Archiwum miesiąca: marzec 2016

Gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkań

Wstęp

I.    Pojęcie i zakres gospodarki zasobami mieszkaniowymi
1.    Gospodarka zasobami mieszkaniowymi ? definicje
2.    Mieszkaniowy zasób gminy a prywatyzacja gminnych zasobów mieszkaniowych
3    Formy własności i zarządu zasobami mieszkaniowymi
4.    Zadania i kompetencje gmin w gospodarce zasobami mieszkaniowymi ? podstawowe regulacje prawne
5.     Sposoby finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy

II.    Ogólna charakterystyka gminy Złotoryja
1.    Położenie i układ osadniczy
2.    Ludność i jej struktura
3.    Struktura gospodarcza gminy
4.    Wyposażenie gminy z elementy infrastruktury technicznej powiązanej z mieszkalnictwem

III.    Zasoby komunalne w Złotoryi i ich charakterystyka
1.    Rozmiary fizyczne zasobów mieszkaniowych i ich struktura
2.    Cechy jakościowe zasobów i ich standardy wyposażeniowe i powierzchniowe
3.    Stan techniczny zasobów i potrzeby remontowe
4.    Kryteria rozdziału przyznawania mieszkań komunalnych w gminie Złotoryja

IV.    Gospodarowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w Złotoryi
1.    Zarząd komunalnymi zasobami w Złotoryi
2.    Nakłady na bieżącą eksploatację i techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych
3.    Koszty eksploatacji zasobów
4.    Nakłady na techniczne utrzymanie zasobów

V    Finansowanie  kosztów eksploatacji i technicznego utrzymania zasobów
1.    Źródła środków na utrzymanie zasobów mieszkaniowych
2.    Wpływy z najmu lokali
3.    System opłat czynszowych za lokale mieszkalne
4.    Przychody czynszowe i ich dynamika
5.    Wynik finansowy gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie firmy ochroniarskiej

Wstęp
Rozdział I.  Geneza, pojęcie i kierunki zmian w zarządzaniu
1. Ujęcie definicyjne zarządzania
2. Koncepcje zarządzania
2.1. Zarządzanie ukierunkowane na wydajność bądź produktywność
2.2. Zarządzanie ukierunkowane na procesy i myślenie strukturalne
3. Nowoczesne tendencje w zarządzaniu
3.1. Zarządzanie wiedzą i model organizacji inteligentnej
3.2. Organizacja wirtualna jako nowy trend w zarządzaniu
3.3. Koncepcja myślenia sieciowego i jej związek ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa
Rozdział II. Istota organizacji, cele i efektywność organizacji
1. Organizacja w różnych znaczeniach
2. Zarządzanie i funkcja zarządzania w organizacji
3. Sterowanie procesami organizacji w zmiennym otoczeniu
4. Zmiana orientacji przedsiębiorstwa
5. Czynnik ludzki a zmiany w organizacjach
Rozdział III.  Zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie firmy ochroniarskiej X
1. Ogólna charakterystyka firmy X i jej otoczenia rynkowego
2. Rodzaje struktur organizacyjnych z uwzględnieniem struktury analizowanej firmy
3. Zarządzanie firmą X a rozwój firmy
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Zasady organizacji pracy w hotelu

Wstęp    2

Rozdział I.
Hotelarstwo jako dziedzina aktywności gospodarczej    3
1.1. Geneza i rozwój usług hotelarskich na świecie    3
1.2. Rozwój organizacji hotelarskich na ziemiach polskich    9
1.3. Istota hotelarstwa    14

Rozdział II.
Hotel i jego struktura    20
2.1. Struktura organizacyjna hotelu    20
2.2. Departamenty hotelu i ich funkcjonowanie    24

Rozdział III.
Organizacja pracy w hotelu    31
3.1. Recepcja jako główny punkt koordynujący w hotelu    31
3.2. Obowiązki służb gastronomii podczas obsługi gości w części mieszkalnej hotelu    37

Zakończenie    40
Bibliografia    41
Spis rysunków    43

Umowa poręczenia

praca dyplomowa z prawa cywilnego

Wstęp

Rozdział I.
Istota i pojęcie umowy w prawie polskim
1.1. Definicyjne ujęcie umowy i jej regulacje prawne oraz funkcje umów
1.2. Klasyfikacja i swoboda umów
1.3. Forma i strony umowy
1.4. Europejskie prawo umów

Rozdział II.
Poręczenie – interpretacja prawna pojęcia
2.1.Poręczenie jako czynność prawna
2.2. Rodzaje poręczeń w systemie prawnym
2.2.1. Poręczenia udzielane przez osoby fizyczne
2.2.2. Poręczenia udzielane przez osoby prawne
2.3. Wygaśnięcie poręczenia

Rozdział III.
Umowa poręczenia
3.1. Zakres zobowiązania
3.2. Terminy i wymagalność poręczonego świadczenia
3.3. Zaspokojenie roszczenia

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Rynek usług leasingowych w Polsce

Wstęp    2
Rozdział I.  Charakterystyka leasingu    5
1.1. Pojęcie i istota leasingu    5
1.2. Geneza powstania leasingu    9
2.2.1. Leasing w USA    13
2.2.2. Leasing Wielkiej Brytanii    14
2.2.3. Leasing w Niemczech    15
2.2.4. Leasing w Polsce    16
1.3. Ekonomiczne przesłanki zastosowania leasingu    17
Rozdział II.  Rodzaje leasingu i ich charakterystyka    21
2.1. Leasing bezpośredni i pośredni    22
2.2. Leasing finansowy i operacyjny    24
2.3. Inne rodzaje leasingu    27
Rozdział III.  Leasing w praktyce obrotu gospodarczego    39
3.1. Strony transakcji    39
3.1.1. Leasingodawca    41
3.1.2. Leasingobiorca    44
3.2. Zawarcie umowy    45
3.3. Treść umowy leasingu, jej wykonywanie i zakończenie    47
Rozdział IV.  Rynek usług leasingowych w Polsce    53
4.1. Umowy leasingu po akcesji do UE    53
4.2. Leasing nieruchomości w Polsce    55
4.3. Leasing w Polsce w ujęciu statystycznym na tle Europy    61
4.4. Nowoczesne formy finansowania inwestycji    63
4.4.1. Factoring    63
4.4.2. Forfaiting    71
Zakończenie    79
Bibliografia    83
Spis tabel    87
Spis rysunków    89

Leasing w działalności biura turystycznego

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I. FORMY FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW    4
1.1. Źródła finansowania przedsiębiorstw    4
1.2. Kredyt jako kapitał obcy w przedsiębiorstwie    11
ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LEASINGU    18
1. Podstawy prawne leasingu    18
2. Formy leasingu (operacyjny, finansowy, itd.)    24
3. Ekonomiczne przesłanki zastosowania leasingu    30
ROZDZIAŁ III. STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA DZIAŁALNOŚCI BIURA TURYSTYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM FINANSOWANIA ZA POMOCĄ LEASINGU    33
1. Charakterystyka działalności Spółki    33
2. Leasing    34
3. Kredyt    36
4. Analiza kredytu i leasingu – porównanie    37
ZAKOŃCZENIE    42
BIBLIOGRAFIA    44
SPIS TABEL    48

Stres w pracy przedstawiciela handlowego

Wstęp    2
Rozdział I. Pojęcie stresu w świetle literatury przedmiotu    4
1.1. Definicje stresu    4
1.2. Rodzaje stresu    11
1.3. Następstwa stresu    23
1.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem    32
Rozdział II Specyfika pracy przedstawiciela Handlowego    35
2.1. Definicje i pojęcia    35
2.2. Wymagania    38
2.3. Cechy i umiejętności dobrego Przedstawiciela Handlowego    41
2.4. Ścieżka kariery    41
2.5. Czynniki stresogenne w pracy Przedstawiciela Handlowego    43
Rozdział III. Metodologia badań własnych    44
3.2. Problemy badawcze    45
3.3. Metody, techniki i narzędzia badań 46
3.4. Organizacja i przebieg badań    48
3.5. Charakterystyka terenu i grupy badawczej    48
Rozdział IV. Empiryczna prezentacja wyników badań własnych    53
4.1. Prezentacja wyników    53
4.2. Wnioski i interpretacje    70
Zakończenie    74
Bibliografia    75
Załącznik    78

Etyczne aspekty reklamy. Analiza na przykładzie działań promocyjnych firmy dr Irena Eris

Wstęp    2

Rozdział. I. Istota, rodzaje i techniki stosowane w reklamie    4
1. Definicja i funkcje reklamy    4
2. Techniki stosowane w reklamie    11
3. Najistotniejsze strategie tworzenia reklamy    19

Rozdział II Oddziaływanie reklamy na odbiorcę    25
1. Język w kampanii reklamowej    25
2. Wywoływanie emocji w reklamie    30
3. Skuteczność reklamy emocjonalnej    35
4. Czynniki decydujące o negatywnej roli reklamy w życiu społecznym    40
5. Analiza postaw konsumentów wobec reklam zawierających dyskusyjne treści pod względem etyczno moralnym    45

Rozdział III. Etapy tworzenia reklamy    51
1. Cele reklamy    51
2. Identyfikacja docelowych segmentów rynku    53
3. Ustalenie budżetu promocyjnego    57
4. Określenie kompozycji narzędzi promocji    61
5. Rodzaje reklamy a ochrona konsumenta    64
6. Etyka a reklama i budowanie pozycji rynkowej    68

Rozdział IV. Analiza i ocena działań promocyjnych firmy dr Irena Eris    72
1. Cele reklamy    72
2. Identyfikacja docelowych segmentów rynku potencjalnych nabywców kosmetyków firmy Eris    75
3. Ustalenie budżetu promocyjnego na przestrzeni lat    78
4. Określenie  kompozycji narzędzi promocji    82
5. Rodzaje reklamy a ochrona konsumenta    92
6. Etyka a reklama i budowanie pozycji rynkowej    94

Zakończenie    97
Bibliografia    99
Spis tabel i rysunków    104

Porównanie konkurencyjności firm wirtualnych i konwencjonalnych

Wstęp

Rozdział I.
E-biznes jako biznes wirtualny? podstawowe informacje
1. Pojęcie i istota e- biznesu
2. Rozdaje i zasady e-biznesu i elektronicznego handlu
3. Bezpieczeństwo transakcji wirtualnych
3. Regulacje prawne obowiązujące w e-biznesie

Rozdział II.
Systemy informatyczne i ich zastosowanie w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm wirtualnych
1. Informatyczny system zarządzania e-biznesem
2. Modele e- biznesu w firmach wirtualnych
3. Intranet i ekstranet przedsiębiorstwa

Rozdział III.
Konkurencyjność firm wirtualnych i konwencjonalnych
1. Pojęcie i definicja konkurencyjności
2. Budowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie tradycyjnym
3. Analiza konkurencyjności firm wirtualnych

Zakończenie
Spis tabel i rysunków