Archiwum miesiąca: lipiec 2014

Lokalizacja działalności handlowej

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I ISTOTA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO    4
1.1.    Pojęcie i znaczenie działalności handlowej    4
1.2.    Przedsiębiorstwo handlowe na rynku    6
1.3. Otoczenie przedsiębiorstw handlowych    17
1.4. Strategie kształtowania struktur przestrzennych    19
ROZDZIAŁ II LOKALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ? PODSTAWY TEORETYCZNE    26
2.1. Pojęcie i rodzaje lokalizacji    26
2.2. Formy organizacyjne a czynniki lokalizacji przedsiębiorstw    30
2.3. Uwarunkowania administracyjno ? prawne lokalizacji przedsiębiorstw    39
ROZDZIAŁ III LOKALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH ? UJĘCIE PRAKTYCZNE    48
3.1. Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw handlowych    48
3.2. Globalizacja i jej wpływ na lokalizację handlu    52
3.3. Dylematy lokalizacji przedsiębiorstw handlowych w Polsce i UE    54
3.4. Lokalizacja obiektów wielkopowierzchniowych w Polsce    66
3.5. Konsekwencje rozwoju obiektów wielkopowierzchniowych w Polsce    71
ZAKOŃCZENIE    75
BIBLIOGRAFIA    77
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    80

Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej

Wstęp    3

Rozdział 1.  Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej    5

1.1. Źródła finansowania działalności gospodarczej    5
1.2. Pojęcie i przedmiot leasingu    21
1.3. Rodzaje leasingu    26
1.3.1. Leasing bezpośredni i pośredni    26
1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy    29

Rozdział 2.  Leasing w rachunkowości leasingobiorcy    32

2.1. Warunki umów leasingowych    32
2.1.1. Istota umowy leasingowej    32
2.1.2. Charakterystyka przedmiotu umowy leasingowej    36
2.1.3. Prawa i obowiązki stron umowy leasingowej    38

2.2. Księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego    41
2.3. Księgowe ujęcie umów leasingu finansowego    45
2.3.1. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy    45
2.3.2. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingodawcy    48

Rozdział 3.  Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji    54

3.1. Koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu    54
3.2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym    58
3.3. Zalety i wady leasingu    63

Zakończenie    68
Streszczenie    70
Bibliografia    71
Spis tabel, schematów i wykresów    74

Kultura organizacyjna a strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Wstęp    3
Rozdział 1. Strategiczne zarządzanie personelem a kultura w przedsiębiorstwie – podstawy teoretyczne    5
1.1. Pojęcie i istota kultury organizacyjnej    5
1.2. Znaczenie i koncepcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi    9
1.3. Strategiczny wymiar zarządzania personelem a kultura organizacyjna    12
1.4. Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczność w kierowaniu ludźmi    19
1.5. Kultura organizacyjna jako narzędzie wspomagające zarządzanie zmianą    26
Rozdział 2. Charakterystyka branży farmaceutycznej jako tło prezentowanej firmy Farmacol    32
2.1. Ogólna charakterystyka branży farmaceutycznej w Polsce    32
2.2. Analiza PEST    35
2.2.1. Analiza otoczenia politycznego    36
2.2.2. Analiza otoczenia ekonomicznego    38
2.2.3. Analiza otoczenia społecznego    40
2.2.4. Analiza otoczenia demograficznego    44
2.2.5. Analiza otoczenia technicznego    46
2.3. Charakterystyka działalności firmy Farmacol    47
2.3.1. Historia firmy Farmacol    47
2.3.2. Przedmiot działalności    49
2.3.3. Cele, misja i atuty spółki    51
2.3.4. Zatrudnienie oraz kultura organizacyjna w firmie Farmacol    52
2.3.5. Farmacol SA na polskim rynku farmaceutycznym    55
2.4. Analiza SWOT    57
Rozdział 3. Prezentacja wyników badań firmy Farmacol    61
3.1. Metody badawcze    61
3.2. Sposób przeprowadzenia badań    64
3.3. Zestawienie i analiza wyników    65
3.4. Rekomendacje    77
Zakończenie    81
Bibliografia    83
Spis tabel i rysunków    85
Aneks    86

Kształtowanie wizerunku firmy na przykładzie Polkomtel

Wstęp

I.  Istota i instrumenty kształtujące wizerunek przedsiębiorstw
1.    Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa
2.    Instrumenty związane z kształtowaniem wizerunku
3.    Znaczenie wizerunku w różnych typach przedsiębiorstw

II.  Znaczenie i możliwości kształtowania wizerunku firm na rynku usług telefonii komórkowej
1.    Znaczenie wizerunku operatorów sieci komórkowych
2.    Możliwości kształtowania wizerunku firm telefonii komórkowej
3.    Uwarunkowania formalno-prawne rozwoju firm telefonii komórkowej

III.  Pozycja Polkomtel S.A. na rynku usług telefonii komórkowej
1.    Pojęcie i charakterystyka usług telefonii komórkowej
2.    Charakterystyka rynku usług telefonii komórkowej
3.    Polkomtel S.A. jako operator sieci komórkowej (Powinno być: Pozycja Polkomtel S.A. na tle  konkurencji)

IV. Instrumenty i możliwości kształtowania wizerunku Polkomtel S.A.
1.    Wizerunek Polkomtel S.A.
2.    Identyfikacja instrumentów kształtujących wizerunek Polkomtel S.A.
3.    Proponowane kierunki w zakresie poprawy wizerunku Polkomtel S.A.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Zarządzanie sklepem internetowym

Streszczenie    2
Spis treści    3
Wstęp    4
Rozdział I.  SKLEPY INTERNETOWE – DZIAŁALNOŚĆ I MARKETING    6
1.1. Zasada działania i charakterystyka sklepów internetowych    6
1.2. Elektroniczny koszyk na zakupy    12
1.3. Metody wykorzystywane przy reklamie internetowej    18
Rozdział II. BARIERY, ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM E-COMMERCE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MSP    26
2.1. Sklepy wirtualne na świecie i w Polsce    26
2.2. Zagrożenia i zalety wirtualnych transakcji    34
2.3. Bariery i możliwości wdrożenia e-commerce    39
Rozdział III. ROZWIĄZANIA DLA FIRM Z SEKTORA MSP PROPONOWANE PRZEZ JMC Sp. z o.o.  –  SKLEP SORAYA    47
3.1. Informacja o projekcie sklepu    47
3.2. Badanie internautów    54
Zakończenie    66
Bibliografia    68
Spis tabel    71
Spis rysunków    71

Możliwości wykorzystania walorów turystycznych Śląska Cieszyńskiego

WSTĘP    3
Cele pracy    4
Rozdział I. Teoretyczne aspekty rozwoju turystyki    6
1.1 Definicje turystyki    6
1.2 Funkcje turystyki    13
1.3 Rola turystyki    20
1.4 Mierniki i efekty    23
Rozdział II. Ogólna charakterystyka Śląska Cieszyńskiego    30
2.1 Rys geograficzny regionu    30
2.2 Historia    35
2.3 Kultura    41
2.4  Gospodarka    67
Rozdział III. Ogólna charakterystyka turystyki regionu Śląska Cieszyńskiego    72
3.1  Baza noclegowa    74
3.2 Baza żywieniowa    84
3.3 Baza towarzysząca    87
3.4 Baza komunikacyjna    90
Rozdział IV. Charakterystyka istniejących produktów turystycznych    96
4.1 Piesze szlaki turystyczne    96
4.2 Rowerowe szlaki turystyczne    99
4.3 Turystyka przygraniczna    104
4.4 Turystyka zimowa    107
Rozdział V. Propozycje produktów turystycznych dla turystów odwiedzających Śląsk Cieszyński    112
5.1. Analiza SWOT    137
Zakończenie    144
Bibliografia    146
Spis tabel    150
Spis ilustracji    151

Ruch nacjonalistyczny w Polsce na przykładzie Młodzieży Wszechposkiej

Wstęp

Rozdział I.
Historia i rozwój nacjonalizmu
1. ?Pionierscy” historycy nacjonalizmu lat trzydziestych XX wieku
2. Historycy i nacjonalizm w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku
3. Powstanie i upadek ?klasycznego modernizmu” 1970-2003

Rozdział II.
Nacjonalizm w Polsce ? geneza i rozwój
1. Istota i pojęcie nacjonalizmu
2. Prekursorzy ?teorii” nacjonalizmu
3. Intelektualne korzenie ruchu narodowodemokratycznego

Rozdział III.
Idea nacjonalizmu i jej realizowanie przez Młodzież Wszechpolską

1. Historia organizacji Młodzieży Wszechpolskiej
2. Struktura organizacyjna i władze organizacji
3. Idee nacjonalizmu i ich odzwierciedlenie w programie Młodzieży Wszechpolskiej

Zakończenie
Bibliografia

Wpływ telewizji na kształtowanie się postaw społeczeństwa wobec osób starszych (niepełnosprawnych)

Wstęp

Rozdział I.
Telewizja jako medium XXI wieku
1.1. Telewizja geneza i podstawowe założenia funkcjonowania
1.2. Funkcje wychowawcze telewizji
1.3. Funkcja rozrywkowa, odpoczynkowa  telewizji w życiu człowieka

Rozdział II.
Problematyka starości i niepełnosprawności  – ujęcie terminologiczne i definicyjne
2.1.  Starość  – pojęcie i istota
2.2.  Starość w czasach współczesnych
2.3.  Niepełnosprawność, typy i rodzaje w czasach współczesnych
2.4.  Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych i starszych

Rozdział III.
Metodologiczna charakterystyka badań własnych
3.1. Cele badan i problemy badawcze
3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.3. Organizacja i przebieg badań  – charakterystyka próby badawczej
3.4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Ubezpieczenia społeczne rolników w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Wstęp    2
Rozdział I. Geneza i powstanie systemu ubezpieczeń społecznych    4
1. Świadczenia dla rolników przed rokiem 1978    4
1.2. System ubezpieczeń społecznych w latach 1979 – 1990    9
1.3. Ubezpieczenia społeczne w okresie transformacji    14
Rozdział II. Funkcjonowanie KRUS w Polsce    20
2.1 Informacje ogólne    20
2.2. Regulacje prawne działalności KRUS    26
2.3 Struktura organizacyjna i przedmiot działalności KRUS    34
Rozdział III. Ubezpieczenie społeczne rolników w krajach Unii Europejskiej    40
3.1 Europejski model ubezpieczeń społecznych rolników    43
3.2. Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych rolników w krajach unijnych    47
3.3. Ubezpieczenia społeczne rolników na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej    50
Rozdział IV. Analiza obecnego systemu ubezpieczeń – próby reform    56
4.1 Wady i zalety systemu ubezpieczeń    56
4.2. Potrzeby i próby reformowania KRUS    56
Zakończenie    61
Bibliografia    63

Problemtyka przemocy w rodzinie – analiza zjawiska na terenie katowickiego schroniska osób pokrzywdzonych

Wstęp

Rozdział I. Patologia społeczna i dewiacja

1.    Pojęcie patologii społecznej
2.    Pojęcie zjawiska dewiacji społecznej
3.    Wybrane zjawiska patologii społecznej

Rozdział II. Problematyka przemocy w rodzinie w literaturze przedmiotu

1.    Definicja przemocy w rodzinie
2.    Przyczyny, rodzaje i skutki przemocy w rodzinie
3.    Stadia przemocy
4.    Ofiary przemocy w rodzinie
5.    Formy pomocy i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział III. Opis badań własnych

1.    Cel, problem i hipotezy badawcze
2.    Techniki zastosowane w badaniach
3.    Charakterystyka grupy badanych osób
4.    Problemy przemocy w rodzinie –  na podstawie przeprowadzonych badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków