Archiwum miesiąca: listopad 2015

Rola policji w postępowaniu w sprawach nieletnich

Wstęp    2
Rozdział I. Policja. Podstawowe wiadomości    3
1.1. Podstawy prawne działania Policji.    3
1.2. Organizacja Policji.    6
Rozdział II. Przyczyny demoralizacji nieletnich    12
2.1. Przyczyny zewnętrzne demoralizacji.    12
2.2. Czynniki wewnętrzne sprzyjające demoralizacji.    15
2.3. Problemy gimnazjów w zakresie demoralizacji.    17
Rozdział III. Model postępowania w sprawach nieletnich    20
3.1. Sądownictwo w sprawach nieletnich.    20
3.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.    24
3.3. Przejaw demoralizacji oraz pojęcie czynu karalnego.    29
3.4. Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.    31
Rozdział IV. Udział Policji w postępowaniu w sprawach nieletnich    36
4.1. Udział Policji w postępowaniu w sprawach nieletnich.    36
4.2. Czynności wstępne Policji.    38
4.3. Przesłuchanie i zatrzymanie nieletniego przez Policję.    40
4.4. Zatrzymanie nieletniego na terenie szkoły.    42
Zakończenie    44
Bibliografia    45

Służba cywilna

Wstęp    2
Rozdział I. Pojęcie i przyczyny odrębnej regulacji    5
1. Podstawowe pojęcia z dziedziny administracji publicznej    5
2. Uwarunkowania administracji publicznej    10
3. Specyfika zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej    14
Rozdział II. Podstawowe obowiązki pracownika służby cywilnej    18
1. Pracownicy i urzędnicy służby cywilnej    18
2. Klasyfikacja obowiązków pracownika służby cywilnej    23
Rozdział IIII. Obowiązek wykonywania poleceń służbowych    25
Rozdział IV. Obowiązek poddania się ocenie okresowej    27
Rozdział V. Zakazy i ograniczenia    31
Zakończenie    34
Bibliografia    37

Plan zarządzania fermą drobiu

1. Wstęp 3

2. Podstawowe informacje o nieruchomości 4
2.1 Stan prawny nieruchomości i status właściciela 4
2.2 Lokalizacja ogólna 4
2.3 Lokalizacja szczegółowa 5
2.4 Opis i stan techniczny budynków 6
2.5 Charakterystyka nieruchomości 8
2.6 Zawartość dokumentacji technicznej 8
2.7 Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 9
2.8 Określenie potrzeb remontowych 9
2.9 Obecny sposób zarządzania nieruchomością 10
2.10 Podsumowanie i wnioski 11

3. Analiza rynku nieruchomości 12
3.1 Określenie zasięgu rynku 12
3.2 Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania 12
3.3 Konkurencyjne nieruchomości 13
3.4 Analiza porównywalnych nieruchomości 14
3.5 Podsumowanie i wnioski 14

4. Bieżąca analiza finansowa 15
4.1 Przychody i koszty 15
4.2 Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów 18
4.3 Potencjalne źródła finansowania 19
4.4 Określenie wartości nieruchomości 19
4.5 Podsumowanie i wnioski 19

5. Analiza strategiczna 20
5.1 Mocne i słabe strony nieruchomości 20
5.2 Określenie wariantów postępowania 20

6. Ocena wariantów postępowania 23
6.1 Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów 23
6.2 Wskazanie wariantu optymalnego 35

7. Plan realizacji wskazanego wariantu 36

8. Podsumowanie planu i wnioski 38

Załączniki 39

Ubezpieczenia finansowe w Polsce

Wstęp    2
Rozdział I. Ubezpieczenia – ujęcie definicyjne    4
1.1. Geneza ubezpieczeń    4
1.2. Pojęcie, klasyfikacja i cechy ubezpieczenia    16
Rozdział II. Ubezpieczenia finansowe    24
2.1. Istota ubezpieczeń finansowych    24
2.2. Podstawowe rodzaje ubezpieczeń finansowych    26
Rozdział III. Rynek ubezpieczeń finansowych    32
3.2. Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego    32
3.2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia    36
3.3. Firmy i warunki kredytu kupieckiego    46
Zakończenie    55
Bibliografia    57
Spis tabel i rysunków    60

Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród pilotów w wybranej jednostce

Wstęp
Rozdział I.
Pojęcie stresu w świetle literatury przedmiotu
1.1. Definicje stresu
1.2. Rodzaje stresu
1.3. Następstwa stresu
1.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem
Rozdział II.  Specyfika pracy pilota
2.1. Informacje podstawowe
2.2. Wymagania
2.3. Cechy i umiejętności pilota
2.5. Czynniki stresogenne w pracy pilota
Rozdział III. Metodologia badań własnych
3.1. Problemy badawcze
3.2. Metody, techniki i narzędzia badań
3.3. Organizacja i przebieg badań
3.4. Charakterystyka terenu i grupy badawczej
Rozdział IV. Empiryczna prezentacja wyników badań własnych
4.1. Prezentacja wyników
4.2. Wnioski i interpretacje
Zakończenie
Bibliografia

Rola logistyki w kreowaniu pozycji konkurencyjnej firmy

Wstęp    2
Rozdział. I. Logistyka- ujecie definicyjne    4
1. Definicja i istota logistyki    4
Rozdział II. Konkurencja i budowanie przewagi a logistyka    13
1. Formułowanie strategii konkurencji    13
2. Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa a doskonalenie procesów logistycznych    15
Rozdział III. Rola logistyki w kreowaniu pozycji konkurencyjnej firmy Piekarnia Cukiernia Otrębusy    20
1. Logistyka dystrybucji wyrobów    21
2. Logistyka zaopatrzenia materiałowego    23
Zakończenie    26
Bibliografia    28

Planowanie kadr w przedsiębiorstwie

Wstęp
Rozdział I.
Planowanie w świetle literatury
1.1. Planowanie kadr jako element zarządzania kadrami
1.2. Cele i zasady
1.3. Opracowanie planów kadrowych
Rozdział II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa
2.1. Rys historyczny i przedmiot działalności
2.2.Struktura organizacyjna
2.3 Opracowanie planów kadrowych
Rozdział III.
Metodologia badań własnych
3.1. Wybór metod i technik badań
3.2. Charakterystyka terenu badań i próby badawczej
3.3. Prezentacja wyników badan
Rozdział IV.
Analiza wyników badań  –  propozycje zmian i usprawnień
4.1. Analiza stanu faktycznego
4.2. Opracowanie planów sukcesji i rezerw kadrowych
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Rynek kart płatniczych w Polsce

Wstęp    3
Rozdział I. Karty płatnicze jako jeden z produktów bankowości elektronicznej    4
1.1. Historia kart płatniczych w Polsce    4
1.2. Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych    9
1.3. Klasyfikacja kart płatniczych    12
Rozdział II. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych    23
2.1. Rodzaje przestępstw popełnianych przy użyciu kart płatniczych    23
2.2. Regulacje prawne dotyczące kart płatniczych    24
2.3. Sposoby zapobiegania przestępstwom    30
Rozdział III. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce    33
3.1. Dynamika rozwoju rynku kart płatniczych 33
3.2. Liczba wyemitowanych kart    40
3.3. Ilość i wartość transakcji dokonywanych poszczególnymi typami kart    52
3.4. Rozwój i struktura sieci akceptantów kart    59
3.5. Problemy i zagrożenia związane z rozwojem kart płatniczych    68
3.6. Możliwości rozwoju kart płatniczych w Polsce    70
Zakończenie    74
Bibliografia 76

Wpływ rozwodu na dziecko

Wstęp
Rozdział I. Pojęcie rodziny, jej struktura, środowisko wychowawcze i funkcje rodziny
1.1. Pojęcie rodziny
1.2. Typy rodzin
1.3. Funkcje rodziny
Rozdział II. Funkcjonowanie rozbitej rodziny
2.1. Pojęcie i przyczyny rozbitej rodziny
2.2. Rodzina jako grupa społeczna
2.3. Problemy matek samotnie wychowujących dzieci
2.4. Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci
Rozdział III. Wpływ rozwodu na psychikę dziecka
3.1. Oddziaływanie rodziny niepełnej na osobowość dziecka
3.2. Proces rozwoju dziecka w rozbitej rodzinie
3.3. Sytuacja szkolna dziecka w rozbitej rodzinie
Rozdział IV. Rozwój społeczny dziecka w rozbitej rodzinie
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Budowanie działu sprzedaży jako inwestycji firmy

Wstęp
Rozdział I.
Pojęcie inwestycji i jej znaczenie
1.1.  Istota zagadnienia inwestycja
1.2.  Rodzaje inwestycji
1.3.  Sposoby realizowania inwestycji
1.4.  Inwestycje w aspekcie marketingowym
Rozdział II.
Sprzedaż jako kluczowa forma działania firmy
2.1. Sprzedaż jako podstawowe źródło przychodów
2.2. Problem optymalizacji i struktury sprzedaży
2.3. Efektywne strategie sprzedaży vis a vis kontrola kosztów
2.4. Znaczenie sprzedaży i sprzedawców dla przetrwania firmy
Rozdział III.
Budowanie działu sprzedaży jako inwestycji firmany podstawie firmy X
3.1 Główne aspekty i komponenty działu sprzedaży
3.2. Alternatywne podejście do działu sprzedaży
3.3. Ocena efektywności działu sprzedaży w firmie X
3.4. Wnioski końcowe
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel