Archiwum miesiąca: kwiecień 2012

Diagnoza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Stalprodukt

Wstęp 4

Rozdział 1.  Analiza finansowa jako podstawa diagnozy kondycji finansowej firmy Stalprodukt S.A. 6

1.1. Istota i cele diagnozy ekonomicznej 6
1.2. Rola analizy finansowej w procesie diagnozowania firmy 9
1.3. Źródła informacji potrzebne do analizy finansowej 11
1.4. Metody analizy finansowej 18
1.5. Wykorzystanie analizy finansowej w strategicznym zarządzaniu 22

Rozdział 2.  Charakterystyka firmy Stalprodukt S.A. 24

2.1. Historia Spółki 24
2.2. Przedmiot działalności firmy 26
2.3. Struktura organizacyjna 33
2.4. Zasoby firmy i jej organizacja 36

Rozdział 3.  Analiza sytuacji finansowej Spółki 41

3.1. Ocena aktywności gospodarczej 41
3.2. Ocena płynności gospodarczej 46
3.3. Ocena rentowności sprzedaży i kapitałów 49

Rozdział 4. Analiza ryzyka gospodarczego 59

4.1. Struktura majątkowo-kapitałowa 59
4.2. Analiza progu rentowności 72
4.3. Analiza struktury wyniku finansowego 75
4.4. Wnioski 80
Podsumowanie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 87
Spis schematów i wykresów 88
Spis wykresów 89

Determinanty rozwoju przemysłu odzieżowego

Wstęp 3

Rozdział I.  Rola i znaczenie przemysłu odzieżowego w polskiej gospodarce 5

1.1. Rys historyczny przemysłu odzieżowego 5
1.2. Aktualna sytuacja przemysłu odzieżowego 10
1.3. Znaczenie przemysłu odzieżowego w polskiej gospodarce 22

Rozdział II.  Ocena pozycji polskiego przemysłu odzieżowego  i kierunki jego rozwoju 30

2.1. Ocena konkurencyjności wyrobów przemysłu odzieżowego 30
2.2. Analiza SWOT przemysłu odzieżowego w Polsce 37
2.3. Ocena polskiego eksportu i importu w sektorze odzieżowym 54
2.4. Kierunki rozwoju przemysłu odzieżowego w Polsce 60

Rozdział III.  Polski przemysł odzieżowy po wejściu Polski do UE 67

3.1. Skutki wejścia Polski do UE 67
3.2. Działania w sektorze odzieżowym w kontekście integracji z Unią Europejską 71
3.3. Sytuacja przemysłu odzieżowego po wejściu Polski do UE 76
3.4. Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu lekkiego 78

Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis tabel i rysunków 93

Cel i rodzaj motywacji do pracy a sukces na przykładzie przedsiębiorstwa Tesco

Wstęp 3
Rozdział 1. System potrzeb i motywacji człowieka w procesie pracy 5
1.1. Rodzaje i cele motywacji 5
1.2. Hierarchia potrzeb Maslowa 18
1.3. Dwuczynnikowa teoria Herzberga 20
1.4. Teoria potrzeby uzyskiwania osiągnięć McClellanda 21
1.5. Teoria oczekiwań 24
1.6. Teorie motywacji skoncentrowane na zadaniu 30
Rozdział 2. Narzędzia i środki motywacji 33
2.1. Czynniki pobudzania motywacji 33
2.2. Instrumenty oddziaływania motywacyjnego 41
2.2.1. Materialne systemy motywowania 42
2.2.2. Niematerialne systemy wynagradzania. 45
Rozdział 3. Motywacja  do pracy a sukces versus jego brak 50
3.1. Pojęcie i znaczenie sukcesu 50
3.2. Rola sukcesu zawodowego 56
3.3. Awans i inteligencja emocjonalna a sukces zawodowy 61
3.4. Poczucie sukcesu w procesie motywowania 63
3.5. Czynniki wpływające na sukces zawodowy 66
Rozdział 4. Motywowanie pracowników w Tesco Polska 70
4.1. Charakterystyka Tesco Polska 70
4.2. Hipotezy badawcze 72
4.3. Opis metody badawczej 73
4.4. Sposoby przeprowadzenia badań 77
4.5. Charakterystyka próbki badawczej 78
4.6. Omówienie wyników badań 81
Zakończenie 98
Bibliografia 101
Spis tabel 103
Spis rysunków 104
Załącznik 105

Budżet, dochody i wydatki gminy Opalenica

Wstęp 2

I. Ogólna charakterystyka funkcji i kompetencji organów lokalnych 4
1. Podstawowe funkcje organów lokalnych 4
2. Jednostki samorządu terytorialnego 9
3. Zadania gminy 18
4. Budżet gminy 22

II. Podstawy lokalnej gospodarki budżetowej 27
1. Samodzielność finansowa gminy 27
2. Ograniczenia samodzielności gminy 32

III. Dochody budżetów lokalnych 35
1. Klasyfikacja dochodów gminy 35
2. Dochody własne 37
3. Subwencje i dotacje 40

IV. Charakterystyka dochodów gminy 46
1. Podatki 46
2. Przychody z działalności przedsiębiorstw komunalnych 66
3. Opłaty skarbowe 67
4. Dotacje i subwencje 69
5. Dynamika, struktura i analiza dochodów gminy Opalenica 74
Wnioski 82

V. Charakterystyka wydatków gminy 85
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy 85
2. Wydatki związane z obowiązkami nakładanymi na jednostki samorządu terytorialnego odpowiednimi ustawami 86
3. Pomoc społeczna i inne wydatki wynikające z publicznego charakteru urzędu gminy, a także nakładane na gminę wydatki o charakterze społecznym 87
4. Finansowanie edukacji, Kultury i sportu 88
5. Wydatki wynikające z realizacji inwestycji o charakterze komunalnym 90
6. Dynamika, struktura i analiza wydatków gminy 91

Podsumowanie 102
Literatura 106

Brytyjski rynek prasowy

Wstęp 4
Rozdział I. Brytyjski rynek prasowy 10
1. Media na rynku 10
2. Tworzenie prasy, działalność i finanse 17
3. Pozaprawne zagrożenia wolności prasy 26
Rozdział II. Zabezpieczenie wolności wypowiedzi jako podstawa wolności mediów 31
1. Pojęcie wolności wypowiedzi 31
2. Gwarancje prawne wolności prasy w Wielkiej Brytanii 35
Rozdział III. Prawnoprasowe gwarancje powszechnego dostępu do informacji 48
1. Sprawozdawczość sądowa 48
2. Parlament i wybory 70
3. Relacjonowanie poczynań egzekutywy i tajemnica państwowa 81
4. Dostęp do informacji dotyczących działalności władz lokalnych 99
5. Ochrona źródeł materiałów prasowych 103
Rozdział IV. Prawnoprasowe gwarancie ochrony obywateli 121
1. Zaufanie i prywatność 121
2. Zniesławienie 134
3. Instytucja skargi publicznej 157
4. Cenzura obyczajowa 170
Rozdział V. Prawo autorskie 195
1. Pojęcie prawa autorskiego 195
2. Przedmiot prawa autorskiego 196
3. Podmiot prawa autorskiego 204
4. Naruszenie prawa autorskiego 210
5. Działania dozwolone w odniesieniu do przedmiotów prawa autorskiego 214
6. Konsekwencje naruszeń 218
7. Prawo autorskie a wolność prasy 221
Zakończenie 224
Bibliografia 229

Biznesplan przedsiębiorstwa Polskie Drzwi

1. Podsumowanie wykonawcze 3
2. Opis przedsięwzięcia 4
2.1. Nazwa i forma prawna 4
2.2. Czynności formalne 5
2.3. Charakterystyka udziałowców 6
2.4. Misja, cele i zadania 7
2.5. Lokalizacja 7
3. Opis produktu 8
3.1. Rodzaje oferowanych produktów 8
3.2. Stosowana technologia 11
3.3. Niezbędne zasoby 16
3.4. Główni dostawcy 17
4. Analiza rynku 19
4.1. Identyfikacja rynku docelowego 19
4.2. Główni nabywcy 20
4.3. Pozostali nabywcy 21
4.4. Konkurenci 22
5. Marketing 24
5.1. Cele marketingowe 24
5.2. Mieszanka marketingowa 25
6. Zarządzanie 34
6.1. Zasoby kadrowe 34
6.2. Struktura organizacji 36
7. Analiza finansowa 38
7.1. Wartości średnie produkcji 39
7.2. Popyt, produkcja, sprzedaż i koszty 40
7.3. Zestawienie kosztów działalności 42
7.4. Rachunek wyników 44
7.5. Zestawienie bilansowe 48
7.6. Zestawienie przepływów pieniężnych 49
7.7. Efektywność inwestycji 50
8. Analiza szans i zagrożeń 52
9. Spis tabel 54

Biznes plan

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie, definicje i funkcje biznes planu. 8
1.1. Pojęcie biznes planu. 9
1.2. Definicje i cechy biznes planu. 13
1.3. Funkcje biznes planu. 17
1.4. Zastosowanie biznesplanu. 23
Rozdział 2. Struktura i budowa biznes planu. 29
2.1. Zasady konstrukcji biznesplanu. 29
2.2. Struktura biznesplanu. 35
Rozdział 3. Biznes plan firmy ALDENTE 56
1. Streszczenie menedżerskie projektu przedsięwzięcia. 56
2. Historia firmy. 61
3. Opis produktu 62
4. Rynek i działania rynkowe 64
4.1 Rynek geograficzny 64
4.2 Konkurencja 69
4.3. Analiza klientów i dostawców. 72
4.4. Analiza SWOT. 74
5. Plan sprzedaży. 76
6. Plan marketingowy. 79
7. Plan technologiczny. 86
8. Plan finansowy. 90
Wnioski 99
Bibliografia 102
Spis tabel i rysunków 104

Bezrobocie w Polsce i formy przeciwdziałania zjawisku

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I BEZROBOCIE JAKO PROBLEM POLITYKI SPOŁECZNEJ 5
1.1. Definicja bezrobocia oraz osoby bezrobotnej 5
1.2. Rodzaje bezrobocia 11
1.3. Przyczyny bezrobocia w Polsce 19
1.4. Skutki bezrobocia 29
Podsumowanie 32
ROZDZIAŁ II BEZROBOCIE W POLSCE ? PRZYCZYNY I SKALA 35
2.1. Skala i dynamika bezrobocia 35
2.2. Fundusz pracy i jego charakterystyka 40
2.3. Finansowanie i dochody Funduszu Pracy 46
2.4. Oferty pracy 58
2.5. Przeszkolenia i kursy zawodowe 59
2.6. Pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców 66
Podsumowanie 71
ROZDZIAŁ III DZIAŁANIA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 72
3.1. Zasada działania organów pośrednictwa pracy 72
3.2. Pośrednictwo zawodowe – zasady kierowania lub przeszkalania i kursy zawodowe 82
3.3. Aktywizacja zawodowa absolwentów 84
3.4. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych 93
3.5. Znaczenie wspierania drobnej przedsiębiorczości 100
Podsumowanie 106
ZAKOŃCZENIE 108
BIBLIOGRAFIA 112
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 116

Bezrobocie wśród ludzi młodych – metody poszukiwania pracy

Wstęp 2
Rozdział I. Istota bezrobocia w Polsce 5
1.1. Problem bezrobocia w Polsce 5
1.2. Bezrobocie jako problem społeczny 13
1.3.       Zwalczanie bezrobocia 17
Rozdział II. Przyczyny, skutki i zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży 26
2.1.        Młodzież jako grupa ryzyka na rynku pracy 26
2.2.        Przyczyny bezrobocia młodzieży 31
2.3. Długotrwałe bezrobocie młodzieży i jego konsekwencje 35
2.4. Zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży 39
Rozdział III. Poszukiwanie pracy przez młodzież 43
3.1.       Bezrobocie w oczach młodzieży 43
3.2.       Mobilność młodzieży na rynku pracy 45
3.3.       Sposoby zdobywania pracy przez młodzież 48
3.4.      Ocena perspektyw młodego pokolenia na rynku pracy 54
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 66

Bankowość elektroniczna – stan i perspektywy

Wstęp 3
Cel pracy 4
Metody badań i źródła informacji 5
Zakres i struktura pracy 5
ROZDZIAŁ 1. Bankowość Elektroniczna 6
1.1. Rozwój bankowości elektronicznej 6
1.2. Bankowość Internetowa 10
ROZDZIAŁ 2. Home Banking 16
2.1. Ogólne informacje o Home Bankingu 16
2.2. Home Banking w Societe Generale 22
2.2.1. Informacje ogólne 22
2.2.2. Zalety i funkcjonalność systemu SG HOME BANKING 23
2.2.3. Połączenia w systemie SG HOME BANKING 24
2.2.4. Usługi oferowane w programie SG HOME BANKING 26
2.2.5. Zabezpieczenie systemu SG HOME BANKING 30
2.2.6. Aspekty techniczne – sprzęt i oprogramowanie 34
ROZDZIAŁ 3. Kwestia Bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej 37
3.1. Bezpieczeństwo w obrocie elektronicznym 37
3.2. Bezpieczeństwo danych w home bankingu 38
3.3. Podpis elektroniczny 41
ROZDZIAŁ 4. Nowe Technologie 51
Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis wykresów 63
Spis tabel 63
Spis rysunków 63