Archiwum miesiąca: czerwiec 2014

Życie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym

Wstęp
Rozdział I.
Funkcja wychowawcza rodziny
1. Definicja rodziny
2. Świadomość wychowawcza rodziców
3. Rola rodziny w wychowaniu dziecka
Rozdział II.
Dysfunkcyjność rodzin
1.  Pojęcia rodziny dysfunkcyjnej
2.  Typy postaw rodzicielskich
3.  Typy rodzin dysfunkcyjnych
Rozdział III.
Rodzina alkoholowa
1. Alkoholizm i jego wpływ na rodzinę
2. Pojęcie, przyczyny i objawy współuzależnienia
3. Wpływ współuzależnienia na dorosłe życie
4. Dorosłe dzieci alkoholików
Rozdział IV.
Metodologiczna charakterystyka badań własnych. Analiza badań
1. Cele badan i problemy badawcze
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3. Organizacja i przebieg badań
4. Ogólna charakterystyka próby badawczej
5. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Transport i jego miejsce na rynku usług logistycznych

Wstęp

Rozdział I. Usługi przewozowe i przewoźnicy
1.1 Rynek usług logistycznych
1.2 Transport i jego gałęzie
1.3 Transport drogowy
1.4 Transport multimodalny

Rozdział II. Spedycja krajowa i międzynarodowa
2.1 Istota spedycji
2.2 Spedytor jako organizator
2.3 Koszty oraz ceny usług transportowych i spedycyjnych

Rozdział III. Działalność, geneza i rozwój firmy POLCAB
3.1. Geneza i rys historyczny POLCAB
3.2. Charakterystyka firmy – zakres działalności i przepisy prawne
3.3. Zasoby i wyposażenie przedsiębiorstwa POLCAB
3.4. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa POLCAB

Rozdział IV. POLCAB jako przykład firmy funkcjonującej w otoczeniu konkurencyjnym
4.1. Geneza i rys historyczny POLCAB
4.2. Strategia rozwoju i otoczenie rynkowe POLCAB
4.3. Usługi i oferta rynkowa analizowanego przedsiębiorstwa
4.3.1. Spedycje
4.3.2. Rodzaje obsługiwanych przesyłek
4.4. Analiza stanu faktycznego i propozycje usprawnień działalności analizowanej firmy

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Bar hotelowy jako część oferty usługowej hotelu

Wstęp 3

Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA LOKALI GASTRONOMICZNYCH 5
1. Pojęcie gastronomii 5
2. Cechy i funkcje gastronomii 7
3. Rodzaje lokali gastronomicznych 9
4. Higiena i jakość w gastronomii 14
5. Normy prawne systemu HACCP 16

Rozdział II.  PREZENTACJA HOTELU LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL 24
1. Charakterystyka hotelu 24
1.1. Pokoje 25
1.2. Usługi dodatkowe 28
2. Historia hotelu 30
3. Gastronomia hotelowa 35

Rozdział III. ORGANIZACJA BARU HOTELOWEGO LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL 37
1. Oferta Column Bar 37
2. Personel i obsługa baru 45
3. Wyposażenie baru hotelowego 48

Zakończenie 50
Bibliografia 52
Spis fotografii 54
Spis tabel 55

Zarządzanie nieruchomościami

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I
NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT ANALIZY RYNKOWEJ 5
1.1. Definicje i rodzaje nieruchomości 5
1.2. Cechy nieruchomości 13
1.3. Funkcje nieruchomości 15
ROZDZIAŁ II
TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 19
2.1  Definicja i istota zarządzania 19
2.2  Definicja zarządzania nieruchomością 22
3.1  Strategie zarządzania nieruchomością 26
4.1  Formy prawne zarządzania nieruchomościami 28
ROZDZIAŁ III
PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZARZĄDZANIA 33
3.1. Cele opracowania planu zarządzania i oczekiwania właściciela 33
3.2. Stan prawny nieruchomości 35
3.3. Lokalizacja 36
3.4. Opis stanu technicznego 37
3.5. Stan zagospodarowania 43
3.6. Sposób wykorzystania nieruchomości 44
ROZDZIAŁ IV
PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 46
4.1. Analiza rynku nieruchomości 46
4.2. Analiza finansowa 51
4.3. Analiza strategiczna 56
4.4. Analiza wariantowa zarządzania nieruchomością 63
4.5. Ocena wybranego wariantu i analiza wrażliwości 64
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS TABEL 72
SPIS RYSUNKÓW 73

Zasady funkcjonowania województwa jako jednostki samorządu terytorialnego

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I.
Pozycja prawna samorządu terytorialnego 3
1. Pojęcie, istota i funkcje samorządu terytorialnego 3
2. Podstawowe uregulowania prawne samorządu terytorialnego. 8
3. Istota i pojęcie województwa 12

ROZDZIAŁ II.
Organy samorządu województwa 18
1. Sejmik województwa 18
2. Zarząd województwa 20

ROZDZIAŁ III.
Zarządzanie strategiczne i strategia rozwoju jako zadanie samorządu terytorialnego 23
1. Zmiany w podejściu do badań procesów rozwojowych i koncepcja zrównoważonego rozwoju 23
2. Istota rozwoju lokalnego i regionalnego 29
3. Strategia rozwoju województwa 41
4. Rola samorządu terytorialnego w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności 43

Zakończenie 50
Bibliografia 52
Spis tabel 57
Spis rysunków 57