Archiwum miesiąca: sierpień 2016

Plan zarządzania nieruchomością [nieruchomość jest wykorzystywana na cele biurowe]

1. WSTĘP    2
1.1. Cel opracowania planu, cele właściciela nieruchomości.    2
1.2. Podstawy prawne:    2
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI    3
2.1. Stan prawny nieruchomości oraz dane właściciela    3
2.2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego    4
2.3. Lokalizacja szczegółowa    5
2.4. Opis i stan techniczny budynku    6
Przyjęto zużycie techniczne budynku w wysokości 30,37 %    9
2.5. Charakterystyka nieruchomości    9
2.6. Dokumentacja dotycząca nieruchomości    10
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości    10
2.8. Określenie niezbędnych potrzeb remontowych    14
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością    15
2.10. Podsumowanie i wnioski    16
3.2. Klienci – ich oczekiwania i preferencje    18
3.3. Konkurencyjne nieruchomości    18
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości    21
3.5. Podsumowanie i wnioski    22
4. BIEŻĄCA  ANALIZA   FINANSOWA  NIERUCHOMOŚCI    24
4.1. Analiza finansowa ostatnich dwóch lat    24
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów    28
4.3. Potencjalne źródła finansowania    28
4.4. Oszacowanie wartości nieruchomości    28
4.5. Podsumowanie    29
5. ANALIZA STRATEGICZNA    31
5.1. Analiza SWOT    31
5.2. Określenie wariantów postępowania    33
6. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA    39
6.1. Ustalenie stopy dyskonta    39
6.3. Wskazanie wariantu optymalnego    43
8. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE    46

Problemy rozwoju transportu kombinowanego intermodalnego w Polsce

Wstęp    2
Rozdział I.
Transport kombinowany i intermodalny jako nowe formy transportu    3
1. Pojęcie i istota alternatywnych form transportu    3
2. Transport intermodalny i jego związek z logistyką    9
3. Rozwój transportu kombinowanego na terenie Unii Europejskiej    14
Rozdział II.
Ocena rozwoju nowych form transportu w Polsce    19
1. Rozwój infrastruktury transportowej    19
2. Terminale przeładunkowe jako dominująca technologia transportu kombinowanego    23
3. Zalety i wady alternatywnych form transportu    28
Rozdział III.
Problemy rozwoju transportu intermodalnego/kombinowanego w Polsce    34
1. Cele i założenia rozwoju analizowanych form transportu    34
2. Kierunki rozwoju transportu intermodalnego/kombinowanego    39
3. Podstawowe bariery ograniczające rozwój transportu kombinowanego i intermodalnego w Polsce    42
4. Problemy techniczne i organizacyjne związane ze stosowaniem jednostek ładunkowych    46
Zakończenie    49
Bibliografia    51
Spis tabel    54
Spis rysunków    54

Rada Unii Europejskiej

Wstęp    2
Rozdział I
Geneza i rozwój Rady Europy    6
Rozdział II
Członkostwo, statut i kompetencje Rady Europy    22
2.1 Zasady członkostwa w Radzie Europy    22
2.2 Statut Rady Europy    31
2.3 Kompetencje Rady Europy    42
Rozdział III.
Główne kierunki działalności Rady Europy    50
Rozdział IV
Polska w Radzie Europy    61
Rozdział V
Rada Europy w kształtowaniu współpracy ogólnoeuropejskiej    68
Zakończenie    72
Bibliografia    75

Rachunkowość jednostek w upadłości

WSTĘP    3
ROZDZIAŁ I.  ISTOTA UPADŁOŚCI    6
I.1. Cele i rodzaje upadłości    6
I.2. Przesłanki ogłoszenia upadłości    10
I.2.1. Zdolność upadłościowa w myśl przepisów „Prawo upadłościowe i naprawcze”      10
I.2.2. Podstawy ogłoszenia upadłości    11
I.3. Organy i uczestnicy postępowania upadłościowego    16
ROZDZIAŁ II. PROCES POSTEPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO I JEGO CHARAKTERYSTYKA    23
II.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości    23
II.2. Ogłoszenie upadłości i jej skutki    27
II.3. Przebieg postępowania upadłościowego    29
II.3.1. Upadłość obejmująca likwidację majątku    29
II.3.2. Upadłość z możliwością zawarcia układu    33
II.4. Zakończenie postępowania upadłościowego    38
ROZDZIAŁ III. RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTKI A PROCES UPADŁOŚCI    45
III.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości a rachunkowość jednostki    45
III.2. Księgowe skutki ogłoszenia stanu upadłości    48
III.2.1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych    48
III.2.2. Sporządzanie spisu inwentarza    50
III.2.3. Wycena aktywów i pasywów    56
III.3. Obowiązki syndyka a rachunkowość upadłego przedsiębiorstwa    58
III.2.4 Sporządzenie sprawozdania finansowego    59
ZAKOŃCZENIE    68
BIBLIOGRAFIA    70

Rachunkowość międzynarodowa

WSTĘP    4
Rozdział 1 Znaczenie i zakres rachunkowości międzynarodowej    6
1.1. Istota rachunkowości międzynarodowej    6
1.2. Czynniki determinujące rachunkowość w aspekcie międzynarodowym    10
1.3. Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej i jej podstawowe wzorce    14
1.4. Wpływ rachunkowości na międzynarodowe systemy zarządzania firmami    17
1.5. Istota i znaczenie rewizji finansowej    21
Rozdział 2 Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości międzynarodowej    26
2.1. Istota standaryzacji i harmonizacji    26
2.2. Instytucje standaryzacyjne    29
2.3. Procedura przygotowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości    31
2.4. Argumenty za i przeciw harmonizacji i standaryzacji rachunkowości    39
Rozdział 3    44
Polska rachunkowość finansowa na tle rozwiązań międzynarodowych    44
3.1. Regulacje prawne rachunkowości w Polsce    44
3.2. Grupy podmiotów objęte prawem bilansowym    47
3.3. Zasady ewidencji    50
3.4. Aktywa przedsiębiorstw    52
3.5. Pasywa przedsiębiorstw    60
3.6. Istota i rodzaje operacji gospodarczych    65
3.7. Dokumentacja operacji gospodarczych    70
3.8. Sprawozdawczość finansowa    74
Rozdział 4    80
Porównanie narodowych systemów rachunkowości    80
4.1. Rachunkowość anglosaska    80
4.1.1. Wielka Brytania    80
4.1.2. Stany Zjednoczone    87
4.2. Rachunkowość germańska    93
4.2.1. Niemcy    93
4.2.2. Szwajcaria    97
ZAKOŃCZENIE    102
BIBLIOGRAFIA    104
SPIS TABEL    108

Psychologiczne postrzeganie zagrożeń związane z seksem

dwa pierwsze rozdziały:

Rozdział I. Podstawy teoretyczne omawianego zagadnienia
1.1. Pojęcie zagrożenia w naukach psychologicznych
1.2. Czynniki sytuacyjne i ich rola
1.3. Czynniki psychologiczne i ich rola
1.4. Zagrożenia zdrowotne związane z życiem seksualnym

Rozdział II. Założenia metodologiczne pracy
2.1. Problematyka pracy
2.2. Pytania badawcze
2.3. Hipotezy badawcze
2.4. Wskaźniki i zmienne
2.5. Wybór grupy badawczej
2.6. Określenie metody i narzędzi badawczych

Przywileje i immunitety dyplomatyczne

Wstęp    4
Rozdział 1. Dyplomacja – pojęcie i cechy charakterystyczne    7
1.1. Nazwa i rys historyczny dyplomacji    7
1.2. Dyplomacja polska    13
1.3. Pojęcie i źródła prawa dyplomatycznego    15
Rozdział 2. Przywileje i immunitety dyplomatyczne    20
2.1. Pojęcie i istota przywilejów i immunitetów    20
2.2. Teoretyczne aspekty instytucji przywilejów i immunitetów    21
2.2.1. Immunitet jurysdykcyjny państwa a immunitet dyplomatyczny    21
2.2.2. Koncepcja funkcji reprezentacyjnej    24
2.2.3. Teoria eksterytorialności    25
2.2.4. Teoria swobody funkcji    25
2.3. Obowiązek respektowania ustawodawstwa i zwyczajów państwa przyjmującego i niemieszania się do jego spraw wewnętrznych    27
2.4. Zasada niedyskryminacji, wzajemności i największego uprzywilejowania    31
2.5. Odpowiedzialność za naruszenie przywilejów i immunitetów    34
2.6. Zakres osobowy, terytorialny i czasowy korzystania z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych    43
2.7. Nietykalność osobista    49
2.8. Status pomieszczeń misji dyplomatycznej, rezydencji, mienia oraz tzw. prawo do kaplicy    52
2.9. Przywileje i immunitety przedstawicieli dyplomacji watykańskiej    57
Rozdział 3. Charakterystyka immunitetu jurysdykcyjnego    62
3.1. Zasady ogólne    62
3.2. Immunitet od jurysdykcji karnej    64
3.3. Immunitet od jurysdykcji cywilnej    66
3.4. Immunitet od jurysdykcji administracyjnej    69
3.5. Związek broni palnej z immunitetem administracyjnym    70
3.6. Zeznawanie w charakterze świadka, doręczanie pism procesowych i występowanie w charakterze biegłego    71
3.7. Zrzeczenie się immunitetu jurysdykcyjnego lub odmowa zrzeczenia się    72
3.8. Immunitet egzekucyjny i zrzeczenie się takiego immunitetu    74
3.9. Sposoby dochodzenia roszczeń wobec misji dyplomatycznej i jej członków    78
Rozdział 4. Prawa i obowiązki osób objętych przywilejami i immunitetami    81
4.1. Komunikowanie się z władzami państwa przyjmującego, swoboda poruszania się, porozumiewania się, korespondencja urzędowa, poczta dyplomatyczna, kurierzy dyplomatyczni i nadajnik radiowy    81
4.2. Zwolnienia podatkowe i celne członków misji dyplomatycznej    87
4.3. Zwolnienia od świadczeń osobistych, obciążeń wojskowych, obowiązków rejestracyjnych, zwolnień w zakresie ubezpieczeń społecznych, zwolnienia na pracę    91
4.4. Prawo do wywieszania flagi, godła i ich ochrony    93
4.5. Dokumenty dyplomatyczne    94
4.5.1. Paszporty dyplomatyczne i służbowe MSZ    94
4.5.2. Wizy    96
4.5.3. Legitymacje    98
4.5.4. Laissez-passer    99
4.5.5. Listy polecające    99
4.5.6. Glejty bezpieczeństwa („żelazne listy”)    100
4.6. Działanie przywilejów i immunitetów dyplomatycznych w okolicznościach wyjątkowych    101
Podsumowanie    106
Bibliografia    110