacji zamówień odbiorców
1.3. Istota i znaczenie cyklu realizacji zamówienia. Charakterystyka etapów cyklu
1.4. Przegląd wybranych koncepcji służących poprawie sytuacji konkurencyjnej i usprawnianiu obsługi klienta uwzględniających czynnik czasu
Rozdział 2
Zarządzanie cyklem realizacji zamówienia w firmie X
2.1. Charakterystyka firmy X
2.2. Charakterystyka składania i realizacji zamówień oraz wymiany informacji w firmie X
2.3. Diagnoza i ocena systemu dostaw i obsługi klienta pod kątem czynnika czasu
2.4. Analiza i ocena systemu komputerowego
2.5. Ogólna ocena zarządzania cyklem realizacji zamówienia w firmie X
Rozdział 3
Koncepcja usprawnienia zarządzania cyklem realizacji zamówienia w firmie X
3.1. Wymagania związane z usprawnianiem zarządzania cyklem realizacji zamówienia. Próba zebrania i oceny głównych elementów
3.2. Możliwości usprawnienia składania i realizacji zamówień w firmie X (etapy, koordynacja czynności oraz procedury)
3.3. Propozycje usprawnień systemu informacyjnego
3.4. Możliwości poprawy w zakresie realizacji dostaw
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Ustawowe i umowne zasady zarządzania nieruchomością wspólną

Wstęp 2
Rozdział. I Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych 4
1.1. Istota i pojęcie zarządu 4
1.2. Prawa i obowiązki właścicieli wynikające z ustawy o własności lokali 8
1.3. Powstanie wspólnoty i jej członkowie 15
Rozdział II. Zarząd i administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych 20
2.1. Lokal jako przedmiot odrębnej własności 20
2.2. Wspólnoty małe i duże 25
2.3. Możliwości i konsekwencje wyboru formy zarządu 30
Rozdział III. Warianty zarządzania nieruchomością wspólną 35
3.1. Zarządzanie nieruchomością małą 35
3.2. Zasady i uwarunkowania zarządzanie nieruchomością dużą 38
3.3. Ustanowienie zarządcy przymusowego przez sąd we wspólnocie mieszkaniowej 42
Zakończenie 46
Bibliografia 48