Archiwum miesiąca: wrzesień 2011

Style kierowania stosowane przez menadżerów w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Centertel

Wstęp 3
ROZDZIAŁ 1. Kierowanie zasobami ludzkimi 5
1.1. Rys historyczny 5
1.2. Ogół pojęć związanych z procesem kierowania 8
1.3. Komplementarne cele 13
1.4. Przemiany zachodzące w procesie kierowania ludźmi 19
1.5. Specyfika kierowania kadrą przez menadżerów średniego szczebla 22
ROZDZIAŁ 2. Style kierowania stosowane przez menadżerów 27
2.1. Systemy kierowania ludźmi 27
2.2. Style kierowania zasobami ludzkimi 29
2.3. Techniki kierowania pracownikami 48
ROZDZIAŁ 3. Metodologiczne aspekty badania stylów kierowania 59
3.1. Cel badań oraz charakterystyka problemów badawczych 59
3.2. Metody i techniki badawcze 60
3.3. Prezentacja firmy CENTERTEL i charakterystyka ankietowanych 62
ROZDZIAŁ 4. Style kierowania stosowane przez menadżerów średniego szczebla w procesie pracy 66
4.1. Cechy i umiejętności kierowania w opinii badanych 66
4.2. Stosowanie stylów kierowania przez menadżerów w kierowaniu ludźmi. 75
4.3. Preferowany styl kierowania przez kadrę szczebla średniego. 81
Zakończenie 89
Spis literatury 93
Załącznik 95

Analiza i ocena tworzenia struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy „Interhouse”

Wstęp 3
Rozdział 1. Struktura organizacyjna instytucji jako ważny element organizacji. 5
1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej. 5
1.2. Oddziaływanie struktury organizacyjnej. 15
1.3. Czynniki struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 16
1.3.1. Czynniki strukturotwórcze – hierarchia 16
1.3.2. Cele i zadania przedsiębiorstwa 19
1.3.3. Wielkość przedsiębiorstwa 21
1.3.4. Charakter działalności przedsiębiorstwa 22
1.3.5. Struktura przestrzenna przedsiębiorstwa 23
1.3.6. Otoczenie przedsiębiorstwa 23
Rozdział 2. Organizacja i zasady tworzenia struktur organizacyjnych. 27
2.1. Analiza podstawowych rodzajów struktur organizacyjnych. 27
2.2. Nowoczesne struktury organizacyjne. 31
2.3. Wybór skutecznej struktury organizacyjnej. 36
Rozdział 3. Przemiany w ramach struktury organizacyjnej wynikające z restrukturyzacji 44
3.1 Metody analizy struktur organizacji 44
2.2 Racjonalizacja struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 57
2.3 Opracowanie projektu polityki komunikacyjnej w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie 68
3.4 Rola managera zasobami ludzkimi w rozstrzyganiu sporów po restrukturyzacji 74
Rozdział 4. Struktura organizacyjna firmy ?INTERHOUSE? i jej zadania. 78
4.1. Charakterystyka przedsiebiorstwa ?INTERHOUSE?. 78
4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ?INTERHOUSE?. 79
4.2.1. Specyfikacja i metody doboru kadr. 79
4.2.2. Formy podnoszenia kwalifikacji kadr. 84
4.2.3. Ocena pracowników. 93
4.3. Struktura organizacyjna  firmy ?INTERHOUSE?. 96
4.3.1. Zakres zadań i obowiązków Kierownika Kadr INTERHOUSE Sp. z o.o. 98
4.3.2. Zakres obowiązków i uprawnień Inspektora ds. ochrony fizycznej INTERHOUSE Sp. z o.o. (Mirosław NERLO) 99
Zakończenie 103
Bibliografia 105

Stres szpitalny

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie stresu i jego rodzaje. 3
1.1. Rys historyczny. 3
1.2. Stres biologiczny w ujęciu Hansa Salye?go. 4
1.3. Stres psychologiczny w ujęciu Janusza Reykowskiego. 7
1.4. Stres w ujęciu Lazarusa i Falkman ? jako dynamiczna relacja pomiędzy  człowiekiem a otoczeniem. 9
1.5. Reakcje stresowe i ich następstwa. 12
1.6. Sposoby radzenia sobie ze stresem. 16
1.7. Instytucja totalna. 23
1.8. Stres jako problem społeczny 25
Rozdział 2.Pacjent w szpitalu. 30
2.1. Szpital jako środowisko pacjenta. 30
2.2. Personel medyczny a pacjent. 33
Rozdział 3. Problem i metodyka badań. 38
3.1. Cel badań. 38
3.2. Metodyka badań. 40
3.2. Charakterystyka terenu badań i warunki badania. 45
Rozdział 4. Analiza wyników badań 47
4.1. Wyniki badań i ich interpretacja 47
4.2. Wnioski wynikające z badań 74
Zakończenie. 80
Bibliografia 84

Formułowanie, wdrażanie i realizacja strategii zasobów ludzkich na przykładzie Hewlett Packard

Wstęp 2
Rozdział 1. Filozofia i praktyka zarządzania 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Podstawowe nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi 8
1.3. Modele zzl 20
1.4. Pracownicy we współczesnym przedsiębiorstwie 22
Rozdział 2. Proces zarządzania 31
2.1. Planowanie i podejmowanie decyzji 31
2.2. Organizowanie: koordynacja działań i zasobów 39
2.3. Przewodzenie: kierowanie ludźmi 41
2.4. Ocenianie i kontrola działań 45
Rozdział 3. Strategia i struktura organizacji 58
3.1. Strategiczne zzl 58
3.2. Struktura przedsiębiorstwa 64
3.3. Stosunki pomiędzy organizacją i jej otoczeniem 72
3.4. Skuteczność organizacji 78
Rozdział 4. Charakterystyka firmy Hewlett Packard 82
4.1. Informacje ogólne o Hewlett Packard 82
4.2. Struktura organizacyjna HP 87
4.3. Filozofia, misja i wartość firmy 90
Rozdział 5. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Hewlett Packard 93
5.1. Relacje pomiędzy strategią HP a ZZL 93
5.2. Strategia ZZL w HP 96
5.3. Analiza SWOT zasobów ludzkich w HP 108
Zakończenie 111
Bibliografia 114
Spis tabel i rysunków 117

Strategia zarządzania nieruchomością komercyjną jako integralna część procesu zarządzania

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1  TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 6
1.1. Definicja i proces zarządzania 6
1.2. Definicja i rodzaje nieruchomości 10
1.3. Specyfika nieruchomości jako dobra ekonomicznego 13
1.4. Pojęcie i istota zarządzania nieruchomościami 17
1.5. Strategie zarządzania nieruchomościami 21
ROZDZIAŁ 2  PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 28
2.1. Pojęcie zarządu w świetle prawa 28
2.2. Definicja prawna zarządzania nieruchomościami 31
2.3. Definicja prawna zarządcy 33
ROZDZIAŁ 3  STRATEGIA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ KOMERCYJNĄ POŁOŻONĄ W CENTRUM WARSZAWY 36
3.1. Plan zarządzania nieruchomością jako instrument zarządzania strategicznego 36
3.2. Cele opracowania planu zarządzania nieruchomością komercyjną położoną w centrum Warszawy i oczekiwania właściciela 38
3.3. Podstawowe informacje o nieruchomości 40
3.3.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela (przedmiot, podmiot i obciążenia) 40
3.3.2. Lokalizacja ogólna ? przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 41
3.3.3. Lokalizacja szczegółowa 43
3.3.4. Opis i stan techniczny budynków i budowli 45
3.3.5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i formalne) 48
3.3.6. Zawartość dokumentacji technicznej 49
3.3.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 50
3.3.8. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 50
3.3.9. Podsumowanie i wnioski 52
3.4. Analiza rynku nieruchomości 52
3.4.1. Określenie zasięgu rynku 52
3.4.2. Klienci- potrzeby, preferencje i upodobania 56
3.4.3. Konkurencyjne nieruchomości 59
3.4.4. Analiza porównywalnych nieruchomości 62
3.4.5. Podsumowanie i wnioski 67
3.5. Bieżąca analiza finansowa 70
3.5.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych 70
3.5.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów 72
3.5.3. Potencjalne źródło finansowania 72
3.5.4. Określenie wartości nieruchomości 72
3.5.5. Podsumowanie i wnioski 76
3.6. Analiza strategiczna 76
3.6.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 76
3.6.2. Określenie wariantów postępowania 80
3.7. Ocena wariantów postępowania 82
3.7.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów 82
3.7.2. Wskazanie wariantu optymalnego 85
3.8. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń 86
Podsumowanie i wnioski końcowe 88
Bibliografia 90

Strategia rozwoju działalności handlowej w Poczcie Polskiej

1. Wstęp 4
1.1. Przedmiot pracy 4
1.2. Cel pracy 5
1.3. Zakres pracy 5
2. Poczta Polska jako organizacja w strukturze gospodarczej Kraju 7
2.1. Podstawa prawna działalności 7
2.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa 8
2.2.1. Zasady funkcjonowania rynku usług pocztowych w Polsce 8
2.2.2. Sieć usługowa 9
2.3. Struktura przedsiębiorstwa 10
2.4. System przewozu poczty 13
2.5. Współpraca międzynarodowa 14
2.6. Struktura zarządzania 16
2.7. Zatrudnienie 17
3. Istota, rodzaje i metody formułowania strategii marketingowych 18
3.1. Istota i pojęcie strategii 18
3.2. Analiza strategiczna – metody 24
3.3. Planowanie strategiczne 32
3.3.1. Misja przedsiębiorstwa 33
3.3.2. Tworzenie strategicznych jednostek biznesu 35
3.3.3. Rozdział środków między SJB 36
3.3.4. Planowanie nowego biznesu 37
3.4. Klasyfikacja i rodzaje strategii marketingowych 39
4. Ogniwa handlu detalicznego i sposoby konkurowania 44
4.1. Kanały dystrybucji dóbr konsumpcyjnych 44
4.2. Rodzaje strategii dystrybucji 48
4.3. Handel detaliczny 51
4.4. Sposoby konkurowania w handlu detalicznym 55
4.5. Cenowe środki konkurencji 56
4.6. Pozacenowe środki konkurencji 59
5. Analiza dotychczasowej działalności handlowej Poczty Polskiej 74
5.1. Uwagi wprowadzające 74
5.2. Zawartość sprawozdań 75
5.2.1. Wnioski. Polityka zakupów 84
5.2.2. Wnioski. Wolumen sprzedaży (szerokość oferty i nasycenie sieci) 85
5.2.3. Wnioski. Polityka marketingowa 86
5.3. Wnioski 87
6. Propozycje możliwych strategii działalności handlowej  Poczty Polskiej 89
6.1. Wariant pierwszy – koordynacja działalności handlowej w ramach Centralnego Zarządu Poczty Polskiej 89
6.2. Wariant drugi – powołanie przez Pocztę Polską nowego podmiotu gospodarczego 91
6.3. Podsumowanie wariantów zakładających powołanie nowego podmiotu gospodarczego 97
6.4. Oszacowanie prawdopodobnych wyników działalności handlowej Poczty Polskiej 99
7. Podsumowanie 102
Spis rysunków 104
Spis tabel 105
Literatura 106

Strategia produktowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wstęp 2
Rozdział 1. Strategia produktu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 4
1.1. Produkt jako element marketingu. 4
1.2. Pojęcie strategii marketingowej. 7
1.2.1. Strategie marketingowe w strukturze strategii przedsiębiorstwa. 8
1.2.2. Strategie wejścia na rynek. 11
1.2.3. Strategie oparte na relacjach między rynkiem a produktem. 15
1.2.4. Strategie konkurencyjne. 18
1.2.5. Strategie ze względu na udział firmy w rynku 24
1.3. Strategia jako etap zarządzania strategicznego. 30
1.4. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa 38
Rozdział 2. Metody ustalania strategii produktu. 45
2.1. Instrumenty polityki marketingowej. 45
2.1.1. Produkt. 45
2.1.2. Dystrybucja. 51
2.1.3. Cena. 54
2.1.4. Promocja. 56
2.2. Analiza aktualnego stanu otoczenia i zasobów wewnętrznych. 60
2.1. Zewnętrzne warunki działania 60
2.2. Wewnętrzne warunki działania. 70
2.3. Analiza mocnych i słabych stron. 79
2.4. Analiza kluczowych czynników sukcesu. 80
Rozdział 3. Charakterystyka firmy GPPD FOREST sp. z o.o. 82
3.1. Charakterystyka firmy GPPD FOREST sp. z o.o. 82
3.2. Struktura organizacyjna i zatrudnienia. 85
3.3. Opis procesu produkcyjnego. 89
3.4. Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży. 93
3.5. Kondycja finansowo-ekonomiczna. 101
Rozdział 4. Strategia produktu – ramiączka odzieżowe (controlling produktu) 105
4.1. Produkt 105
4.2. Sprzedaż 107
4.3. Analiza SWOT firmy 109
4.4. Analiza SWOT wybranych firm konkurencyjnych 110
4.5. Elementy strategii firmy 111
Zakończenie 114
Bibliografia 115

Strategia marketingowa banku na przykładzie banku PKO BP S.A.

Wstęp 2
Rozdział 1. Cel i metoda badania. 5
Rozdział 2. Marketing usług bankowych. 7
2.1. Obszary zastosowania marketingu. 7
2.2. Konstrukcja marketingu usług bankowych. 11
2.2.1. Produkt bankowy. 12
2.2.2. Polityka cenowa banku. 17
2.2.3. Dystrybucja produktu bankowego. 21
2.2.4. Promocja w banku. 23
2.2.5. Personel bankowy. 27
2.3. Proces zarządzania marketingowego. 30
Rozdział 3. Charakterystyka działalności PKO BP S.A. 40
3.1. Historia PKO BP S.A. 40
3.2. Działalność PKO BP S.A. 45
Rozdział 4. Strategia marketingowa PKO BP S.A. 53
4.1. Rynek docelowy oraz pozycjonowanie produktu 53
4.1.1. Działalność na rynku klientów indywidualnych 53
4.1.2. Działalność nas rynku klientów instytucjonalnych 60
4.1.3. Produkty i usługi banku. 63
4.3. Strategia cenowa 66
4.4. Strategia dystrybucji 68
4.5. Strategia komunikacji. 73
Rozdział 5. Skuteczność działań marketingowych w PKO BP. 79
5.1. Rozwijanie strategii 'orientacji na klienta’ 79
5.2. Jakość świadczonych usług przez bank 83
5.3. Troska o jakość obsługi klienta 86
5.3.1. Obowiązujące procedury 86
5.3.2. Personel i szkolenia w zakresie obsługi 88
5.3.3. Bezpośredni kontakt klienta z pracownikiem 93
5.4. Skuteczność działań promocji i reklamy PKO BP SA 95
Zakończenie 100
Bibliografia 102

Stosunki polsko-niemieckie

Wstęp 2
Rozdział 1. Problem niemiecki w końcowej fazie wojny 4
1.1. Konferencja w Moskwie 5
1.2. Konferencja w Jałcie 11
1.3. Konferencja w Poczdamie 28
1.4. Polska wobec niemieckiego sąsiada 1944 ? 1949 35
Rozdział 2. Stanowisko Polski wobec powstania dwóch państw niemieckich 46
2.1. Polska wobec powstania Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec 46
2.2. Stosunki między Polską i Niemiecką Republiką Demokratyczną w latach 1955-1961 57
2.3. Początek dialogu między Polską i Republiką Federalną Niemiec 61
Rozdział 3. Ku normalizacji 68
3.1. Stosunki Polska – Niemiecka Republika Demokratyczna po 13 sierpnia 1961 roku 68
3.2. Stosunki Polska – Republika Federalna Niemiec w latach 1962- 1969 71
3.3. Podpisanie układu Polska – Republika Federalna Niemiec 82
Zakończenie 88
Bibliografia 90

Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wstęp 2
Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 4
1.1. Środki trwałe w ustawie o rachunkowości 4
1.2. Środki trwałe w prawie podatkowym 12
1.2.1. Środki trwałe określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 12
1.2.2. Środki trwałe określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 14
1.3. Zasadnicze różnice pomiędzy definicjami: ustawy o rachunkowości i ustawami podatkowymi 17
Rozdział II.  Ujęcie środków trwałych w księgach rachunkowych 26
2.1. Wartość początkowa środków trwałych w prawie bilansowym 26
2.2. Wartość początkowa środków trwałych według ustaw podatkowych 28
2.3. Wycena w świetle prawa podatkowego 32
2.4. Wycena środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego 35
2.5. Ewidencja środków trwałych w księgach rachunkowych 38
2.6. Aport krajowy i zagraniczny 46
2.7. Klasyfikacja Środków Trwałych 54
Rozdział III.  Zasady i metody amortyzacji 62
3.1. Amortyzacja w prawie bilansowym od 2002 roku 62
3.2. Amortyzacja w prawie podatkowym 67
3.3. Metody amortyzacji w ujęciu bilansowym i podatkowym 74
3.4. Inwentaryzacja 79
3.5. Aktualizacja wyceny bilansowej środków trwałych 81
Rozdział IV.  Wycena i amortyzacja środków trwałych w ujęciu praktycznym 84
4.1. Wycena środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie 84
4.2. Koszt wytworzenia środków trwałych 95
4.3. Wzrost wartości początkowej środków trwałych 100
4.4. Zasady umorzenia i amortyzacji środków trwałych 104
Zakończenie 111
Bibliografia 113
Spis tabel 115
Spis schematów 116