Archiwum miesiąca: czerwiec 2015

Bezrobocie regionalne

Wstęp 3
Rozdział 1. Bezrobocie jako zjawisko społeczno – ekonomiczne 5
1.1. Przyczyny powstawania bezrobocia 5
1.2. Rodzaje i formy bezrobocia 7
1.3. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia 9
Rozdział 2. Charakterystyka bezrobocia w Polsce 11
2.1. Charakterystyka demograficzna Polski 11
2.2. Rozmiary i struktura bezrobocia 13
2.3. Poziom i struktura bezrobocia w Polsce 15
2.3.3. Bezrobotni według płci 15
2.3.2. Bezrobotni według wieku 16
2.3.3. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 17
2.3.4. Bezrobotni według miejsca zamieszkania 19
Rozdział 3. Polityka państwa przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego negatywnych skutków 21
3.1. Polityka walki z bezrobociem 21
3.2. Bezrobocie – patologia społeczna (uwarunkowania socjologiczne, psychiczne aspekty) 26
3.3. Strategia wzrostu zatrudnienia 27
Rozdział 4. Charakterystyka bezrobocia w regionie lubuskim 29
4.1. Charakterystyka rynku pracy w lubuskim 29
4.2. Rozmiary i struktura bezrobocia 33
4.3. Metody walki z bezrobociem w regionie lubuskim 36
4.4. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na bezrobocie regionalne w województwie lubuskim 39
Zakończenie 41
Bibliografia 42
Spis tabel i rysunków 44