Archiwum miesiąca: listopad 2011

Wykorzystanie raju podatkowego przez polski podmiot gospodarczy np. Cypru

Wstęp 3
Streszczenie 5
Rozdział 1. Pojęcie i klasyfikacja rajów podatkowych 6
1.1. Istota i cele oazy podatkowej 10
1.2. Powody korzystania z rajów podatkowych 13
Rozdział 2. Metody korzystania z oaz podatkowych w celu uniknięcia obciążeń fiskalnych 17
2.1. Transfer pricing 17
2.2. Spółki rotacyjne 19
2.3. Treaty shopping – nabywanie umownych korzyści. 20
2.4. Zmiana miejsca rezydencji 22
Rozdział 3. Regulacje antyrajowe w Polsce i wybranych krajach 24
3.1. Regulacje krajowe 24
3.1.1. Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania 25
3.1.2. Umowy prawa wewnętrznego 27
3.2. Analiza metod szacowania dochodu 33
3.2.1. Metody transakcyjne 33
3.2.2. Metody zysku transakcyjnego 35
3.3. Regulacje antyrajowe w jurysdykcjach wybranych państw 38
3.3.1. Japonia 39
3.3.2 Wielka Brytania 42
3.3.3 Włochy 44
Rozdział 4. Problem podwójnego opodatkowania 47
4.1. Pojęcia, rodzaje i przyczyny podwójnego opodatkowania 47
4.2. Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu 50
4.2.1. Kredyt podatkowy 52
4.2.2. Zwolnienie podatkowe 54
4.2.3. Potrącenie (deduction method) 55
4.2.4 Ryczałt podatkowy 55
4.3. Metody eliminujące podwójne opodatkowanie stosowane w polskim prawie podatkowym 56
4.4. Problematyka polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 58
Rozdział 5. Cypr jako przykład wykorzystania raju podatkowego 63
5.1. Przykłady standardowego wykorzystania spółek zagranicznych na Cyprze 68
5.1.1. Międzynarodowe spółki handlowe 68
5.1.2. Międzynarodowe spółki usługowe 68
5.1.3. Osobiste spółki inwestycyjne 69
5.1.4. Partnerskie spółki handlowe offshore 69
5.1.5. Cypryjskie trusty 70
5.2. Cypr w optymalizacji podatkowej inwestycji polskiego podatnika 73
5.2.1. Umowa polsko – cypryjska: analiza przepisów 73
5.2.2. Przykłady optymalizacji 76
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel 86
Załączniki 87

Wykorzystanie narzędzi promocji mix w marketingu politycznym

Wstęp 1
Rozdział 1. Promocja jako element marketingu mix. 3
1.1. Istota promocji. 3
1.2. Funkcje instrumentów promocji. 12
1.2.1. Reklama. 15
1.2.2. Marketing bezpośredni. 23
1.2.3. Promocja sprzedaży. 25
1.2.4. Public Relations. 29
1.2.5. Publicity (rozgłos). 32
1.2.6. Sprzedaż osobista. 32
1.2.7. Sponsoring. 33
1.2.8. Reklama pocztowa. 35
1.3. Związki promocji z pozostałymi instrumentami marketingu mix. 36
1.3.1. Produkt. 36
1.3.2. Cena. 39
1.3.3. Dystrybucja. 39
1.3.4. Promocja. 40
Rozdział 2. Marketing polityczny. 42
2.1. Historia marketingu politycznego. 42
2.2. Marketing polityczny w Polsce. 51
2.3. Marketing polityczny a handlowy. 60
Rozdział 3. Strategie i narzędzia marketingu politycznego. 66
3.1. Narzędzia marketingu politycznego. 66
3.2. Zarys komunikacji politycznej. 72
3.3. Techniki i narzędzia promocji stosowane w kampaniach wyborczych na wybranych przykładach. 79
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis rysunków 93
Spis tabel 94

Wykorzystanie komputera w procesie nauczania

WSTĘP 2
Rozdział 1. Informatyka w edukacji. 3
1.1. Budowa komputera. 10
1.2. Cele kształcenia informatycznego. 12
1.3. Kształcenie, a komputerowe wspomaganie kształcenia w wieku szkolnym. 14
1.4. Zastosowanie informatyki w edukacji i pedagogice. 17
1.5. Zastosowanie komputerów. 21
1.6. Rola i miejsce komputera w nauczaniu. 22
1.7. Informatyczne przygotowanie nauczycieli. 24
1.8. Rola Internetu w nauczaniu. 25
1.9. Realizacja celów kształcenia poprzez zastosowanie prezentacji multimedialnych. 30
1.10. Korzyści pedagogiczne wynikające z komputerowego wspomagania nauczania. 35
Rozdział 2. Podział i klasyfikacja programów komputerowych 39
Rozdział 3. Założenia metodologiczne badań 42
3.1. Przedmiot i cele badań 42
3.2. Problemy badawcze i hipotezy 42
3.3. Metody badań, techniki i narzędzia badawcze 43
3.4. Teren i organizacja badań 48
Rozdział 4. Efektywność wykorzystania komputera w świetle badań własnych. 52
4.1. Multimedialne techniki nauczania języka angielskiego w praktyce szkolnej pedagoga 52
4.2. Sprawności językowe w grupie niekonwencjonalnej 56
4.3. Sprawności językowe w grupie tradycyjnej 60
4.4. Motywacja i zainteresowanie nauką 62
UOGÓLNIENIA I WNIOSKI 65
BIBLIOGRAFIA 75

Wykorzystanie Internetu w reklamie

Wstęp 1
Rozdział 1. Internet jako nowe medium reklamy. 3
1.1. Zasady działania Internetu. 3
1.2. Geneza i historia powstania Internetu. 5
1.3. ?Globalna sieć? w Polsce. 10
1.4. Rozwój reklamy w Internecie 11
Rozdział 2. Analiza rynku. 14
2.1. Odbiorca reklamy w sieci. 14
2.2. Charakterystyka audytorium reklamy internetowej. 17
2.3. Rola reklamy w Internecie. 28
Rozdział 3.  Reklama elektroniczna. 34
3.1. Generowanie odwiedziny na stronie WWW. 44
3.2. Najważniejsze tanie metody generowania odwiedzin strony WWW. 45
3.2.1. Rejestracja w wyszukiwarkach i katalogach. 45
3.2.2. Wykorzystanie zjawiska reklamy szeptanej. 47
3.2.3. Wymiana odnośników. 47
3.2.4. Uczestnictwo w systemie wymiany bannerów reklamowych. 48
3.3. Płatne metody generowania odwiedzin strony WWW. 49
3.3.1. Bannerowa kampania reklamowa 49
3.3.2. Sponsoring sieciowy. 58
3.3.3. Wykorzystanie mediów tradycyjnych. 59
Rozdział 4. Skuteczność reklamy w Internecie. 63
4.1. Pomiary w Internecie. 63
4.2. Informacje analizowane przez właścicieli witryn. 68
4.3. Nowe sposoby pomiaru skuteczności przekazu w Internecie. 70
4.3.1. Oprogramowanie do analiz. 75
4.3.2. Architektura systemu pomiarowego. 76
Podsumowanie i wnioski 78
Bibliografia. 80

Badania kosztów pracy

WSTĘP

I. ZNACZENIE KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE RYNKOWEJ
1.  Pojęcie i istota kategorii kosztów pracy
2.  Znaczenie kosztów pracy w polityce zatrudnienia
3.  Kategoria kosztów pracy w polityce społecznej
4.  Dotychczasowe oceny kosztów pracy w przemyśle

II. SPOSOBY BADANIA KOSZTÓW PRACY
1.  Klasyfikacja kosztów pracy
2.  Metody mierzenia i sposoby ewidencji  kosztów pracy
3.  Analiza kosztu pracy

III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWO PRODUKCYJNEGO ?BELMER? HTS-SA
1.  Historia powstania i rozwoju przedsiębiorstwa remontowo produkcyjnego
?Belmer? HTS-SA
2.  Wielkość i struktura zatrudnienia
3.  Organizacja i funkcjonowanie Działu  Spraw Pracowniczych

IV. ANALIZA KOSZTÓW PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE REMONTOWO PRODUKCYJNYM ?BELMER? HTS-SA
1.  Ukształtowanie kosztów pracy w wielkościach globalnych i relatywnych
2.  Płace oraz koszty pozapłacowe
3.  Tendencje zmian w strukturze kosztów pracy
4.  Możliwości racjonalizacji poziomu i struktury kosztów pracy

WNIOSKI
SPIS LITERATURY
SPIS TABLIC I RYSUNKÓW

Wykorzystanie Internetu w marketingu w polskich przedsiębiorstwach

Wstęp 5
Rozdział 1. Marketing a usługi internetowe 7
1.1. Marketing i jego rodzaje 7
1.2. Wykorzystanie Internetu w działaniach marketingowych 12
1.2.1. Sprzęgnięcie systemu informacji marketingowych z Internetem 13
1.2.2. Badanie użytkowników 14
1.2.3. Badanie nowych produktów 16
1.2.4. Badanie rezultatów działań marketingowych 17
1.2.5. Segmentacja 17
1.2.6. Produkt 19
1.2.7. Sprzedaż i dystrybucja 21
1.2.8. Specyfika kształtowania cen 22
1.2.9. Promocja 23
1.3. Potrzeba nowych usług 28
1.4. Zalety korzystania z Internetu i Intranetu w działaniach marketingowych 31
Rozdział 2. Wykorzystanie Internetu do badań marketingowych. 34
2.1. Badania ankietowe z wykorzystaniem Internetu. 35
2.1.1. Metody dystrybucji ankiet. 35
2.1.2. Zalety ankiet elektronicznych. 39
2.1.3. Wady ankiet elektronicznych. 41
2.1.4. Efekty zastosowania ankiet elektronicznych. 42
2.2. Wirtualny wywiad w internecie. 43
2.3. Grupy dyskusyjne. 45
Rozdział 3. Promocja i reklama elektroniczna. 47
3.1. Promocja i reklama w marketingu. 47
3.2. Tradycyjne a nowoczesne metody promocji i reklamy. 52
3.3. Generowanie odwiedzin stronie WWW. 59
3.4. Bannery i przyciski reklamowe. 60
3.5. Rejestracja reklamowanych stron WWW w wyszukiwarkach i katalogach…… 67
3.6. Banerowa kampania reklamowa. 69
3.7. Sponsoring sieciowy. 69
3.7.1 Sponsoring imprez 70
3.7.2 Sponsoring ośrodków WWW 70
3.7.3 Mikrośrodki 71
3.7.4 Sponsoring nagród 72
Rozdział 4. Przykłady wykorzystania Internetu w marketingu ? sprzedaż i dystrybucja towarów i usług. 73
4.1. Funkcjonowanie banku internetowego na przykładzie mBanku 73
4.2. Firma INTERBUD sp. z o.o. jako przykład sektora małej i średniej przedsiębiorczości 83
4.3. Firma usługowa ? Drukarnia cyfrowa StudiOUH 88
4.4. Kostrzyn Paper jako przykład firmy produkcyjnej 90
Zakończenie 93
Bibliografia 96
Spis tabel i rysunków 102

Wykorzystanie Internetu w firmie – możliwości i zagrożenia

Wstęp 4
Rozdział 1. Internet – nowe źródło i kanał przekazu informacji. 6
1.1. Rola informacji na przełomie XX i XXI wieku. 6
1.2. Geneza Internetu. 10
1.3. Rozwój Internetu – nowego medium. 15
1.4. Rodzaje usług sieciowych. 17
1.4.1. World Wide Web. 17
1.4.2. Poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne i IRC. 24
1.4.3. FTP. 25
1.4.4. Telnet. 26
Rozdział 2. Możliwości wykorzystania Internetu w firmie. 27
2.1. Wykorzystanie Internetu  w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 27
2.2. Wykorzystanie Internetu w dokształcaniu pracowników. 37
2.3. Internet jako medium handlowe. 51
Rozdział 3. Założenia metodologiczne. 72
3.1. Cel i przedmiot badań. 72
3.2. Pytania badawcze i hipotezy. 73
3.3. Prezentacja badanej firmy. 75
Rozdział 4. Wykorzystanie Internetu w Agencji Reklamowej „Legion”. 77
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. 77
4.2. Rodzaj działalności. 80
4.3. Wykorzystanie Internetu w przedsiębiorstwie „Legion”. 83
4.4. Przykład kampanii reklamowej przeprowadzonej przez „Legion” 88
Zakończenie 95
Bibliografia 97

Współczesne metody rekrutacji i selekcji menadżerów

Wstęp 1
Rozdział 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi 3
1.1. Podstawowe cele i funkcje zarządzania 3
1.2. Rekrutacja i selekcja pracowników 12
1.3. Miejsce doboru kadr w zarządzaniu zasobami ludzkimi 18
Rozdział 2. Istota i specyfika pracy współczesnego menadżera. 29
2.1. Umiejętności kierownicze 29
2.2. Szczeble i obszary kierowania 31
2.3. Współczesny menadżer i jego rola 36
Rozdział 3. Nowoczesne metody rekrutacji menadżerów 39
3.1. Ramy prawne i wymagania proceduralne 39
3.2. Sposoby rekrutacji menadżerów 49
3.3. Wpływ i efektywność nowoczesnych metod rekrutacji na zarządzanie przedsiębiorstwem 58
Zakończenie 63
Bibliografia 65

Wpływ polityki pieniężnej NBP na procesy inflacyjne w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I.  Inflacja i pojęcie, miary, rodzaje i główne teorie inflacji 4

1.1. Definicja i miary inflacji 4
1.2. Typologia procesów inflacyjnych 6

1.2.1. Podział inflacji ze względu na przyczyny 6
1.2.2. Podział inflacji ze względu na mechanizm 8
1.2.3. Typy inflacji ze względu na okres występowania 9
1.2.4. Podział inflacji ze względu na okres występowania 11

1.3. Monetarystyczna, popytowa i kosztowa teoria inflacji 11

Rozdział II. Przyczyny inflacji w Polsce 20

2.1. Źródła procesów inflacyjnych w Polsce po roku 1990 20

2.2.1. Popytowe impulsy inflacyjne 20
2.2.2.1. Czynniki kreacji pieniądza 20
2.2.1.2. Polityka dochodowa a wzrost cen 23
2.2.2. Podażowe impulsy inflacyjne 24
2.2.2.1. Wpływ kursu walutowego na inflację 24

Rozdział III. Procesy inflacyjne w Polsce i działalność NBP 30

3.1. Procesy inflacyjne w Polsce po roku 1990 30
3.2. Główne cele działalności NBP 33
3.3. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 35

3.3.1. Rezerwa obowiązkowa 35
3.3.2. Polityka stóp procentowych i polityka kursu walut 37
3.3.3. Operacje otwartego rynku 40

ZAKOŃCZENIE 43

Bibliografia 45

Spis tabel 48

Spis rysunków 49

Reklama społeczna

WSTĘP 2
Rozdział pierwszy: REKLAMA JAKO KOMUNIKAT PERSWAZYJNY 4
1. Reklama jako forma masowego komunikowania 4
1.1. Podstawowe funkcje komunikatu reklamowego 6
2. Strategie oddziaływania reklamy 7
2.1. Rola cech nadawcy w komunikacie reklamowym 9
2.2. Wpływ cech kanału na odbiór komunikatu reklamowego 11
3. Socjotechnika w reklamie 13
4. Reklama a propaganda 17
Podsumowanie 19
Rozdział drugi: REKLAMA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE 21
1. Rola stylu życia w budowaniu komunikatu reklamowego 21
2. Znaczenie i funkcja grup odniesienia 23
3. Rodzina a kształtowanie zachowań nabywców 26
4. Stereotypy w reklamie 28
5. Podstawowe wizerunki kobiet i mężczyzn w komunikacie reklamowym 29
6. Zjawisko reklamy globalnej 32
Rozdział trzeci: MIEJSCE REKLAMY W MARKETINGU SPOŁECZNYM 36
1. Pojęcie reklamy społecznej 36
1.2. Różnice między reklamą społeczną i komercyjną 37
2. Egocentryzm reklamy społecznej 40
3. Rola badań w reklamie społecznej 43
4. Wpływ reklamy społecznej na kształtowanie się postaw 44
4.1. Postawy jawne i ukryte w reklamie społecznej 46
4.2. Skuteczność reklamy społecznej w zależności od specyfiki odbiorcy komunikatu 47
5. Marketing społeczny 49
5.1. Marketing społeczny a komercyjny 49
6. Cause related marketing ? marketing na rzecz sprawy 52
6.1. Analiza przypadku firmy American Express 55
7. Reklama społeczna a zagadnienie marketingu politycznego 58
8. Reklama społeczna promująca bezpieczny styl jazdy 59
9. Rola marketingu społecznego w kształtowaniu wizerunku organizacji 62
9.1. Reklama społeczna jako narzędzie public relations 62
9.1.1. Public relations a reklama 64
9.2. Rola i znaczenie organizacji non – profit 66
9.3. Reklama a względy etyczne 68
Zakończenie 71
BIBLIOGRAFIA 74