Archiwum miesiąca: wrzesień 2013

Ocena zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp    3
Rozdział I.  Rola małych i średnich przedsiębiorstw    5
1.1. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw    5
1.2. Stan sektora MSP w Polsce    9
1.3. Kredytowanie i warunki rozwoju sektora MSP    13
1.4. Zalety i słabości MSP    20
Rozdział II.  Zdolność kredytowa firm    25
2.1. Pojęcie i kryteria zdolności kredytowej    25
2.2. Ryzyko kredytowe oraz metody jego ograniczenia    30
2.3. Dokumentacja kredytowa ? przygotowanie wiarygodnych i kompletnych danych do analizy firmy    36
2.4. Monitoring kredytowy    41
Rozdział III.  Ocena zdolności kredytowej firm    44
3.1. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw z pełną sprawozdawczością    44
3.2. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość finansową    53
Rozdział IV Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstw    63
4.1. Przedsiębiorstwo A    63
4.2. Przedsiębiorstwo B    73
Zakończenie    76
Bibliografia    78
Spis tabel    82

Negocjacje międzykulturowe z przedstawicielami WNP

WSTĘP    3
ROZDZIAŁ 1. MODELE NEGOCJACJI    5
1.1. Istota negocjacji    5
1.2. Proces negocjacji i jego fazy    7
1.2.1. Faza przygotowawcza – opracowanie planów działania    8
1.2.2. Faza zasadnicza – rozmowy o meritum i interesach    11
1.2.3. Końcowa faza – ustalanie kontraktu    13
1.3. Sposoby prowadzenia negocjacji ? style negocjowania    15
ROZDZIAŁ 2. NEGOCJACJE MIĘDZYKULTUROWE    25
2.1. Różnice międzykulturowe    25
2.2. Krąg kultury zachodniej    37
2.2.1. Negocjacje z Amerykanami i Kanadyjczykami    38
2.2.2. Zachodnioeuropejski styl negocjacji    38
2.3. Kultura latynoamerykańska    40
2.4. Kultura islamu    40
2.5. Negocjacje z przedstawicielami kultur dalekowschodnich    41
ROZDZIAŁ 3. PRAKTYCZNE ASPEKTY NEGOCJACJI NA PRZYKŁADZIE PAŃSTW  WNP    44
3.1. Specyfika  państw WNP    44
3.2. Region kaukaski    52
PODSUMOWANIE    55
BIBLIOGRAFIA    57

Mowa ciała w negocjacjach handlowych

Wstęp    2
Rozdział 1. Rola komunikacji niewerbalnej w negocjacjach    4
1. Istota mowy ciała    4
2. Znaczenie umiejętności komunikowania się podczas negocjacji    6
3. Pozawerbalne czynniki kształtujące wizerunek negocjatora    9
Rozdział 2. Wykorzystanie mowy ciała w technikach negocjacyjnych – aspekt praktyczny    15
1. Mowa ciała w negocjacjach handlowych z partnerami zagranicznymi ? przykłady    15
2. Mowa ciała jako niewerbalna siła sprzedaży    21
3. Wykorzystanie mowy ciała w różnych technikach negocjacyjnych    23
Wnioski    28
Bibliografia    30

Usprawnienie organizacji produkcji przez prowadzenie systemu Lean Manufacturing

1. Wstęp
1.1. Cel Pracy

2.  Motywacja podjęcia tematu
2.1. Historia Lean Manufacturing
2.2. Świątynia Lean
2.3. Filary świątyni
2.4. Total Productive Maintenance (TPM)

3. Zaprezentowanie badanej firmy
3.1. Informacje o Zakładzie Produkcyjnym
3.2. Profil produkcyjny
3.3. Charakterystyka wyrobów
3.4. Struktura procesu produkcyjnego w dziale montażu.
3.5. Struktura zarządzania
3.6. Organizacja TPP
3.7. Organizacja gospodarki transportowej
3.8. Organizacja gospodarki materiałowej
3.9. Kontrola jakości

4. Wdrożenie systemu Lean Manufacturing i kolejne kroki wprowadzenia
4.1. Porządki
4.1.1. Sortowanie
4.1.2. Sprzątanie
4.2. Organizacja nowego ładu
4.2.1. Ustalenie lokalizacji
4.2.2. Oznaczenie miejsca dla każdego z elementów używanych do produkcji
4.3. Wykonanie narzędzi i szablonów usprawniających pracę
4.4. Wyliczenie wydajności poszczególnych komórek produkcyjnych i ich analiza
4.5. Ustalenie linii montażowej na podstawie mapy strumienia wartości
4.6. Wyniki
4.6.1. Redukcja nadprodukcji i zapasów
4.6.2. Podział powierzchni produkcyjnej na strefy
4.6.3. Redukcja powierzchni produkcyjnej o 40%
4.6.4. Sprawny przepływ każdej sztuki przez stanowiska robocze (one piece flow)
4.6.5. Określenie stanowisk roboczych
4.6.6. Stworzenie instrukcji montażowych
4.6.7. Określenie taktów
4.6.8. Likwidacja oczekiwań i przestojów
4.7. Dane liczbowe i ich zestawienie z danymi początkowymi
4.8. Wnioski.

Kredyty bankowy jako źródło finansowania potrzeb np. Kredyt Banku

Wstęp    5
Rozdział pierwszy
Charakterystyka kredytu bankowego    7
1.1. Pojęcie, cechy i funkcje kredytu bankowego    7
1.2. Kredytowa forma kreacji pieniądza    20
Rozdział drugi
Kredyt Bank SA Oddział w Warszawie jako instytucja udzielająca kredytów klientom indywidualnym    31
2.1. Organizacja i zasady funkcjonowania banku    31
2.2. Rodzaje kredytów udzielanych przez bank    37
2.3. Tryb postępowania kredytowego    45
2.4. Formy prawnego zabezpieczenia kredytów przez bank    51
Rozdział trzeci
Analiza działalności kredytowej Oddziału Kredyt Banku S.A. w Warszawie 55
3.1. Źródła finansowania kredytów    55
3.2. Struktura udzielonych kredytów    59
Zakończenie    69
Bibliografia    71
Spis tabel i wykresów    73
Aneks    75

Kredytowanie zakupu samochodów

Wstęp    1
Rozdział 1. Rynek samochodów w Polsce    3
1.1. Cechy rynku samochodowego w Polsce    3
1.2. Tendencje rozwoju rynku samochodowym    9
1.3. Polski rynek samochodowy na tle Europy    13
1.4. Ogólna charakterystyka rynku    25
Rozdział 2. Charakterystyka PKO BP S.A. i firmy pośredniczącej DOMINET    40
2.1. Charakterystyka PKO BP S.A.    40
2.2. Charakterystyka firmy Dominet    44
Rozdział 3. Prawne podstawy współpracy PKO BP S.A. i firmy pośredniczącej w sprzedaży – DOMINET    47
3.1. Umowa – obowiązujące procedury    49
3.2. Regulacje banku    55
Rozdział 4. Funkcjonowanie współpracy w praktyce    62
4.1. Wybór przez klienta najkorzystniejszej oferty produktu    62
4.2. Złożenie i weryfikacja wniosku kredytowego    66
4.3. Ocena zdolności kredytowej    70
4.4. Analiza wypłacalności    73
4.5. Decyzja kredytowa    77
4.6. Zawarcie umowy o kredyt oraz ustanowienie prawnych zabezpieczeń    77
4.7. Uruchomienie środków przez bank    80
Rozdział 5. Metody monitoringu uruchomionych kredytów    84
5.1. Istota i funkcje monitoringu    84
5.2. Tryb kontroli kredytów    89
Zakończenie    95
Bibliografia    97