Archiwum miesiąca: maj 2012

Działalność kredytowa banku na przykładzie oddziału Kredyt Banku S. A.

Wstęp 4

Rozdział I. Pojęcie i istota ryzyka kredytowego 6
1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego i jego rodzaje 6
1.2. Źródła ryzyka kredytowego 11
1.3. Skutki ryzyka kredytowego 14
1.4. Pojęcie i istota zarządzania ryzykiem kredytowym 15
1.4.1. Definicja zarządzania ryzykiem kredytowym 15
1.4.2. Funkcje zarządzania ryzykiem kredytowym 17
1.4.3. Metody zarządzania ryzykiem kredytowym 18
1.4.3.1. Uwagi ogólne 18
1.4.3.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczego kredytu 19
1.4.3.3. Zarządzanie portfelem kredytowym 21
1.4.3.4. Zarządzanie ryzykiem kredytowym aktywów i zobowiązań pozabilansowych 22
1.5.  Zabezpieczenia kredytów jako jedna z form  zarządzania ryzykiem kredytowym 23

Rozdział II. Charakterystyka działalności kredytowej Oddziału Kredyt Banku S.A. 26
2.1. Charakterystyka Oddziału 26
2.2. Podział  kredytów 26
2.3. Rodzaje kredytów udzielanych 29
2.3.1. Kredyty na finansowanie działalności gospodarczej 29
2.3.2. Kredyty dla klientów indywidualnych 31
2.4. Procedury udzielania kredytów 35
2.4.1. Procedury udzielania kredytów osobom prawnym 36
2.4.2.Procedury udzielania kredytów osobom fizycznym 38
2.5. Monitoring kredytowy 43

Rozdział III. Ocena działalności kredytowej Oddziału Kredyt Banku S. A.  51
3.1. Polityka kredytowa Oddziału Kredyt Banku S. A. 51
3.2. Wielkość i dynamika udzielonych kredytów 53
3.3. Struktura kredytów 55
3.4. Jakość portfela kredytowego 60

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Załączniki  78
Spis tabel 78
Spis wykresów 79

Dystrybucja elementem przewagi konkurencyjnej firmy na przykładzie PKN Orlen S.A.

Wstęp 3

Rozdział  I Dystrybucja jako instrument strategii marketingowej – podstawy teoretyczne 5
1.1. Pojęcie strategii i jej elementy 5
1.2. Strategiczna analiza otoczenia 7

1.2.1. Analiza środowiska 8
1.2.2. Analiza konkurencji w branży 9
1.2.3. Analiza grup strategicznych 14

1.3. Podstawowe rodzaje strategii konkurencyjnych 16

1.3.1. Strategia przywództwa w zakresie kosztów 16
1.3.2. Strategia zróżnicowania 18
1.3.3. Strategia koncentracji 20

1.4. Miejsce dystrybucji wśród instrumentów marketingu mix 22
1.5. Rodzaje i funkcje dystrybucji 24

Rozdział II Charakterystyka Polskiego Koncernu Naftowego S.A 33
2.1. Charakterystyka CPN S.A. 33
2.2. Działalność Petrochemii Płock S.A. 37
2.3. Struktura Grupy PKN S.A. 39

Rozdział III Analiza konkurencji Polskiego Koncernu Naftowego 47
3.1. Charakterystyka Rafinerii Gdańskiej S.A. 47
3.2. Analiza koncernów zachodnich 49
3.3. Działalność Rafinerii Południowych 54
3.4. Charakterystyka importu paliw 55

Rozdział IV Dystrybucja jako element przewagi konkurencyjnej PKN 58
4.1. Bazy magazynowe 60
4.2. Stacje patronackie pierwszym kanałem dystrybucji PKN S.A. 61
4.3. Stacje własne – drugim kanałem dystrybucji 63
4.4. Hurtownicy jako główni pośrednicy 64

Podsumowanie 71
Bibliografia 72
Spis tabel i rysunków 74

 

Dylematy i koszty działania politycznego

Wstęp 2
Rozdział 1. Moralny kontekst wypaczeń polityki 4
1.1. Reguły kultury politycznej 4
1.2. Wierność polityka wartościom moralnym 15
1.3. Dylematy decyzyjne polityka – ryzyko i odpowiedzialność 23
Rozdział 2. Patologiczne „układy” 26
2.1. Faworytyzm, nepotyzm i kumoterstwo w polityce 26
2.2. Patologia lobbingu „politycznego” 28
2.3. Mechanizmy patologiczne a skuteczność działania politycznego 34
Rozdział 3. Mechanizmy korupcyjne 39
3.1. Pojęcie i rodzaje korupcji w polityce 40
3.2. Źródła korupcji w polityce 52
3.3. Zjawiska związane z korupcją 57
Rozdział 4. Skutki i koszty zjawisk patologicznych 65
4.1. Społeczne reperkusje korupcji 65
4.2. Przeciwdziałanie korupcji 72
Zakończenie 79
Bibliografia 81

Realizacja prawa do informacji o stanie środowiska naturalnego w Polsce na tle standardów prawnych Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział I: Dostęp do informacji w prawie polskim ? zagadnienia ogólne
1.1. Dostęp do informacji w Konstytucji RP
1.2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
1.3. Informacje wyłączone z udostępniania
1.3.1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych
1.3.2. Ustawa o statystyce publicznej
1.3.3. Pozostałe informacje niepodlegające udostępnianiu

Rozdział II: Dostęp do informacji o środowisku naturalnym w prawie Unii Europejskiej
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Dyrektywa 90/313/EWG w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku
2.3. Konwencja z Aarhus
2.4. Projekt nowej dyrektywy Wspólnoty Europejskiej w sprawie publicznego dostępu
do informacji o środowisku

ROZDZIAŁ III: Dostęp do informacji o środowisku naturalne w prawie polskim
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Dostęp do informacji w ustawie – Prawo ochrony środowiska
3.3. Wzajemne relacje ustaw o dostępie do informacji publicznej
i Prawa ochrony środowiska
3.3.1. Podstawowe zasady dostępu do informacji o środowisku
3.3.2. Rodzaje informacji
3.3.3. Zakres informacji podlegających udostępnianiu
3.3.4. Informacje obligatoryjnie i fakultatywnie wyłączone z udostępniania
3.3.5. Podmioty obowiązane do udostępniania informacji
3.3.6. Podmioty uprawnione do uzyskania informacji
3.3.7. Fragmentacja informacji
3.3.8. Sposób występowania o udostępnienie informacji oraz forma ich udostępniania
3.3.9. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
3.3.10. Opłaty związane z udostępnianiem informacji
3.3.11. Termin udostępnienia informacji
3.3.12. Procedura udostępniania informacji
3.3.13. Postępowania w przypadku typowych problemów związanych z udzieleniem informacji

Zakończenie
Bibliografia

Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy WARS

Wstęp 2

Rozdział I POJĘCIE I TYPOLOGIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH 4
1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej i jej determinanty 4
1.2. Struktura liniowa 5
1.3. Struktura funkcjonalna 6
1.4. Struktura sztabowo-liniowa 8
1.5. Struktura dywizjonalna 10
1.6. Struktura macierzowa 11
1.7. Struktura zadaniowa 13

Rozdział II CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ  PRZEDSIĘBIORSTWA WARS 15
2.1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa WARS 15
2.2. Zakres kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Oddziału przedsiębiorstwa Wars. 19
2.3. Współpraca stanowisk pracy z innymi działami przedsiębiorstwa 30
2.4. Ocena obecnej struktury organizacyjnej WARS 37

Rozdział III ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WARS 40
3.1. Czynniki determinujące zmiany w strukturze organizacyjnej 40
3.2. Kierunki, metody i sposoby dokonania zmian w strukturze organizacyjnej i zadaniowej przedsiębiorstwa Wars 44
3.3. Proponowana struktura organizacyjna i zadaniowa przedsiębiorstwa Wars SA. 47

Zakończenie 49
Bibliografia 51
Spis tabel i schematów 52
Załączniki 53