Archiwum miesiąca: marzec 2011

Istota i zakres zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi. 6
1.1. Narodziny teorii zarządzania zasobem ludzkim. 6
1.2. Główne idee zarządzania zasobem ludzkim. 9
1.3. Zakres zarządzania zasobami ludzkimi. 15
Rozdział 2. Rola i znaczenie planowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 19
2.1. Istota planowania personelu. 19
2.2. Diagnozowanie potrzeb kadrowych. 25
2.3. Prognozowanie popytu i podaży zasobów ludzkich. 28
2.4. Rola informacji w planowaniu zasobów pracy. 31
Rozdział 3. Zasady i metody doboru pracowników. 34
3.1. Rekrutacja pracowników. 34
3.2. Proces selekcji pracowników. 39
3.4. Wady i zalety różnych form rekrutacji i selekcji. 41
Rozdział 4. Wprowadzenie do pracy i ocena pracowników. 44
4.1 Zasady wprowadzania na stanowisko. 44
4.2. Ocena pracowników. 45
4.3. Cele i metody ocen. 47
4.4.Kto powinien przeprowadzać oceny pracowników? 54
Zakończenie 58
Bibliografia 64

Istota i charakter podstawowego podziału terytorialnego

Wstęp
Rozdział I. Geneza podstawowego podziału terytorialnego w okresie II Rzeczypospolitej.
Rozdział II. Przesłanki kształtujące podstawowy podział terytorialny państwa.
2. 1. ustrojowo-polityczna
2. 2. ekonomiczna
2. 3. racjonalizacji działania i postępu technicznego
2. 4. demograficzna
2. 5. narodowościowa
2. 6. urbanizacyjna czyli ośrodków ciążenia ludności
2. 7. komunikacyjna
2. 8. kulturowo-historyczna
Rozdział III. Istota zasadniczego podziału terytorialnego dla celów administracji publicznej
Rozdział IV. Ocena obowiązującego modelu prawnego w zakresie zasadniczego podziału terytorialnego państwa.
4. 1. Przesłanki przywrócenia powiatów w Polsce
4. 2. Koncepcja nowego terytorialnego kształtu województwa jako regionu zdecentralizowanego.
Zakończenie
Wykaz podstawowych aktów prawnych
Bibliografia

Rola menadżera w zarządzaniu instytucjami sportowymi

Wstęp.
Rozdział 1. Organizacja sportowa jako instytucja.
1.1. Cele organizacji sportowo ? rekreacyjnych.
1.2. Akty prawne regulujące funkcjonowanie instytucji sportowych i  sportowo ? rekreacyjnych.
Rozdział 2. Pojęcie menedżera i jego rola w organizacji.
2.1. Pojęcie menedżera.
2.2. Rola menedżera w organizacji.
2.2.1. Podstawowe funkcje realizowane przez menedżera
2.2.2. Funkcje menedżera w zależności od pozycji
2.2.3. Funkcje menedżera w zależności od systemu funkcjonowania organizacji
Rozdział 3. Kontrola w zarządzaniu instytucjami sportowo-rekreacyjnymi.
3.1.  Obszary i uwarunkowania efektywności.
3.2. Pomiar efektywności.
3.3. Kontrola w zarządzaniu
3.4. Rodzaje i formy kontroli według kryteriów
3.5. Zasady działalności kontrolnej
3.6. Samokontrola w procesie zarządzania
Rozdział 4. Władza i autorytet kierującego
Rozdział 5. Charakterystyka Fitness Club RYTM.
5.1. Rodzaj oferowanych zajęć w FC RYTM
5.2. Instruktorzy klubu
Rozdział 6. Źródła i trudności w pracy organizacji sportowych i metody ich przezwyciężania
Zakończenie
Bibliografia

Walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego

Wstęp

Rozdział I.  Ogólna charakterystyka województwa zachodniopomorskiego

1.1. Położenie geograficzne
1.2. Środowisko geograficzne województwa
1.3. Historia województwa
1.4. Tradycje kulturowe województwa

Rozdział II. Zagospodarowanie turystyczne województwa zachodniopomorskiego

2.1. Dostępność komunikacyjna
2.2. Baza noclegowa
2.3. Baza towarzysząca turystyki

Rozdział III. Walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego

3.1. Pojęcie i podział walorów turystycznych
3.2. Rodzaje walorów turystycznych występujących na terenie województwa zachodniopomorskiego
3.3.1. Walory przyrodnicze
3.3.2. Walory antropogeniczne

Zakończenie

Bibliografia

Aneksy