Archiwum miesiąca: czerwiec 2012

Funkcjonowanie Pracowniczych Programów Emerytalnych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1.  SYSTEM INTEGROWANIA PRACOWNIKÓW Z FIRMĄ 6
1.1. Miejsce „integrowania” w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi 6
1.2. Procesy integracji w firmie i jej instrumenty 10
1.2.1. Motywacja 14
1.2.2. Planowanie rozwoju pracownika w przedsiębiorstwie 15
1.3. Miejsce Pracowniczego Programu Emerytalnego  w systemie integracji 16

ROZDZIAŁ 2. ZASADY FUNKCJONOWANIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO 21
2.1. Definicja PPE 21
2.2. Formy prowadzenia PPE 23
2.3. Prawa i obowiązki stron Pracowniczego Programu Emerytalnego 29
2.3.1. Obowiązki i uprawnienia pracownika 29
2.3.2. Obowiązki pracodawcy 32

ROZDZIAŁ 3.  ETAPY TWORZENIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE 36
3.1. Analiza finansowa i kadrowa przedsiębiorstwa 36
3.2. Wybór formy PPE 41
3.3. Wybór instytucji finansowej i podpisanie umowy 42
3.4. Zebranie pracowników i podpisanie zakładowej umowy emerytalnej 47
3.5. Postępowanie o wpis do rejestru Pracowniczych Programów Emerytalnych 50
3.6. Podpisanie pracowniczych umów emerytalnych  i odprowadzanie składek do instytucji finansowej 52

ROZDZIAŁ 4. KORZYŚCI I KOSZTY WPROWADZENIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO 55
4.1. Korzyści i koszty dla pracodawcy 55
4.2. Korzyści i koszty dla pracownika 60
4.3. PPE jako instrument integracji pracowników z firmą 65

ROZDZIAŁ 5.  ANALIZA PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH ZAREJESTROWANYCH W POLSCE 71
5.1. Ogólna sytuacja na rynku PPE 71
5.2. Ocena strategii inwestycyjnej działających pracowniczych programów emerytalnych 74
5.3. Porównanie formy kapitałowej i ubezpieczeniowej PPE 82

ZAKOŃCZENIE 91
BIBLIOGRAFIA 93
SPIS TABEL 95
SPIS WYKRESÓW 96

 

Franchasing jako system dystrybucji

Wstęp 3
Rozdział I System dystrybucji towarów 5
1.1. Istota, cele i funkcje dystrybucji towarów 5
1.2. Kanały dystrybucyjne 14
1.3. Podstawowe ogniwa pośredniczące w kanałach dystrybucyjnych 20
1.4. Istota i rodzaje integracji w kanałach dystrybucji 26
Rozdział II Pojęcie, istota i rodzaje franchisingu 32
2.1. Historia rozwoju franchisingu 32
2.2. Definicja i rodzaje franchisingu 37
2.3. Pakiet franchisingowy 42
2.4. Umowa franchisingowa a inne stosunki prawne 44
2.5. Zalety i wady franchisingu 49
Rozdział III 54
System franchisingowy jako system dystrybucji 54
3.1. Franchising jako kontraktowa forma organizacji dystrybucji 54
3.2.Kontraktowa sieć dystrybucyjna a system franchisingowy – porównanie 57
3.3. Ogólna charakterystyka franchisingu dystrybucyjnego w Polsce 59
3.4. Przykłady dystrybucyjnego systemu franchisingowego 62
Zakończenie 69
Spis tabel 72
Spis rysunków 72
Bibliografia 73

Finansowanie rozwoju małych przedsiębiorstw w gminie

Wstęp 3
Rozdział I MAŁE FIRMY W GOSPODARCE NARODOWEJ 6
1. Definicja przedsiębiorcy, przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa 6
1.2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 14
1.2.1. Rodzaje spółek 16
2. Systematyzacja małych firm 25
3. Sens istnienia oraz rola małych firm 31
Rozdział II FORMY WSPIERANIA ROZWOJU, FINANSOWANIE MAŁYCH FIRM 36
1. Umiejętność zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach 36
2. Finansowanie rozwoju 43
2.1. Formy finansowania 43
3. Niefinansowe formy wspierania małych przedsiębiorstw 54
Rozdział III INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE FINANSOWANIE MAŁEJ FIRMY 58
1. Banki 58
1.1. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. (BISE) 58
1.2. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 59
2. Instytucje wysokiego ryzyka 60
2.1. Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych Sp. z o.o. 60
2.2. CARESBAC – Polska S.A. 62
2.3. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 63
3. Pozostałe instytucje finansujące rozwój małych przedsiębiorstw 65
3.1. Polsko – Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości 65
3.2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 69
3.3. Fundacja Rolnicza 72
3.4. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR) 73
3.5. Fundusz Mikro Sp. z o.o. 74
3.6. Rejonowy Urząd Pracy 76
Rozdział IV PODMIOTY GOSPODARCZE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA 78
1. Gmina Nowa Dęba – rys historyczny 78
2. Nowa Dęba ? podmioty gospodarcze 80
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 82
BIBLIOGRAFIA 84

Etyczne aspekty systemu motywacyjnego w zawodzie dealera samochodowego

WSTĘP 2
Rozdział I Istota wybranych teorii etyki. 4
1.1. Istota etyki. 4
1.2.Istota motywacji. 6
1.3. Szczegółowe teorie dotyczące procesu motywacji. 12
1.3.1. Teorie potrzeb. 12
1.3.2. Teorie procesu 19
1.3.3. Teorie wzmocnienia motywacji. 23
1.3.4. Teoria umiejscowienia kontroli 27
Rozdział II Istota zawodu dealera 30
2.1.Narzędzia motywowania  do efektywnej pracy 31
2.1.1. Środki przymusu, zachęty i perswazji. 31
2.2. Materialne środki motywacyjne – motywacyjna funkcja wynagrodzeń 35
2.3. Niematerialne środki motywowania. 40
Zakończenie 47
Literatura 49

Elementy motywacji w pracy i ocena pracowników

Wstęp 3
Rozdział I. Proces motywacyjny i jego przebieg 5
1.1. Istota, miejsce i znaczenie motywowania 5
1.2. Teorie motywacji 8
1.3. Proces motywacyjny i jego struktura 19
1.3.1. Model tradycyjny 21
1.3.2. Model stosunków współdziałania 22
1.3.3. Model zasobów ludzkich 24
Rozdział II. System ocen pracowniczych jako element motywacji 26
2.1. Wybór typu ocen 26
2.2. Schemat ocen 32
Kryterium 32
2.3. Techniki oceny 34
2.4. Procedura przeprowadzania ocen 38
Rozdział III. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 40
3.1. Systemy motywowania płacowego 40
3.1.1. Płaca i jej funkcje 41
3.1.2. Motywacyjna rola wynagrodzenia zasadniczego 45
3.1.3. Wartościowanie pracy a motywowanie 46
3.1.4. Motywacyjna rola pozostałych składników płacy 55
3.2. Formy płac 58
3.3. Premia jako instrument motywowania 61
Rozdział IV. Relacje i zależności: oceny-płace 70
4.1. Definicja i charakterystyka bodźców płacowych związanych z wynikami pracy 70
4.2. Rodzaje i opis bodźców płacowych 72
4.3. Proces tworzenia motywacyjnych systemów wynagrodzeń opartych na przyznawaniu bodźców płacowych 74
4.4. Czynniki sprzyjające efektywności motywacyjnych systemów wynagradzania 79
Podsumowanie 82
Bibliografia 86
Spis tabel i rysunków 89

Ekspansja sieci handlowych

Wstęp 3
Rozdział I.  ROZWÓJ ZAGRANICZNYCH SIECI HANDLOWYCH I NOWE TRENDY NA POLSKIM RYNKU HANDLU DETALICZNEGO 6
1.1. Globalizacja a handel detaliczny na świecie 6
1.2. Supermarket jako nowy podmiot rynku detalicznego 10
Rozdział II  NOWE TRENDY W EKSPANSJI ZAGRANICZNYCH SIECI HANDLOWYCH I JEJ WPŁYW NA ZMIANY W HANDLU DETALICZNYM W POLSCE 16
2.1. Uwarunkowania i kierunki ekspansji 16
2.2. Rozwój domów towarowych i sklepów wielobranżowych 28
2.3. Hipermarkety – strategia zwiększania powierzchni sprzedaży 35
2.4. Przesunięcia w poszczególnych ?formatach? sieci 39
2.5. Nowe wyróżniki konkurencyjności a wyzwania dla sieci rodzimych 46
2.6. Ewolucja struktur branżowych – specjalizacja 54
2.7. Innowacyjność form handlu detalicznego 66
Rozdział III EKSPANSJA SIECI ZAGRANICZNYCH A PRZYSZŁOŚĆ DROBNEGO NA HANDELU DETALICZNEGO W POLSCE 75
3.1. Przesłanki i ogólne trendy rozwoju 75
3.2. Perspektywy koncentracji i integracji handlu 79
3.3. Perspektywy specjalizacji handlu 85
Wnioski 89
Spis tabel 92
Bibliografia 93

Dziecko w reklamie telewizyjnej

Wstęp 4
Rozdział 1. Reklama jako element komunikacji 6
1.1. Definicja reklamy 6
1.2. Uwarunkowania prawne reklamy 8
1.3. Działanie reklamy 9
1.4. Cele i funkcje komunikatu reklamowego 10
1.5. Reklama w Polsce 18
Rozdział 2. Telewizja jako najpopularniejsze medium 21
2.1. Reklama telewizyjna 21
2.2. Zalety i wady reklamy telewizyjnej 22
2.3. Zauważalność reklam telewizyjnych 24
2.4. Obraz, słowo, kolor i muzyka w reklamie telewizyjnej 25
2.4.1. Obraz 25
2.4.2. Słowo 26
2.4.3. Kolor 26
2.4.4. Muzyka 27
2.5. Rodzaje filmów reklamowych 28
2.5.1. Demonstracja 29
2.5.2. Rekomendacja 29
2.5.3. Humor 32
2.5.4. Scenka rodzajowa z życia 32
2.5.5. Styl życia 33
2.5.6. Animacja 33
2.5.7. Racjonalny powód 34
2.5.8. Emocje 34
Rozdział 3. Telewizja w życiu dziecka – wpływ na rozwój emocjonalny dziecka 37
3.1. Pojęcie dziecka 37
3.2. Psychika dziecka 40
3.3. Oddziaływanie reklamy telewizyjnej na dzieci 41
3.4. Kanały reklamowe prezentujące najczęściej reklamy z udziałem dzieci 51
Rozdział 4. Analiza reklam z udziałem dzieci 58
4.1. Szampan 'PICCOLO’ 58
4.2. Fundusz emerytalny 'Bankowy’ 63
4.3. Produkty Johnson&Johnson 65
4.4. Sok 'Kubuś’ 68
4.5. Serki Hochland 70
4.6. Delicje 72
4.7. Petitki 73
4.8. Reklama społeczna 'Pij mleko, będziesz wielki’ 75
Zakończenie 77
Bibliografia 80
Spis rysunków 84