Archiwum miesiąca: czerwiec 2011

Zastosowanie instrumentów marketingowych w hotelarstwie np. hotelu w Chocianowie

Wstęp 3
Rozdział l. Istota marketingu 6
1.1. Pojęcia i elementy marketingu – mix 6
1.2. Główne orientacje marketingowe 9
1.2.1. Orientacja produkcyjna 10
1.2.2. Orientacja sprzedaży 10
1.2.3. Orientacja marketingowa 11
1.2.4. Marketing strategiczny 13
1.3. Marketing usług 15
1.3.1. Istota i klasyfikacja usług 16
1.3.2. Charakterystyka usług i ich znaczenie marketingowe 18
1.3.3. Specyfika marketingu usług 20
1.4. Konsumenci i ich zachowania na rynku 20
1.4.1. Nabywcy i hierarchia ich potrzeb 21
1.4.2. Mechanizm podejmowania decyzji zakupu 22
1.5. Identyfikacja segmentów rynku i wybór rynków docelowych 24
1.5.1. Pojęcie i rola segmentacji rynku 25
1.5.2. Procedura segmentacji rynku 27
Rozdział 2. Zastosowanie instrumentów marketingowych w hotelu w Chocianowie. 29
2.1. Charakter działalności. 29
2.2. Misja. 34
2.3. Wizerunek. 36
2.4. Personel. 37
2.5. Struktura organizacyjna. 37
2.6. Rynek docelowy. 39
2.7. Otoczenie hotelu. 40
2.8. Analiza SWOT. 50
2.9. Konkurencja. 51
2.10. Promocja. 53
Rozdział 3. Instrumenty marketingowe w hotelarstwie. 59
3.1. Produkt jako element marketingu ? mix. 59
3.2. Struktura produktu. 69
3.3. Klasyfikacja produktów. 71
3.4. Klasyczny cykl życia produktu. 74
3.5. Strategie marketingowe w poszczególnych fazach cyklu życia produktu. 79
3.5.1 . Strategie marketingowe w fazie wprowadzania na rynek. 79
3.5.2. Strategie marketingowe w fazie wzrostu. 82
3.5.3. Strategie marketingowe w fazie dojrzałości. 82
3.5.4. Strategie marketingowe w fazie spadku. 85
3.6. Produkt jako usługa hotelarska. 86
3.7. Cena jako element marketingu. 89
3.7.1. Miejsce i funkcje cen w marketingu. 97
Zakończenie 104
Bibliografia 106

Lobbing – sztuka wywierania wpływu

Wstęp 2
Rozdział 1. Lobbing – pochodzenie pojęcia i ewolucja jego znaczenia. 4
1.1. Definicje lobbingu. 4
1.2. Lobbing jako element życia politycznego. 6
1.3. Zadania lobbingu. 9
1.4. Strategie i techniki lobbingu. 12
Rozdział 2. Regulacje prawne lobbingu na świecie. 18
2.1. Amerykańskie wzory lobbingu. 18
2.2. Lobbing w Unii Europejskiej. 23
Rozdział 3. Etyka lobbingu. 30
3.1. Etyka parlamentarna w Senacie USA. 30
3.2. Regulacje środowiskowe w Europie. 32
3.3. Etyka w polskim parlamencie. 33
Rozdział 4. Sztuka lobbingu. 42
4.1. Określanie priorytetów oraz uzgadnianie wspólnych działań. 42
4.2. Przygotowania do działania. 45
4.3. Docelowy adresat kampanii lobbystycznej. 48
4.4. Integracja narzędzi, którymi posługuje się lobbysta. 58
Zakończenie 64
Bibliografia 66

Leasing jako alternatywne źródło finansowania działalności gospodarczej

Wstęp
Rozdział I. Źródła finansowania działalności gospodarczej
1. Źródła pozyskiwania kapitału
2. Własne źródła finansowania
3. Obce źródła finansowania
Rozdział II. Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej
1. Pojęcie i przedmiot leasingu
2. Rodzaje leasingu
3. Umowa leasingu
4. Regulacja leasingu w prawie podatkowym
5. Księgowe ujęcie transakcji leasingowych
Rozdział III. Analiza porównawcza sposobów finansowania
1. Zalety i wady leasingu w stosunku do kredytu
2. Porównanie opłacalności leasingu z kredytem.
Rozdział IV. Rynek usług leasingowych w Polsce oraz projekty zmian w ustawach dotyczących transakcji leasingowych
1. Rynek usług leasingowych w Polsce.
2. Projekty zmian w ustawach dotyczących transakcji leasingowych
Wnioski
Bibliografia
Akty normatywne
Spis tabel
Spis rysunków
Spis schematów
Spis wykresów
Załączniki

Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji np. firmy BEL Leasing

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie i zastosowanie leasingu. 4
1.1. Definicja leasingu. 4
1.2. Powstanie leasingu. 9
1.3. Formy leasingu. 11
1.3.1. Leasing bezpośredni i pośredni 11
1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy 14
1.3.3. Inne klasyfikacje leasingu. 16
Rozdział 2. Leasing w rachunkowości 26
2.1. Księgowanie leasingu. 26
2.2. Leasing w prawie podatkowym 34
2.3. Leasing a inne umowy prawa cywilnego i bankowego. 36
2.3.1. Leasing a najem. 36
2.3.2. Leasing a dzierżawa. 37
2.4. Leasing w świetle przepisów o podatku dochodowym. 38
2.5. Leasing w świetle podatku od towarów i usługi. 40
2.6. Problemy z ustaleniem obowiązku podatkowego VAT przy leasingu kapitałowym. 42
2.7. Inne problemy podatkowe związane z leasingiem. 51
Rozdział 3. Procedury leasingu na przykładzie przedsiębiorstwa BEL Leasing. 56
3.1. Charakterystyka BEL Leasing. 56
3.2. Warunki leasingu w BEL Leasing. 60
3.3. Studium przypadku. 65
Rozdział 4. Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji. 72
4.1. Operacje bankowe. 72
4.2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym. 77
4.3. Ocena opłacalności leasingu w porównaniu z zakupem majątku sfinansowanym kredytem. 78
4.4. Zalety i wady leasingu. 80
Zakończenie 83
Bibliografia 85

Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa na przykładzie Exbud S.A.

Wstęp 2
Rozdział 1. Metody analizy strategicznej. 5
1.1. Pojęcie strategii. 5
1.2. Strategia jako etap zarządzania strategicznego 9
1.3. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa 14
Rozdział 2. Wybrane metody analizy strategicznej stosowane w procesie formułowania strategii. 18
2.1. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategicznej. 18
2.2. Analiza mocnych i słabych stron. 22
2.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu. 24
Rozdział 3. Analiza strategiczna wewnętrzna przedsiębiorstwa Exbud S.A 28
2.1. Ogólna charakterystyka firmy. 28
2.2. Analiza wewnętrzna metodą czynnikową. 28
2.3. Analiza wskaźnikowa. 33
2.4. Analiza SWOT. 34
Rozdział 4. Analiza strategiczna zewnętrzna. 38
4.1. Analiza Otoczenia Makro za pomocą metody PEST. 38
4.1.1. Czynniki polityczne i prawne. 38
4.1.2. Czynniki ekonomiczne. 41
4.1.3. Czynniki społeczne. 44
4.1.4. Czynniki techniczne. 47
4.2. Analiza otoczenia mikro metodą 5 sił Portera 49
4.2.1. Zagrożenie ze strony nowych, wschodzących do przemysłu firm. 49
4.2.2. Siła przetargowa dostawców. 50
4.2.3. Siła przetargowa odbiorców. 52
4.2.4. Zagrożenie ze strony substytutów. 52
4.2.5. Rywalizacja między konkurentami. 53
4.2.6. Inna działalność. 55
Rozdział 6. Wybór korzystnej strategii dokonany z wykorzystaniem dziewięciopolowej macierzy  McKinsley’a. 58
Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis rysunków 73