Archiwum miesiąca: czerwiec 2013

Karty płatnicze oraz rozliczenia pieniężne dokonywane przy ich użyciu

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KART PŁATNICZYCH 4
1.1. Rozliczenia pieniężne w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym 4
1.2. Definicja kart płatniczych 12
1.3. Rys historyczny karty bankowej 15
1.4. Klasyfikacja i typy kart płatniczych 18
ROZDZIAŁ II. ROZWÓJ SYSTEMÓW KART PŁATNICZYCH 28
2.1. Visa International 30
2.2. American Express 34
2.3. Diner’s Club 37
2.4. EuroCard/MasterCard 38
2.5. JCB 42
ROZDZIAŁ III. KARTY PŁATNICZE W POLSCE 44
3.1. Polskie centrum kart płatniczych – PolCard 44
3.2. Transakcje dokonywane przy pomocy karty 48
3.3. Centra autoryzacyjno-rozliczeniowe 55
3.4. Upowszechnienie kart płatniczych w Polsce 59
ROZDZIAŁ IV.  KARTY PŁATNICZE OFEROWANE PRZEZ BANK PEKAO S.A. 63
4.1. Charakterystyka działalności Banku Pekao S.A. 63
4.2. Rodzaje kart oferowanych przez Bank Pekao S.A. 71
4.3. Karty płatnicze dla klientów indywidualnych 77
4.4. Karty płatnicze dla klientów instytucjonalnych 88
4.5. Nadużycia kartowe oraz dylematy rozwoju kart płatniczych w polskich bankach. 93
ZAKOŃCZENIE 99
BIBLIOGRAFIA 102

Deficyt budżetowy

Wstęp 2
Rozdział I. Budżet państwa 4
1.1. Istota i funkcje budżetu państwa 4
1.2. Zasady budżetowe 7
1.3. Dochody budżetu państwa 9
1.3.1. Podział, klasyfikacja i struktura dochodów budżetu państwa 11
1.4. Wydatki budżetu państwa 13
1.4.1. Klasyfikacja i funkcje wydatków budżetu państwa 14
Rozdział II. Deficyt budżetowy 18
2.1. Istota, podział i źródła finansowania deficytu budżetowego 18
2.2. Przyczyny powstawania deficytu budżetowego 25
2.3. Skutki deficytu budżetowego 32
2.4. Deficyt budżetowy w krajach Unii Europejskiej 35
Rozdział III. Ocena wykonania deficytu budżetowego w latach 2000-2008 41
3.1. Przyczyny deficytu budżetowego w Polsce w latach 2000-2008 41
3.2. Realizacja deficytu budżetowego 46
3.3. Wnioski 55
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i wykresów 62

Kapitał pracujący jako istotny instrument zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I. Rola i znaczenie zarządzania płynnością w strategii zarządzania przedsiębiorstwem 5
1.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem a wyzwania dzisiejszej rzeczywistości. 5
1.2. Rola i znaczenie informacji finansowej w zarządzaniu firmą. 11
1.3. Znaczenie i funkcje zarządzania krótkoterminowego w przedsiębiorstwie. 14
1.4. Płynność finansowa jako podstawowy element krótkookresowego zarządzania. 19

ROZDZIAŁ II. Pojęcie, poziom i pomiar kapitału pracującego 26
2.1. Środki obrotowe w przedsiębiorstwie 26
2.2. Pojęcie i poziom kapitału obrotowego 29
2.3. Cykl kapitału obrotowego 33
2.4. Ustalenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy 38
2.5. Metody badania kapitału obrotowego 41
2.6. Cykl konwersji gotówki 44

ROZDZIAŁ III. Kształtowanie wielkości i struktury kapitału obrotowego jako metody wpływu na kapitał pracujący. 49
3.1. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie. 49
3.2. Metody monitorowania i sterowania należnościami – polityka kredytowa firmy. 55
3.3. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. 61
3.4. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa, jako istotny aspekt zarządzania kapitałem pracującym. 66

ROZDZIAŁ IV. Zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie strategii zarządzania kapitałem pracującym. 72
4.1. Strategia kształtowania kapitału obrotowego wg koncepcji kapitału obrotowego brutto w ujęciu ?dochód ? ryzyko?. 72
4.1.1. Istota koncepcji kapitału obrotowego brutto. 72
4.1.2. Strategia i zasady kształtowania kapitału obrotowego wg koncepcji kapitału obrotowego brutto. 76
4.2. Strategia kształtowania kapitału obrotowego wg koncepcji samolikwidacji długu. 79
4.2.1. Istota koncepcji samolikwidacji długu. 79
4.2.2. Strategie kapitału obrotowego w koncepcji samolikwidacji długu. 82
4.2.3. Zasady zarządzania kapitałem obrotowym w koncepcji samolikwidacji długu. 87

Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel i schematów 95