Archiwum miesiąca: listopad 2013

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X

Wstęp    2
Rozdział I. Wpływ kultury organizacyjnej na działanie organizacji    4
1.1. Pojęcie i składniki kultury organizacyjnej    4
1.2. Typy kultury organizacyjnej    8
1.3. Funkcje i siła oddziaływania kultury organizacyjnej    11
Rozdział II.  Istota organizacji i kultury organizacyjnej cele i efektywność organizacji    16
2.1. Organizacja w różnych znaczeniach    16
2.2. Zarządzanie i funkcja zarządzania w organizacji    18
2.3. Sterowanie procesami organizacji w zmiennym otoczeniu    26
Rozdział 3.  Kultura organizacyjna firmy X    33
3.1. Rynek cateringowy w Polsce    33
3.2. Kultura firmy X na podstawie badań empirycznych    34
3.3. Ocena kultury organizacyjnej X    40
3.3.1. Wdrażanie zmian technologicznych    40
3.3.2. Wdrażanie zmian organizacyjnych    45
3.3.3. Wdrażania zmian w wynagrodzeniach    47
Zakończenie    49
Bibliografia    50
Spis tabel    53

Polskie kupiectwo w dobie supermarketów

WSTĘP    3
Rozdział I. Geneza i rozwój handlu detalicznego.    5
1.1. Pojęcie handlu.    5
1.2. Geneza powstawania obiektów handlowych i kupiectwa.    20
1.3. Funkcjonowanie podmiotów handlowych.    24
Rozdział II. Warunki rozwoju kupiectwa w gminie Wrocław.    36
2.1. Polityka fiskalna gminy.    37
2.1.1. Opłata targowa    37
2.1.2. Podatek od nieruchomości    38
2.2. Zagospodarowane przestrzenne.    43
2.3. Gospodarka nieruchomościami.    49
Rozdział III. Działalność Krzyckiej Spółki Kupieckiej sp. z o.o.    58
3.1. Założenia i cele spółki    60
3.2.    Funkcjonowanie spółki    66
3.3. Realizacja i przebieg procesu inwestycyjnego    68
3.4. Plany i strategia spółki na kolejne lata    69
Rozdział IV. Analiza porównawcza hipermarketów Carrefour z punktami detalicznymi Krzyckiej Spółki Kupieckiej    72
4.1. Analiza pod względem zasięgu i wielkości.    74
4.2. Analiza oferowanych produktów    86
4.3. Analiza zatrudnienia    92
4.4. Analiza zadowolenia konsumenta.    96
ZAKOŃCZENIE    103
BIBLIOGRAFIA    106
Aneks    109
Załącznik 1. Uchwała NR XLII/1387/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 grudnia 2001 roku.    109
Załącznik 2. BILANS Krzyckiej Spółki Kupieckiej Sp. z o. o .    113
Załącznik 3. RACHUNEK WYNIKÓW Krzyckiej Spółki Kupieckiej Sp. z o. o .    115
SPIS TABEL    116
SPIS RYSUNKÓW    117

Techniki skutecznej komunikacji interpesonalnej w pracy mediatora

WSTĘP    2
I. OGÓLNE INFORMACJE O MEDIACJI    3
1. Postępowanie mediacyjne    3
2. Zasady mediacji    4
3. Przebieg mediacji    5
4. Mediacja odzewem na konflikt    5
5. Korzyści płynące z pokojowego rozwiązania konfliktów    7
6. Prawidłowa aparycja i postępowanie mediatora    9
II. TECHNIKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W PRACY MEDIATORA    11
1. Efekt pierwszego wrażenia    11
2. Cechy i elementy procesu komunikowania    13
3. Aktywne słuchanie – pierwszy etap pokonywania konfliktu    17
4. Komunikacja niewerbalna w pracy mediatora    22
4.1. Postawa i gesty słuchacza    23
4.2. Przestrzeń, dystans, terytorium    23
4.3. Znaczenie poszczególnych gestów    25
III. UMIEJĘTNOŚĆ ROZŁADOWANIA STRESU PRZEZ MEDIATORA    26
ZAKOŃCZENIE    31
BIBLIOGRAFIA    32

Handel gazu w Polsce na przykładzie PGNiG

Wstęp

Rozdział I. Rynek gazu w Polsce
1.1. Historyczne kształtowanie się popytu na gaz
1.2. Rodzaje gazu i możliwość jego wykorzystania.
1.3. Złoża gazu w Polsce.
1.4. Metody poszukiwania gazu.

Rozdział II. Podaż na rynku gazowym.
2.1. Historyczne kształtowanie się podaży na gaz.
2.1.1. Wydobycie gazu.
2.1.2. Eksploatacja złóż gazu.
2.2. Import gazu i system dystrybucji.
2.2.1. Transport gazu ? sieci przesyłowe.
2.3. Magazynowanie gazu.

Rozdział III. PGNiG jako największy przedstawiciel rynku gazu w Polsce.
3.1. Historia przedsiębiorstwa.
3.2. Zakres działalności.
3.3. Potencjał produkcyjny.
3.4. Przesłanki polityki gazowej PGNiG.

Rozdział IV. Kierunki rozwoju gazu w Polsce.
4.1. Wpływ eksploatacji gazu na środowisko.
4.2. Uwarunkowania prawne na rynku gazowym w Polsce po wejściu do UE.
4.3. Gaz jako paliwo XXI wieku

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Analiza strategiczna Hurtowni Farmaceutycznej Silfarm Sp. z o.o.

I. Charakterystyka firmy    3
1. Historia firmy.    3
2. Przedmiot działalność    4
3. Oferta handlowa(usługowa)    5
4. Pozycja konkurencyjna    6
5. Główne rynki zbytu    6
6. Misja i cel działalności    7
II. Struktura organizacyjna    8
III. Analiza makrootoczenia    9
IV. Scenariusze zmian otoczenia    12
V. Analiza pięciu sił Portera    17
VI. Analiza SWOT    18
VII. Podsumowanie i wnioski.    20

New Connect

Wstęp    2
Rozdział I. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie    5
1.1. Rynek kapitałowy    5
1.2. Rynek pierwotny i wtórny    11
1.3.Warunki dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego na równoległym rynku giełdowym    16
Rozdział II. Charakterystyka polskiego giełdowego rynku alternatywnego systemu obrotu.    19
2.1. Formy i cechy ofert emisji akcji na polskim rynku alternatywnym    21
2.2. Rola i znaczenie autoryzowanych doradców.    24
2.3. Profil i oczekiwania spółek giełdowego alternatywnego systemu obrotów w Polsce.    26
2.4. Grupy inwestorów na giełdowym rynku alternatywnym w Polsce.    30
Rozdział III. Debiut Spółki na NewConnect    36
3.1. Obowiązki debiutujących na NewConnect.    37
3.2. Zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą.    39
3.3. Wybór autoryzowanego dealera NewConnect:    41
3.4. Nowy rynek GPW jako szansa dla internetowych spółek.    44
Rozdział IV. Analiza NewConnect    46
4.1. Koszty debiutu i uczestnictwa na rynku NewConnect    46
4.2. Przebieg notowań na rynku NewConnect.    50
4.3. Informacje o notowanych akcjach    51
4.4. Statystyki rynku    53
Zakończenie    61
Bibliografia    64

Realizacja zamówienia na przykładzie firmy samochodowej

Wstęp    2
Rozdział I. Ewolucja koncepcji zarządzania czasem w przedsiębiorstwie    4
1.1. Główne czynniki wywołujące zmiany w działalności przedsiębiorstw 4
1.2. Znaczenie czynnika czasu w realizacji zamówień odbiorców    10
1.3. Istota i znaczenie cyklu realizacji zamówienia. Charakterystyka etapów cyklu    14
1.4. Przegląd wybranych koncepcji służących poprawie sytuacji konkurencyjnej i usprawnianiu obsługi klienta uwzględniających czynnik czasu    20
Rozdział II  Zarządzanie cyklem realizacji zamówienia w firmie X    26
2.1. Charakterystyka firmy X    26
2.2. Charakterystyka składania i realizacji zamówień oraz wymiany informacji w firmie X    33
2.3. Diagnoza i ocena systemu dostaw i obsługi klienta pod kątem czynnika czasu    36
2.4. Analiza i ocena systemu komputerowego    39
2.5. Ogólna ocena zarządzania cyklem realizacji zamówienia w firmie X    43
Rozdział III.Koncepcja usprawnienia zarządzania cyklem realizacji zamówienia w firmie X    45
3.1. Wymagania związane z usprawnianiem zarządzania cyklem realizacji zamówienia. Próba zebrania i oceny głównych elementów    45
3.2. Możliwości usprawnienia składania i realizacji zamówień w firmie X (etapy, koordynacja czynności oraz procedury)    46
3.3. Propozycje usprawnień systemu informacyjnego    50
3.4. Możliwości poprawy w zakresie realizacji dostaw    53
Zakończenie    54
Bibliografia    55
Spis tabel i rysunków    57