Archiwum miesiąca: grudzień 2011

Analiza efektywności sylów kierowania na przykładzie Centertel

WSTĘP 3
CZĘŚĆ I. STYLE KIEROWANIA LUDŹMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 8
1. Człowiek jako podmiot w zarządzaniu 8
1.1. Definicje stylu kierowania w przedsiębiorstwie  12
1.2. Rola, cele i funkcje stylów kierowania ludźmi  14
2. Podstawowe style kierowania ludźmi w przedsiębiorstwie. 22
3.Techniki kierowania pracownikami 54
CZĘŚĆ II. EFEKTYWNOŚĆ STYLÓW KIEROWANIA LUDŹMI – ANALIZA 66
1. Metodologiczne aspekty badań 66
1.1. Prezentacja firmy Centertel 66
1.2. Cel badań oraz charakterystyka problemów badawczych 69
1.3. Metody i techniki badawcze 72
2. Style kierowania stosowane przez menadżerów przedsiębiorstwa Centertel 74
2.1. Cechy i umiejętności kierowania 77
2.2. Stosowanie stylów kierowania przez menadżerów w kierowaniu ludźmi 87
2.3. Preferowany styl kierowania 93
ZAKOŃCZENIE 102
BIBLIOGRAFIA 106
ANEKS 109

Agroturystyka szansa wzbogacenia oferty turystycznej powiatu giżyckiego

Wstęp 4
Rozdział I. AGROTURYSTYKA FORMĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TURYSTYCE 6
1.1. Istota i zakres działalności agroturystycznej 6
1.1.1. Pojęcie agroturystyki i jej związek z innymi formami turystyki 6
1.1.2. Cechy popytu i podaży w agroturystyce. 10
1.2. Podstawy prawne i finansowe prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. 14
1.2.1. Przesłanki rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich. 14
1.2.2. Organizacyjno-prawne uwarunkowania działalności agroturystycznej. 21
1.2.3. Finansowe uwarunkowania działalności agroturystycznej. 26
1.3. Koncepcja agroturystyki jako produktu markowego 32
ROZDZIAŁ II.  PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI W POWIECIE GIŻYCKIM. 36
2.1. Walory turystyczne terenów wiejskich powiatu giżyckiego. 36
2.1.1. Walory wypoczynkowe 39
2.1.2. Walory krajoznawcze 40
2.1.3. Walory specjalistyczne 44
2.2. Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna terenów wiejskich powiatu giżyckiego. 47
2.2.1. Dostępność komunikacyjna terenów wiejskich. 47
2.2.2. Zaplecze noclegowe i żywieniowe. 49
2.2.3. Oferta sportowo – rekreacyjna i kulturalna. 51
2.3. Wielkość i struktura ruchu turystycznego w wiejskich obiektach noclegowych powiatu giżyckiego. 53
2.4. Oczekiwania i stosunek mieszkańców terenów wiejskich do uczestników ruchu turystycznego. 55

ROZDZIAŁ III.   MOŻLIWOŚCI ROZWOJU AGROTURYSTYKI NA TERENACH WIEJSKICH POWIATU GIŻYCKIEGO. 61
3.1. Analiza SWOT oferty agroturystycznej i możliwości rozwoju. 61
3.1.1. Mocne i słabe strony oferty. 61
3.1.2. Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych w powiecie giżyckim. 69
3.2. Identyfikacja korzyści osiąganych przez gospodarstwa agroturystyczne i gminy z rozwoju agroturystyki w powiecie. 71
3.3. Doskonalenie oferty dystrybucji i promocji oferty gospodarstw agroturystycznych. 74
3.4. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki stymulujące rozwój agroturystyki w gminach powiatu giżyckiego 88
3.4.1. Źródła finansowania rozwoju działalności agroturystycznej. 88
3.4.2. Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju agroturystyki. 90
3.4.3. Udział organizacji samorządu gospodarczego w pobudzaniu rozwoju turystyki na terenach wiejskich. 94
Zakończenie 104
Bibliografia 106
Spis tabel i rysunków 109

Analiza działań promocyjnych na przykładzie ZPT w Radomiu

Wstęp 4

I.  Możliwość działań promocyjnych w świetle literatury
1. Istota i cele promocji sprzedaż 7
1.1. Wybór rodzaju promocji 8
1.2. Koszty i budżet promocji 9
1.3. Metody badania i oceny efektów promocji 12
2. Promocja sprzedaży 13
3. Techniki promocji sprzedaży 17
3.1. Sprzedaż premiowana 17
3.2. Obniżanie cen 18
3.3. Konkursy, loteria, gry 20
3.4. Testowanie produktu 21

II. Prezentacja Zakładów Przemysłu Tytoniowego S.A.
1. Rozwój przemysłu tytoniowego 22
1.1.  Ogólna charakterystyka papierosów na rynku polskim 24
2. Historia firmy 26
3. Organizacja sprzedaży 30
4. Przedmiot i zakres działania 30
4.1.   Podstawowa działalność ZPTR S.A./SEITA 31
4.2.   Struktura produktów 33
5. Analiza finansowo- ekonomiczna 34

III. Działalność promocyjna Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Radomiu
1. Przesłanki stosowania promocji sprzedaży 44
2. Cele działań promocji sprzedaży 45
3. Ograniczenia prawne stosowania promocji 46
4. Akcje promocyjne organizowane w Zakładzie 50
5. Organizacja akcji promocyjnych 51
5.1.  Sprzedaż premiowana w hurtowni 51
5.2.  Sprzedaż premiowana w sklepie 52
5.3.  Akcja 'Częstowanie’ 52
5.4.  Akcja 'Dyskoteka’ 53
5.5.  Dyskoteka 'Noc Wolności’ 53
6. Inne akcje promocyjne 54
6.1.  Targi 54
6.2.  Premiery, festiwale filmowe 55

IV. Ocena efektywności działań promocyjnych
1. Nakłady na promocję 56
2. Efekty działań promocyjnych
3. Efektywność działań promocyjnych 60

Podsumowanie 67
Bibliografia 69
Załącznik nr 1 71
Załącznik nr 2 72

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie powiatu ostródzkiego

Wstęp 2
Rozdział I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W LITERATURZE 4
1.1. Charakterystyka przedsiębiorcy 4
1.2. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarcze znaczenie ich rozwoju 10
Rozdział II. 15
OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SAMOZATRUDNIENIA 15
2.1. Specyfika samozatrudnienia 15
2.2. Bariery rozwoju samozatrudnienia i sposoby ich pokonywania 19
2.2.1 Bariera ryzyka 19
2.2.2 Bariera konkurencji 21
2.2.3 Bariera finansowa 22
2.2.4 Bariera fizyczna 23
2.2.5 Bariera psychiczna 25
2.2.6 Bariera lokalizacyjna 26
Rozdział 3 28
POWIATOWY URZĄD PRACY NA TLE  LOKALNYCH INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 28
3.1 Instytucje lokalne wspierające rozwój przedsiębiorczości 28
3.1.1 Inkubatory przedsiębiorczości 30
3.1.2 Ośrodki wspierania przedsiębiorczości 33
3.1.3 Centra wspierania biznesu 35
3.1.4 Parki przedsiębiorczości 36
3.2 Powiatowe urzędy pracy 40
Rozdział IV 47
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO 47
4.1 Liczba i struktura ludności w powiecie ostródzkim 47
4.2 Podmioty gospodarcze 49
4.3 Wielkość i struktura bezrobocia 53
4.4. Działania władz powiatu dla rozwoju przedsiębiorczości 55
Rozdział V 59
DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OSTRÓDZIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 59
5.1 Ocena działań PUP w Ostródzie 59
5.2 Pożyczki udzielane przez PUP w Ostródzie 63
5.3 Szkolenia organizowane przez PUP w Ostródzie 64
Zakończenie 69
Bibliografia 73
Spis tabel 76

Agroturystyka szansa wzbogacenia oferty turystycznej powiatu jeleniogorskiego

Wstęp 2

Rozdział I. AGROTURYSTYKA FORMĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TURYSTYCE 4
1.1. Istota i zakres działalności agroturystycznej 4
1.1.1. Pojęcie agroturystyki i jej związek z innymi formami turystyki 4
1.1.2. Cechy popytu i podaży w agroturystyce. 7
1.2. Podstawy prawne i finansowe prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. 11
1.2.1. Przesłanki rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich. 11
1.2.2. Organizacyjno-prawne uwarunkowania działalności agroturystycznej. 17
1.2.3. Finansowe uwarunkowania działalności agroturystycznej. 21
1.3. Koncepcja agroturystyki jako produktu markowego 27

ROZDZIAŁ II.  Podstawowe uwarunkowania rozwoju agroturystyki  w powiecie jeleniogórskim. 35
2.1. Walory turystyczne terenów wiejskich powiatu jeleniogórskiego. 35
2.1.1. Walory wypoczynkowe 37
2.1.2. Walory krajoznawcze 39
2.1.3. Walory specjalistyczne 42
2.2. Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna terenów wiejskich powiatu jeleniogórskiego. 44
2.2.1. Dostępność komunikacyjna terenów wiejskich. 44
2.2.2. Zaplecze noclegowe i żywieniowe. 46
2.2.3. Oferta sportowo-rekreacyjna i kulturalna. 48
2.3. Wielkość i struktura ruchu turystycznego w wiejskich obiektach noclegowych powiatu jeleniogórskiego. 52
2.4. Oczekiwania i stosunek mieszkańców terenów wiejskich do uczestników ruchu turystycznego. 54

ROZDZIAŁIII.   Możliwości rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich powiatu jeleniogórskiego. 60
3.1. Analiza SWOT oferty agroturystycznej i możliwości rozwoju. 60
3.1.1. Mocne i słabe strony oferty. 60
3.1.2. Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych w powiecie jeleniogórskim. 65
3.2. Identyfikacja korzyści osiąganych przez gospodarstwa agroturystyczne i gminy z rozwoju agroturystyki w powiecie. 69
3.3. Doskonalenie oferty dystrybucji i promocji oferty gospodarstw agroturystycznych. 71
3.4. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki stymulujące rozwój agroturystyki w gminach powiatu jeleniogórskiego 83
3.4.1. Źródła finansowania rozwoju działalności agroturystycznej. 83
3.4.2. Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju agroturystyki. 85
3.4.3. Udział organizacji samorządu gospodarczego w pobudzaniu rozwoju turystyki na terenach wiejskich. 88
Zakończenie 92
Bibliografia 94

Marka i jej związek z produktem na wybranych przykładach

WSTĘP str. 5

ROZDZIAŁ I.  Istota i rola produktu w polityce marketingowej firmy str.7

1.1 Koncepcja marketingu-mix w zarządzaniu przedsiębiorstwem str. 7
1.2. Miejsce i funkcje produktu w marketingu-mix str.10
1.2.1. Klasyfikacja produktów str.12
1.2.2. Funkcje produktu i instrumenty z nim związane str.17
1.3.   Strategie produktu str.20
1.3.1. Elementy strategii produktu str.20
1.3.2. Strategia produktu a inne narzędzia marketingu str.23

ROZDZIAŁ II. Marka i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa str.24

2.1.    Istota marki str.25
2.1.1. Znak towarowy i nazwa marki str.28
2.1.2. Budowanie marki str.31
2.1.3. Tożsamość a wizerunek marki str.36
2.2.   Strategie marek str.41
2.2.1. Pozycjonowanie marki str.46
2.2.2. Wartość i siła marki str.47
2.3.   Wpływ reklamy na siłę marki str.57
2.4.    Prawne aspekty związane z wykorzystaniem marek str.64
2.4.1. Naśladownictwo marek str.67
2.4.2. Ochrona producentów produktów markowych str.71

ROZDZIAŁ III. Budowanie marki na przykładach str.77

3.1.   MICROSOFT CORPORATION ? największy na świecie producent oprogramowania do  komputerów osobistych str.77
3.1.1. Historia  firmy str.80
3.1.2. Linia produktów Microsoftu  str.86
3.1.3. Microsoft w Polsce str.90
3.2.   LEVI STRAUSS – marka nie do zdarcia str.92
3.2.1. Historia firmy str.92
3.2.2. Jak powstały pierwsze, niebieskie dżinsy str.96
3.2.3. Produkt-symbol, czyli Levi 501 str.98
3.2.4. Czytelny system wartości firmy str.102
3.3.   KNORR ? budowanie marki str.106

Podsumowanie str.112

Bibliografia str.114

Atrakcyjność turystyczna Dubaju

Wstęp 2

Rozdział I. Współczesne problemy badawcze turystyki w świetle literatury geograficzno-ekonomicznej 3

1.1. Istota i pojęcie turystyki oraz polityki turystycznej 3
1.2. Atrakcyjność turystyczna jako produkt marketingowy 9
1.3. Międzynarodowa polityka turystyczna i perspektywy rozwoju  w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 11

Rozdział II. Dubaj jako ośrodek turystyczno – handlowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich 19

2.1. Historia powstania i położenie Dubaju 19
2.2. Warunki klimatyczne i gospodarcze Dubaju 23
2.3. Regiony turystyczne Dubaju 28

Rozdział III.  Atrakcje turystyczne Dubaju, studium przypadków 32

3.1. Park tematyczny Dubailand światowym centrum rozrywki 32
3.2. Hotel Burj al-Arab ikoną architektury światowej 39
3.3. Lotnisko Dubai World Central i Burj al-Dubaj, wieżowiec jako przyszłe atrakcje Emiratu 45

Zakończenie 48

Bibliografia 50

Spis tabel 53

Spis rysunków 54

Agroturystyka szansą rozwoju turystyki Pojezierza Mazurskiego na przykładzie powiatu giżyckiego

Wstęp 2
Rozdział I. Agroturystyka jako forma turystki 4
1.1. Istota i zakres działalności agroturystycznej 4
1.2. Przesłanki rozwoju agroturystyki. 11
1.3. Organizacyjno-prawne uwarunkowania działalności agroturystycznej 16
Rozdział II. Podstawowe uwarunkowania rozwoju agroturystyki w powiecie giżyckim. 26
2.1. Walory turystyczne terenów wiejskich powiatu giżyckiego. 26
2.1.1. Walory wypoczynkowe 28
2.1.2. Walory krajoznawcze 29
2.1.3. Walory specjalistyczne 33
2.2. Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna terenów wiejskich powiatu giżyckiego. 36
2.2.1. Dostępność komunikacyjna terenów wiejskich. 36
2.2.2. Zaplecze noclegowe i żywieniowe. 38
2.2.3. Oferta sportowo – rekreacyjna i kulturalna. 39
2.3. Wielkość i struktura ruchu turystycznego w wiejskich obiektach noclegowych powiatu giżyckiego. 41
Rozdział III. Możliwości rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich powiatu giżyckiego. 44
3.1. Analiza SWOT oferty agroturystycznej i możliwości rozwoju. 44
3.2. Korzyści osiągane przez gospodarstwa agroturystyczne i gminy z rozwoju agroturystyki w powiecie. 53
3.3. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki stymulujące rozwój agroturystyki w gminach powiatu giżyckiego 67
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 80

Zasady zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie Agencji Celnej Rusak Logistic

Wstęp 3
Rozdział 1. Prawne podstawy funkcjonowania agencji celnych 5
1.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce 5
1.2. Ewolucja agencji celnych 22
1.3. Formy prowadzenia agencji celnej 28
Rozdział 2. Działalność agencji celnej 33
2.1. Kaucja gwarancyjna 33
2.2. Wpis na listę agentów celnych 37
2.3. Agencja celna jako bezpośredni i pośredni przedstawiciel osoby reprezentowanej 41
2.4. Zakres działania agencji celnej 43
2.5. Upoważnienia 44
2.6. Ewidencja wykonywanych czynności 50
2.7. Odbieranie pism przez agencję celną 51
2.8. Kontrola agencji celnych 52
2.9. Optymalizacja funkcji celnych w działaniach agencji celnych 54
2.10. Usprawnianie działalności agencji celnych 58
Rozdział 3. Zasady zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie Agencji Celnej Rusak Logistic 64
3.1. Przedmiot działalności Agencji Celnej Rusak Logistic 64
3.2. Wniosek o kaucję gwarancyjną 69
3.3. Funkcjonowanie Agencji Celnej Rusak Logistic 71
Podsumowanie 74
Spis literatury 76
Spis tabel 80
Spis rysunków 81
Spis załączników 82

Centrum sportowo-rekreacyjne jako usługa towarzysząca w hotelu

Wstęp 2
Rozdział I  Hotel i usługi hotelarskie 4
1.1 Historia rozwoju hotelarstwa na świecie i w Polsce 4
1.2 Podstawowe pojęcia w hotelarstwie 12
1.3 Definicja usług hotelarskich 14
1.4 Rodzaje i podział usług hotelarskich 18
Rozdział II  Charakterystyka centrum sportowo-rekreacynego 24
2.1 Podstawowe definicje 24
2.2 Przyczyny tworzenia odnowy biologicznej w hotelach 32
2.3 Rola hotelowego centrum sportowo-rekreacyjnego 35
2.4 Korzyści z posiadania centrum rekreacji i odnowy biologicznej 37
2.5 Elementy centrum sportowo-rekreacyjnego w hotelu 40
2.5.1 Basen 43
2.5.2 Sauna 46
2.5.3 Solarium 53
2.5.4 Siłownia 54
2.5.5 Gabinet masażu 55
2.5.6 Squash 56
2.5.7 Kręgle 56
2.5.8 Zewnętrzne zespoły związane z rekreacja i wypoczynkiem 57
Rozdział III Oferta usług 'Klubu Health Academy’ w hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 61
3.1 Ogólna charakterystyka hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 61
3.2 Usług 'Klubu Health Academy’ w hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 65
3.3 Oferta konkurencyjnego klubu rekreacyjnego: Fitness Center w Hotelu Sheraton w Warszawie 82
Podsumowanie i wnioski końcowe 93
Spis tabel, schematów, rysunków i zdjęć 94
Bibliografia 97