Archiwum miesiąca: luty 2011

Instrumenty marketingowe w firmie księgowej

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1. ISTOTA INSTRUMENTÓW MARKETINGOWYCH 6
1.1. Instrumenty marketingowe związane z produktem i ich rodzaje. 6
1.2. Instrumenty marketingowe związane z dystrybucją i ich rodzaje. 12
1.3. Instrumenty związane z promocją (aktywizacją sprzedaży) i ich rodzaje. 15
1.4. Instrumenty związane z ceną 32
ROZDZIAŁ 2. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W FIRMIE. 36
2.1. Istota zarządzania strategicznego. 36
2.2. Składniki procesu strategicznego. 42
2.3. Pojęcie i planowanie strategii marketingowej 43
ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA FIRMY C.A. 51
3.1. Działalność 51
3.2. Forma działalności 56
ROZDZIAŁ 4. WYBÓR INSTRUMENTÓW MARKETINGOWYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA FIRMĄ. 59
4.1. Produkt w działalności księgowej 59
4.2. Cena usługi księgowej 63
4.3. Dystrybucja usługi księgowej 65
4.4. Promocja 66
4.5. Personel i jego rola w firmie świadczącej usługi księgowe 73
ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 81

Instrumenty konkurencji na rynku polskiej telefonii komórkowej

Wstęp
Rozdział 1. Istota i narzędzia konkurencji. 2
1.1. Konkurencja ? definicje i rodzaje 2
1.2. Konkurencja i przywództwo kosztowe 4
1.3. Konkurencja w zakresie działań marketingowych. 5
1.3.1. Produkt 6
1.3.2. Usługa jako forma produktu 7
1.3.3. Cena 8
1.3.4. Dystrybucja 9
1.3.5. Promocja 10
1.3.6. Konkluzje 12
Rozdział 2. Charakterystyka rynku telefonii komórkowej w Polsce 13
2.1. Historia GSM oraz specyfika usługi. 13
2.2. Przedmiotowa i podmiotowa struktura telefonii komórkowej. 18
Rozdział 3. Instrumenty konkurencji na polskim rynku telekomunikacji komórkowej. 31
3.1. Strategie konkurencji operatorów sieci komórkowych. 31
3.2. Działania w zakresie promocji sprzedaży konkurujących operatorów telefonii komórkowej 35
3.3. Pozostałe instrumenty konkurencji wykorzystywane przez operatorów sieci komórkowych na przykładzie PTC. 66
Zakończenie
Bibliografia 85
Spis tabel 87

III filar ubezpieczeń społecznych – analiza porównawcza

Wstęp 3
Rozdział I: Ubezpieczenia w ujęciu historycznym 6
1.1. Zarys rozwoju ubezpieczeń na przestrzeni dziejów 6
1.1.1. Historia ubezpieczeń majątkowych 7
1.1.2. Ewolucja ubezpieczeń na życie 10
1.2. Rozwój ubezpieczeń w Polsce 13
Rozdział II: Rodzaje i funkcje ubezpieczeń 24
2.1. Rodzaje ubezpieczeń 24
2.2. Funkcje ubezpieczeń 30
Rozdział III: Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego 35
3.1. Akty prawne regulujące ubezpieczenia 35
3.2. Segmenty (filary) systemu emerytalnego 36
3.2.1. Emerytura a filary – uwarunkowania prawne 38
3.2.2. Zasada powszechności a dobrowolności ubezpieczeń społecznych 40
3.3. Podział ubezpieczeń społecznych 42
3.4. Nowy system emerytalny 42
3.4.1. Emerytura z II filaru 44
Rozdział IV: Trzeci filar polskiego systemu emerytalnego – pracownicze programy emerytalne 48
4.1. Uwagi ogólne 48
4.2. Pracowniczy fundusz emerytalny 53
4.3. Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek do funduszu
inwestycyjnego 56
4.4. Umowa grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie
pracowników z zakładem ubezpieczeń 57
4.5. Umowa grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie
pracowników z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych 62
Zakończenie 68
Bibliografia 71

Instytucja giełdy towarowej w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I: Rys historyczny 6
Rozdział II: Pojęcie i znaczenie giełdy towarowej 40
1. Definicja giełdy towarowej 40
2. Znaczenie giełdy towarowej 43
Rozdział III: Ustawa o giełdach towarowych w Polsce 49
1. Tworzenie i organizacja giełd towarowych 49
2. Działalność maklerów giełd towarowych 55
3. Towarowe domy maklerskie 61
Rozdział IV: Prawo Unii Europejskiej dotyczące giełd towarowych 71
1. Uwagi wstępne 71
2. Zasada swobodnego przepływu towarów 74
3. Zasada wolności przedsiębiorczości 78
4. Zasada swobodnego przepływu kapitałów i płatności 83
Zakończenie 86
Bibliografia 88

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ 1. RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE I NA ŚWIECIE 3
1.1. Historia polskiego rynku kapitałowego 3
1.2. Najważniejsze giełdy na świecie. 7
1.3. Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce 15
1.4. Rynki giełdowe. 27
ROZDZIAŁ 2. HISTORIA WARSZAWSKIEJ GIEŁDY. 36
2.1. Giełda Warszawska w latach 1918 – 1939. 36
2.2. GPW III Rzeczpospolitej. 48
ROZDZIAŁ 3. SYSTEM OBROTU GIEŁDOWEGO NA GIEŁDZIE W WARSZAWIE. 51
3.1. System giełdowy Warset 51
3.2. Notowane papiery wartościowe. 53
3.3.Warunki dopuszczeń 58
3.4. System kursu jednolitego 61
3.5. Obrót dodatkowy 63
3.6. System notowań ciągłych. 64
3.7. Transakcje pakietowe. 65
3.8. Rozliczenia 66
3.9. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 67
ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71

Fuzja przedsiębiorstw X i Y – studium przypadku

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. FUZJE PRZEDSIĘBIORSTW, ICH CELE I FORMY 4
1.1. Istota i rodzaje fuzji 4
1.2. Zjawisko fuzji w ujęciu historycznym 7
1.3. Fuzje, a strategia przedsiębiorstwa 13
1.4. Kryteria wyboru przedsiębiorstwa-celu fuzji 15
ROZDZIAŁ II. STRATEGIA ROZWOJU FIRMY X 18
2.1. Charakterystyka ekonomiczna firmy X 18
2.1.1. Potencjał firmy 19
2.1.2. Przedmiot działalności 20
2.1.3. Lokalizacja 24
2.1.4. Struktura organizacyjna 25
2.1.5. Sytuacja finansowa 26
2.2 System zarządzania w firmie X 29
2.3. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 29
ROZDZIAŁ III. SYTUACJA EKONOMICZNA Y W PRZEDEDNIU FUZJI 32
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Y 32
3.2. Charakterystyka sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 32
3.2.1. Analiza bilansu 32
3.2.2. Analiza wskaźnikowa 41
3.3. Wnioski dotyczące dalszego rozwoju 55
ROZDZIAŁ IV. FUZJA przedsiębiorstw X i Y 57
4.1. Połączenie dwóch firm w Polsce 57
4.2. Ocena atrakcyjności firm 58
4.3. Przesłanki dokonania fuzji 59
4.4. Etapy przejęcia firmy 64
PODSUMOWANIE 67
BIBLIOGRAFIA 70