Archiwum miesiąca: sierpień 2011

Rola, znaczenie i funkcja urzędu Prezydenta RP

Wstęp 3
Rozdział 1. Urząd Prezydenta ? rys historyczny 5
1.1. Tradycja urzędu prezydenta w Polsce 5
1.2. Systemy wyborcze do 1989 roku 13
1.2.1. Sukcesja monarchiczna 13
1.2.2. Desygnowanie przez ustępującego Prezydenta 15
1.2.3. Wybór plebiscytarny 15
1.2.4. Wybór przez niezależne kolegia 19
1.2.5. Wybór przez ciała ustawodawczo-kontrolne 22
1.3. Urząd prezydenta w konstytucji 25
1.3.1. Konstytucja marcowa 25
1.3.2. Konstytucja kwietniowa 28
1.3.3. Mała Konstytucja 32
Rozdział 2. Od Magdalenki do konstytucji 1997 r. 38
2.1. Magdalenka ? koncepcja urzędu prezydenta 38
2.2. Rozstrzygnięcie 50
2.3. Zmiany konstytucji pod kątem urzędu 58
2.4. Uprawnienia i funkcje urzędu w świetle konstytucji 62
Rozdział 3. Zasady wyboru Prezydenta 67
3.1. Zagadnienia ogólne 67
3.2. Komisje wyborcze 68
3.3. Obwody głosowania 72
3.4. Spis wyborców 73
3.5. Zgłaszanie kandydatów na Prezydenta Rzeczpospolitej 76
3.6. Karta do głosowania 81
3.7. Głosowanie 82
3.8. Ustalenie wyników głosowania 84
3.9. Ustalenie wyboru prezydenta 87
3.10. Ważność wyboru prezydenta 88
3.11. Kampania wyborcza 90
3.12. Finansowanie wyborów 94
Zakończenie 99
Bibliografia 101

Rola zawodowa kuratora sądowego

Wstęp
Rozdział I. Kuratela sądowa – rys historyczny 5
Rozdział II. Rola i zadania kuratora rodzinnego  13
Rozdział III. Współpraca kuratora sądowego rodzinnego z
kadrą  zakładów  dla  nieletnich  w realizacji
środka poprawczego  23
Rozdział IV. Reorganizacja kurateli sądowej rodzinnej i d/s nieletnich  27
1. Proponowany model organizacyjny kurateli sądowej 27
2. Model roli zawodowej kuratora sądowego 31
Rozdział V. Metodologia badań  37
1. Przedmiot i cele badań 37
2. Problemy badawcze 39
3. Hipotezy badawcze  45
4. Metoda, technika, narzędzie badawcze 46
5. Teren badań. Próba badawcza 49
6. Organizacja i przebieg badań 49
Rozdział VI. Współpraca kuratorów zawodowych i
społecznych z rodzinami zastępczymi – Analiza wyników badań 51
Podsumowanie i wnioski 73
Bibliografia  76
a) Akty prawne  76
b) Opracowania  77
Aneks 79

Rola podatku dochodowego od osób fizycznych jako źródła dochodów budżetu państwa

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1.  Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia 5
1. Pojęcie i funkcje budżetu państwa 5
2. Zasady polityki budżetowej 11
3. Podatki jako źródło gromadzenia dochodów budżetowych 24
4. Wydatki budżetu państwa 34
5. Deficyt budżetowy 38
Rozdział 2 Charakterystyka i konstrukcja podatków dochodowych 39
1. Podatek dochodowy od osób prawnych. 39
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 43
3. Karta podatkowa i podatek ryczałtowy. 65
3.1. Karta podatkowa. 65
3.2. Ryczałt ewidencjonowany 78
Rozdział 3.  Struktura i dynamika dochodów budżetowych z tytułu wpływów z podatków dochodowych 84
3.1. Dochody budżetu państwa z tytułu wpływów z podatków dochodowych 84
3.2. Ocena zmian w strukturze wielkości podatkowych dochodów budżetu państwa 97
Podsumowanie 105
Bibliografia 110
Spis tabel 113
Spis rysunków 115

Rola Józefa Piłsudskiego w tworzeniu niepodległego państwa polskiego

WSTĘP 2
Rozdział I Życie i działalność Józefa Klemensa Piłsudskiego 6
1. Dzieciństwo i młodość „Ziuka”. 6
2. Zesłanie na Syberię. 9
3. Towarzysz „Wiktor”. 13
4. Komendant Strzelców. 20
5. Brygadier Legionów. 23
6. Naczelnik Państwa. 28
7. Sulejówek. 33
8. Przewrót majowy. 35
9. Sanacja. 39
Rozdział 2. Wizja państwa do 1918 roku. 43
1. Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. 43
2. Orientacja prorosyjska. 56
3. Koncepcja proaustryjacka. 58
Rozdział 3.  Idea Polski Mocarstwowej w oczach Józefa Piłsudskiego po 1918 roku 69
1. Ogólne wprowadzenie 70
2. Rola sił zbrojnych 77
3. Sprawa motoryzacji armii 78
4. Nieporozumienia wokół Konstytucji Kwietniowej 79
5. Polityka zagraniczna 83
Rozdział 4. Józef Piłsudski kontra Roman Dmowski na drodze do niepodległości i odbudowy państwa polskiego 89
ZAKOŃCZENIE 102
BIBLIOGRAFIA 104

Rola organizacji pozarządowych w przestrzeganiu praw człowieka w Polsce

Wstęp 4
Rozdział 1. Prawa człowieka – rozwój idei i praktyki. 8
1.1. Kształtowanie się definicji  praw człowieka. 8
1.2. Trzy generacje praw człowieka. 21
1.3. Historyczne dokumenty ochrony praw człowieka. 22
Rozdział 2. Środki ochrony państwowej 34
2.1. Ochrona państwowa. 35
2.2. Prawo międzynarodowe. 41
2.3. Organizacje pozarządowe. 53
Rozdział 3. Krótka charakterystyka instytucji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka w Polsce 63
3.1. Amnesty International 63
3.2. Centrum Praw Kobiet 68
3.3. Fundacja im. Stefana Batorego 72
3.4. Komitet Ochrony Praw Dziecka 75
3.5. Polska Akcja Humanitarna 76
3.6. Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych 80
Rozdział 4. Uzupełnianie się organizacji pozarządowych w walce o prawa człowieka na wybranych przykładach 85
4.1. Akcja ?Pajacyk? 85
4.2. Pomoc powodzianom 90
4.3. Pomoc PAH dla dzieci z Czeczenii 90
4.4. ?Złotówka dla dzieci z Afganistanu? akcja PAH 91
4.5. Amnesty International w sprawie Safiyi Hussaini 92
4.6. Apel AI o uwolnienie dziennikarza 94
4.7. Raport Amnesty International 94
4.8. Programy Fundacji im. Stefana Batorego 97
Zakończenie 101
Bibliografia 103

Rola i zadania służby piętrowej na przykładzie hotelu „Jan III Sobieski”

Wstęp 2
Rozdział 1. Podstawowe informacje dotyczące hotelarstwa. 4
Rozdział 2. Podstawowe informacje na temat hotelu Jan III Sobieski. 10
2.1. Podstawowe informacje o hotelu. 10
2.2. Zakres świadczonych usług. 15
Rozdział 3. Rola i zadania służby piętrowej w hotelu ?Jan III Sobieski?. 22
3.1. Podstawowe zadania służby piętrowej. 22
3.2. Struktura organizacyjna Służby Pięter. 39
3.3. Rola i zadania pracowników Służby Pięter na poszczególnych stanowiskach. 42
Rozdział 4. Charakterystyka jednostek mieszkalnych w hotelu ?Jan III Sobieski?. 46
4.1. Wyposażenie pokoju typu standard. 46
4.2. Wyposażenie pokoju typu superior 46
4.3. Standardy w jednostkach mieszkalnych i na korytarzach 48
Wnioski 51
Bibliografia 53
Spis fotografii 55
Spis map 56
Spis rysunków 57

Rola hurtownika jako pośrednika w imporcie odzieży

Wstęp 2
Rozdział I Pojęcie i charakterystyka dystrybucji. 3
1. Miejsce dystrybucji w marketingu. 3
2. Funkcja kształtowania konsumenta. 11
3. Funkcja kształtowania ceny. 19
4. Funkcja kształtowania dystrybucji. 24
Rozdział II Charakterystyka odzieży jako przedmiotu obrotu. 37
1. Rodzaje odzieży. 37
2. Cechy charakterystyczne odzieży. 43
3. Czynniki kształtujące popyt na odzież. 51
4. Czynniki kształtujące podaż odzieży. 55
Rozdział III Funkcjonowanie hurtownika importera odzieży 63
1. Charakterystyka importu odzieży. 63
2. Powiązania hurtowników z krajowymi odbiorcami towarów. 68
3. Powiązania hurtowników z dostawcami zagranicznymi. 71
4. Wykonywanie funkcji dystrybucyjnych przez hurtownika. 73
Zakończenie 78
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 80

Rola agrobiznesu w życiu gospodarczym

Wstęp 3

Rozdział I. ROLA AGROBIZNESU W ŻYCIU GOSPODARCZYM 5
1. Agrobiznes jako podsystem gospodarki narodowej 5
2. Charakterystyka podsystemów agrobiznesu 10
2.1 Rolnictwo jako podsystem agrobiznesu 12
2.2 Gałęzie przemysłu pracujące dla rolnictwa 14
2.3 Przemysły produkujące środki produkcji dla przemysłu spożywczego 15
2.4 Skup produktów rolnych i ich magazynowanie 15
2.5 Leśnictwo i łowiectwo 16
2.6 Rybołówstwo i rybactwo śródlądowe 17
2.7 Przetwórstwo pierwotne surowców rolniczych oraz przemysł rolno ? spożywczy 18
2.8 Handel żywnością 19
2.9 Usługi 20
2.10 Agroturystyka 21
3. Podmioty gospodarcze w systemie agrobiznesu 22

Rozdział II. PROCESY INTEGRACYJNE W AGROBIZNESIE 29
1. Formy integracji w systemie agrobiznesu 29
2. Integracja międzynarodowa. Charakterystyka Unii Europejskiej i jej Wspólnej Polityki Rolnej 37
3. Integracja Polski z Unią Europejską. Szanse i zagrożenia w dziedzinie agrobiznesu 42

Rozdział III. ZAKRES DZIAŁANIA I ROLA ORGANIZACJI ZINTEGROWANYCH W AGROBIZNESIE 46
1. Ekonomiczne aspekty tworzenia organizacji zintegrowanych w rolnictwie 46
2. Prawno – organizacyjne możliwości tworzenia organizacji     producenckich w Polsce 52
3. Funkcjonowanie grup producenckich 60

Posumowanie 68
Bibliografia 69
Spis rysunków i tabel 72

Rodzina jako środowisko wychowawcze

Wstęp 3
Rozdział 1. Rodzina jako środowisko oddziałujące na wychowanie i rozwój psychiczny dzieci. 5
1.1. Typy rodziny. 8
1.2. Metody wychowania. 13
1.3. Rola rodziny w wychowaniu. 32
Rozdział 2. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny. 45
2.1. Porównanie rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej w aspekcie wychowania dziecka. 45
2.2. Rodzina stymulująca zaburzenia w zachowaniu dzieci. 54
2.2.1. Konflikty rodzinne. 55
2.2.2. Konflikty pochodzenia podmiotowego. 57
2.2.3. Niewłaściwe metody wychowawcze. 60
2.3. Obiektywne źródła konfliktów rodzinnych. 62
2.3.1. Praca zawodowa matek. 62
2.3.2. Konflikt pokoleń. 63
2.3.3. Trudności mieszkaniowe. 64
Rozdział 3. Ocena i wpływ konfliktów w rodzinie na rozwój dziecka. 66
Zakończenie 74
Bibliografia 76

Restrukturyzacja przez prywatyzację przedsiębiorstwa na przykładzie Opoczno S.A.

Wstęp
Część I. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w świetle literatury
1. Pojęcia i rodzaje restrukturyzacji
2. Transformacja przedsiębiorstwa z państwowego w prywatne.
3. Restrukturyzacja jako zmiany metod zarządzania.
Część II. Restrukturyzacja przedsiębiorstw Opoczno S.A.
1. Charakterystyka i rozwój Spółki
1.1. Historia OPOCZNO S.A.
1.2. Rozwój firmy w latach 90-tych
1.3. Oferta OPOCZNO S.A.
2. Przedmiot działalności Spółki
3. Plan restrukturyzacji
4. Interpretacja wskaźników rok do roku
5. Interpretacja wyników ekonomicznych i finansowych
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel