Archiwum miesiąca: lipiec 2011

Promocja jako element strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstwa PSE

Wstęp 2
Rozdział 1. Zasady strategii marketingowej. 3
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje. 3
1.2. Główne orientacje marketingowe 7
1.2.1. Orientacja produkcyjna 8
1.2.2. Orientacja sprzedaży 9
1.2.3. Orientacja marketingowa 10
1.2.4. Marketing strategiczny 12
1.3. Podstawowe zasady strategii marketingowej. 13
1.4. Modele formułowania strategii marketingowych. 18
1.4. Rodzaje strategii marketingowych. 20
Rozdział 2. Strategia marketingowa PSE – Wschód Sp. z o.o. 30
2.1. Misja i cele strategiczne firmy. 30
2.2. Przygotowanie analizy sytuacji. 33
2.2.1. Analiza  konkurentów i pozycji firmy. 33
2.2.2. Mocne i słabe strony. 35
Rozdział 3. Proces formułowania strategii marketingowej. 40
3.1. Określenie rynku docelowego. 40
3.2. Ceny regulowane. 42
3.2. Promocja produktu. 45
3.3. Obsługa klienta. 49
Rozdział 4. Ocena skuteczności i efektywności promocji. 53
Zakończenie 57
Bibliografia 59

Projekt marketingowego kształtowania wizerunku firmy ATLAS

Wprowadzenie
Rozdział I. Marketingowe kształtowanie więzi przedsiębiorstwa z otoczeniem
1. Kompozycja instrumentów mixu promocyjnego
2. Metody kształtowania wizerunku firmy
3. Techniki komunikowania wykorzystywane w public relations
Rozdział II. Charakterystyka firmy ATLAS
1. Forma organizacyjno prawna
2. Oferta produktowa
3. Odbiorcy oferty firmy
4. Główni konkurenci firmy
Rozdział III. Projekt działań promocyjnych wizerunku firmy ATLAS
1. Założenia do projektu
2. Dotychczasowe techniki promocji firmy i ich ocena
2.1. Targi i imprezy promujące produkty firmy
2.2. Sponsoring i akcje charytatywne jako jedno z narzędzi public relations
3. Kompleksowa propozycja działań promujących logo firmy Atlas
4. Ocena spodziewanych efektów
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Program Powszechnej Prywatyzacji – sukces czy porażka w świetle przyjętych założeń

Wstęp 1
Rozdział 1. Program Powszechnej Prywatyzacji 4
1.1 Sytuacja gospodarcza związana z powszechną prywatyzacją w początkach lat 90-tych. 4
1.2 Sytuacja polityczna w początkowym okresie powszechnej prywatyzacji. 10
1.3 Cele i założenia programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 23
Rozdział 2. Realizacja Programu Powszechnej Prywatyzacji w praktyce. 39
2.1 Wdrażanie Programu NFI w latach 1990-2001. 39
2.2 Realizacja programu ? mechanizmy działania. 51
2.3 Aktualna sytuacja Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 55
2.4 Rady dotyczące dalszej realizacji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 62
Rozdział 3. Ocena Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w świetle postawionych założeń 66
3.1 Podsumowanie dotychczasowej realizacji Programu NFI 66
3.2 Polityczne wnioski z Programu Powszechnej Prywatyzacji. 70
3.3 Analiza działalności NFI w trakcie jego rozwoju i wyciągnięte wnioski. 73
3.4 Główne przyczyny problemów wokół NFI. 75
3.5 Ocena zarządzania w NFI. 78
Rozdział 4. Perspektywy Programu Powszechnej Prywatyzacji. 82
4.1 Przyszłość Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 82
4.2 Aktualna Realizacja Programu NFI i dalsze perspektywy tego działania 88
Zakończenie 92
Bibliografia 94

Profesjonalizacja kadry kierowniczej na przykładzie Banku X I Oddział w Warszawie

Wstęp 3
Rozdział 1. Menedżer, jego rola, funkcje i umiejętności w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.1. Cechy skutecznego i efektywnego menadżera 5
1.2. Role pełnione przez menedżerów 8
1.3. Rodzaje menedżerów a szczeble zarządzania 14
1.4. Menedżer doskonały 17
1.5. Umiejętności menedżera 22
1.6. Funkcje pełnione przez menedżerów 25
Rozdział 2. Uwarunkowania skuteczności menedżera 32
2.1. Czas menedżera i jego gospodarowanie 33
2.2. Zaangażowanie osobiste menedżera 37
2.3. Budowanie na zaletach 39
2.4. Koncentracja 42
2.5. Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji 44
Rozdział 3. Metodologiczne podstawy badań profesjonalizacji kadry kierowniczej szczebla najniższego 46
3.1. Przedmiot i cele badań 46
3.2. Problemy i hipotezy 49
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 51
3.4. Charakterystyka obiektu badań i badanej populacji 54
Rozdział 4. Wpływ umiejętności kierowniczych na sprawne kierowanie zespołami ludzi 61
4.1. Stan posiadanych umiejętności kierowniczych 61
4.2. Wymagane umiejętności kierownicze szczebla najniższego w Banku BPH S.A. 66
4.3. Stosowane w praktyce umiejętności kierownicze przez kierowników najniższego szczebla a sprawne kierowanie ludźmi 71
Zakończenie 76
ZAŁĄCZNIK NR 1: 78
BIBLIOGRAFIA 82

Produkt jako instrument marketingu na przykładzie Estee Lauder

Wstęp 2

Rozdział 1. Produkt jako element marketingu 4
1. Pojęcie produktu 4
2. Miejsce produktu w marketingu 5
3. Klasyczny cykl życia produktu 11
4. Klasyfikacja produktów 16

Rozdział 2. Geneza i rozwój Estée Lauder Polska 19
1. Ogólna charakterystyka koncernu 19
2. Zakres działalności przedstawicielstwa Estee Lauder w Polsce 22
3. Rynek kosmetyków w Polsce 25

Rozdział 3. Oferta produktowa Estée Lauder w Polsce 37
1. Oferta produktowa firmy 37
2. Analiza wyników ekonomicznych w latach 1997 ? 1999 42
3. Ocena rynkowych efektów działań marketingowych badanej firmy 52

Zakończenie 56

Bibliografia 57

Spis tabel i rysunków 59

Procedury celne

Rozdział I  Cło – charakterystyka ogólna 3
1.1. Geneza i rozwój ceł. 3
1.2. Pojęcie cła. 18
1.3. Klasyfikacja ceł. 21
Rozdział II Regulacje ceł w prawie polskim 25
2.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce. 25
2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 29
2.3. Unia celna. 30
2.4. Wspólna polityka handlowa i finansowa. 32
2.5. Polskie regulacje prawne zmierzające do integracji z przepisami Unii Europejskiej. 35
Rozdział III Przeznaczenie celne 40
3.1.Wprowadzenie towarów na polski obszar celny. 40
3.2. Pojęcie i rodzaje przeznaczeń celnych. 44
3.2.1. Dopuszczenie towaru do obrotu. 55
3.2.2. Skład celny. 58
3.3.3. Uszlachetnianie czynne. 66
3.3.4. Przetwarzanie towaru pod kontrolą celną. 76
3.3.5. Odprawa czasowa. 80
3.3.6. Uszlachetnianie bierne. 85
3.3.7. Wywóz. 92
3.3.8. Tranzyt. 94
Wnioski 99
Zakończenie 104
Bibliografia 106

Problemy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce

Wstęp 1
Rozdział I
Małe i średnie przedsiębiorstwa. 3
1.1 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. 3
1.2 Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw 12
1.2.1 Klasyfikacja z punktu widzenia ich własności. 12
1.3. Prawne formy przedsiębiorstw. 18
Rozdział II
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami 26
2.1. Pojęcie i cele zarządzania. 26
2.2. Funkcje i znaczenie zarządzania. 27
2.3. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. 31
2.3.1. Istota i zasady strategicznego zarządzania. 32
2.3.2. Koncepcja strategii. 33
2.3.3. Proces zarządzania strategicznego. 34
Rozdział III
Problemy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. 43
3.1. Źródła problemów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach 43
3.2. Szanse  i zagrożenia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 49
3.3. Pomoc państwa jako szansa rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw. 53
3.4. Programy wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. 59
Zakończenie 65
Bibliografia 67

Problemy zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem na przykładzie „L”

Wstęp 1
Rozdział 1. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw 4
1.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. 4
1.2. Pomoc państwa jako szansa rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw. 15
1.3. Prawne formy przedsiębiorstw. 24
1.4. Klasyfikacja z punktu widzenia ich własności. 32
Rozdział 2. Istota i proces zarządzania w  Agencji Wydawniczo-Reklamowej ?L? 42
2.1. Charakterystyka działalności Agencji Wydawniczo-Reklamowej ?L?  42
2.2. Zdefiniowanie kluczowych pojęć. 44
2.3. Podejmowanie decyzji i funkcje zarządzania. 46
2.2.1. Planowanie. 49
2.2.2. Organizowanie. 49
2.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej. 50
2.2.4. Kierowanie w węższym znaczeniu. 50
2.2.5. Kontrola. 51
Rozdział 3. Problemy zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. 52
3.1. Źródła problemów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. 52
3.2. Problemy zarządzania w sytuacji kryzysowej 55
3.3. Problemy zarządzania Agencją Reklamową ?L? 58
3.4. Powstawanie konfliktów wewnętrznych jako jeden z problemów zarządzania (czynnik wewnętrzny). 67
3.5. Przykładowe konflikty w przedsiębiorstwie ?L? 72
Zakończenie 74
Bibliografia 76

Prasowa kampania reklamowa

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. MIEJSCE REKLAMY PRASOWEJ NA RYNKU REKLAMY W POLSCE. 4
1.1. Historia reklamy prasowej. 4
1.2. Ogłoszenia reklamowe w prasie polskiej na początku XX wieku. 6
1.3. Miejsce reklamy prasowej w ogólnej teorii marketingu i promocji. 8
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA MEDIÓW PRASOWYCH. 21
2.1. Czasopisma. 21
2.2. Dzienniki. 23
ROZDZIAŁ 3. MOCNE I SŁABE STRONY REKLAMY W PRASIE. 29
3.1. Mocne strony reklamy w czasopismach. 29
3.2. Słabe strony reklamy w czasopismach. 39
3.3. Mocne strony reklamy w dziennikach. 45
3.4. Słabe strony reklamy w dziennikach. 51
3.5. Porównanie zalet i wad reklamy w dziennikach i czasopismach. 55
ROZDZIAŁ 4. PLANOWANIE KAMPANII REKLAMOWYCH W PRASIE 56
4.1. Podstawowe pojęcia pomocne przy planowaniu. 57
4.2. Czynniki media planu. 58
4.3. Nietypowe formy reklamy 61
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69

Pranie brudnych pieniędzy

Wstęp 1
Rozdział I. Pojęcie i istota prania brudnych pieniędzy 3
1.1. Informacje ogólne 3
1.2. Wpływ prania brudnych pieniędzy na gospodarkę 7
1.3. Regulacje prawne w zakresie prania brudnych 10
1.4. Pranie brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie 19
Rozdział II. Techniki i sposoby prania brudnych pieniędzy 33
2.1. Etapy prania brudnych pieniędzy 33
2.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania 36
2.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstawiania 42
2.4. Techniki charakterystyczne dla fazy integracji 44
Rozdział III. Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy podejmowane przez instytucje finansowe 48
3.1. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych 48
3.1.1. Gromadzenie informacji 48
3.1.2. Przetwarzanie danych 50
3.1.3. Monitorowanie transakcji podejrzanych 54
3.2. Polityka ?poznaj swojego klienta? i przeciwdziałanie procederowi w bankach 57
3.3. Pranie brudnych pieniędzy a tajemnica bankowa 59
3.4. Rola banku centralnego w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy 63
Zakończenie 67
Bibliografia 70