Archiwum miesiąca: kwiecień 2011

Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiebiorstwa np. firmy Atlas

Wstęp 1
Rozdział 1. Public relations  – zarządzanie reputacją firmy. 3
1.1. Public Relations – instrument promotion-mix. 3
1.2. Powstanie i definicje public relations. 5
1.3. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie. 8
1.4. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia. 12
1.5. Zakres działań public relations. 14
1.6. Uwarunkowania prawne public relations. 16
1.7. Tożsamość przedsiębiorstwa. 21
Rozdział 2. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa. 24
2.1. Pojęcie wizerunku. 24
2.2. Rodzaje wizerunku. 25
2.3. Elementy wizerunku. 28
2.4. Wizerunek a tożsamość. 28
2.5. Proces kształtowania wizerunku. 30
3.6. Budowanie symboliki nowej firmy. 36
Rozdział 3. Charakterystyka firmy ATLAS. 44
3.1. Produkty i klienci. 44
3.2. Sieć handlowa w firmie ATLAS. 45
3.3. Obecna sytuacja firmy. 47
Rozdział 4. Public relations w tworzeniu tożsamości  firmy ATLAS. 51
4.1. Techniki tworzenia tożsamości firmy. 51
4.2. Współpraca ze środkami masowego przekazu. 53
4.3. Targi i imprezy promujące produkty firmy. 54
4.4. Sponsoring i akcje charytatywne jako jedno z narzędzi public relations. 56
4.5. Próba oceny realizowanych działań. 64
Zakończenie 67
Bibliografia 69

Charakterystyka usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem usług cateringowych w hotelu X

Wstęp. 3
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem. 5
1.1. Historia hotelarstwa na świecie. 5
1.2. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem. 9
1.3. Warunki podejmowania działalności gospodarczej w hotelarstwie. 18
1.3.1. Warunki prawne. 18
1.3.2. Warunki materialne. 19
Rozdział 2. Catering – podstawowe pojęcia i definicje. 23
2.1. Rynek usług hotelarskich. 23
2.2. Geneza cateringu. 25
2.3. Catering w Polsce. 27
2.4. Usługi cateringowe. 32
Rozdział 3. Usługi cateringowe. 39
3.1. Zadania firmy cateringowej. 39
3.2. Kontrola jakości usług. 39
3.3. Podgrzewacze jako niezbędne wyposażenie firmy cateringowej. 46
Rozdział 4. Charakterystyka usług gastronomicznych hotelu Wilda. 49
4.1. Ogólne informacje na temat hotelu Wilda i jego usług. 49
4.2. Asortyment gastronomiczny w hotelu Wilda. 54
4.3. Organizacje uroczystości weselnych w hotelu Wilda. 56
4.4. Sympozja organizowane przez hotel Wilda. 58
Zakończenie. 60
Bibliografia. 62

Ewolucja mechanizmów politycznych w kryzysach społeczno – politycznych w PRL w latach 1956 –1968

Wstęp 1
Rozdział 1. Sytuacja polityczna i społeczna w Polsce w latach pięćdziesiątych. 3
1.1. ?Tajny? referat Nikity Chruszczowa. 3
1.2. Sytuacja po XX Zjeżdzie KPZR – VI Plenum KC PZPR. 12
1.3. Zmiany kadrowe w Biurze Politycznym i w Rządzie. 23
Rozdział 2. Niepokoje społeczne w Polsce. 31
2.1. ?Czarny czwartek? w Poznaniu. 31
2.2. Aresztowanie Prymasa Wyszyńskiego. 37
2.3. Władysław  Gomułka ? pierwszym sekretarzem. 42
2.4. Wybory do Sejmu. 47
Rozdział 3. Wystąpienia inteligencji przeciw sytuacji politycznej w kraju. 64
3.1. List 34. 64
3.2. Działalność Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego 73
Rozdział 4. Studenci przeciw rządzącym. 81
4.1. Adam Michnik ? zawieszony w prawach studenta. 81
4.2. Wiec na UW w sprawie ?Dziadów? i w obronie relegowanych. 85
4.3. Interpelacje posłów koła ?Znak? do premiera Cyrankiewicza. 91
4.4. Strajk okupacyjny na Uniwersytecie Warszawskim. 100
4.5. Strajk okupacyjny na Politechnice Warszawskiej 115
4.6. Skutki wystąpień studenckich przeciwko władzy komunistycznej 117
Zakończenie 127
Bibliografia 129

Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy na przykładzie X

Wstęp
Rozdział 1. Istota Public Relations.
1.1. Public Relations – instrument promotion-mix.
1.2. Powstanie i definicje public relations.
1.3. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie.
1.4. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia.
1.5. Zakres działań public relations.
1.6. Uwarunkowania prawne public relations.
Rozdział 2. Tożsamość przedsiębiorstwa.
Rozdział 3. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa.
3.1. Pojęcie wizerunku.
3.2. Rodzaje wizerunku.
3.3. Elementy wizerunku.
3.4. Wizerunek a tożsamość.
3.5. Proces kształtowania wizerunku.
3.6. Budowanie symboliki nowej firmy.
3.6.1. Nazwa.
3.6.2. Budowa symbolu firmowego.
Rozdział 4. Analiza przypadku na przykładzie X.
4.1. Proces tworzenia nazwy i znaku graficznego.
4.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa X.
4.2.1. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa X.
4.2.2. Asortyment porduktowo ? usługowy
4.2.3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa X.
4.2.4. Struktura zatrudnienia
4.3. Nazwa efektywnym narzędziem marketingu i promocji.
4.4. Kampania wizerunkowa.
Zakończenie
Bibliografia

Kredyty i ryzyko kredytowe w działalności banku

Wstęp 1
Rozdział 1. Kredyty bankowe – podstawowe pojęcia i definicje. 3
1.1. Rodzaje kredytów. 6
1.2. Ryzyko kredytowe. 13
Rozdział 2. Warunki finansowania przedsiębiorstw przez kredytowanie. 24
2.1. Szacowanie zdolności kredytowej. 25
2.2. Zabezpieczenia kredytów bankowych. 39
2.2.1. Poręczenie według prawa cywilnego. 39
2.2.2. Poręczenie wekslowe (awal). 40
2.2.3. Gwarancja. 41
2.2.4. Przelew (cesja) wierzytelności. 42
2.2.5. Zastaw na majątku ruchomym na zasadach ogólnych lub bankowy. 43
2.2.6. Hipoteka: zwykła lub kaucyjna. 44
Rozdział 3. Dokumenty i czynności związane z uzyskaniem kredytu bankowego 47
3.1. Wniosek kredytowy 47
3.2. Analiza zdolności kredytowej 49
3.3. Analiza wypłacalności 50
3.4. Ustalenie okresu spłaty kredytu 54
Rozdział 4. Instytucjonalne formy zabezpieczeń przed ryzykiem kredytowym. 57
Rozdział 5. Monitoring kredytowy. 65
Zakończenie 76
Bibliografia 78

Kreowanie nowego wizerunku firm telekomunikacyjnych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. POWSTANIE I DEFINICJE PUBLIC RELATIONS. 4
1.2. KOMUNIKOWANIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA Z GRUPAMI JEGO OTOCZENIA 13
1.3. ZAKRES DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS 15
1.4. UWARUNKOWANIA PRAWNE PUBLIC RELATIONS 17
1.5. TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA. 23
ROZDZIAŁ II. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA. 25
2.1. POJĘCIE I ELEMENTY WIZERUNKU. 25
2.2. RODZAJE WIZERUNKU 27
2.3. WIZERUNEK A TOŻSAMOŚĆ 30
2.4. PROCES KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU 32
2.4.1. Nazwa 38
2.4.2. Budowa symbolu firmowego 40
2.5. MARKETINGOWE INSTRUMENTY KSZTAŁTOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU. 46
ROZDZIAŁ 3. PUBLIC RELATIONS W TWORZENIU TOŻSAMOŚCI FIRM TELEKOMUNIKACJI STACJONARNEJ. 65
3.1. TECHNIKI TWORZENIA TOŻSAMOŚCI FIRMY. 65
3.2. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU. 70
3.3. TARGI I IMPREZY PROMUJĄCE PRODUKTY FIRMY. 71
3.4. SPONSORING I AKCJE CHARYTATYWNE JAKO JEDNO Z NARZĘDZI PUBLIC RELATIONS. 72
3.5. PRÓBA OCENY REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ. 76
ZAKOŃCZENIE 79
BIBLIOGRAFIA 81
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 83

Kredyty konsumpcyjne w działalności Powszechnej Kasy Oszczędności BP

Wstęp 2
ROZDZIAŁ I. OGÓLNE WIADOMOŚCI NA TEMAT KREDYTÓW. 4
1. Definicja kredytu. 4
2. Rodzaje kredytow. 8
3. Zasady udzielania kredytu. 15
4. Cechy umowy kredytowej. 23
Rozdział II. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK PAŃSTWOWY – POWSTANIE I ROZWÓJ. 26
1. Rys historyczny. 26
2. Struktura organizacyjna PKO BP. 36
3. Działalność kredytowa banków PKO BP. 46
Rozdział III. KREDYTY KONSUMPCYJNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH UDZIELANE PRZEZ PKO BP 48
Rozdział IV. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI PKO BP W ZAKRESIE KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH 61
1. Dynamika przyrostu zadłużenia z tytułu kredytów konsumpcyjnych w PKO BP w latach 1998-2000. 61
2. Kształtowanie się wysokości stóp procentowych od kredytów dla osób fizycznych. 68
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel 80
Spis wykresów 81
Spis schematów 82
Załącznik nr 1. Wzór zawiadomienia o spłacie zadłużenia 83
Załącznik nr 2. Wzór umowy o pożyczkę lombardową 84

Kredyt hipoteczny w działalności banku

Wstęp 2

Rozdział I.  Charakterystyka kredytów bankowych i hipotecznych 4
1.1. Pojęcie i definicja kredytu 4
1.2. Rodzaje kredytów 9
1.3. Kredyt hipoteczny 17
1.4.  Listy zastawne źródłem finansowania kredytów hipotecznych 21

Rozdział II.  Zasady i warunki kredytowania hipotecznego 25
2.1.  Banki hipoteczne jako banki specjalistyczne 25
2.2.  Warunki udzielania kredytów hipotecznych 30
2.3. Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego i listu zastawnego 36
2.4.  Inne warunki udzielenie kredytu hipotecznego 47

Rozdział III.  Analiza kredytów hipotecznych i perspektywy ich rozwoju 53
3.1. Analiza kredytów hipotecznych na rynku polskim 53
3.2. Oferta banków 64
3.3. Perspektywa rozwoju kredytu hipotecznego 71

Zakończenie 76
Bibliografia 79

Koszty pracy w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Chaber Sp. z o.o.

Wstęp 2
Rozdział 1. Rachunek kosztów jako element zarządzania przedsiębiorstwem. 4
1.1. Pojęcie kosztów. 4
1.2. Klasyfikacja kosztów. 7
1.2.1. Podział kosztów w układzie podmiotowym. 15
1.2.2. Podział kosztów w układzie przedmiotowym. 18
1.3. Ewidencja kosztów w księgach rachunkowych. 21
Rozdział 2. Koszty pracy w ogólnym rachunku kosztów. 32
2.1. Rachunek kosztów uzasadnionych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 32
2.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów. 38
2.3. Koszty pracy. 59
Rozdział 3. Analiza kosztów pracy zasadniczej spółki ?Chaber? Sp. z o.o. 64
3.1. Charakterystyka firmy ?Chaber? Sp. z o.o. 64
3.2. Wynagrodzenia brutto. 66
3.3. Udział kosztów pracy w kosztach działalności firmy. 71
Zakończenie 75
Bibliografia 78
Spis tabel 81
Spis schematów 82

Konkurencja na rynku ubezpieczeń

Wstęp 1
ROZDZIAŁ I RYNEK UBEZPIECZEŃ PO 1989 ROKU 5
1.1. Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeń na życie w Polsce po roku 1989. 5
1.2. Reforma ubezpieczeń społecznych – wpływ na rozwój rynku. 16
1.3. Rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. 28
ROZDZIAŁ II KONKURENCJA NA RYNKU UBEZPIECZEŃ Z PUNKTU WIDZENIA DECYZJI KONSUMENTA 33
2.1. Konkurencja w obszarze świadczenia (sprzedaży) ochrony ubezpieczeniowej. 33
2.2. Konkurowanie ceną. 35
2.3. Produkt. 37
2.4. Jakość obsługi. 41
Zakończenie 43
Bibliografia 46