Archiwum miesiąca: czerwiec 2011

Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie np. firmy My-soft

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 4
ZARYS TEORII MOTYWACJI ORAZ ISTOTA MOTYWOWANIA 4
1.1. Pojęcie motywacji 4
1.2. Podstawowe podejścia do motywacji pracownika 7
1.3. Wybrane modele motywacji 14
1.3.1. Model tradycyjny 15
1.3.2. Model stosunków współdziałania 17
1.3.3. Model zasobów ludzkich 19
1.4. Instrumenty motywacji pracowników 22
1.5. Styl kierowania a rodzaj motywacji zawodowej 23
ROZDZIAŁ 2 27
Badania własne nad wpływem motywacji 27
2.1. Hipotezy badawcze 27
2.2. Opis metody badawczej 28
2.2.1. Kwestionariusz 28
2.3. Sposoby przeprowadzenia badań 32
2.4. Charakterystyka próbki badawczej 32
2.5. Omówienie wyników badań 35
ROZDZIAŁ 3 48
MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. 48
3.1. Wynagrodzenie jako główny czynnik motywacyjny 48
3.2. Działalność socjalna 59
3.3. Rola informacji w procesach motywowania pracowników 60
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL 67
ANEKS 68

Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Panorama Polska

Wstęp 1
Rozdział 1. Motywowanie pracowników  w przedsiębiorstwie. 3
1.1. Pojęcie motywacji. 3
1.2. Teorie motywacji. 5
1.2.1. Teorie treści. 6
1.2.2. Teorie procesu. 10
1.2.3. Teoria wzmocnienia. 14
1.3. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji. 15
Rozdział 2. Zasady kształtowania składników wynagrodzenia. 27
2.1. Kształtowanie płacy zasadniczej. 27
2.2. Premia jako instrument motywowania. 30
2.2.1. Systemy premiowania i ich charakterystyka. 31
2.2.2. Warunki skutecznego premiowania. 34
2.3. Zasady kształtowania pozostałych składników wynagrodzenia. 35
2.4. Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac. 38
2.5. Brak reakcji na zachęty płacowe. 40
2.6. Zwiększenie skuteczności wynagradzania. 43
Rozdział 3. Analiza systemu  wynagrodzeń przedsiębiorstwa Panorama Polska 45
3.1. Charakterystyka firmy 45
3.2. Przedstawiciele handlowi przedsiębiorstwa 48
3.3. Sposoby wynagradzania pracowników działu handlowego 54
Zakończenie 63
Bibliografia 64

Motywowanie jako podstawowy element zarządzania na przykładzie Oddziału Banku Millennium

Wstęp 2
Rozdział 1. Miejsce motywacji w teorii zarządzania przedsiębiorstwem. 5
1.1. Ewolucja teorii zarządzania. 5
1.2. Podejścia do motywacji. 16
Rozdział 2. Proces kadrowy w organizacji. 27
2.1. Modele realizacji funkcji zarządzania. 27
2.2. Planowanie zatrudnienia. 29
2.3. Rekrutacja i selekcja. 31
2.4. Szkolenia. 37
2.5. Oceny. 44
Rozdział 3. Motywowanie, jako główne narzędzie zarządzania kadrami. 49
3.1. Wynagradzanie niematerialne. 52
3.2. Wynagradzanie materialne 57
Rozdział 4. Zarządzanie potencjałem społecznym w I Oddziale Banku Millennium 64
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. 64
4.2. Motywowanie pracowników. 67
4.2.1. System wynagrodzeń. 68
4.2.2. Fundusz socjalny. 70
4.2.3. Motywowanie niematerialne. 71
Zakończenie 75
Bibliografia 79

Model rodziny a rozwój dziecka

Wstęp 3
Rozdział I Przedmiot badań 5
1.1. Rodzina w społeczeństwie. 5
1.1.1. Rola kobiety w rodzinie 7
1.1.2. Wzorzec postaw prokreacyjnych 8
1.1.3. Wzorzec zachowań prokreacyjnych 11
1.1.4. Funkcje rodziny 16
1.2. Formy życia rodzinnego. 17
1.1.5. Rodzina pełna 18
1.1.6. Rodzina niepełna (samotne rodzicielstwo) 19
1.1.7. Związek kohabitacyjny (życie poza małżeństwem) 22
1.1.8. Małżeństwo bez dzieci 24
1.3. Rozwój więzi osobowej i partnerskich układów w rodzinie. 25
1.4. Rodzina w Polsce. 27
1.5. Wpływ mediów na model życia rodzinnego. 30
1.6. Rozwój dziecka. 32
Rozdział II Sformułowanie pytań badawczych 42
2.1. Klasyfikacja badań. 42
2.2. Cele badań, pytania badawcze. Charakterystyka badanej grupy. 46
Rozdział III Założenia metodologiczne 49
3.1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć. 49
3.2. Wybór metody badawczej 58
Rozdział IV Model współczesnej rodziny – na podstawie badań własnych 60
4.1. Obraz małżeństwa i rodziny. 60
4.2. Podział obowiązków w życiu codziennym rodziny. 64
4.3. Moja rodzina – analiza rysunków dzieci. 68
4.4. Rola świetlicy szkolnej jako placówki wspomagającej rodzinę. 71
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Załącznik nr 1. Ankieta dla matki. 81
Załącznik nr 2. Ankieta dla ojca. 83

Model idealnego manadżera XXI wieku

Wstęp 1
Rozdział 1. Sylwetka współczesnego menadżera. 3
1.1. Rola menedżera w kierowaniu organizacją. 4
1.2. Władza i autorytet menedżera. 8
1.3. Umiejętności i role kierownicze. 15
1.4. Manager idealny 26
Rozdział 2. Systemy kierowania ludźmi. 33
2.1. Style kierowania zasobami ludzkimi. 33
2.3. Techniki kierowania zasobami ludzkimi. 48
2.3. Determinanty sprawnego i efektywnego kierowania przedsiebiorstwem. 55
2.4. Cechy sprawnego i efektywnego menadżera. 74
Rozdział 3. Menadżerzy XXI wieku w firmie PTK Centertel Sp. z o.o. 83
3.1. Prezentacja firmy PTK Centertel Sp. z o.o. 83
3.2. Metodologia badań. 84
3.2.1. Przedmiot i cele badań 84
3.2.2. Problemy i hipotezy 85
3.2.3. Dobór narzędzi badawczych 86
3.3. Omówienie wyników badań. 93
Zakończenie 101
Bibliografia 102

Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa LOT S.A.

Wstęp 2
1. Cel i program pracy. 4
1.1. Cel pracy. 4
1.2. Program pracy. 4
2. Przegląd literatury. 5
3. Opis sytuacji firm na rynku. 7
Rozdział I.  Sprawozdania finansowe jako źródła analizy finansowej. 9
1.1. Istota analizy finansowej. 9
1.2. Charakterystyka sprawozdań finansowych. 13
1.2.1. Układ i treść bilansu. 19
1.2.2. Układ i treść rachunku zysków i strat. 29
1.2.3. Budowa sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. 32
Rozdział II.  Narzędzia pomiaru stosowane w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 36
2.1.Wstępna analiza bilansu. 36
2.1.1.Ocena struktury majątkowej. 41
2.1.2.Ocena struktury kapitałowej. 43
2.1.3.Ocena struktury kapitałowo-majątkowej. 45
2.2.Wstępna analiza rachunku zysków i strat. 46
2.3.Analiza wskaźnikowa. 48
2.3.1.Wskaźniki płynności finansowej 48
2.3.2.Wskaźniki  rentowności przedsiębiorstwa 52
2.3.3.Wskaźniki oceny stopnia zadłużenia 55
2.3.4. Wskaźniki sprawności działania 56
Rozdział III. Metody i narzędzia analizy finansowej przedsiębiorstwa  w praktyce. 58
3.1.Ocena struktury majątkowej, kapitałowej i kapitałowo- majątkowej przedsiębiorstwa 58
3.1.1. Analiza bilansu 58
3.1.2. Rachunek zysków i strat 63
3.2.Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o  analizę wskaźnikową 71
3.2.1. Płynność finansowa 71
3.2.2. Ocena sprawności działania 72
3.2.3. Analiza wspomagania finansowego 75
3.2.4. Rentowność 76
Rozdział IV. Konkurencyjność przedsiębiorstwa PLL LOT S.A. w kontekście integracji z Unią Europejską. 77
4. Podsumowanie 88
5. Wnioski 90
6. Bibliografia 92
Załącznik nr 1 94
Załącznik nr 2 95
Załącznik nr 3 96

Metody motywowania pracowników w przedsiębiorstwie

Wstęp 1
I. Teoretyczne podstawy motywowania 4
1. Koncepcje motywacji 5
1.1. Koncepcja treści 6
1.2. Koncepcja procesu 9
1.3. Koncepcja wzmocnienia 12
2. Czynniki pobudzania motywacji 16
3. Skuteczność motywatorów 21
4. Bariery motywowania 23
II. Motywatory płacowe. 25
1. Płaca i jej funkcje 26
2. Kryteria różnicowania płac w skali mikro 30
3. Motywacyjna rola wynagrodzenia zasadniczego 34
4. Wartościowanie pracy a motywowanie 36
5. Premia i nagrody jako motywatory 47
6. Motywacyina rola pozostałych składników płacy 55
III. Motywatory pozapłacowe 58
1. Ogólna charakterystyka motywatorów pozapłacowych. 59
2. Rola wynagrodzeń pakietowych (kafeteryjnych). 63
3. Motywowanie poprzez rozwój i karierę pracownika. 67
Zakończenie 70
Bibliografia 72

Menedżer – jego miejsce w organizacji na przykładzie Centertel

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie menedżera i jego rola w organizacji. 5
1.1. Pojęcie menedżera. 5
1.2. Rola menedżera w organizacji. 8
1.2.1. Podstawowe funkcje realizowane przez menedżera 11
1.2.2. Funkcje menedżera w zależności od pozycji 14
1.2.3. Funkcje menedżera w zależności od systemu funkcjonowania organizacji 20
Rozdział 2. Wymagania i ich ewolucja w zarządzaniu organizacją. 28
2.1. Kierowanie ludźmi. 28
2.1.1. Główne funkcje kierowania. 31
2.1.2. Style kierowania. 36
2.2. Umiejętności menedżerskie. 40
2.3. Umiejętności przywódcze. 42
Rozdział 3. Przedsiębiorstwo PTK Centertel Spółka z o.o. jako obiekt badań. Organizacja, jej cele i zadania 47
3.1. Prezentacja firmy PTK Centertel Sp. z o.o. 47
3.2. Analiza badanej Firmy. 48
3.2.1. Analiza środowiska wewnętrznego – analiza mocnych i słabych stron. 48
3.2.2. Analiza szans i zagrożeń – badanie otoczenia Firmy. 50
3.3. Konkurencja na rynku 51
3.1.1.Różnice między systemem DCS a GSM. 53
3.4. Charakterystyka klientów PTK Centertel Spółka z o.o. 54
Rozdział 4. Miejsce menedżera w przedsiębiorstwie PTK Centertel Spółka z o.o. 58
4.1. Metodologia badań. 58
4.1.1. Przedmiot i cele badań 58
4.1.2. Problemy i hipotezy 58
4.1.3. Dobór narzędzi badawczych 59
4.2. Omówienie wyników badań. 66
Wnioski 73
Bibliografia 76
Spis rysunków 79
Spis tabel 80

Marketing-mix w działalności usługowej na podstawie przykładu PZU S.A.

WSTĘP
Rozdział I.
ROLA MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU USŁUGOWYM
1. Geneza i istota marketingu
2. Specyfika marketingu usług
3. Koncepcja marketingu-mix
Rozdział II.
PODSTAWOWE INSTRUMENTY MARKETINGU-MIX W DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
1. Produkt w działalności ubezpieczeniowej
2. Cena usługi ubezpieczeniowej
3. Dystrybucja usługi ubezpieczeniowej
4. Promocja
5. Personel i jego rola w firmie ubezpieczeniowej
Rozdział III.
WYKORZYSTANIE INSTRUMENTów MARKETINGU-MIX W DZIAŁALNOŚCI PZU S.A.
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Marketing usług w działaniu przedsiębiorstw komunikacji miejskiej

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka rynku usług komunikacji miejskiej. 3
1.1. Pojęcie, zakres i zasięg działania komunikacji miejskiej. 3
1.2. Pojęcie i charakter rynku komunikacji miejskiej. 4
1.3. Popyt na usługi komunikacji miejskiej. 9
1.4. Podaż w komunikacji miejskiej. 18
1.5. Interwencjonizm państwa na rynku komunikacji miejskiej. 33
Rozdział 2. Kształtowanie rynku komunikacji miejskiej. 46
2.1. Strategie marketingowe w komunikacji miejskiej. 46
2.2. Kształtowanie ceny za usługi komunikacji miejskiej. 48
Rozdział 3. Przykład standardów obsługi komunikacyjnej na przykładzie warszawskiej komunikacji miejskiej. 55
Rozdział 4. Badania marketingowe w komunikacji miejskiej. 67
4.1. Zakres użyteczności badań marketingowych. 67
4.2. Organizacja badań marketingowych. 68
4.3. Techniki prowadzenia badań marketingowych 71
4.4. Wyniki badań marketingowych jako podstawa kształtowania rynku usług komunikacji miejskiej. 76
4.5. Badania marketingowe jako podstawa i przedmiot rozliczeń finansowych. 79
Bibliografia 82