Archiwum miesiąca: październik 2011

Ulgi podatkowe w podatku od osób fizycznych i ich znaczenie

Wstęp 2
Rozdział 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych w polskim systemie podatkowym 4
1.1. Ogólna charakterystyka pojęcia podatku 4
1.1.1. Istota podatku 4
1.1.2. Konstrukcja podatku 6
1.1.3. Klasyfikacje podatków 9
1.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 14
1.3. Ogólna charakterystyka ulg i zwolnień w podatku dochodowym 35
Rozdział 2. Odliczenia od dochodu w 2001 r. 38
2.1. Wydatki na cele mieszkaniowe 38
2.2. Wydatki na cele rehabilitacyjne 44
2.3. Darowizna 47
Rozdział 3. Odliczenia od podatku dochodowego w 2001 roku 52
3.1. Ulgi mieszkaniowe 53
3.2. Ulgi z tytułu wydatków na cele edukacyjne 62
3.2.1. Odpłatne kształcenie w szkołach wyższych 62
3.2.2. Kształcenie zawodowe i dokształcanie 63
3.2.3. Zakup przyrządów i pomocy naukowych 64
3.2.4. Dojazd dzieci do szkoły 65
3.3. Ulgi z tytułu świadczeń na cele zdrowotne 66
Rozdział 4.  Analiza porównawcza ulg i odliczeń w latach 2000-2002 73
4.1. Zmiany w systemie odliczeń i ulg od podatku w 2002 r. 73
4.2. Plan i wykonanie budżetu państwa z tytułu dochodów z podatku od osób fizycznych w latach 2000-2002 81
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 90

Telewizja w życiu współczesnego dziecka

Wstęp 3
Rozdział 1. Telewizja jako medium XX wieku. 5
1.1 Telewizja a komunikowanie masowe. 5
1.1.1. Telewizja a jej odbiorcy 9
1.1.2. Relacja człowiek-mass media. 12
1.2. Rodzinny odbiór telewizji. 13
Rozdział 2. Telewizja w życiu współczesnego dziecka. 19
2.1. Dziecko i telewizja w PRL. 30
2.2. Dziecko i telewizja w okresie wielkiej zmiany w Polsce. 32
2.3. Reklama telewizyjna jako źródło doświadczeń współczesnego dziecka. 37
Rozdział 3. Stosunek dzieci do oglądania telewizji i miejsce wśród innych form spędzania wolnego czasu. 41
3.1. Upodobania telewizyjne dzieci. 42
3.2. Telewizja jako czynnik wspomagający proces wychowania dziecka w rodzinie. 45
3.2.1. Funkcje wychowawcze telewizji. 50
3.2.2. Funkcja rozrywkowa telewizji. 56
3.2.3. Funkcja odpoczynkowa telewizji w życiu dziecka. 57
3.3. Telewizja zagrażająca i utrudniająca proces wychowania dziecka w rodzinie. 58
Zakończenie 71
Bibliografia 73

Telewizja jako najważniejszy nośnik kultury masowej

Wstęp 1
Rozdział 1. Kultura masowa a życie społeczne. 5
1.1. Style kultury. 6
1.2. Pojęcie kultury masowej. 9
1.3. Homogenizacja kultury masowej a poziom kultury 12
1.4. Wpływ mediów na model życia rodzinnego. 13
1.5. Wzory osobowe. 18
1.6. Demokratyczne medium – telewizja. 19
Rozdział 2. Dlaczego oglądamy telenowele. 26
2.1. Serial telewizyjny jako wytwór kultury. 32
2.2. Postmodernizm w telewizji. 38
2.3. Mit i powtarzalność podstawą schematu telenowel. 43
Rozdział 3. Przekazy masowe a wartości społeczne. 47
3.1. Znaczenie analizy zawartości. 47
3.2. Tradycje analizy zawartości. 48
3.3. Sporne kwestie analizy zawartości. 50
3.4. Tekst kultury i jego znaczenia. 53
3.5. Treści mediów jako informacja. 55
3.6. Płaszczyzny socjologicznej analizy zawartości. 57
3.7. Ogólna struktura przekazów masowych. 60
3.7.1. Perspektywy ideologiczne. 61
3.7.2. Gatunki medialne. 63
3.7.3. Wiadomości dziennikarskie. 65
3.7.4. Bohaterowie i czarne charaktery. 67
3.8. Przekazy masowe jako projekcje dominujących wartości społecznych. 69
3.9. Problem relacji rzeczywistość ? odbicie. 71
Zakończenie 75
Bibliografia 76

Szkolenie pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie Polkomtel S.A.

Wstęp 2
Rozdział 1. Szkolenie pracowników w przedsiębiorstwie. 3
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami pracy. 3
1.2. Podstawowe działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 18
1.3. Teoretyczne podstawy procesu szkolenia 20
1.4. Rola procesu rozwoju i szkoleń pracowników. 25
1.5. Systemy szkoleniowe. 33
Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa Polkomtel S.A. ? operatora sieci Plus GSM. 42
Rozdział 3. Opis systemu szkoleń i rozwoju pracowników istniejącego obecnie w firmie (stan na marzec 2002 r.) 57
3.1. Planowanie rozwoju pracownika. 57
3.2. Analiza Potrzeb Szkoleniowych 59
3.3. Cele i metody szkoleniowe 68
3.4. Realizacja szkoleń 75
Zakończenie 81
Bibliografia 83
Spis tabel 85

Sytuacja młodzieży na rynku pracy w Unii Europejskiej i w Polsce

Wstęp 1
Rozdział I. Bezrobocie młodzieży w Polsce 3
1.1. Młodzież jako grupa ryzyka na rynku pracy. 3
1.1.1. Poziom i stopa bezrobocia 3
1.1.2. Struktura bezrobocia młodzieży 4
1.1.3. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 5
1.1.4. Bezrobotni według miejsca zamieszkania 6
1.1.5. Bezrobotni według okresu pozostawania bez pracy 7
1.1.6. Bezrobocie wśród absolwentów 8
1.2. Bezrobocie jako problem społeczny. 17
1.2.1. Znaczenie bezrobocia 17
1.2.2. Segmentacja bezrobocia według przyczyn jego powstawania 24
1.3. Przyczyny bezrobocia młodzieży. 29
Rozdział II. Sytuacja na rynku pracy w krajach UE. 33
2.1. Regulacja rynku pracy w krajach UE. 33
2.2. Struktura bezrobocia w UE. 37
Rozdział 3. Ochrona interesów pracowniczych w świetle integracji z Unią Europejską 42
3.1. Ochrona młodych pracowników 42
3.2. Europejska Strategia Zatrudnieniowa 43
3.3. Organizacje pracodawców w UE 49
3.4. Europejski Fundusz Socjalny 51
Zakończenie 54
Bibliografia 57

Świadczenia przysługujące poszkodowanemu z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Wstęp 3
Rozdział I
Miejsce Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rynku ubezpieczeniowym 5
1.1. Struktura organizacyjna Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 6
1.2. Rola i zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 11
Rozdział II
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych 14
2.1.  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z uwzględnieniem ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie 21
2.2.  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z omówieniem upadłości zakładu ubezpieczeń 24
Rozdział III
Realizacja funkcji gwarancyjnych przez Ubezpieczeniowy Fundusz       Gwarancyjny 26
3.1. Zakres pokrywania szkód przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 26
3.2. Wysuwanie roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 27
3.3. Dochodzenie roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 28
3.3.1. Dochodzenie roszczeń w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 32
3.4. Przedawnienie roszczenia 35
3.5. Odszkodowania 37
Rozdział IV
Obowiązek ubezpieczenia, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 39
4.1. Postępowanie regresowe 39
4.2. Działalność o charakterze represyjnym 46
Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 52
5.1. Dochody Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 52
5.2. Wydatki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 55
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Akty prawne 60