Archiwum miesiąca: maj 2013

Jawność działania organów samorządu terytorialnego

Wstęp 3
Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęcia jawności 5
1.1.Geneza prawa do informacji 5
1.2. Jawność jako warunek urzeczywistnienia prawa do informacji 8
1.3.Prawne aspekty tajności i jawności informacji 9
1.4.Źródła prawa do informacji w polskim prawie 10
1.5.Zasady państwa prawnego 14
1.6.Prawo Konstytucyjne do jawności informacji i odpowiedzialność. 21
Rozdział 2. Zasady jawności działania organów samorządu terytorialnego 34
2.1. Uregulowania prawne dotyczące jawności (ustawa o dostępie do informacji publicznej) 34
2.2. Dostęp do informacji publicznej ? Biuletyn Informacji Publicznej 39
2.3. Konieczność jawności w finansach publicznych 42
2.4. Jawność i przejrzystość finansów jednostek samorządu terytorialnego 48
2.5. Jawność finansów publicznych na przykładzie miasta Szczecin 51
2.6. Jawność działania władz a problem korupcji 60
Rozdział 3. Zakończenie 64
Bibliografia 67

Zarządzanie jakością w placówce NZOZ

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i znaczenie zarządzania jakością 4
1.1. Przegląd współczesnych definicji jakości 4
1.2.Istota zarządzania jakością 8
1.3.Budowanie systemu zarządzania jakością 13
Rozdział II. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych 16
2.1. Znaczenie jakości w usługach zdrowotnych 16
2.2. Jakość i jej sfery w usługach zdrowotnych 20
2.3. Podstawy zarządzania jakością w placówkach zdrowia 25
Rozdział III. Zarządzanie jakością w ośrodku radioterapii NZOZ 31
3.1. Motywy wdrożenia programu zapewnienia jakości w wybranej placówce zdrowia 31
3.2. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w ośrodku radioterapii 33
3.3. Korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania jakością w ośrodku radioterapii 40
Zakończenie 43
Literatura 44
Spis tabel 46
Spis rysunków 46

Integracja z UE – szanse, wyzwania i zagrożenia dla polskiego rolnictwa

Wstęp 2
Rozdział 1. Wspólna Polityka Rolna ? historia i ewolucja. 4
1.1. Początki Wspólnej Polityki Rolnej ? cele i instrumenty. 4
1.2. Reformy Wspólnej Polityki Rolnej. 9
Rozdział 2. Rolnictwo Polskie na tle Rolnictwa Unii Europejskiej 25
2.1. Polska Polityka Rolna 25
2.2. Struktura gospodarstw rolnych 39
2.3. Konkurencyjność Polskiego Rolnictwa 48
Rozdział 3. Stanowiska negocjacyjne 54
3.1. Propozycje Komisji Europejskiej dla krajów kandydackich 54
3.2. Polskie Stanowisko Negocjacyjne 66
Rozdział 4. Skutki integracji z UE dla Sektora Rolnego w Polsce 79
4.1. Pomoc przedakcesyjna 79
4.2. Korzyści z integracji 82
4.3. Koszty wdrożenia WPR 87
Zakończenie 100
Bibliografia 102
Spis tabel i rysunków 107

Humor w reklamie

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka reklamy telewizyjnej 5
1.1. Istota reklamy telewizyjnej 5
1.2. Cele i funkcje reklamy 9
1.3. Rodzaje filmów reklamowych 12
1.3.1. Demonstracja 13
1.3.2. Rekomendacja 14
1.3.3. Humor 16
1.3.4. Scenka rodzajowa z życia 17
1.3.5. Styl życia 17
1.3.6. Animacja 18
1.3.7. Racjonalny powód 19
1.3.8. Emocje 19
1.4. Zalety i wady telewizji jako nośnika reklamy 21
Rozdział 2. Wywieranie wpływu na odbiorców reklam 24
2.1. Psychologiczne aspekty reklamowania 24
2.2. Modele oddziaływania reklamy 32
2.3. Elementy zachowań społecznych wykorzystywane w reklamie 35
2.4. Humor w reklamie 37
2.4.1. Pojęcie humoru 37
2.4.2. Oblicza humoru, czyli taksonomia potencjalnie komicznych bodźców 40
2.4.3. Nietolerancja – tolerancja wieloznaczności jako czynnik wywierający wpływ na preferencje komizmu 43
2.4.4. Konserwatyzm – radykalizm (liberalizm) a odbiór komizmu 44
2.4.5. Miękkość – twardość myślenia a preferencje komizmu 46
2.4.6. Poszukiwanie doznań a osobiste upodobania w zakresie komizmu 50
2.4.7. Neurotyczność – stabilność emocjonalna a preferencje komizmu 55
2.4.8. Ekstrawersja – introwersja a preferencje komizmu 56
2.4.9. Otwartość na doświadczenie a recepcja komizmu 59
2.4.10. Potrzeba domknięcia poznawczego a preferencje komizmu 61
Rozdział 3. Przykłady i analiza reklam wykorzystujących humor 63
3.1. Frugo 63
3.2. Okocim 70
3.3. Hochland 72
3.4. Kubuś 74
3.5. Komfort 76
3.6. Królewskie 78
3.7. Kentucky Fried Chicken 79
Zakończenie 82
Bibliografia 85

Historyczne uwarunkowania układu komunikacyjno-osadniczego powiatu Wyszków

I. WSTĘP 3
II. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ 6
1. Położenie administracyjne 6
2. Środowisko geograficzno-przyrodnicze 10
3. Warunki społeczno-gospodarcze 25
3.1. Gospodarka 25
3.2. Kultura i Oświata 33
3.3. Służba zdrowia i pomoc społeczna 38
3.4. Turystyka i rekreacja 39
III. HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA UKŁADU KOMUNIKACYJNO – OSADNICZEGO 43
1. Dzieje powiatu wyszkowskiego 43
2. Historyczny układ szlaków drogowych 48
3. Kształtowanie się sieci osadniczej 50
IV. WSPÓŁCZESNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 55
1. Sieć drogowa 55
2. Powiązania komunikacyjne kolejowe 57
2.1. Ruch pasażerski 58
2.2. Ruch towarowy 59
V. WPŁYW SIECI KOMUNIKACYJNEJ NA STAN OSADNICTWA 61
1. Sytuacja demograficzno-społeczna 61
2. Uwarunkowania ekonomiczne 70
3. Sieć osadnicza i system osadniczy 72
VI. ZAKOŃCZENIE 75
WYKAZ TABEL 79
WYKAZ RYCIN 80
ŹRÓDŁA I LITERATURA PRZEDMIOTU 82

Audyt wewnętrzny w Komendzie Stołecznej Policji

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. Podstawy prawne oraz standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora Finansów publicznych

ROZDZIAŁ II. Audyt wewnętrzny – ujęcie teoretyczne

2.1 Określenie definicji audytu wewnętrznego
2.2 Podstawowe rodzaje audytów
2.3 Podmiotowy oraz przedmiotowy zakres audytu
2.4 Podstawowe obowiązki i zadania audytora wewnętrznego
2.5 Zarządzanie ryzykiem i analiza ryzyka w audycie wewnętrznym

ROZDZIAŁ III. Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Komendzie Stołecznej Policji

3.1 Zadania i cele audytu wewnętrznego oraz jego niezależność
3.2 Uprawnienia i obowiązki audytora wewnętrznego w Komendzie Stołecznej Policji
3.3 Planowanie audytu wewnętrznego
3.4 Ogólne zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz dokumentowanie wyników audytu
3.4 Akta audytu

ROZDZIAŁ IV. Przeprowadzenie zadania audytowego na przykładzie Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji oraz Wydziału Finansów i Budżetu Komendy Stołecznej Policji.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Praca magisterska o objętości 106 stron.

Wstęp 2
Rozdział 1. Rynek kapitałowy i giełda w systemie rynkowym 4
1.1.Istota systemu rynkowego 4
1.2.Rynek kapitałowy i jego instrumenty 8
1.3.Giełda jako element gospodarki rynkowej 12
1.4. Uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce 16
Rozdział 2. Organizacja GPW 25
2.1. Powstanie i organizacja GPW 25
2.2. System obrotu giełdowego 31
2.3. Ogólne zasady funkcjonowania GPW 34
2.4. Zasady dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego 37
Rozdział 3. Ewolucja systemu notowań na WGPW 42
3.1. System notowań ciągłych 42
3.2. System notowań jednolitych 45
3.3. Fazy sesji giełdowej 47
3.4. Transakcje pakietowe 50
3.5. System giełdowy Warset 51
Rozdział 4. Charakterystyka papierów wartościowych notowanych na GPW w Warszawie 62
4.1. Akcje 62
4.2. Obligacje 68
4.3. Instrumenty pochodne 74
4.4. Inne instrumenty rynku kapitałowego w Polsce 80
4.5. Instrumenty polskiego rynku kapitałowego ? podsumowanie 83
Rozdział 5. Historia indeksów giełdowych 88
5.1. Rola indeksów giełdowych na rynku kapitałowym 88
5.2. Najstarsze na świecie indeksy giełdowe 90
5.3. Ewolucja indeksów giełdowych na WGPW 92
Zakończenie 99
Bibliografia 104
Spis tabel 106
Spis rysunków 106

Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych

Praca magisterska o objętości 106 stron.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. POTRZEBY MIESZKANIOWE W POLITYCE SPOŁECZNEJ 6
1.1. Stopień zaspokajania potrzeb i aspiracji mieszkaniowych 11
1.2. Koszty związane z utrzymaniem mieszkania 21
1.3. Kredytowanie inwestycji mieszkaniowych w Polsce 23
1.4. Korzystanie z ulgi podatkowej na cele mieszkaniowe 28
1.5. Towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), Krajowy fundusz mieszkaniowy 33
1.6. Podsumowanie 43

ROZDZIAŁ 2. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE 45
2.1. Definicja wspólnoty mieszkaniowej 45
2.2. Podstawy prawne działania wspólnot 52
2.3. Zarządzanie wspólnotą 56
2.4. Finansowanie działalności wspólnot 62
2.5. Podsumowanie 67

ROZDZIAŁ 3. FUNKCJONOWANIE WSPÓLNOTY W ŚWIETLE OPINII RESPONDENTÓW / NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH WŚRÓD CZŁONKÓW WSPÓLNOTY 68
3.1. Cel badań oraz charakterystyka problemów badawczych 68
3.2. Metody i techniki badawcze 69
3.3. Charakterystyka badanych osób 71
3.4. Opis lokali mieszkalnych 75
3.5. Funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej „Przyjaźń” 80
3.6. Respondenci według wybranych cech i opinii 87
3.7. Podsumowanie 95

ZAKOŃCZENIE 96
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS TABEL I WYKRESÓW 102
ANEKS 104

Funkcjonowanie usług bankowych we współczesnym banku np. PKO BP

Wstęp 2
Rozdział 1. Przegląd podstawowych usług bankowych 5
1.1. Rachunki bankowe 7
1.2. Inwestycje 9
1.3. Lokaty 11
1.4. Kredyty 16
1.5. Leasing 23
1.6. Wierzytelności 26
1.7. Operacje zlecone 30
Rozdział 2. Rozwój usług bankowych na wybranych przykładach 36
2.1. Bank na telefon 36
2.2. Bank dostępny 39
2.3. Bank dla ludzi 62
Rozdział 3. Nowe usługi bankowe na przykładzie banku PKO BP 65
3.1. Charakterystyka banku 65
3.2. Karty płatnicze i bankomatowe 71
3.3. Bankowość elektroniczna 83
3.4. Nowe usługi w ofercie banku PKO BP 88
3.5. Nowa jakość tradycyjnych usług bankowych 90
Rozdział 4. Oczekiwania klientów w stosunku do banku XXI wieku 94
4.1. Dostosowanie oferty banku do potrzeb klientów 94
4.2. Bezpośredni kontakt klienta z pracownikiem 100
4.3. Uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej 102
Zakończenie 110
Bibliografia 112
Spis tabel, wykresów i rysunków 115

Funkcjonowanie systemu zarządzania na przykładzie S.P.H.U. „CENTRASZKŁO”

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM W UJĘCIU  PRAWNYM I LITERATUROWYM 9
1.1. Ewolucja systemów zarządzania 9
1.2. Istota zarządzania 14
1.2.1. Planowanie 16
1.2.2. Organizowanie 17
1.2.3. Przewodzenie 18
1.2.4. Kontrolowanie 20
1.3. Rozkład władzy i odpowiedzialności w firmie 24
1.4. Zarządzanie jako proces decyzyjny 28
1.5. Źródła prawa regulujące działalność spółdzielni 34
ROZDZIAŁ II MIEJSCE I ROLA SPÓŁDZIELNI PRACY HANDLOWO-USŁUGOWEJ ?CENTRASZKŁO? NA RYNKU 37
2.1. Historia Spółdzielni Pracy Handlowo-Usługowej ?Centraszkło? 37
2.2. Przedmiot działalności Spółdzielni Pracy Handlowo-Usługowej ?Centraszkło? 40
2.3. Organy i statut Spółdzielni Pracy Handlowo-Usługowej ?Centraszkło? 43
2.4. Fundusze Spółdzielni Pracy Handlowo – Usługowej ?Centraszkło? 45
2.5. Marketing 46
2.6. Konkurencja i przedsiębiorczość 48
2.7. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm 51
ROZDZIAŁ III ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI PRACY HANDLOWO-USŁUGOWEJ ?CENTRASZKŁO? 58
3.1. Ocena wykorzystania czynników wytwórczych w Spółdzielni ?Centraszkło? 58
3.2. Wyniki finansowe Spółdzielni ?Centraszkło? 60
3.3. Ocena stanu finansowego Spółdzielni ?Centraszkło? 64
ROZDZIAŁ IV SYSTEM ZARZĄDZANIA W SPÓŁDZIELNI PRACY HANDLOWO-USŁUGOWEJ ?CENTRASZKŁO? 67
4.1 Zarządzanie kadrami 67
4.2. Kontrola wykonania planu i osiągniętego celu 70
4.3. Problemy Spółdzielni i ich rozwiązywanie 71
4.4. Ocena możliwości i kierunków rozwoju firmy 77
V. ZAKOŃCZENIE 83
VI. WNIOSKI 84
VII. BIBLIOGRAFIA 87