Archiwum miesiąca: marzec 2012

Bankowa analiza firmy pod względem oceny zdolności kredytowej np. Stalprodukt

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKU 5
1.1. Pojęcie i determinanty ryzyka w działalności banku 5
1.2. Rodzaje ryzyk bankowych 9
1.3.  Ryzyko kredytowe i potrzeba jego redukcji 16
1.4.  Pojęcie i znaczenie oceny zdolności kredytowej 22

ROZDZIAŁ II. MIEJSCE ANALIZY I JEJ FUNKCJE W OCENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 27
2.1. Kryteria i zakres oceny zdolności kredytowej 27
2.2. Rola i znaczenie analizy finansowej 32
2.3. Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie zdolności kredytowej 36

ROZDZIAŁ III. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA STALPRODUKT S.A. 50
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A. 50
3.2. Analiza bilansu przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A. 57
3.3. Analiza wyników przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A. 59

ROZDZIAŁ IV. OCENA ANALIZY FINANSOWEJ SPÓŁKI STALPRODUKT DLA POTRZEB RYZYKA KREDYTOWEGO 66
4.1. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 66
4.2.  Analiza porównawcza firmy Stalprodukt na tle branży 69

ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 75

Banki Spółdzielcze jako element systemu bankowego

Wstęp 1

Rozdział 1. Polski system bankowy 3

1.1. Tradycje polskiej bankowości 3
1.2. Transformacja ustrojowa sektora bankowego 5
1.3. Rodzaje banków w Polsce 19
1.4. Zadania i czynności wykonywane przez banki 23
1.5. Rola banku centralnego 26

Rozdział 2. System bankowości spółdzielczej 28

2.1. Organizacja sektora banków spółdzielczych w Polsce 28
2.2. Podstawy prawne funkcjonowania banków spółdzielczych 31
2.3. Struktura organizacyjna i kompetencje organów BS 36
2.4. Restrukturyzacja bankowości spółdzielczej i BGŻ 40
2.5. Pozycja banków spółdzielczych w gospodarce rynkowej 45

Rozdział 3. Banki spółdzielcze na polskim rynku bankowym 50

3.1. Historia i tradycje ruchu spółdzielczego w Polsce 50
3.2. Procedury i produkty bankowe BS 53
3.3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych 56
3.4. Klienci banku spółdzielczego – współpraca BS z gminą 59
3.5. Rola BS w środowisku lokalnym 63
3.6. Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce i na świecie 65

Zakończenie 73

Bibliografia 75

Spis tabel 77

Spis rysunków 78

Analiza przydatności badań marketingowych w działalności przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa PTC

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. BADANIA MARKETINGOWE I ICH FUNKCJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE. 4
1.1. Pojęcie, geneza i funkcje marketingu 4
1.2. Dane i informacje marketingowe 7
1.3. Pojęcie i funkcje badań marketingowych 10
1.4. Znaczenie badań marketingowych. 18
ROZDZIAŁ 2. BADANIA NA POTRZEBY PLANOWANIA STRATEGII MARKETINGOWEJ 20
2.1. Strategia marketingowa: pojęcie i rodzaje 20
2.2. Wpływ  badań na ustalanie strategii marketingowej 21
2.3. Badania dotyczące segmentacji rynku 23
2.4. Badania dotyczące wybranych elementów marketingowych 25
2.4.1. Badania związane z kształtowaniem nowych produktów 26
2.4.2. Badania reklamy 30
ROZDZIAŁ 3. WYKORZYSTANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PTC 34
3.1. Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa PTC 34
3.2. Charakterystyka klientów sieci 38
3.3. Badania marketingowe prowadzone przez przedsiębiorstwo 42
3.4. Wpływ badań marketingowych na działania marketingowe przedsiębiorstwa PTC 52
PODSUMOWANIE 55
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS RYSUNKÓW I WYKRESÓW 58

Zmiany w polityce marketingowej przedsiębiorstw w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej

Wstęp 4

Rozdział pierwszy
Pojęcie i istota marketingu przedsiębiorstw  5
1.1. Pojecie marketingu  6
1.2. Współczesne tendencje w marketingu przedsiębiorstw i polityka  marketingowa  12

Rozdział drugi
Narzędzia marketingu mix na rynku międzynarodowym  22
2.1 Produkt w marketingu międzynarodowym 25
2.2 Kanały dystrybucji w marketingu międzynarodowym 27
2.3 Promocja międzynarodowa 29

Rozdział trzeci
Przykłady działalności polskich firm na rynku europejskim 31
3.1 Firma działająca na rynku unijnym przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 32
3.2 Firma działająca na rynku unijnym po przystąpieniu Polski do  Unii Europejskiej 51

Rozdział czwarty
Rozważania na temat możliwości i zagrożeń firm działających na rynku unijnym lub chcących wejść na te rynki 69
Podsumowanie

Bibliografia 81
Spis tabel 84
Spis schematów 85
Spis wykresów  86
Spis rysunków 87

Aspiracja edukacyjno – zawodowe młodzieży gimnazjalnej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1.
POSTAWY – UJĘCIE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE 5
1.1. GENEZA POJĘCIA POSTAWY 5
1.2. PODSTAWOWE WYMIARY POSTAW 10
1.3.KLASYFIKACJA POSTAW 13
1.4. KSZTAŁTOWANIE SIĘ POSTAW 15
1.5. POSTAWY SPOŁECZNE DORASTAJĄCYCH A ICH ROZWÓJ PSYCHICZNY 17
ROZDZIAŁ 2.
ROZWÓJ OSOBOWOŚCI SPOŁECZNEJ DORASTAJĄCYCH 19
2.1. ROZWÓJ POSTAW OSÓB W OKRESIE DORASTANIA A PROCES ICH WRASTANIA  W SPOŁECZEŃSTWO 19
2.2. ROZWÓJ WARTOŚCI, ŚWIATOPOGLĄD, TOŻSAMOŚĆ ORAZ MOTYWACJE W OKRESIE DORASTANIA 20
2.3. ROZWÓJ MORALNY 21
2.4. ROZWÓJ ŚWIATOPOGLĄDU 31
2.5. PODSTAWOWE TENDENCJE ROZWOJU OSOBOWOŚCI 33
2.6. WPŁYW ASPIRACJI NA POSTAWY DORASTAJĄCYCH WOBEC PRZYSZŁOŚCI 34
ROZDZIAŁ 3.
PROBLEM I METODA BADAŃ 43
3.1.PRZEDMIOT I CEL BADAŃ 43
3.2.  PROBLEMATYKA I HIPOTEZY BADAWCZE 44
3.3.METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE 46
3.3.1.CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH ANKIET 48
3.4.ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADANIA 49
ROZDZIAŁ 4.
PROBLEM I METODA BADAŃ NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH 51
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 70
ANEKS 1 73
ANEKS 2 74
ANEKS 3 75

Aspekty podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową

Wstęp 2
Rozdział I.  Spółka cywilna i następstwa jej przekształcenia w wyniku zmian w kodeksie spółek handlowych – zagadnienia wstępne 4
1.1. Charakterystyka spółki cywilnej 5
1.2. Pojęcie przedsiębiorcy a spółka cywilna 9
1.3. Dopuszczalność przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową 11
1.4. Przepisy ogólne procedury przekształcania spółki cywilnej w spółkę kapitałową 14
1.4.1. Likwidacja spółki cywilnej i utworzenie na jej bazie nowej spółki kapitałowej 18
1.4.2. Wniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej tytułem aportu do nowo utworzonej spółki kapitałowej – problemy cywilnoprawne 20
1.4.3. Problemy podatkowe 23
Rozdział II.  Procedura przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową 25
2.1. Czynności przygotowawcze 25
2.1.1. Fazy czynności przygotowawczych 25
2.1.2. Modelowe czynności przygotowawcze 28
2.1.3. Bilans przekształceniowy 29
2.2. Podjęcie przez wspólników uchwały o przekształceniu 34
2.2.1. Powzięcie uchwały o przekształceniu 34
2.2.2. Treść uchwały o przekształceniu 36
2.2.3. Przekształcenie dobrowolne 38
2.2.4. Przekształcenie ustawowe 39
2.2.5. Przekształcenie przymusowe 40
2.3. Rejestracja i ogłoszenie przekształcenia 41
Rozdział III. Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej 45
3.1. Skutki  w zakresie podatku VAT 46
3.2. Skutki w zakresie podatku dochodowego 53
3.3. Przekształcenie spółki a obowiązki płatnicze 57
Rozdział IV. Inne skutki podatkowe przekształceń 63
4.1. Sukcesja praw i obowiązków przejętych w wyniku przekształcenia 63
4.1.1. Odliczanie straty w razie przekształcenia 67
4.1.2. Prawo do ulgi inwestycyjnej 68
4.1.3. Kontynuacja amortyzacji 69
4.1.4. Możliwość odliczenia VAT naliczonego 70
4.2. Odpowiedzialność spółki przekształconej za zobowiązania spółki przekształcanej 72
4.3. Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w księgi rachunkowe 81
Zakończenie 90
Bibliografia 92

Zarządzanie kapitałem obrotowym na przykładzie przedsiębiorstwa Wilbo

Wstęp 3
Rozdział I.  Zarządzanie finansami firmy 5
1.1. Cel działalności przedsiębiorstwa 5
1.2. Cele zarządzania kapitałami firmy 8
1.3. Decyzje inwestycyjne i finansowe 13
1.4. Organizacja zarządzania kapitałami firmy 20
Rozdział II.  Ogólne zagadnienia gospodarowania kapitałem obrotowym 28
2.1. Definicja kapitału obrotowego 28
2.2. Struktura kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie 30
2.3. Istota i cele zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa 37
2.4. Krążenie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie 41
Rozdział III.  Planowanie finansowe i zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa 48
3.1. Prognozowanie finansowe 48
3.2. Polityka kapitału obrotowego i kredyt krótkoterminowy 54
3.3. Środki pieniężne i zbywalne papiery wartościowe 59
3.4. Należności i zapasy 62
Rozdział IV.  Zarządzanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa Wilbo S.A. 69
4.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Wilbo S.A. 69
4.2. Prezentacja struktury kapitału obrotowego przedsiębiorstwa Wilbo S.A. 72
4.3. Analiza kapitału obrotowego przedsiębiorstwa Wilbo S.A. 78
4.4. Źródła finansowania kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie Wilbo S.A. 84
Zakończenie 87
Bibliografia 88
Spis tabel 90
Spis schematów 91
Spis rysunków 92

Analiza wyniku finansowego KGHM Polska Miedź S.A.

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. WYNIK FINANSOWY JAKO PODSTAWOWA KATEGORIA EKONOMICZNA ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 4
1.2. Wynik finansowy 8
1.3. Bilans przedsiębiorstwa 11
1.4. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat 15
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 18
2.1. Historia KGHM S.A. 18
2.2. Przedmiot działalności KGHM S.A. 21
2.3. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 23
2.4. Charakterystyka oddziałów KGHM Polska Miedź Polska S.A. 25
ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO W LATACH 1999-2000 W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 35
3.1. Analiza bilansu 35
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 38
3.3. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych 42
3.4. Wyniki finansowe 46
ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL, WYKRESÓW I SCHEMATÓW 56

Wykolejenie nieletnich w oparciu o przeprowadzone badania własne

Wstęp 3
Rozdział I.  Wykolejenie nieletnich 5
1.1. Definicja i geneza wykolejenia społecznego 5
1.2. Objawy wykolejenia 8
1.3. Przyczyny wykolejenia 12
1.3.1. Rola domu rodzinnego 13
1.3.2. Wpływ środowiska rówieśniczego oraz szkoły 18
1.3.3. Wpływ mediów na rozwój jednostki 20
1.3.4. Przyczyny egzo i endogenne 24
1.3.5. Zapobieganie wykolejeniu młodzieży 28
Rozdział II. Metodologia badań własnych 32
2.1. Problemy i hipotezy badawcze 32
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 33
2.3. Teren i organizacja badań 36
2.4. Charakterystyka badanej grupy 37
Rozdział III. Proces i przejawy wykolejenia nieletnich z Policyjnej Izby Dziecka 41
3.1. Prezentacja badań 41
Zakończenie i wnioski 56
Bibliografia 58
Aneks 60

Analiza techniczno-programowych możliwości e-biznesu

WSTĘP3
1. ISTOTA I ROZWÓJ E-COMMERCE 4
1.1. Pojęcie e-biznesu 4
1.2. Rozwój Internetu 7
1.3. Podział rynku elektronicznego 9
1.4. Rynki wirtualne 17
1.5. Rozwój handlu elektronicznego 23
1.6. Rozwój e-commerce w Polsce 24
2. GŁÓWNE ROZWIĄZANIA E-COMMERCE 27
2.1. Podpis elektroniczny 27
2.2. Płatności w e-biznesie i sposoby autoryzacji 34
2.2.1. Płatności realizowane za pomocą kart płatniczych 37
2.2.2. Sposoby płatności charakterystyczne dla e-biznesu 38
2.2.3. Płatności regulowane z wykorzystaniem telefonów 44
2.2.4. Elektroniczne płatności w Polsce 45
2.3. Rodzaje usług sieciowych 47
2.3.1. World Wide Web 47
2.3.2. Poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne i IRC 54
2.3.3. FTP 54
2.3.4. Telnet 55
2.4. Bankowość elektroniczna 55
2.5. Bezpieczeństwo w e-biznesie 59
2.6. Diagram przepływu danych DFD 62
2.7. Aukcje internetowe 69
2.8. Serwisy ogłoszeniowe 73
2.9. Sklepy internetowe 74
2.10. Pasaże handlowe 77
2.11. Wirtualne giełdy 80
3. MARKETING W E-BIZNESIE 82
3.1. Strategie marketingowe e-commerce 82
3.2. Promocja w Internecie 89
3.2.1. Bannery reklamowe 90
3.2.2. Mailing 91
3.2.3. Katalogi i wyszukiwarki w działaniach promocyjnych 93
3.2.4. Informacje na listach i grupach dyskusyjnych 94
3.2.5. Programy partnerskie 95
3.3. Reklama internetowa 96
3.4. Sponsoring 100
4. OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ SYSTEMU INFORMACYJNO-E-BIZNESOWEGO DLA SKLEPU INTERNETOWEGO 103
4.1. Zasady działania sklepu internetowego 103
4.2. Symulacja założenia nowego sklepu internetowego 116
ZAKOŃCZENIE 125
Bibliografia 127
Spis tabel, wykresów i rysunków 130