Archiwum miesiąca: luty 2012

Analiza rynku usług bankowości internetowej w Polsce

Wstęp 4
Rozdział 1. Uwarunkowania upowszechniania się bankowości elektronicznej. 8
1.1. Sytuacja konkurencyjna w polskim sektorze bankowym. 8
1.2. System informatyczny. 12
1.3. Standaryzacja. 16
1.4. Bezpieczeństwo. 21
1.5. Sieć telekomunikacyjna. 23
1.6. Systemy rozliczeń. 27
Rozdział 2. Bankowość elektroniczna. 35
2.1. Karty bankowe. 36
2.2. Bankomaty. 39
2.3. Charakterystyka sieci w wybranych bankach 44
2.4. Home Banking i banki w Internecie. 48
2.5. Telefoniczne usługi bankowe. 54
2.6. Technologie perspektywiczne. 57
Rozdział 3. Analiza oferty wybranych banków internetowych. 71
3.1. mBank 71
3.2. Inteligo. 76
3.3. Kredyt Bank S.A. 77
Rozdział 4. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym. 83
4.1. Stanowisko polskich przedsiębiorstw wobec bankowości internetowej 83
4.2. Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji podstawowym warunkiem rozwoju bankowości elektronicznej. 87
4.3. Uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej. 89
Zakończenie 98
Bibliografia 100
Załączniki 102

Analiza rozwoju produktów i usług bankowych na przykładzie banku PKO BP

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. Cele i kierunki działalności banków 5
1.1. Cele działalności banków komercyjnych 5
1.2. Czynności wykonywane przez bank komercyjny 7
1.3. Funkcje banków 10
1.4. Przemiany w bankowości 12
1.5. Kierunki rozwoju działalności banków 18
ROZDZIAŁ II. Cechy i rodzaje produktów bankowych 21
2.1. Pojęcie produktu bankowego 21
2.2. Podstawowe grupy produktów i usług bankowych 24
2.3. Specyficzne cechy produktów bankowych 26
2.4. Funkcje produktów bankowych 30
2.5. Polityka produktu 33
2.5.1. Klienci 33
2.5.2. Zmiany funkcji produktów 40
2.5.3. Tendencje w polityce produktu 42
ROZDZIAŁ III.  Analiza rozwoju produktów bankowych w Polsce 45
3.1. Rodzaje produktów bankowych 45
3.1.1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wiodącym produktem banku 51
3.1.2. Narzędzia i usługi bankowości elektronicznej 55
3.1.3. Produkty bankowości inwestycyjnej 75
3.2. Perspektywy rozwoju produktów bankowych 80
ROZDZIAŁ IV. Analiza rozwoju działalności usługowej banku PKO BP S.A. na przykładzie wybranych produktów i usług oferowanych klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom 85
4.1. Działalność Banku PKO BP S.A. 85
4.1.1. Geneza powstania Banku PKO BP 85
4.1.2. Zmiany organizacyjne PKO BP 86
4.1.3. Oferta produktowa Banku PKO BP SA 87
4.2. Analiza rozwoju czynności bankowych wykonywanych przez Bank PKO BP S.A. 90
4.2.1. Rozwój produktów depozytowych 90
4.2.2. Rozwój produktów kredytowych 97
4.2.3. Rozwój pozostałych produktów bankowych 104
4.3. Pozycja PKO BP SA na rynku 108
Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis tabel 117
Spis wykresów i schematów 118

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Agencji Turystycznej Atas

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i pojęcie analizy finansowej 5
1.1. Definicja i cel oraz przedmiot analizy finansowej 5
1.2.Typy analiz sporządzanych w firmie w oparciu o dostępne informacje 9
1.3. Regulacje prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce 13
Rozdział II. Źródła finansowania przedsiębiorstwa 19
2.1. Finansowanie przedsiębiorstw w aspekcie teoretycznym 19
2.2. Wewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa 21
2.2.1. Polityka finansowania przedsiębiorstwa w aspekcie wewnętrznych źródeł finansowania 21
2.2.2. Zysk netto przykładem samofinansowania 23
2.2.3. Amortyzacja majątku trwałego 26
2.2.4. Możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 30
2.3. Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa 32
Rozdział III. Metody analizy finansowej 34
3.1. Bilans majątkowy 34
3.2. Rachunek zysków i strat 41
3.3. Przepływy środków pieniężnych 43
3.4. Informacje dodatkowe 47
Rozdział IV. Analiza wstępna wskaźnikowa 50
4.1. Analiza pionowa i pozioma 50
4.2. Analiza płynności, sprawności działania oraz zadłużenia 52
4.3. Analiza kosztów własnych oraz rentowności przychodów ze sprzedaży 60
4.4. Dźwignia finansowa i jej wykorzystanie do oceny przedsiębiorstwa 62
Rozdział V. Zastosowanie metod analizy finansowej i sprawozdania finansowego dla oceny spółki ATAS 65
5.1. Charakterystyka działalności Spółki z uwzględnieniem otoczenia w którym funkcjonuje 65
5.2. Bilans i rachunek zysków strat jako podstawowe formy analizy finansowej stosowane w Spółce 70
5.3. Analiza wskaźników płynności 73
5.4. Analiza wspomagania finansowego i wskaźników rentowności 76
4.6 Analiza wskaźników rentowności 77
5.5. Ocena kondycji finansowej Spółki 78
Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 85
Załączniki 86

Walory turystyczne wybranych miast kolonialnych Meksyku

WSTĘP 5
1. EKSPANSJA KOLONIALNA HISZPANII W MEKSYKU 7
1.1. Kierunki ekspansji 7
1.2. Sposób zagospodarowania 12
2. MIASTA KOLONIALNE Z OBIEKTAMI DZIEDZICTWA KULTURALNEGO I PRZYRODNICZEGO UNESCO 15
2.1. Zacatecas 16
2.2. Guanajuato 18
2.3. Querétaro 21
2.4. Guadalajara 24
2.5. Morelia 28
2.6. Miasto Meksyk 31
2.7. Puebla 41
2.8.Tlacotalpan 44
2.9. Oaxaca 45
2.10. Campeche 49
3. OFERTA ZWIEDZANIA MIAST KOLONIALNYCH MEKSYKU W POLSKICH BIURACH PODRÓŻY 51
3.1. Traveligo 51
3.2. York Travell 54
3.3. TUI 58
3.4. Rainbow Tour 59
3.5. Prestige 63
3.6. Motyl 67
3.7. Travel Planet 69
PODSUMOWANIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS FOTOGRAFII I ZAŁĄCZNIKÓW 75

Analiza procesu kadrowego na przykładzie banku PKO BP SA

Wstęp 2

Rozdział 1.  Charakterystyka banku PKO BP 4
1.1. Rys historyczny 4
1.2. PKO BP na rynku bankowym 9
1.3. Strategia PKO BP S.A. strategią modernizacji banku 14

Rozdział 2.  Zarządzanie kadrami i jego instrumenty 16
2.1. Strategiczny wymiar zarządzania personelem 16
2.2. Strategia zarządzania rozwojem personelu w PKO BP S.A. 20
2.3. Proces kadrowy i jego elementy 23

Rozdział 3.  Rekrutacja jako element procesu kadrowego 28
3.1. Określenie wymagań 28
3.2. Rekrutacja kandydatów 29
3.3. Selekcjonowanie kandydatów 31
3.4. Wprowadzenie do pracy l adaptacja zawodowa 33

Rozdział 4. Doskonalenie kadr jako element procesu kadrowego 34
4.1. Metody szkolenia l doskonalenia kadr 34
4.2. System motywacyjny 37
4.3. Stosunek pracownika do pracy 47
4.4. System oceny i kontroli jakości pracy 64

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Załączniki 75

Analiza podatku od osób fizycznych

Wstęp 5
Rozdział pierwszy
Ogólna charakterystyka podatku 7
1.1. Istota podatku 7
1.2. Konstrukcja podatku 11
1.3. Klasyfikacja podatków 13
1.4. Podatki jako źródło dochodów budżetu państwa 18
Rozdział drugi
Podatek dochodowy od osób fizycznych 25
2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 25
2.2. Źródła przychodów podlegających opodatkowaniu 29
2.3. Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym 36
Rozdział trzeci
Odliczenia od dochodu 39
3.1. Wydatki na cele mieszkaniowe 39
3.2. Wydatki na cele rehabilitacyjne 44
3.3. Darowizna 47
Rozdział czwarty
Odliczenia od podatku 51
4.1. Ulgi mieszkaniowe 52
4.2. Ulgi z tytułu wydatków na cele edukacyjne 60
4.3. Ulgi z tytułu świadczeń na cele zdrowotne 63
4.4. Zmiany w systemie odliczeń i ulg od podatku 67
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 83

Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej

Wstęp 2
Rozdział 1: Wprowadzenie do problematyki fitness i systematyka form rekreacji ruchowej 4
1.1. Narodziny fitness 4
1.2. Początki ruchu fitness w Polsce 5
1.3. Etymologia słowa fitness 5
1.4. Definicje fitness 6
1.5. Rola fitness w czasach współczesnych 7
1.6. Główne formy rekreacji ruchowej – podział i charakterystyka 10
1.6.1. Rekreacja ruchowa 10
1.7. Fitness jako szczególna forma rekreacji ruchowej 15
1.7.1. Formy fitness 15
1.7.2. Komponenty treningu fitness 20
Rozdział 2: Metodyka fitness 21
2.1. Sprawność fizyczna 21
2.1.1. Kształtowanie sprawności fizycznej w toku zajęć fitness 21
2.1.2. Główne zagrożenia sprawności fizycznej 29
2.2. Sprawność psychiczna 31
2.3. Sposoby odżywiania 38
Rozdział 3: Analiza rynku fitness 44
3.1. Analiza udziału kobiet w rekreacji ruchowej 44
3.2. Rynek fitness w liczbach 46
Rozdział 4: Analiza i interpretacja ankiety dotyczącej uprawiania rekreacji ruchowej 50
4.1. Działalność Klubu „X” 50
4.2. Analiza i interpretacja wyników ankiety 54
Podsumowanie 60
Załącznik nr 1: „Ankieta dotycząca uprawiania rekreacji ruchowej w Klubie „X” 61

Analiza płynności finansowej na przykładzie firmy Jelfa SA

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I ZNACZENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 4
1.1. POJĘCIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 4
1.2. ROLA I ZNACZENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 12
1.3. ŹRÓDŁA INFORMACJI DO ANALIZY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 14
ROZDZIAŁ 2. METODY I SPOSOBY ANALIZY ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ 21
2.1. STATYSTYCZNY POMIAR PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 21
2.2. DYNAMICZNY POMIAR PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 23
2.3.  RACHUNEK PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 26
2.4. ANALIZA KAPITAŁU OBROTOWEGO JAKO UZUPEŁNIENIE BADANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 27
2.5. PROBLEM NIEWYPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 34
ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI FIRMY JELFA S.A. 37
3.1. HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA JELFA S.A. 37
3.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA JELFA S.A. 38
3.1.1. Działalność inwestycyjna firmy 41
3.1.2. Rynki zbytu 42
3.2. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI I JEJ PERSPEKTYWY 43
3.4. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA JELFA SA 45
3.4.1.Sytuacja finansowa Spółki 45
3.4.2. Zarządzanie zasobami finansowymi 47
3.4.3. Czynniki mające wpływ na wynik z działalności gospodarczej 48
3.4.4. Stan majątkowy Spółki 48
3.5. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 50
3.6. STRATEGIA FIRMY NA LATA 2000 – 2003 51
ROZDZIAŁ 4. ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W FIRMIE 56
4.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 56
4.1.1. Analiza statyczna płynności finansowej 59
4.1.2.Analiza wybranych wskaźników płynności finansowej w ujęciu dynamicznym 61
4.2.ZYSKOWNOŚĆ A PŁYNNOŚĆ FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE JELFA SA 62
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL I WYKRESÓW 69

Konkurencja monopolistyczna na przykładzie korporacji transnarodowej Microsoft

Wstęp

Rozdział 1. Synteza działalności korporacji transnarodowych
1.1 Definicja korporacji transnarodowych
1.2 Cechy korporacji transnarodowych
1.3 Rodzaje korporacji transnarodowych
1.4 Znaczenie korporacji transnarodowych

Rozdział 2. Formy rynku
2.1 Konkurencja doskonała
2.1.1 Konkurencja doskonała
2.1.2 Monopol jako forma rynku
2.2 Formy monopolu
2.2.1 Monopol absolutny
2.2.2 Monopol naturalny
2.2.3 Oligopol
2.2.4 Konkurencja monopolistyczna
2.3 Sposoby zdobycia przewagi monopolistycznej
2.3.1 Poole i ringi
2.3.2 Kartele
2.3.3 Syndykat
2.3.4 Trust
2.3.5 Koncern
2.3.6 Holding
2.4  Skutki występowania monopolu
2.5 Ustawa antymonopolowa

Rozdział 3. Microsoft jako monopolista w sektorze informatycznym korporacji transnarodowych
3.1 Charakterystyka sektora informatycznego
3.2 Geneza powstania sektora
3.3 Historia i geneza Microsoft
3.4 Produkty Microsoft
3.5 Udział w rynku
3.6 Microsoft a monopolizacja rynku
3.7 Procesy sądowe Microsoft

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis schematów
Spis rysunków

Amortyzacja jako kategoria prawa bilansowego i podatkowego – analiza porównawcza

WSTĘP 3
Rozdział 1
AMORTYZACJA JAKO OGÓLNA KATEGORIA EKONOMICZNA, METODY JEJ USTALANIA 7
1.1. Podstawowe aspekty prawno-ekonomiczne działalności gospodarczej 7
1.2. Amortyzacja jako szczególny koszt działalności przedsiębiorstwa 11
1.3. Metody amortyzacji 17
1.3.1. Amortyzacja liniowa 18
1.3.2. Metoda amortyzacji naturalnej 19
1.3.3. Metoda amortyzacji progresywnej 20
1.3.4. Metody specjalne amortyzacji 21
Rozdział 2
AMORTYZACJA JAKO KATEGORIA PRAWA BILANSOWEGO 22
2.1. Podstawowe uregulowania prawa amortyzacji 22
2.2. Kategoria prawa bilansowego 24
2.3. Zasada dokonywania odpisów amortyzacyjnych 24
2.4. Składniki majątku trwałego podlegające amortyzacji 27
2.4.1. Środki trwałe 27
2.4.2. Wartości niematerialne i prawne 30
2.5. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych 31
Rozdział 3
AMORTYZACJA JAKO KATEGORIA PRAWA PODATKOWEGO 36
3.1. Kategoria prawa podatkowego 36
3.2. Ogólne zasady dokonywania odpisów 37
3.3. Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym 47
3.3.1. Podstawowe stawki amortyzacji 47
3.3.2. Podwyższone stawki amortyzacji 48
3.3.3. Obniżone stawki amortyzacji 50
3.4. Degresywna metoda amortyzacji 51
Rozdział 4
AMORTYZACJA BILANSOWA I AMORTYZACJA W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 53
4.1. Autonomia prawa podatkowego i rachunkowego 53
4.2. Przedmiot amortyzacji w świetle prawa bilansowego i podatkowego 54
4.3. Zasady i metody amortyzacji w świetle prawa bilansowego i podatkowego – podobieństwa i podstawowe różnice 56
ZAKOŃCZENIE 60
Literatura 63
Spis tabel i rysunków 65