Archiwum miesiąca: marzec 2016

Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw

Wstęp    2
Rozdział I. Problemy teoretyczne związane z zintegrowanym łańcuchem dostaw    3
1.1 Pojęcie zintegrowanego łańcucha dostaw    3
1.2 Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw    9
1.3 Zintegrowany łańcuch dostaw w obliczu procesów globalizacji i internacjonalizacji    15
1.4 Zarządzanie łańcuchem podaży    18
Rozdział II. Zarządzanie informacjami i materiałami w zintegrowanym łańcuchu dostaw    21
2.1 Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchu dostaw    21
2.2 Zarządzanie materiałami    27
2.3 Zarządzanie zapasami    28
2.4 Systemy wspomagające logistykę zaopatrzenia i dystrybucji    34
2.5 Rola informacji w łańcuchu dostaw    36
2.6 Przepływy informacji logistycznych w łańcuchu dostaw    36
2.7 Logistyczny system informacji    37
2.8 Technologie w dziedzinie informacji logistycznych.    39
Rozdział III. Analiza studium przypadku  – branża motoryzacyjna, odzieżowa i przemysłowa    40
Zakończenie    44
Bibliografia    46
Spis tabel    49
Spis rysunków    50

Turystyczna baza noclegowa Zakopanego

Wstęp    2
Rozdział I. Hotelarstwo jako element infrastruktury turystycznej obszarów recepcyjnych    4
1. Zagospodarowanie turystyczne ? podstawowe pojęcia i klasyfikacje    4
2. Tendencje rozwoju hotelarstwa na świecie    10
3. Kierunki i uwarunkowania rozwoju bazy hotelowej w Polsce po 1990 roku    26
4. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich w Polsce    32
5. Rozwój turystycznej bazy noclegowej województwa małopolskiego    38
Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju turystyki na Podhalu    46
1. Podhale na przestrzeni dziejów ? rys historyczny    46
2. Walory turystyczne Podhala    59
3. Zarys rozwoju społeczno-gospodarczego Zakopanego    71
4. Aktualna oferta turystyczna Zakopanego ? próba diagnozy i oceny    83
Rozdział III. Kierunki rozwoju turystycznej bazy noclegowej Zakopanego    87
1. Tendencje rozwoju bazy noclegowej w latach 2000-2006    87
2. Rozwój turystyki w Zakopanem w latach 2000-2006    89
3. Charakterystyka podstawowych grup obiektów    93
4. Wdrażanie systemu kategoryzacji obiektów hotelarskich    97
5. Próba oceny funkcjonowania wybranych obiektów turystycznej bazy noclegowej    102
5.1. Profile podstawowych grup klientów    102
5.2. Wykorzystanie bazy noclegowej    104
5.3. Analiza porównawcza działań marketingowych    105
Zakończenie    113
Bibliografia    115
Spis tabel    119
Spis rysunków    120

Współpraca szkoły i Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji dzieci i młodzieży oraz poprawy bezpieczeństwa w szkole i w jej najbliższym otoczeniu

Wstęp 3
Rozdział I:  Rola Policji i szkoły w zakresie przeciwdziałania demoralizacji młodego pokolenia 6
1.1.     Zadania Policji 6
1.2.    Co to jest demoralizacja? 7
1.3.    Profilaktyczna rola szkoły 8
Rozdział II:  Przyczyny demoralizacji nieletnich 10
2.1.    Przyczyny zewnętrzne demoralizacji 10
2.2.    Czynniki wewnętrzne sprzyjające demoralizacji 11
Rozdział III: Problemy gimnazjów 12
3.1.    Przemoc  12
3.2.    Narkomania 13
3.3    Alkoholizm 14
Rozdział IV: Metodologia badań 16
4.1.    Cel badań, problemy i hipotezy 16
4.2.    Zmienne i wskaźniki 18
4.3.    Metody, techniki i narzędzia badawcze 19
Rozdział V:    Analiza i interpretacja wyników badań 21
5.1.    Analiza i interpretacja wyników z badań  przeprowadzonych wśród pedagogów   21
5.2.    Interpretacja uzyskanych wyników z badań przeprowadzonych wśród policjantów    30
Podsumowanie 36
Bibliografia 38
Załączniki 39

Wybrane zmienne osobowościowe a efektywność leczenia osteoporozy u mężczyzn

Wstęp 5

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Stan dotychczasowych badań nad osobowościowymi uwarunkowaniami efektywności leczenia oraz sposobami radzenia sobie z chorobą przewlekłą, cel pracy.
1.1. Pojęcie osobowości 7
1.1.1. Teorie osobowości 8
1.1.1.1.Teorie cech 8
1.1.1.1.1. R.B. Cattella czynnikowa teoria osobowości 9
1.2. Pojęcie radzenia sobie ze stresem 10
1.2.1. Sposoby radzenia sobie ze stresem 10
1.2.2. Strategie radzenia sobie ze stresem 11
1.2.3. Rezultaty radzenia sobie ze stresem 12
1.3. Radzenie sobie z chorobą somatyczną 13
1.3.1. Radzenie sobie z chorobą jako styl, strategia, proces 13
1.3.2. Klasyfikacja stylów strategii radzenia sobie z chorobą 15
1.3.3. Etapy walki z chorobą 17
1.3.4. Uwarunkowania strategii radzenia sobie z chorobą 20
1.3.5. Stan badań nad osobowościowymi uwarunkowaniami sposobów radzenia  sobie z chorobą 25
1.4.Osteoporoza jako choroba przewlekła 27
1.4.1. Budowa kości, jej wzrost i zanikanie 29
1.4.2. Objawy osteoporozy 32
1.5. Efektywność radzenia sobie z osteoporozą i jej uwarunkowania 34
1.5.1.Pomiary masy kostnej i tempa jej utraty- efektywność leczenia 38
1.5.2. Wpływ czynników psychospołecznych na osteoporozę 40
1.5.2.1. Czynniki ryzyka, których nie można wyeliminować 40
1.5.2.2. Czynniki ryzyka, które częściowo można wyeliminować 41
1.5.2.3. Czynniki ryzyka, które można całkowicie wyeliminować 41
1.5.3. Wpływ czynników żywieniowych na osteoporozę 43
1.6. Cel pracy 44

ROZDZIAŁ DRUGI
Hipotezy badawcze. Metody i sposób badań. Zasady doboru próbki i charakterystyka dwóch porównywanych grup.
2.1. Hipotezy badawcze i hipotezy zerowe 45
2.2. Metody badawcze i sposób przeprowadzenia badań 46
2.2.1. R.B. Cattella 16-czynnikowy Kwestionariusz Osobowości 46
2.2.2. Skala 'Jak Pan(i) myśli i czuje’ B.Sadzińskiej 50
2.2.3. Skala samooceny efektywności leczenia 54
2.2.4. Metoda DEXA badania ubytków masy kostnej 54
2.3. Sposób przeprowadzenia badań. Zasady doboru grup i ich charakterystyka 55
2.3.1. Sposób przeprowadzenia badań 55
2.3.2. Zasady doboru grup i ich charakterystyka 55

ROZDZIAŁ TRZECI
Cechy osobowości a efektywność leczenia oraz sposoby radzenia sobie z chorobą przewlekłą w świetle badań własnych.
3.1. Problem istotności różnic między średnimi wynikami mężczyzn z osteoporozą bez efektów leczenia i mężczyzn z osteoporozą, u których stwierdzono wyraźną poprawę stanu zdrowia, w zakresie 16 wymiarów osobowości 58
3.1.1. Dojrzałość emocjonalna – neurotyczność 60
3.1.2. Dominowanie – uległość 61
3.1.3. Odporność- brak odporności 62
3.1.4. Depresyjna niepewność siebie- pewność siebie 62
3.1.5. Wysoka samoocena- niska samoocena 63
3.2. Problem różnic w zakresie jedenastu czynników mierzących preferowane strategie radzenia sobie z chorobą między grupą osób bez stwierdzonej efektywności leczenia i osobami u których wystąpiła wyraźna poprawa 64
3.3. Problem istotności różnic między wynikami skali efektywności leczenia, między grupą osób bez poprawy  wyników leczenia a osobami, u których nastąpiła wyraźna poprawa stanu zdrowia 67
3.4. Wymiary osobowości a sposoby radzenia sobie  z chorobą u osób z osteoporozą, u których nie stwierdzono  efektywności leczenia i osób chorych, u których widać poprawę stanu zdrowia 67
3.4.1. Analiza współzależności między sposobami radzenia sobie z chorobą  a cechami osobowości, w grupie mężczyzn z osteoporozą, u których nie występuje poprawa pomimo leczenia 68
3.4.1.1. Analiza współzależności między 'Apatią i brakiem nadziei’ a wymiarami osobowości  w grupie mężczyzn chorych  bez efektywności leczenia 68
3.4.1.2. Analiza współzależności między 'Pozytywnym przewartościowaniem’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych  bez efektywności leczenia 68
3.4.1.3. Analiza współzależności między 'Walką z chorobą’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych bez efektywności leczenia 69
3.4.1.4. Analiza współzależności między 'Poszukiwaniem informacji na temat choroby’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych bez efektywności leczenia 9
3.4.1.5. Analiza współzależności między  'Niedostateczną kontrolą emocji’ a wymiarami osobowości  w grupie  mężczyzn chorych bez efektywności leczenia 69
3.4.1.6. Analiza współzależności między 'Nieakceptowaniem choroby’ a wymiarami osobowości  w grupie mężczyzn chorych bez efektywności leczenia .69
3.4.1.7. Analiza współzależności między 'Poczuciem winy’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych bez efektywności leczenia 70
3.4.2. Analiza współzależności między sposobami radzenia sobie z chorobą  a cechami osobowości, w grupie mężczyzn z osteoporozą, u których zaobserwowano poprawę stanu zdrowia 70
3.4.2.1. Analiza współzależności między 'Apatią i brakiem nadziei’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 70
3.4.2.2.  Analiza współzależności między 'Pozytywnym przewartościowaniem’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 70
3.4.2.3. Analiza współzależności między 'Walką z chorobą’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 71
3.4.2.4. Analiza współzależności między 'Poszukiwaniem informacji na temat choroby’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 71
3.4.2.5. Analiza współzależności między 'Niedostateczną. kontrolą emocji’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 71
3.4.2.6. Analiza współzależności między 'Wiarą religijną’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę  stanu zdrowia 72
3.4.2.7. Analiza współzależności między 'Nieakceptowaniem choroby? a wymiarami osobowości  w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 72
3.4.2.8. Analiza współzależności między 'Poczuciem winy’ a wymiarami osobowości w grupie mężczyzn chorych, u których stwierdzono poprawę stanu zdrowia 72
3.5. Uwarunkowania efektywności leczenia osteoporozy 72
3.5.1. Cechy osobowości a  efektywności leczenia osteoporozy 73
3.52. Strategie radzenia sobie z chorobą a efektywność leczenia osteoporozy 74
3.6. Omówienie wyników badań 76
3.7.Wnioski końcowe 78

Bibliografia 80
Aneksy 83

Wpływ kwalifikacji na zagrożenie bezrobociem

Wstęp
Rozdział 1. Aspekty pojęciowe kwalifikacji i bezrobocia
1.1.Pojęcie kwalifikacji i związana z tym pozycja na rynku pracy
1.2. Znaczenie kwalifikacji w życiu społecznym
1.3. Pojęcie bezrobocia i jego pomiar
1.4. Rodzaje bezrobocia oraz ich znaczenie
Rozdział 2.  Znaczenie kwalifikacji zawodowych na tle wzrastającego bezrobocia
2.1. Kwalifikacje zawodowe a bezrobocie w latach osiemdziesiątych
2.2. Okres transformacji lat dziewięćdziesiątych
2.3. Czasy dzisiejsze
Rozdział 3.  Polityka państwa w zakresie bezrobocia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
3.1. Polityka państwa w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
3.2. Wpływ polityki państwa na rynek pracy
3.3. Prognozy na najbliższą przyszłość
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Przetarg jako tryb zawierania umów

Wstęp    3

Rozdział I.  Podstawowe zagadnienia związane z przetargiem    5
1.1. Pojęcie przetargu    5
1.2. Rodzaje przetargu    12
1.3. Ekonomiczny aspekt przetargu    22

Rozdział II. Charakter prawny poszczególnych etapów przetargu    25
2.1. Ogłoszenie przetargu    25
2.1.1. Czas i miejsce przetargu    25
2.1.2. Przedmiot i treść ogłoszenia    31
2.2. Składanie ofert przetargowych    34
2.2.1. Oferta przetargowa a zmiana warunków przetargu    34
2.2.2. Oferta w przetargu ustnym a oferta w przetargu pisemnym    37
2.2.3. Oferta częściowa    39
2.3. Wybór oferty, udzielenie przybicia, przyjęcie oferty    42
2.3.1. Przyjęcie oferty w przetargu pisemnym    42
2.3.2. Przyjęcie ofert w przetargu ustnym    44
2.3.3. Przybicie i wadliwość jego udzielenia    45
2.3.4. Zamknięcie przetargu bez wybrania oferty    49

Rozdział III. Dodatkowe elementy postępowania przetargowego    52
3.1. Wadium    52
3.1.1. Wadium jako zadatek    53
3.1.2. Wadium jako kara umowna    56
3.1.3. Postanowienia istotne umowy wadium    57
3.1.4. Wysokość i sposób uiszczenia wadium    58
3.1.5. Warunki zwrotu i przepadku wadium    60
3.2. Dodatkowe rokowania    66
3.2.1. Rokowania przed wyborem oferty    66
3.2.2. Zasady prowadzenia dodatkowych rokowań    68
3.2.3. Rokowania a list intencyjny    71
Rozdział IV.  Środki odwoławcze    74
4.1. Protest    74
4.1.1. Skutki prawne wniesienia protestu    77
4.1.2. Przykładowe przyczyny protestu    79
4.2. Odwołanie    80
4.2.1. Procedura postępowania odwoławczego oraz skutki prawne    80
4.2.2. Zespół arbitrów    82
4.2.3. Terminy i miejsce rozprawy    86
4.2.4. Cofnięcie odwołania    87
4.2.5. Rozprawa i jej zamknięcie    88
4.3. Skarga    90

Rozdział V.  Zakończenie przetargu    95
5.1. Wybór i przyjęcie oferty przetargowej a zawarcie umowy    95
5.2. Dopuszczalne rodzaje umów w zamówieniach publicznych    98
5.2.1. Umowa przedwstępna    98
5.2.2. Nieważność umowy    100
5.2.3. Odstąpienie od umowy    103

Zakończenie    105
Bibliografia    107
Akty prawne    109
Załączniki    111

Wykorzystanie systemów logistyki i informatyki w transporcie drogowym

Wstęp    3
Rozdział 1.Rola transportu drogowego    5
1.1. Istota procesu transportowego    5
1.2. Przebieg procesu transportowego i analiza jego kosztów    8
1.3. Polityka transportowa a polityka państwa.    11
1.4. Wpływ państwa na politykę handlową i transportową    15
1.5.Polityka technologii przewozów w transporcie kombinowanym i  intermodalnym    18
1.5.1.Kryteria ekologiczne i energetyczne    20
1.5.2.Kształtowanie struktury gałęziowej systemu transportowego    23
1.5.3.Rozwój technologiczny gałęzi transportu  kombinowanego i intermodalnego    27
Rozdział 2. Pojecie i istota logistyki oraz  informatyki    29
2.1. Podstawowe sfery działań i rozwiązań  logistycznych oraz  informatycznych    29
Funkcje planowania    33
Obsługa klienta    33
Baza danych    33
Funkcja koordynacji    33
Funkcja sterowania    33
2.2. Koncepcja zintegrowanego zarządzania logistycznego    35
2.2.1. Przesłanki integracji logistyki i informatyki    35
2.3.  Cele i efekty logistyczne oraz podstawy ich realizacji w aspekcie strategicznym    39
2.4. Logistyka procesów zaopatrzenia i rozwiązania informatyczne    42
Analiza zamówień    45
Rozdział 3. Praktyczne rozwiązania systemów logistyki i informatyki w transporcie drogowym    52
3.1.Internetowe zamawianie produktów i kontakty z dostawcami    52
3.2.Kaban i odniesienie do stanu zapasów.    54
3.3.Just in time i odniesienie do stanu zapasów (optymalna partia zamówienia).    58
3.4.Ulepszone rozwiązania w transporcie.    63
Zakończenie    69
Bibliografia    71

Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym

Wstęp

Rozdział I.
Zarządzanie kadrami w ujęciu teoretycznym
1.1. Ewolucja filozofii zarządzania ludźmi
1.2. Miejsce zarządzania ludźmi w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.3. Cele zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym

Rozdział II.
Menedżer a zarządzanie kadrami w ujęciu funkcjonalnym
2.1. Planowanie kadr przez menedżerów
2.2. Pozyskiwanie i kierowanie ścieżką kariery pracowników
2.3. Menedżer jako osoba kierująca pracownikami
2.4. Doskonalenie, motywowanie i ocena pracowników
2.5. Wynagradzanie pracowników

Rozdział III.
Analiza procesu zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym „X”
3.1. Geneza, analiza działalności przedsiębiorstwa X
3.2. Oferta i sytuacja ekonomiczna firmy X
3.3. Proces zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym X
3.4. Motywowanie i ocena pracowników

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Symulacja i analiza transakcji sprzedaży nieruchomości

PODSTAWY FORMALNO ? PRAWNE    3
I. Przyjęcie oferty    5
1. Sposób nawiązania kontaktu z zamawiającym    5
2. Zasady współpracy z zamawiającym ? definiowanie oczekiwań /potrzeb zamawiającego    6
3. Oględziny nieruchomości ? sporządzenie opisu nieruchomości    6
3.1. Opis i weryfikacja stanu prawnego nieruchomości    6
4. Źródła danych i informacji    9
5. Charakterystyka lokalnego rynku nieruchomości    9
6. Zawarcie umowy pośrednictwa    12
7. Analiza sytuacji prawnej dotyczącej transakcji    14
II. Promocja i reklama oferty    17
1. Sporządzenia oferty    17
III. Realizacja transakcji    18
Załącznik 1. Zlecenie określenia poziomu ceny ofertowej nieruchomości    21
Załącznik 2. Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości    22
Załącznik 3. Karta budynku    27
Załącznik 3. Deklaracja woli nabycia nieruchomości    30

Procedury udzielania pomocy państwa w prawie wspólnotowym

Wstęp    2
Rozdział. I Istota pomocy państwa    4
1. Pomoc udzielana przez państwo lub ze źródeł państwowych    4
2 Zakłócenie konkurencji, zakaz przyznawania pomocy publicznej    10
3 Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej.    15
4 Formy pomocy publicznej: programy pomocowe, pomoc indywidualna, pomoc indywidualna na restrukturyzację.    18
Rozdział II. Procedura wstępna    30
1 Wniosek o wydanie opinii przez prezesa UOKiK    30
2 Zawiadomienie komisji o planie przyznania pomocy przez  państwo, reguła standstill clause.    41
3 Faza badania wstępnego    45
3.1 Termin na wydanie decyzji przez komisję.    45
3.2 Kompetencje komisji w zakresie polecenia udzielania informacji    47
3.3 Możliwe rozstrzygnięcia    52
Rozdział III. Procedura formalnego dochodzenia    54
1 Termin na wydanie decyzji przez Komisję    54
2 Możliwe formy decyzji Komisji    56
Rozdział IV. Postępowanie nadzwyczajne    60
1 Procedura w sprawie bezprawnie przyznanej pomocy    60
1.1 Polecenie udzielenia informacji, ponaglenie, nakaz udzielenia informacji    60
1.2 Nakaz zawieszenia    63
1.3 Nakaz windykacji    64
1.4 Egzekucja od beneficjenta bezprawnie przyznanej pomocy przez państwo członkowskie    68
1.5 Termin zwrotu pomocy    73
1.6 Zaskarżenie decyzji Komisji    76
Rozdział V. Postępowanie w sprawie niewłaściwie wykorzystanej pomocy    80
1 Wszczęcie formalnego dochodzenia    80
2 Postępowanie w sprawie cofnięcia decyzji.    83
Zakończenie    86
Bibliografia    89
Spis tabel i rysunków    91