Archiwum miesiąca: wrzesień 2011

Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki odroczeń od powszechnego obowiązku obrony w Polsce po 1918 roku

Rozdział 1. Geneza odroczeń od powszechnego obowiązku obrony w Polsce. 1
1.1. Definicja odroczenia i jego podstawowe formy. 1
1.2. Ewolucja uregulowań prawnych w zakresie odroczeń od zasadniczej służby wojskowej od II RP do roku 2001. 10
1.2.1. Lata Drugiej Rzeczypospolitej. 10
1.2.2. Okres PRL do wydania ustawy z 1967 roku. 11
1.2.3. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony PRL z 1967 roku. 12
1.2.4 Rozporządzenia (akty wykonawcze) odnoszące się do ustawy z 1967 roku. 14
Rozdział 2. Uzyskiwanie odroczeń od zasadniczej służby wojskowej. 21
2.1. Podmioty uprawnione do wydawania odroczeń. 21
2.2. Udzielanie poborowemu odroczenia ze względu na konieczność sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny. 24
2.3. Udzielanie poborowemu odroczenia ze względu na osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego 27
2.4. Udzielanie poborowemu odroczenia ze względu na pobieranie nauki. 29
2.5. Udzielanie poborowemu odroczenia zasadniczej służby wojskowej z innych względów. 30
2.6. Problematyka uznawania poborowego za jedynego żywiciela rodziny (obecnie: posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny). 31
Rozdział 3. Określenie zdolności poborowych do odbywania służby wojskowej. 34
3.1. Zdolność do czynnej służby wojskowej 34
3.1.1. Kategorie zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej 35
3.1.2. Wykaz chorób i ułomności fizycznych oraz psychicznych, które uniemożliwiają wcielenie poborowego do czynnej służby wojskowej 36
3.2. Rola komisji lekarskich przy ustalaniu właściwej kategorii zdolności do odbywania służby wojskowej 47
Rozdział 4. Zaburzenia psychiczne psychiczne przyczyną odroczeń. 52
Bibliografia 72

Sposoby minimalizacji ryzyka w działalności kredytowej banku komercyjnego

Wstęp
Rozdział pierwszy
Działalność banku komercyjnego
1.1. Rola kredytów w gospodarce banków
1.2. Rodzaje kredytów
Rozdział drugi
Rzeczywisty koszt kredytu, jego spłata i ryzyko kredytowe
2.1. Rzeczywisty koszt kredytu
2.1.1. Rzeczywiste oprocentowanie kredytu
2.2. Spłata kredytu i ryzyko kredytowe
2.3. Co się dzieje, jeśli kredyt nie zostanie spłacony
Rozdział trzeci 28
Działalność kredytowa banku komercyjnego i związane z nim ryzyko
3.1 Opracowanie właściwej strategii oraz procedur polityki
kredytowej banku
3.2 Monitoring ryzyka kredytowego
3.3 Kontrola kredytowa oraz prawne i materialne zabezpieczenia
kredytów bankowych
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Sposoby finansowania zakupu nowych samochodów

Wstęp 1
Rozdział 1. Rozwój krajowego rynku samochodowego 2
1.1. Produkcja samochodów w Polsce. 2
1.2. Struktura rynku motoryzacyjnego, samochody nowe i używane. 16
1.3. Zmiany rynku na podstawie wyników sprzedaży aut. 22
Rozdział 2. Kredytowanie zakupu samochodów. 31
2.1. Oferta kredytowa banków komercyjnych. 33
2.1.1. Oferta PKO BP S.A. 34
2.1.2. Bank Polska Kasa Opieki S.A – Grupa PeKaO S.A. 42
2.1.3. Kredyt Bank PBI 42
2.1.4. ING Bank Śląsk. 43
2.1.5. Invest Bank S.A. 43
2.1.6. Bank BPH 44
2.1.7. GE Capital Bank. 47
2.2. Oferta banków firm motoryzacyjnych. 50
2.2.1. Opel Bank S.A. 50
2.2.2. Volkswagen Bank Polska S.A. 51
2.2.3. Fiat Bank Polska. 52
2.2.4. Renault Credit Polska. 52
2.2.5. DaimlerChrysler Services (debis) Bank Polska S.A. 54
2.3. Ocena oferty bankowej w świetle możliwości nabywania samochodów. 55
Rozdział 3. Alternatywne do kredytów samochodowych sposoby zakupu środków transportu. 58
3.1. Kredyty bankowe nie będące kredytami samochodowymi. 58
3.2. Systemy sprzedaży ratalnej. 59
3.3. Niekonwencjonalne źródła dofinansowania zakupu nowych pojazdów. 60
3.4. Leasing pojazdów samochodowych. 61
Zakończenie 67
Bibliografia 69

Specyfika merchandisingu na przykładzie PSS Społem

Wstęp

I. Merchandising i jego znaczenie w rozwoju firm.

1. Merchandising w dorobku literatury.
2. Przedsiębiorstwo handlowe jako przedmiot merchandisingu.
3. Personel sprzedażowy w koncepcji merchandisingu.

II. PPS ?SPOŁEM?-północ we Wrocławiu jako podmiot merchandisingu.

1. Przedmiot i zakres działania.
2. Usytuowanie w otoczeniu.
3. Polityka merchandisingu PSS ?Społem?

III. Kierunki modyfikacji działań rynkowych w zmiennym otoczeniu PSS ?Społem?

Zakończenie
Bibliografia

Skutki obecności kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce

Wprowadzenie
I. Kapitał zagraniczny w Polsce
1.1. Historia
1.2. Teraźniejszość
1.3. Rodzaje kapitału zagranicznego obecnego w Polsce
1.4. Klasyfikacja kapitału zagranicznego
1.4.1. Klasyfikacja ze względu na kraj pochodzenia
1.4.2. Najwięksi inwestorzy w Polsce
1.4.3. Rozmieszczenie kapitału zagranicznego w Polsce
1.4.4.Zagraniczne inwestycje w Polsce według sektorów i branż
II. Czynniki decydujące o podjęciu inwestycji w Polsce
2.1. Korzyści z zagranicznych inwestycji w Polsce
Wnioski
Bibliografia

Skuteczne motywowanie na przykładzie Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.

WSTĘP

Rozdział 1. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W TEORII ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI.
1.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi.
1.2 Miejsce motywowania w systemie kadrowym.
1.3 Modele motywacji.
1.4 Teorie motywacji.
1.5 Instrumenty motywowania.
1.6 System ocen pracowniczych jako narządzie motywowania.
1.7 Szkolenie i rozwój pracowników.

Rozdział 2. PREZENTACJA FIRMY ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SP. Z. O.O.
2.1 Krótka historia Roche-a.
2.2 Cel, misja i strategia firmy.
2.3 Zakres działalności.
2.3.1 Kierunki działania.
2.3.2 Pozycja firmy na rynku.
2.4 Struktura organizacyjna.
2.5 Charakterystyka zatrudnienia w firmie.
2.5.1 Podział ze względu na wiek i płeć.
2.5.2 Rozróżnienie pod względem wykształcenia i stażu pracy.
2.6 Delegacja uprawnień komórki kadrowej na zewnętrzną, obcą firmę.

Rozdział 3. MOTYWOWANIE W ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA SP. Z O.O.
3.1 Adaptacja zawodowa nowo zatrudnionych pracowników.
3.2 System wspierania pracowników.
3.3 Motywacja poprzez rozwój kariery na wybranym przykładzie.
3.4 Inne narzędzia motywowania stosowane w Roche.
3.5 Złe i dobre strony systemu okresowych ocen pracowniczych.

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW

Ryzyko kredytowe w działalności banku

Wstęp 2
Rozdział 1. Ryzyko kredytowe na tle klasyfikacji ryzyka bankowego. 5
1.1. Istota i pojęcie ryzyka. 5
1.2. Charakterystyka ryzyka bankowego. 7
1.2.1. Ryzyko  strategiczne. 8
1.2.2. Ryzyko  operacyjne. 9
1.3. Przyczyny występowania ryzyka bankowego. 10
1.4. Ryzyko kredytowe jako szczególny rodzaj ryzyka bankowego. 22
Rozdział 2. Ocena i metody zarządzania ryzykiem kredytowym. 30
2.1. Ocena i monitoring ryzyka kredytowego. 30
2.2. Formy prawnego zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym. 40
2.2.1. Poręczenie według prawa cywilnego 47
2.2.2. Poręczenie wekslowe (awal) 48
2.2.3. Gwarancja 49
2.2.4. Przelew (cesja) wierzytelności 51
2.2.5. Zastaw na majątku ruchomym na zasadach ogólnych lub bankowy 52
2.2.6. Hipoteka: zwykła lub kaucyjna 54
Rozdział 3. Ocena zdolności kredytowej jako forma ekonomicznego zabezpieczenia kredytu w praktyce. 56
3.1. Jakościowa ocena kredytobiorcy. 57
3.2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta. 62
3.3. Analiza wskaźnikowa. 72
3.4. Ocena sytuacji ekonomicznej klienta na przykładzie Banku Spółdzielczego w Głowaczowie 82
Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel i rysunków 94

Ryzyko kredytowe w działalności banku na przykładzie ING Banku Śląskiego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI BANKU. 4
1. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA BANKOWEGO. 4
1.1. Ryzyko  strategiczne. 6
1.2. Ryzyko  operacyjne. 6
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 8
2. METODY OGRANICZANIA  RYZYKA BANKOWEGO. 19
3. INSTRUMENTY  SŁUŻĄCE  ZMNIEJSZANIU  RYZYKA  BANKOWEGO. 23
3.1. Future. 23
3.2. Swap. 24
3.3. Option. 25
3.4. Forward Rate Agreement (FRA). 26

ROZDZIAŁ 2. RYZYKO KREDYTOWE I SPOSOBY JEGO OGRANICZANIA. 30
1. RODZAJE KREDYTÓW. 30
2. ISTOTA I RODZAJE RYZYKA KREDYTOWEGO 33
3. ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM DLA POJEDYNCZEGO KREDYTU. 41
3.1. Czynniki wywołujące ryzyko kredytowe. 42
3.2. Matryca  ryzyka 47
3.3. Obszary zarządzania ryzykiem kredytowym. 48
4. MINIMALIZACJA  RYZYKA  KREDYTOWEGO 51
4.1. Instrumenty  zmniejszania  ryzyka  kredytowego 52
4.2. Pojęcie i rola zabezpieczenia zwrotności kredytu. 55
4.3. Zabezpieczenie zwrotności kredytów oraz polityka limitów jako element ograniczający ryzyko. 57

ROZDZIAŁ 3. MONITORING KREDYTOWY JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM. 68
1. POJĘCIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM. 68
2. POJĘCIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ. 76
3. POTRZEBA BADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 78
4. ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA ? KRYTERIUM UDZIELANIA KREDYTU BANKOWEGO W PRZYPADKU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. 80
5. SPRAWDZANIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PO UDZIELENIU KREDYTU. 93
6. MONITOROWANIE KREDYTÓW. 96
7. MONITOROWANIE KREDYTOBIORCÓW. 98
8. REKOMENDACJA  TRANSAKCJI  KREDYTOWEJ 103

ROZDZIAŁ 4. EMPIRYCZNA OCENA  FUNKCJONOWANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM NA PRZYKŁADZIE ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK  ŁÓDŹ. 114
1. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI  BANKU. 114
2. OFERTA  PORTFELA  KREDYTOWEGO. 117
3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM I FINANSOWYM W BANKU ŚLĄSKIM S.A. 134
4. PROCEDURA  UDZIELANIA  KREDYTU  W  RACHUNKU  BIEŻĄCYM. 137
5. OPIS PRZYPADKU I 146
5.1. Charakterystyka kredytobiorcy. 146
5.2. Wysokość i przeznaczenie kredytu. 149
5.3. Ocena zdolności kredytowej badanego podmiotu. 150
5.4. Warunki udzielonego kredytu ? opinia komitetu kredytowego. 154
6. OPIS  PRZYPADKU  II 155

ZAKOŃCZENIE 158
BIBLIOGRAFIA 159
ZAŁĄCZNIKI 162

Rynek kapitałowy

Wstęp 1
Rozdział 1. Powstanie rynku kapitałowego. 3
Rozdział 2. GPW w Warszawie w latach 1991-2001. 11
Rozdział 3. Teorie rynków kapitałowych. 22
3.1. Teorie rynków efektywnych 25
3.1.1. Formy rynku efektywnego. 28
3.1.2. Badanie efektywności rynku kapitałowego 28
3.1.3. Ocena efektywności słabej 29
3.1.4. Ocena efektywności półsilnej. 34
3.1.5. Ocena efektywności silnej. 35
3.2. Teoria chaosu a rynki kapitałowe. 37
3.3. Behawioralna teoria finansów 38
Zakończenie 42
Bibliografia 43

Rynek giełdowy i pozagiełdowy w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I
Segmenty rynku kapitałowego 6
1. Rodzaje rynków tworzących rynek finansowy 6
1.1. Rynek pieniężny 7
1.2. Rynek kapitałowy 8
1.3. Rynek kredytowy 9
1.4. Rynek pozabilansowych instrumentów dłużnych 9
1.5. Rynek walutowy 10
2. Rodzaje i funkcje publicznego rynku kapitałowego 10
2.1. Rynek pierwotny 11
2.2. Rynek wtórny 12
3. Publiczny rynek kapitałowy a ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 13

Rozdział II
Instrumenty publicznego rynku kapitałowego 22

1. Rodzaje papierów wartościowych 22
2. Akcje 27
3. Obligacje 33
4. Prawa do akcji 47
5. Prawa poboru  49
6. Certyfikaty inwestycyjne 51
7. Listy zastawne 52
8. Instrumenty pochodne  53

Rozdział III
Instytucje publicznego rynku kapitałowego 56

1. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 56
2. Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 65
2.1. Giełdy papierów wartościowych w Polsce ? historia i dzień dzisiejszy 65
2.2. Organizacja giełdy warszawskiej 71
2.3. Ustalanie kursu na warszawskiej giełdzie 74
2.4. Warunki i tryb dopuszczania papierów wartościowych do obrotu giełdowego 89
3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.     97
4. Centralna Tabela Ofert S.A. 111
5. Przedsiębiorstwa maklerskie 121

Zakończenie  131
Spis tabel i wykresów 136
Bibliografia 137