Archiwum miesiąca: kwiecień 2016

Rozwój społeczno-ekonomiczny samorządu terytorialnego

WSTĘP    2

Rozdział I. SAMORZĄD TERYTORIALNY – CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA    4
1.1. ISTOTA I GENEZA SAMORZĄDU    4
1.2. ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW    14

Rozdział II. INWESTYCJE PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY    23
2.1 POJĘCIE INWESTYCJI CELE I ZADANIA.    23
2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA    29

Rozdział III. ANALIZA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH W BADANEJ GMINIE    41
3.1. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GMINY    41
3.2. POTRZEBY INWESTYCYJNE –STUDIUM REALIZACJI    55

Rozdział IV. OCENA DOTYCHCZASOWEGO PRZEBIEGU ZJAWISKA I PROPOZYCJE USPRAWNIEŃ    63

ZAKOŃCZENIE    71
BIBLIOGRAFIA    73
SPIS TABEL    76

Aktywność społeczno-gospodarcza i kulturowa gminy Tarczyn

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I.  CHARAKTERYSTYKA GMINY TARCZYN    4
1. Historia gminy Tarczyn    4
2. Położenie, lokalizacja i środowisko geograficzne    7
3. Sytuacja demograficzna i uwarunkowania gospodarcze    10
4. Ocena stanu komunikacji w gminie    15
ROZDZIAŁ II.  HISTORIA I UWARUNKOWANIA KULTUROWE    21
1. Położenie i powierzchnia    21
2. Obiekty zabytkowe Tarczyna    23
ROZDZIAŁ III.  OCENA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ – I KULTUROWEJ GMINY    33
1. Baza turystyczna    33
2. Problemy związane z infrastrukturą techniczną    38
3. Analiza SWOT    39
4. Zagrożenia rozwoju    41
5. Lista zadań    43
ZAKOŃCZENIE    44
BIBLIOGRAFIA    45
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    46

Polityka transportowa Polski i Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Definicja i istota procesu transportowego i jego rola w polityce transportowej    3
1. Pojęcie procesu transportowego    3
2. Istota polityki transportowej    5
Rozdział II. Polityka transportowa a Unia Europejska    7
Rozdział III. Infrastruktura europejska    17
Bibliografia    22

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU    3
1.1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi    3
1.2. Cele    7
1.3. Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi    11
ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ    22
2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach administracji publicznej    22
2.2. Proces zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej    29
2.2.1. Proces naboru pracowników administracyjnych    29
2.2.2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników administracyjnych    38
2.2.3. System ocen pracowniczych    42
2.3. Zasady wynagradzania pracowników administracji publicznej    46
ROZDZIAŁ III. PROCES ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PODSTAWIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W XXX    49
3.1. Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy    49
3.2. Polityka kadrowa    54
3.3. System oceny    55
3.4. Analiza wybranego procesu rekrutacji    57
ZAKOŃCZENIE    62
BIBLIOGRAFIA    64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    67

Transakcje kupna – sprzedaży i udział pośredników na rynku nieruchomości

Wstęp    2

Rozdział I.
Transakcje kupna – sprzedaży i udział pośredników na rynku nieruchomości w województwa mazowieckiego    4

Rozdział II.
Rozwój rynku usług pośrednictwa nieruchomościami na przykładzie województwa mazowieckiego    15
3.1. Perspektywa działalności zawodowej w aspekcie kształtowania się rynku nieruchomości    15
3.2. Cechy pośrednika nieruchomości    21
3.3. Współpraca podmiotów z innymi uczestnikami rynku    22

Zakończenie    27
Bibliografia    29
Spis tabel i rysunków    30

Publiczny obrót papierami wartościowymi

WSTĘP    6
ROZDZIAŁ I. GENEZA i UWARUNKOWANIA ROZWOJU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POLSCE.    8
1.1. ISTOTA RYNKU KAPITAŁOWEGO.    8
1.1.1 Opis działania rynku kapitałowego    8
1.1.2 Rodzaje ryzyka występujące na rynku kapitałowym    13
1.1.3 Instytucje rynku kapitałowego.    15
1.2  FUNKCJE RYNKU KAPITAŁOWEGO    19
1.3. TRENDY ŚWIATOWE NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH.    22
1.4 POWSTANIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE    28
1.4.1 Historia Giełdy.    28
1.4.2 Władze Giełdy.    34
1.4.3. Członkowie Giełdy.    37
ROZDZIAŁ II. FUNKCJONOWANIE GPW W WARSZAWIE.    46
2.1. PAPIERY WARTOŚCIOWE NOTOWANE NA GIEŁDZIE.    46
2.1.1   AKCJE    48
2.1.2 OBLIGACJE    51
2.1.3 OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA    53
2.1.4 CERTYFIKATY INWESTYCYJNE    54
2.1.5 WARRANTY    56
2.1.6. KONTRAKTY TERMINOWE.    57
ROZDZIAŁ III. SEGMENTACJA RYNKU I JEJ KONSEKWENCJE    60
3.1 RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY    60
3.2 RYNEK PUBLICZNY i NIEPUBLICZNY    63
3.3 RYNEK GIEŁDOWY i POZAGIEŁDOWY.    65
ROZDZIAŁ IV. ANALIZA KURSU AKCJI NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI KGHM S.A. ORAZ CZYNNIKI GO KSZTAŁTUJĄCE NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT.    69
4.1.Podstawowe informacje oraz zakres działalności przedsiębiorstwa.    69
4.2 Trend wzrostowy na przełomie lat 2005 oraz 2006    72
4.3 Uzasadnienie wyceny akcji przedsiębiorstwa  na przestrzeni 2008 roku    76
Zakończenie    78
LITERATURA    81
CZASOPISMA    82
AKTY PRAWNE    82
STRONY INTERNETOWE    82
SPIS RYSUNKÓW    84
SPIS TABEL    85

Plan zarządzania nieruchomością mieszkalno–użytkową

I. WSTĘP    2
1.1. Cele i oczekiwania właściciela    2
2. Podstawy prawne procesu zarządzania nieruchomościami    4
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI    6
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela    6
2.2. Lokalizacja ogólna    8
2.3. Lokalizacja szczegółowa    10
2.4. Opis i stan techniczny budynku    11
2.5. Charakterystyka nieruchomości    16
2.6. Zawartość dokumentacji technicznej    17
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości.    18
2.8. Określenie potrzeb remontowych.    18
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością    19
2.10. Podsumowanie i wnioski.    20
III. ANALIZA LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI.    23
3.1. Ogólna charakterystyka rynku lokalnego    23
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania    25
3.3. Konkurencyjne nieruchomości    29
3.4. Podsumowanie i wnioski    31
IV . BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA    33
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości    33
4.2. Możliwości zwiększania przychodów oraz zmniejszenia kosztów    37
4.3. Określenie wartości nieruchomości i możliwości jej zmiany    38
4.4. Ustalenie stopy dyskonta    39
4.5. Podsumowanie i wnioski    40
5. ANALIZA STRATEGICZNA    41
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości    41
5.2. Określenie wariantów postępowania    42
6. Analiza przyjętych wariantów rozwiązań    45
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA    46
6.1. Charakterystyka przyjętych wariantów rozwiązań    46
6.3. Analiza porównawcza ze wskazaniem wariantu optymalnego    49
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ    51
VIII. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI    52

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Wstęp    2
Rozdział I.  Ubezpieczenia- ujęcie definicyjne    4
1. Geneza ubezpieczeń    4
2. Pojęcie, klasyfikacja i cechy ubezpieczenia    16
Rozdział II. Ubezpieczenia finansowe    24
1. Istota ubezpieczeń finansowych    24
2. Podstawowe rodzaje ubezpieczeń finansowych    26
3. Ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego    29
Rozdział III. Rynek ubezpieczeń finansowych    32
1. Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego    32
1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia    36
1. Firmy i warunki ubezpieczeń kredytu kupieckiego    38
Zakończenie    46
Bibliografia    48

Wywłaszczenie nieruchomości

Wstęp    2
Rozdział 1. Zagadnienia wstępne    3
§ 1. Geneza instytucji wywłaszczenia nieruchomości    3
§ 2. Ewolucja regulacji prawnej w zakresie wywłaszczeń nieruchomości    5
§ 3. Regulacja prawna w zakresie wywłaszczeń nieruchomości w świetle obowiązującego prawa    7
Rozdział 2. Przedmiot wywłaszczenia w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami    15
§ 1. Prawo rzeczowe na nieruchomości jako przedmiot wywłaszczenia    15
1. Pojęcie prawa rzeczowego    15
2. Rodzaje praw rzeczowych na nieruchomości, które mogą stanowić przedmiot wywłaszczenia    16
§ 2. Wyłączenie spod wywłaszczenia nieruchomości    23
Rozdział 3. Tryb wywłaszczenia nieruchomości    25
§ 1. Rokowania    25
§ 2. Postępowanie administracyjne w sprawie wywłaszczenia nieruchomości    29
1.    Organ właściwy    29
2.    Wszczęcie postępowania    29
3.    Postępowanie wyjaśniające, jego zakres    31
Zakończenie    33
Bibliografia    36

Organy administracji samorządowej na przykładzie dzielnicy Warszawa-Targówek

WSTĘP
Rozdział I. ORGANIZACJA I ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
1.1. Samorząd gminy
1.2. Samorząd powiatowy
1.3. Samorząd wojewódzki
Rozdział II. ISTOTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
2.1. Pojęcie administracji publicznej
2.2. Urzędy obsługujące
2.3. Zasady i kryteria podziału zadań i kompetencji
Rozdział III. SZCZEBLE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
3.1. Szczebel lokalny i regionalny administracji samorządowej
3.2. Kolegialne i jednostkowe organy wykonawcze
Rozdział IV. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA W DZIELNICY TARGÓWEK
4.1. Dzielnica Targówek – geneza i opis
4.2. Samorząd – działalność i funkcjonowanie w analizowanej gminie
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL