Archiwum miesiąca: marzec 2016

Inwestowanie w nieruchomości

wstęp

Rozdział 1. Rynek nieruchomości jak miejsce inwestowania
1.1 Cechy rynku nieruchomości
1.2. Sposoby inwestowania w nieruchomości
1.3. Zalety i wady inwestowania w nieruchomości

Rozdział 2. Charakterystyka regionu łódzkiego jako rynku nieruchomości
2.1. Położenie geograficzne regionu
2.2 Sytuacja ekonomiczno-społeczna regionu
2.3. Znaczenie rynku nieruchomości w regionie łódzkim

Rozdział 3. Ocena inwestycji w nieruchomości w regionie łódzkim
3.1. Nieruchomości indywidualne (mieszkaniowe)
3.2. Nieruchomości przemysłowe
3.3 Nieruchomości specjalne

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel

Operacje handlu zagranicznego

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I. Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym Polski    4
I.1. Organizacja i struktura    8
I.2. Kierunki i saldo handlu zagranicznego w gospodarce zarządzanej centralnie w latach poprzedzających transformację ustrojową    11
I.3. Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej w międzynarodowej wymianie handlowej, jej uwarunkowania oraz pozytywne i negatywne skutki    13
I.4. Miejsce handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju po przystąpieniu Polski do UE. Bilans handlu zagranicznego    19
ROZDZIAŁ II. Wpływ instytucji publicznych na strategię gospodarczą  i politykę proeksportową    23
II. 1. Krajowe instytucje publiczne działające w obszarze międzynarodowej wymiany handlowej    23
II. 2. Współpraca polskich instytucji publicznych z międzynarodowymi organizacjami handlowymi w zakresie polityki proeksportowej    27
II.3. Porozumienie regionalne tworzone przez grupy krajów    34
ROZDZIAŁ III. Instytucje regionalne stymulujące rozwój przedsiębiorczości i politykę proeksportową    45
III. 1. Agencje Rozwoju Regionalnego współpracujące przy wdrażaniu programów adresowanych do MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), ich zakres działania i rezultaty    45
III. 2. Inicjatywy regionalne (na przykładzie Wrocławia) promujące towary i usługi i wspierające działania proeksportowe    48
ZAKOŃCZENIE    51
BIBLIOGRAFIA    54
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    57

Zarządzanie recepcją w hotelu

Wstęp    2
Rozdział I. Hotelarstwo – istota i rys historyczny    4
1. Zarys historii hotelarstwa na świecie    4
2. Istota hotelarstwa    14
3. Regulacje prawne w hotelarstwie i dostosowanie ich do potrzeb UE    17
Rozdział II Hotel i jego struktura    24
2.1. Struktura organizacyjna hotelu    24
2.2. Struktura zarządzania    29
2.3. Recepcja jako główny punkt koordynujący w hotelu    35
2.3.1. Nowe technologie na potrzeby recepcji    43
Rozdział III Zarządzanie recepcją – studium przypadków na przykładzie wybranych hoteli    45
3.1. Recepcja hotelu Holiday Inn we Wrocławiu.    45
3.2. Wirtualna recepcja Hotelu VHM    49
3.3. Recepcja w Hotelu uzdrowiskowym 'HVIEZDA’ – w Dudincach.    53
Zakończenie    58
Bibliografia    60
Spis tabel, rysunków i fotografii    62

Procedury kredytowe stosowane przez banki

Wstęp    3

Rozdział I. Wniosek kredytowy i jego analiza    5
1.1. Elementy wniosku kredytowego.    5
1.2. Wstępna ocena wniosku kredytowego    11
1.3. Ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy.    15

Rozdział II. Prawne formy zabezpieczenia kredytu    25
2.1 Zabezpieczenia osobiste    25
2.2 Zabezpieczenia rzeczowe    39

Rozdział III. Zasady podejmowania decyzji kredytowej przez banki.    47

Rozdział IV. Monitoring kredytowy.    53
4.1 Organizacja działalności kredytowej w banku.    53
4.2 Zasady monitoringu kredytowego    55
4.3 Windykacja należności kredytowej    60

Zakończenie    65
Bibliografia    67
Spis tabel    72
Spis rysunków    72

Ocena efektywności zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie na podstawie firmy X

Wstęp    2
Rozdział I. Zarządzanie kadrami w ujęciu teoretycznym    4
1.1. Ewolucja filozofii zarządzania ludźmi    4
1.2. Miejsce zarządzania ludźmi w zarządzaniu przedsiębiorstwem    11
1.3. Cele zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie    16
Rozdział II. Zarządzanie kadrami w ujęciu funkcjonalnym    21
2.1. Planowanie kadr    21
2.2. Pozyskiwanie pracowników    23
2.3. Doskonalenie    28
2.4. Motywowanie i ocenianie    30
2.5. Wynagradzanie pracowników    36
Rozdział III.  Metody badań empirycznych firmy    40
3.1. Przedmiot badań    40
3.2. Problemy badawcze    45
3.3. Hipotezy badawcze   47
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze    49
Rozdział IV. Efektywność zarządzania kadrami w firmie X. Prezentacje wyników badań empirycznych.    53
Zakończenie    71
Bibliografia    73
Spis tabel    75
Spis wykresów    76

Promocja wizerunku polskiej gospodarki zagranicą, jako element dyplomacji gospodarczej

Wstęp
1    Pojęcie i istota dyplomacji
1.1    Historia polskiej dyplomacji gospodarczej
1.2    Dyplomacja gospodarcza w stosunkach międzynarodowych
2    Instytucje i organizacje promujące polską gospodarkę zagranicą
2.1    PAHiI
2.2    PAIiIZ
2.3    Krajowa Izba Gospodarcza
2.4    Centrum Promocji Gospodarki
2.5    Instytut Marki Polskiej
2.6    Działalność promocyjna Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI) ambasad i konsulatów polskich zagranicą
3    Wspieranie rozwoju eksportu, przedsiębiorstw oraz napływu zagranicznych inwestycji i technologii do Polski
3.1    Fundusze europejskie na promocję polskiej gospodarki
3.2    Strategia promocji gospodarki 2007-2015
3.3    Środki promocji
Zakończenie
Bibliografia

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Darchem

Wstęp    2
Rozdział 1. Pojęcia związane ze strategią marketingową    4
1.1. Pojęcie strategii marketingowej    4
1.2. Proces formułowania strategii marketingowej    6
1.3. Rodzaje strategii marketingowej.    9
Rozdział 2. Działalność i funkcjonowanie w otoczeniu konkurencyjnym firmy Darchem    25
2.1. Charakterystyka i analiza działalności na rynku    25
2.2. Opis konkurencji    28
2.3. Główni odbiorcy i dostawcy firmy    29
2.3.1. Charakterystyka dostawców    29
2.3.2. Charakterystyka odbiorców    30
Rozdział 3. Strategia marketingowa firmy Darchem    34
3.1. Analiza otoczenia    34
3.2. Misja i wybór elementów docelowych firmy    37
3.3. Charakterystyka elementów marketingowych    40
3.3.1. Dystrybucja    41
3.3.2. Cena    43
3.3.3. Promocja    44
3.3.4. Produkt    45
Zakończenie    49
Bibliografia    51
Spis tabel i rysunków    53

Transport morski ładunków LNG

Wstęp    2
Rozdział 1 Gaz ziemny jako ładunek    4
1.1. Gaz ziemny i jego występowanie na kuli ziemskiej    4
1.2. Gaz ziemny przewożony drogą morską (LNG)    7
1.3. Zastosowanie LNG    10
1.4. Zagrożenia wynikające z transportu LNG    13
Rozdział 2. Rynek przewozów morskich ładunków LNG    19
2.1. Wielkość i struktura kierunkowa przewozów masy ładunkowej    19
2.2. Stawki za przewozy ładunków LNG    27
2.3. Główne porty LNG na świecie    29
2.4. Udział Polski w światowym rynku LNG    35
Rozdział III. Statki do przewozu LNG    44
3.1. Rozwój floty gazowców LNG    44
3.2. Charakterystyka gazowców LNG    45
3.3. Zbiorniki ładunkowe stosowane na statkach LNG    49
3.4. Systemy bezpieczeństwa stosowane na metanowcach LNG    53
Rozdział 4. Perspektywy rozwoju transportu LNG na świecie    63
4.1.Tendencje rozwojowe na świecie.    63
4.2. Koncepcje rozwojowe w Polsce.    72
Zakończenie    80
Bibliografia    82
Spis tabel    86
Spis rysunków    86

Zasady funkcjonowania transportu międzynarodowego

Wstęp        2

Rozdział. I. Transport międzynarodowy – informacje ogólne    4
1.1. Definicja, pojęcie i istota transportu    4
1.2. Analiza dziedzin transportu, a obsługa wymiany międzynarodowej    8
2.1. Transport, żegluga i porty morskie    8
1.2.2.  Transport samochodowy i kolejowy  oraz żegluga śródlądowa    13
1.2. 3. Transport lotniczy, porty i żegluga powietrzna    19
1.3. Europejskie zasady polityki transportowej    21

Rozdział II. Organizacja logistyki i centr logistycznych w procesie transportowym na terenie Polski        28
2.1. Definicja i istota logistyki    28
2.2. Organizacja działań logistycznych ? koszty i gospodarka zapasami    35
2.3. Centra logistyczne i operatorzy logistyczni    43

Rozdział III. Zasady organizacji i zarządzania procesem transportowym w handlu zagranicznym    53
3.1. Analiza procesu transportowego w handlu zagranicznym    53
3.2. Istota i podstawowe zadania spedycji międzynarodowej    59
3.3. Regulacje prawne, dotyczące działalności spedytorów    65
3.4. Rynek i organizacje spedycyjne w Polsce    69

Zakończenie    75
Bibliografia    77
Spis tabel    81
Spis rysunków    81

Ewidencja wynagrodzeń nauczycieli

WSTĘP
Rozdział I. ISTOTA I FUNKCJE WYNAGRADZANIA    4
1.1. Historia wynagrodzeń    4
1.2. Istota wynagradzania    10
1.3. Funkcje wynagrodzeń (dochodowa, kosztowa, motywacyjna, społeczna)    13
1.4. Wynagradzanie jako narzędzie skutecznego motywowania do pracy    19
Rozdział II SYSTEM ZARZĄDZANIA WYNAGRODZENIAMI    26
2.1. Elementy i części składowe zarządzania wynagrodzeniami    26
2.2. Formy wynagradzania    34
2.3. Ochrona wynagrodzenia za pracę    44
Rozdział III. EWIDENCJA WYNAGRODZEŃ ZA PRACĘ PRACOWNIKÓW OŚWIATY.    49
3.1 Zasady naliczania wynagrodzeń dla nauczycieli.    49
3.2 Podstawowe warunki wypłacania wynagrodzeni nauczycielom.    49
3.3. System finansowy jednostek budżetowych.    50
3.4.Oświata Powiatowa jako przykład jednostki budżetowej.    51
3.5.Tygodniowy wymiar zajęć obowiązkowych oraz tygodniowa norma czasu pracy nauczycieli.    51
3.6. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.    52
3.7.Tygodniowa norma czasu pracy.    53
3.8. Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.    54
3.9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela.    55
Rozdział IV. WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI OŚWIATY POWIATOWEJ  Z PODZIAŁEM NA SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA.    57
4.1.Wynagrodzenie zasadnicze.    57
4.3. Dodatek za wysługę lat.    61
4.4. Dodatek za trudne warunki pracy.    64
4.5.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.    66
4.6. Dodatek mieszkaniowy.    68
4.7. Dodatek motywacyjny.    69
4.8. Zasiłek na zagospodarowanie.    72
4.9. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.    72
ZAKOŃCZENIE    77
BIBLIOGRAFIA    79
SPIS TABEL    83
SPIS RYSUNKÓW    84