Archiwum miesiąca: grudzień 2010

Działalność marketingowa firmy „ATLAS” na rynku krajowym

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota marketingu 6
1.1. Podstawowe pojęcia marketingu 6
1.2. Potrzeby, pragnienia i popyt 9
1.3. Wartość, cena i zadowolenie klienta 15
1.4. Marketingowe strategie zarządzania 17
1.5. Identyfikacja segmentów rynku i wybór rynków docelowych 19
1.5.1. Pojęcie i rola segmentacji rynku 20
1.5.2. Procedura segmentacji rynku 21
1.5.3. Wybór rynków docelowych 23
Rozdział 2. Charakterystyka firmy ATLAS. 28
2.1. Powstanie i rozwój firmy 28
2.2. Analiza SWOT 30
2.3. Analiza konkurencji 31
2.4. Działania marketingowe w firmie ATLAS 37
2.5. Sieć handlowa w firmie ATLAS 41
2.6. Obecna sytuacja firmy 43
Rozdział 3. Propozycje usprawnień funkcjonowania działu marketingu w firmie ATLAS 48
3.1. Charakterystyka oferty i system gwarancji jakości w firmie ATLAS 48
3.2. Sezonowość a wielkość sprzedaży 52
3.3. Analiza nabywców 53
3.4. Rodzaje promocji organizowanych przez firmę 55
3.4.1. Targi i imprezy promujące produkty firmy. 57
3.4.2. Sponsoring i akcje charytatywne. 60
3.5. Współpraca ze środkami masowego przekazu. 67
Podsumowanie 69
Bibliografia 72
Spis tabel i rysunków 74

Działania promocyjne operatora Polska Telefonia Cyfrowa na rynku telefonii komórkowej

1. Wstęp 1
2. Działania marketingowe operatorów sieci komórkowych 3
2.1. Strategia usług 8
2.2. Strategia cenowa 9
2.3. Charakterystyka nabywców, potencjalnych adresatów działań promocyjnych 16
2.4. Założenia kampanii promocyjnej 19
3. Wykorzystywane formy promocji i środków przekazu 21
3.1. Reklama. 22
3.2. Sprzedaż osobista. 23
3.3. Promocja sprzedaży 24
3.4. Public relations 44
3.5.  Sponsoring 45
4. Zakończenie 48
5. Bibliografia 51

Działalność marketingowa banków

Wstęp 1
Rozdział 1. Działalność marketingowa banków. 3
1.1. Pojęcie marketingu. 3
1.2. Informacje marketingowe 7
1.3. Badania marketingowe 9
1.4. Strategia działań marketingowych banku. 12
1.5. Struktura organizacyjna 15
1.6. Bankowy marketing ? mix. 18
1.6.1. Produkt bankowy. 18
1.6.2. Polityka cenowa banku. 24
1.6.3. Dystrybucja produktu bankowego. 27
1.6.4. Promocja w banku. 30
1.6.5. Personel bankowy. 34
Rozdział 2. Bank Własności Pracowniczej S.A. 37
2.1. Ogólna charakterystyka BWP S.A. 37
2.2. Strategia działań marketingowych w BWP-UNIBANK 40
2.3. Umiejscowienie działalności marketingowej w strukturze organizacyjnej BWP S.A. 53
2.4. Badania marketingowe 60
Rozdział 3. Elementy związane z działalnością Banku Własności Pracowniczej S.A. 63
3.1. Produkt bankowy 63
3.2. Cena jako narzędzie marketingowe 69
3.3. Dystrybucja. 71
3.4. Polityka promocji BWP S.A. 76
3.5. Personel banku. 82
Zakończenie. Propozycje usprawnień działalności marketingowej w BWP S.A. 86
Bibliografia 90

Dostosowywanie polskiego systemu bankowego do wymogów Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział 1. System bankowy w Unii Europejskiej 3
1.1. Europejski Bank Centralny. 3
1.1.1. Jednolita polityka monetarna EBC 4
1.2. Europejski Bank Inwestycyjny. 6
1.3. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 8
1.4. Europejski Instytut Walutowy. 9
1.5. Europejska jednostka walutowa – EURO 10
1.5.1. Rys historyczny. 10
1.5.2. Kryteria przystąpienia do EMU. 11
1.5.3. Zasięg EMU. 14
1.5.4. Cel wprowadzenia Euro 15
1.5.5. Etapy wprowadzania Euro 16
1.5.5. Prawne aspekty wprowadzenia Euro. 18
1.5.6. Kursy konwersji, sposób przeliczania. 19
1.5.7. Parytety walut krajów EMU do 1 Euro. 20
1.6. Euro a światowy system walutowy 21
Rozdział 2. Polski sektor bankowy 23
2.1. Tradycje polskiej bankowości 24
2.2. Transformacja ustrojowa sektora bankowego 26
2.2.1. Prywatyzacja banków w Polsce 26
2.2.2. Konsolidacja w sektorze bankowym 34
2.3. Aktualna struktura systemu bankowego w Polsce 36
2.4. Tożsamość polskiego systemu bankowego 41
2.5. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 43
2.6. Bankowość detaliczna. 44
2.7. Konsument indywidualny na usługach bankowych 47
Rozdział 3. Polski a Europejski system bankowy 55
3.1.  Euro w polskim systemie bankowym 55
3.2. Wpływ wprowadzenia Euro dla Polski 58
3.2. Polska bankowość  na tle państw Europejskich 60
3.3. Perspektywy bankowości lokalnej i rodzimej 61
3.4. Przyszłość bankowości centralnej 64
3.5. Projekt ustawy o NBP w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 67
3.5.1. Prawo Unii Europejskiej 68
3.5.2. Regulacja prawa dotycząca banków centralnych 68
3.5.3. Statystyka pieniężna i  bankowa 68
3.5.4. Gwarancje niezależności personalnej 69
3.5.5. Większa niezależność 71
3.5.6. Rozwiązania w przypadku braku przewodniczącego 71
3.5.7. Centralne wsparcie dla systemu płatniczego 72
3.5.8. Zabezpieczenie spłaty reguł 72
3.5.9. Papiery wartościowe 73
3.5.10. Zwiększony zakres tajemnicy bankowej 73
3.5.11. Niezależność 74
3.5.12. Zakres uprawnień NBP 74
3.5.13. Ogólne założenia dostosowawcze 75
3.6. Struktura sektora finansowego sprzyjającego integracji Polski z Unią Europejską 76
3.7. Przyszła infrastruktura sektora bankowego w Polsce 78
3.8. Dostosowanie polskiego sektora bankowego do wymogów Unii Europejskiej 81
3.8.1. Podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej 81
3.8.2. Fundusze własne instytucji kredytowych 82
3.8.3. Współczynnik wypłacalności dla instytucji kredytowych 83
3.8.4. Adekwatność kapitałowa instytucji kredytowych 83
3.8.5. Koncentracja kredytów bankowych i innych wierzytelności 84
3.8.6. Saldowanie należności i zobowiązań 84
3.8.7. Rachunkowość bankowa 84
3.8.8. Skonsolidowany nadzór bankowy 84
3.8.9. System gwarantowania depozytów bankowych 85
3.9. Wprowadzenie Euro w Unii Europejskiej i Polsce 85
Rozdział 4. Produkty bankowe na przykładzie Kredyt Banku S.A. 89
4.1. Wybrane przykłady produktów bankowych 89
Zakończenie 103
Bibliografia 105

Depozyty bankowe od podmiotów niefinansowych

Wstęp 2
Rozdział I. Depozyty pieniężne w ekonomice banku komercyjnego 4
1.1. Istota depozytu ? definicja depozytu 4
1.2. Rodzaje depozytów pieniężnych 5
1.3. Rachunki bankowe 6
1.4. Funkcje depozytów pieniężnych w działalności bankowej 9
1.5. Depozyty bankowe a inne formy pozyskiwania pieniądza 13
1.6. Depozyty pieniężne a pewność banku 15
Rozdział 2. Marketing w zakresie pozyskiwania depozytów 28
2.1. Informacje i badania marketingowe. 28
2.2. Proces zarządzania marketingowego banku 35
2.3. Konstrukcja marketingu usług bankowych 38
Rozdział 3. Analiza depozytów banków komercyjnych w latach 1993-2001 55
3.1. Wyniki finansowe banków komercyjnych. 55
3.2. Formy i warunki otwierania depozytów pieniężnych w bankach 59
3.3. Oferty depozytowe wybranych banków 64
3.4. Wyniki ekonomiczne Banku PEKAO S.A. 71
Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 80