Archiwum miesiąca: luty 2016

Podstawy prawne produkcji zdrowej żywności

Wstęp    2
Rozdział I. Podstawy prawne produkcji zdrowej żywności    4
1.Społeczno gospodarcze przesłanki produkcji zdrowej żywności    4
Rozdział II. Zakres i regulacje prawne z zakresu prawa żywnościowego    13
1. Regulacje unijne (podstawy produkcji zdrowej żywności w zakresie prawa unijnego)    13
2. Regulacje krajowe (podstawy produkcji zdrowej żywności w zakresie prawa krajowego)    22
III. Kierunki dalszego rozwoju prawodawstwa pod kierunkiem produkcji zdrowej żywności    28
Zakończenie    32
Bibliografia    34

Scalanie i podział nieruchomości

Wstęp    2
Rozdział I.  Scalanie i wymiana gruntu – geneza i podstawowe pojęcia    4
1. Pojęcie gruntu    4
2. Pojęcie i geneza scalania i wymiany gruntów    8
3. Podstawowe założenia ustawy z 26 marca 1982 o scalaniu  i wymianie gruntów    15
Rozdział II. Scalanie i wymiana gruntów    20
1. Analiza postępowania scaleniowego i wymiennego z punktu widzenia regulacji prawnych    20
2. Postępowanie scaleniowe    23
3. Postępowanie wymienne    29
Rozdział III. Scalanie i podział nieruchomości  kształtowanie rolniczej przestrzeni    33
1. Planowanie obszarów wiejskich i kształtowanie terenów budowlanych na wsi    33
1.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy    42
1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego    43
2. Scalanie i podział nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż rolne i lesne    46
2.1. Skutki scalenia i podziału    50
Zakończenie    54
Bibliografia    55
Spis rysunków    58