Archiwum miesiąca: grudzień 2013

Kształtowanie się lokalnego rynku pracy np. powiatu ostródzkiego

Wstęp
I. Rynek pracy
1.1.    Pojęcie zatrudnienia i jego uwarunkowania
1.2.    Gospodarowanie zasobami siły roboczej
1.3.    Modele alokacji siły roboczej
1.3.1.    Model doskonałego rynku pracy
1.3.2.    Model niedoskonałego rynku pracy
II. Teoria bezrobocia
2.1. Teoretyczne podstawy różnych form bezrobocia
2.2. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia
2.3. Metody przeciwdziałania bezrobociu
2.4. Instytucje ograniczające bezrobocie
2.5. Rynek pracy w Polsce
III. Charakterystyka powiatu ostródzkiego
3.1. Uwarunkowania i sytuacja demograficzna
3.2. Wielkość i struktura bezrobocia
3.3. Zmiany w poziomie zatrudnienia
3.3.1.Bezrobotni według cech demograficznych
IV. Aktywne działania ograniczające bezrobocie
4.1. Prace interwencyjne i roboty publiczne
4.2. Staże absolwenckie
4.3. Praca na umowę absolwencką
4.4. Programy specjalne
4.5. Pożyczki z Funduszu Pracy
4.6. Szkolenia zawodowe
Zakończenie
Bibliografia

System zarządzania bezpieczeństwem żywności na podstawie systemu HACCP

1. WSTĘP 3
2.  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 4
2.1. Uwarunkowania prawne w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 4
2.2. Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej 6
2.2.1. Lokalizacja i otoczenie zakładu 7
2.2.2. Budynki produkcyjne 8
2.2.3. Maszyny i urządzenia  10
2.2.4. Procesy mycia i dezynfekcji  11
2.2.5. Zaopatrzenie w wodę 12
2.2.6. Kontrola odpadów  12
2.2.7. Zabezpieczenie przed szkodnikami  13
2.2.8. Szkolenie personelu  14
2.2.9. Higiena i stan zdrowia personelu 14
2.2.10. Dokumentacja i zapisy  15
2.3.System HACCP jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 17
2.4. Zasady systemu HACCP i etapy jego wdrażania 19
2.4.1. Działania związane z wdrażaniem zasada systemu HACCP 23
2.4.2. Analiza zagrożeń  24
2.4.3. Określenie Krytycznych Punktów Kontroli 27
2.4.4. Ustalenie limitów krytycznych 29
2.4.5.Ustalenia systemu monitorowania każdego CCP 30
2.4.6. Ustalenie działań korygujących  31
2.4.7. Opracowanie procedur weryfikacji 31
2.4.8. Prowadzenie dokumentacji i zapisów 32
3. KORZYŚCI ZE STOSOWANIA SYSTEMU HACCP 35
4. METODYKA 37
5. PODSUMOWANIE  40
6. LITERATURA  43

Funkcjonowanie wspólnych obszarów gospodarczych Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział I.
Rys historyczny powstania Unii Europejskiej
1.1. Geneza integracji UE.
1.2. Wymiary integracji europejskiej
1.3. Akty normatywne oraz główne instytucje europejskie
1.4. System prawny i instytucjonalny Wspólnot i Unii Europejskiej

Rozdział II.
Strategia lizbońska a budowanie gospodarki
2.1. Strategia Lizbońska – kontekst powstania i realizacji
2.2. Kierunki działań przyjęte w Strategii Lizbońskiej
2.3. Strategia Lizbońska, ocena i wyzwania dla Unii oraz jej członków

Rozdział III.
Funkcjonowanie wspólnych obszarów gospodarczych Unii Europejskiej
3.1. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego
3.2. Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi
3.3. Polityka transportowa i polityka ochrony środowiska
3.4. System finansowy Wspólnot Europejskich

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Rozwój GPW w Warszawie i jego determinanty

Wstęp

Rozdział I.
Istota Giełdy Papierów Wartościowych jako instytucji rynku finansowego.
1.1 Giełda Papierów Wartościowych i jej miejsce na rynku finansowym.
1.2 Podmioty na rynku papierów wartościowych.
1.3 Funkcje ekonomiczne GPW

Rozdział II.
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju GPW.
2.1. Polityka stóp procentowych
2.2. Rynek kapitałowy a polityka państwa
2.3. Konstrukcja rynku papierów wartościowych w Polsce
2.3.1. Struktura rynku papierów wartościowych w Polsce
2.3.2. Uczestnicy rynku walorów
2.3.3. Instytucje organizujące i nadzorujące rynek papierów wartościowych w Polsce

Rozdział III.
Struktura finansowania spółek notowanych na GPW na tle gospodarki
3.1. Polski  rynek papierów wartościowych w gospodarce
3.2. Mechanizmy segmentu pierwotnego rynku papierów wartościowych w Polsce i ich wpływ na gospodarkę
3.3. Mechanizmy segmentu wtórnego  rynku papierów wartościowych w Polsce i ich wpływ na gospodarkę
3.4. Zmiany w efektywności działania spółek notowanych na GPW

Zakończenie
Bibliografia

Rozwój rynku usług pośrednictwa nieruchomościami

Wstęp    2

Rozdział I.
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami    4
1.1. Sytuacja prawna pośrednika    4
1.2. Działalność pośredników i standardy zawodowe    5
1.3. Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna pośrednika    9

Rozdział II.
Transakcje kupna ? sprzedaży na rynku nieruchomości w województwa mazowieckiego    16

Rozdział III.
Rozwój rynku usług pośrednictwa nieruchomościami na przykładzie województwa mazowieckiego    23
3.1. Perspektywa działalności zawodowej w aspekcie kształtowania się rynku nieruchomości 23
3.2. Współpraca podmiotów z innymi uczestnikami rynku    25

Zakończenie    29
Bibliografia    31
Spis tabel i rysunków    32