Archiwum miesiąca: styczeń 2012

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (na przykładzie przedsiębiorstwa ZAK-SYSTEM Sp. z o.o.)

Wstęp 3

Rozdział 1. Istota i podstawy informacyjne analizy finansowej 5
1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 5
1.2. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji dla analizy finansowej 14
1.2.1. Bilans 17
1.2.2. Rachunek zysków i strat 23
1.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych 24

Rozdział 2. Charakterystyka firmy ZAK-SYSTEM Sp. z o.o. 28
2.1. Historia firmy. Forma prawna. Kapitał podstawowy. Zatrudnienie 28
2.2. Zakres działalności firmy 29

Rozdział 3. Wstępna analiza bilansów i rachunków wyników spółki ZAK-SYSTEM 34
3.1. Istota wstępnej analizy bilansu 34
3.2. Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej spółki ZAK-SYSTEM  38
3.3. Przedmiot wstępnej analizy rachunku zysków i strat 47
3.4. Wstępna analiza rachunku wyników spółki ZAK-SYSTEM 48

Rozdział 4. Analiza wskaźnikowa spółki ZAK-SYSTEM 53
4.1. Istota i przydatność analizy wskaźnikowej 53
4.2. Analiza wskaźników płynności finansowej spółki ZAK-SYSTEM 64
4.3. Analiza wskaźników sprawności działania spółki ZAK-SYSTEM 65
4.4. Analiza wskaźników zadłużenia spółki ZAK-SYSTEM 69
4.5. Analiza wskaźników rentowności spółki ZAK-SYSTEM 71

Wnioski 75
Bibliografia 77
Załączniki 80
Spis tabel 84
Spis rysunków 85

Przestępstwo bójki i pobicia w polskim prawie karnym

praca dyplomowa z prawa karnego

Wprowadzenie 3
Rozdział 1. Ewolucja przepisów o bójce i pobiciu  7
1.1. Bójka i pobicie w I Rzeczypospolitej 7
1.2. Regulacje prawne bójki i pobicia w czasach zaborów 8
1.3. Bójka i pobicie w kodeksie karnym z 1932 roku 11
1.4. Bójka i pobicie w kodeksie karnym z 1969 roku 12
Rozdział 2. Ustawowe znamiona przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu 14
2.1. Przedmiot i strona przedmiotowa bójki i pobicia 14
2.2. Podmiot i strona podmiotowa bójki i pobicia 20
2.3. Bójka w kontekście obrony koniecznej 22
Rozdział 3. Karalność sprawców bójek i pobić 29
3.1. Ustawowy wymiar kary 29
3.2. Sądowy wymiar kary 33
Zakończenie 40
Bibliografia 42
Wykaz orzecznictwa 43
Spis tabel 44

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa Bytom S.A.

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JAKO ŹRÓDŁO ANALIZY FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych 4
2. Istota analizy finansowej 17
3. Przedmiot i zakres analizy finansowej 20
ROZDZIAŁ II ANALIZA BILANSU PRZEDSIĘBIORSTWA 23
1. Analiza sytuacji majątkowej 23
2. Analiza sytuacji finansowej 28
3. Powiązania między aktywami a pasywami przedsiębiorstwa (analiza pozioma) 32
ROZDZIAŁ II OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 36
1. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa 36
2. Analiza zadłużenia 39
3. Analiza sprawności gospodarowania majątkiem i kapitałem 42
4. Analiza rentowności 46
ROZDZIAŁ IV ANALIZA PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I WYNIKU FINANSOWEGO SPÓŁKI 49
1. Analiza przychodów Spółki 49
2. Analiza kosztów 52
3. Analiza wyniku finansowego 58
ZAKOŃCZENIE 63
ZAŁĄCZNIK 1. BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA 65
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL 68
SPIS WYKRESÓW 69

Aktywizacja niepełnosprawnych na rynku pracy w powiecie i mieście Częstochowa

Wstęp 2
Rozdział I. Pojęcie niepełnosprawności i jego znaczenie we współczesnym świecie 4
1. Ogólna charakterystyka niepełnosprawności 4
2. Rodzaje niepełnosprawności 10
3. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie 16
4. Sytuacja niepełnosprawnych w Polsce i innych wybranych państwach 23
Rozdział II. Aktywność zawodowa niepełnosprawnych i bariery ją ograniczające 32
2.1. Aktywność zawodowa formą rehabilitacji 32
2.2. Wpływ pracy na samopoczucie niepełnosprawnych 39
2.3. Rynek pracy a osoby niepełnosprawne w Polsce 45
2.4. Czynniki ograniczające udział osób niepełnosprawnych na rynku pracy 51
Rozdział III. Formy oraz metody wspomagania osób niepełnosprawnych na rynku pracy 57
3.1. Pomoc instytucji rządowych 57
3.2. Działania organizacji i instytucji pozarządowych 64
3.3. Rozwiązania o charakterze prawnym 68
3.4. Skuteczność omawianych form wspomagania niepełnosprawnych na rynku pracy 72
4.1. Cel i przedmiot badań 79
4.2. Problemy i hipotezy badań naukowych 81
4.3. Zmienne i wskaźniki w badaniach 82
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 83
Rozdział V. Formy wspomagania niepełnosprawnych na rynku pracy w Częstochowie
5.1. Charakterystyka badanej populacji. 86
5.2. Prezentacja wyników ankiety 92
5.3.Niepełnosprawni na rynku pracy 105
5.4.Plusy i minusy zatrudniania niepełnosprawnych 110
5.5.Polityka społeczna wobec niepełnosprawnych w Częstochowie 112
Zakończenie 110
Bibliografia 112
Spis tabel 118
Spis rysunków 119

Charakterystyka działalności kredytowej banku np. kredytu samochodowego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU 4
1.1. Pojęcie i cechy kredytów 4
1.2. Funkcje kredytów 10
1.3. Klasyfikacja kredytów oraz ich charakterystyka 14
1.4. Wniosek kredytowy i jego elementy 27
1.5. Formy prawnego zabezpieczenia kredytu bankowego 28
1.6. Umowa kredytowa i jej elementy 29
ROZDZIAŁ II. PREZENTACJA BANKU PEKAO SA i JEGO OFERTY KREDYTOWEJ 32
2.1 Charakterystyka Banku Pekao SA 32
2.2 Pozycja Banku na polskim rynku usług bankowych 43
2.3 Oferta kredytowa Banku 45
ROZDZIAŁ III. KREDYT SAMOCHODOWY W BANKU PEKAO SA 49
3.1 Najistotniejsze cechy kredytu samochodowego 49
3.2 Warunki udzielania kredytu przez Bank 52
3.3 Badanie zdolności kredytowej 57
3.4 Umowa kredytu samochodowego 61
3.5 Koszty kredytu samochodowego 65
3.6 Prolongata 67
3.7 Wcześniejsza spłata kredytu 69
3.8 Tryb postępowania w przypadku nieterminowej spłaty kredytu 71
ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 75

 

Analiza rynku nieruchomości na podstawie czasopisma Muratora

Wstęp 2
I. Rynek nieruchomości 4
1.1. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 4
1.2. Cel i obiekt analizy rynku nieruchomości 11
1.3. Metody badawcze rynku nieruchomości i analiza wyników badań 21
II Rozdział Charakterystyka czasopisma Murator 29
2.1. Rys historyczny 29
2.2. Misja czasopisma Murator 31
2.3. Wydawnictwo Murator 33
III. Rozdział Murator jako czasopismo wszechstronne 47
3.1. Prawno- ekonomiczny dział Muratora 47
3.2. Murator czasopismo pomocne podczas budowy i remontu 53
3.3. Wybór projektu 57
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków i tabel 70

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa RUCH S.A.

Wstęp 2

ROZDZIAŁ 1. Rodzaje analiz ekonomicznych sporządzanych w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej 4
1.2. Przedmiot i rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie 6
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej 15

ROZDZIAŁ 2.  Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 23
2.1. Pionowa i pozioma analiza bilansu 23
2.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 26
2.3. Analiza przepływów pieniężnych 28
2.4. Istota i obszary analizy wskaźnikowej 34

ROZDZIAŁ 3. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej  przedsiębiorstwa Ruch S.A. 39
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa RUCH S.A. 39
3.2. Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa 43
3.3. Ocena sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa 47
3.4. Ocena sytuacji majątkowo – kapitałowej 49
3.5. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej 51
3.6. Analiza rachunku zysków i strat 55
3.7. Podsumowanie wyników 56

Zakończenie 58
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 61
Aneks 62