Archiwum miesiąca: grudzień 2010

Funkcjonowanie podatku VAT w Unii Europejskiej i w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ZASADY STOSOWANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG VAT W POLSCE 6
1.1. PRZEDMIOT I PODMIOT OPODATKOWANIA PODATKIEM VAT 6
1.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA I STAWKIPODATKOWE VAT 10
1.3. EWIDENCJA PODATKOWA DLA CELÓW VAT 14
ROZDZIAŁ II. PODATEK VAT W UNII EUROPEJSKIEJ 16
2.1. NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE PRAWNE 17
2.2. PODATNICY VAT W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 21
2.3. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ 28
ROZDZIAŁ III. DOSTOSOWANIE VAT W POLSCE DO ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ 31
3.1. FUNKCJONOWANIE VAT W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 35
3.2. DOSTOSOWANIE STAWEK VAT DO WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ 38
ROZDZIAŁ IV. ANALIZA WPŁYWÓW PODATKU VAT DO BUDŻETU KRAJU 43
4.1. DYNAMIKA WPŁYWÓW PODATKU VAT DO BUDŻETU PAŃSTWA 43
4.2. STRUKTURA PODATKÓW DOCHODOWYCH 47
WNIOSKI I PROPOZYCJE 53
BIBLIOGRAFIA 57
SPIS AKTÓW PRAWNYCH 59
SPIS TABEL I WYKRESÓW 61

Formy zabezpieczeń kredytów udzielanych przez PKO BP

Rozdział I
Formy działalności Banku PKO B.P. S.A.

1. Działalność na rynku klientów indywidualnych

1.1. Rozwój sieci i bankomatów Banku PKO B.P. S.A.
1.2. Karty płatnicze
1.3. Oferta depozytowa dla klientów indywidualnych
1.4. Oferta kredytowa dla klientów indywidualnych

2. Działalność na rynku klientów instytucjonalnych
2.1. Oferta depozytowa i kredytowa dla klientów instytucjonalnych

Rozdział II
Rodzaje udzielanych kredytów

1.1. Kredyty gotówkowe i bezgotówkowe
1.2. Kredyty złotowe i dewizowe
1.3. Kredyty komercyjne i preferencyjne
1.4. Kredyty gospodarcze
1.5. Kredyty w rachunku bieżącym
1.5.1. Kredyt płatniczy
1.5.2. Kredyt otwarty

1.6. Kredyty obrotowe
1.6.1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
1.6.2. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

1.7. Kredyty inwestycyjne
1.7.1. Kredyt budowlany
1.7.2. Kredyt hipoteczny

1.8. Kredyt lombardowy
1.9. Kredyty dla ludności
1.9.1. Kredyty mieszkaniowe

Rozdział III
Formy zabezpieczeń – efektywność zabezpieczeń

1. Wstęp
1.1. Zabezpieczenia osobiste
1.1.1. Gwarancja bankowa
1.1.2. Przelew wierzytelności na zabezpieczenia
1.1.3. Poręczenie wg prawa cywilnego
1.1.4. Weksel własny in blanco
1.1.5. Poręczenie wekslowe
1.1.6. Przystąpienie do długu kredytowego
1.1.7. Przejęcie długu

1.2. Zabezpieczenia rzeczowe
1.2.1. Blokada środków na rachunku bankowym
1.2.2. Zastaw ogólny
1.2.3. Bankowy zastaw rejestrowy
1.2.4. Zastaw na prawach
1.2.5. Hipoteka
1.2.6. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
1.2.7. Ubezpieczenie kredytu
1.2.8. Kaucja
1.2.9. Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji.

Zakończenie
Bibliografia

Etapy i procedury płynności finansowej banku komercyjnego np. banku X

Wstęp 3
1.1. Struktura organizacyjna banku komercyjnego 5
1.1.1. System bankowy i jego organizacja 5
1.1.2. Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym 16
1.1.3. Przesłanki organizacji banku oraz struktura centrali i oddziałów 17
1.2. Etapy i procedury tworzenia i przetwarzania zbioru informacji związanych z polityką tworzenia produktów bankowych 24
1.2.1. Procedura dotycząca wprowadzania nowych produktów bankowych 24
1.2.2. Procedury kredytowe i rachunków bankowych stosowane przez banki 28
1.3. Strategie marketingowe na rynkach produktów bankowych 30
1.3.1. Strategia produktów i usług bankowych 30
1.3.2. Strategia cenowa 33
1.3.3. Strategia dystrybucji 35
1.3.4. Strategia komunikacji 40
Rozdział 2. Metody analizy i projekcji procesów płynności finansowej banku komercyjnego 45
2.1. Definicja płynności i reguły zabezpieczania płynności banku 45
2.2. Mierniki płynności finansowej 50
2.3. Kontrola płynności za pomocą wskaźników i limitów. 57
2.4. Metody zarządzania płynnością finansową 65
2.5. Problemy kształtowania tzw. progu bezpieczeństwa finansowego. 69
2.6. Wpływ kryzysów płynności na działalność Banku 80
Rozdział 3. Analiza bilansu banku komercyjnego na przykładzie Banku X SA 92
3.1. Działalność Banku X – struktura i skład Grupy Kapitałowej Banku X 92
3.2. Metody analizy czynników kształtujących strukturę aktywów Banku 57
3.3. Struktura pasywów bankowych 65
3.4. Zestawienie terminów aktywów i pasywów Banku 85
3.5. Zmiany strukturalne w bilansie Banku X na tle płynności finansowej 91
3.5.1. Struktura aktywów i pasywów 92
3.5.2. Limity niedopasowania aktywów i pasywów 93
3.5.3. Wskaźniki płynności Banku X 97
3.5.4. Analiza bazy depozytowej 101
3.5.5. Analiza portfela kredytowego 104
3.5.6. Jakość portfela 105
Zakończenie 111
Bibliografia 116
Spis tabel 118
Spis wykresów 119
Spis schematów 120

Egzekucje bankowe

Wstęp 1
Rozdział 1. Rachunek bankowy jako przedmiot egzekucji 3
1.1. Pojęcie i funkcja rachunku bankowego 3
1.1.1. Podstawa prawna 5
1.1.2. Pojęcie rachunku bankowego 7
1.1.3. Umowa rachunku bankowego i jej charakter prawny 10
1.1.4. Obowiązki i prawa stron umowy rachunku bankowego 14
1.1.5. Funkcja rachunku bankowego 16
1.2. Rodzaje rachunków bankowych 17
1.2.1. Rachunki osób fizycznych 19
1.2.2. Rachunki przedsiębiorców 24
1.2.3. Rachunki kart płatniczych 28
1.3. Obowiązek posiadania rachunku przez przedsiębiorców 29
1.4. Właściwość organów egzekucyjnych 31
1.4.1. Sądowe organy egzekucyjne 31
1.4.2. Administracyjne organy egzekucyjne 31
Rozdział 2. Postępowanie egzekucyjne z rachunku bankowego 33
2.1. Postępowanie sądowe i administracyjne – podobieństwa i różnice 33
2.2. Obowiązek prowadzenia egzekucji przeciwko Skarbowi Państwa 35
2.3. Ograniczenia egzekucji 36
2.3.1. Ograniczenia egzekucji z rachunku bankowego 36
2.3.2. Kwoty wolne od zajęcia 38
2.4. Przebieg postępowania 40
2.4.1. Tytuły egzekucyjne 42
2.4.2. Klauzula wykonalności 48
2.4.3. Wszczęcie egzekucji i przebieg postępowania 51
2.4.4. Zawieszenie postępowania 52
2.4.5. Umorzenie postępowania 54
2.5. Obowiązki oraz odpowiedzialność banku i jego pracowników 55
2.5.1. Obowiązki banku i jego pracowników. 55
2.5.2. Odpowiedzialność banku i jego pracowników 59
2.6. Zbieg egzekucji sądowych oraz sądowej i administracyjnej do rachunku bankowego 62
2.7. Powództwa przeciwegzekucyjne 64
Rozdział 3. Instytucje prawne mające wpływ na egzekucję 67
3.1. Tajemnica bankowa 67
3.1.1. Przedmiot tajemnicy bankowej 68
3.1.2. Uregulowania prawne 72
3.2. Zabezpieczenia związane z rachunkiem bankowym 74
3.2.1. Blokada rachunku bankowego 75
3.2.2. Pełnomocnictwo i klauzula potrącenia 78
3.2.3. Przelew wierzytelności z rachunku bankowego 80
3.2.4. Zastaw 83
3.2.5. Kaucja 86
3.3. Odpowiedzialność innych podmiotów za zobowiązania banków 86
Zakończenie 95
Bibliografia 97

Efektywność ekonomiczna uruchomienia masarni

Wstęp
Rozdział 1. Efektywność ekonomiczna postępu technicznego.
1.1. Wybrane problemy efektywności ekonomicznej postępu technicznego
Bariery wewnętrzne związane
1.2. Istota pomiaru efektywności ekonomicznej
1.3. Wprowadzanie na rynek nowych produktów.
1.4. Testowanie i wprowadzanie nowego produktu.
Rozdział 2. Działalność przedsiębiorstwa ?Metka?.
2.1. Charakterystyka firmy.
2.2. Charakterystyka produktów.
Przetwory plasterkowe i porcjowane powinny być zamknięte przez zgrzewanie torebek i folii oraz odpowietrzanie. Etykieta powinna być umieszczona z jednej strony plastrów (etykieta z papieru pergaminowanego).
2.3. Projektowane kierunki poszerzenia działalności.
Rozdział 3. Uzasadnienie efektywności ekonomicznej uruchomienia nowej maszyny.
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Kierunki edukacji przedszkolnej

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i rola edukacji przedszkolnej 4
1.1 Cele i zadania edukacji przedszkolnej. 4
1.2 Wychowanie przedszkolne we współczesnym świecie 15
Rozdział 2. Współczesne tendencje edukacji przedszkolnej w Polsce 28
2.1 Powszechność wychowania przedszkolnego 28
2.2 Kompensacyjne i stymulacyjne programy wychowania przedszkolnego 37
2.3 Elementarna nauka czytania i pisania w przedszkolu 41
2.4 Wiek dzieci w grupach przedszkolnych 47
2.5 Przedszkole wobec dzieci niepełnosprawnych 49
Rozdział 3. Współdziałanie przedszkolne z rodziną dziecka 57
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 73

E-Banking najszybciej rozwijająca się grupa usług e-Business

Wstęp 2
Rozdział 1. Historia wykorzystania Internetu w biznesie. 7
1.1. Rozwój Internetu – nowego medium. 7
1.2. Rodzaje usług sieciowych. 8
1.2.1. World Wide Web. 8
1.2.2. Poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne i IRC. 15
1.2.3. FTP. 16
1.2.4. Telnet. 16
1.3. Czym jest e-Biznes? 16
1.3.1. Co to jest handel elektroniczny? 18
1.3.2. Co to jest rynek elektroniczny? 19
1.3.3. Podział rynku elektronicznego. 21
1.4. Rozwój e-commerce w Polsce. 26
Rozdział 2. Bankowość elektroniczna (E-Banking). 29
2.1. Powstanie i istota bankowości elektronicznej. 29
2.2. Kanały dostępu do usług bankowych z udziałem sieci telekomunikacyjnej. 33
2.2.1. Telefon. 34
2.2.2. Bankomat. 36
2.2.3. Telefon komórkowy 44
2.2.4. Wykorzystanie technologii WAP w bankowości internetowej 45
2.2.5. E-cash – pieniądz elektroniczny 46
2.2.6. Strona WWW. 52
2.2.7. Karta wirtualna i mikroprocesorowa. 52
2.3. Bezpieczeństwo transakcji w sieci telekomunikacyjnej. 57
Rozdział 3. Usługi e-banków na wybranych przykładach. Próba oceny rozwoju działalności bankowości internetowej. 61
3.1. mBank 61
3.2. Inteligo. 66
3.3. Integrum BGŻ S.A. 67
Usługa, produkt, prowizja 72
3.4. Ocena dotychczasowego rozwoju bankowości elektronicznej 73
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel 84
Aneks 85

Segmentacja rynku i plasowanie produktu usługowego na przykładzie firmy ubezpieczeniowej GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Wstęp  3
Rozdział 1   Specyfika usług ubezpieczeniowych  5
1.1 Oferta usługowa  5
1.2 Cechy usług  7
1.3 Istota i charakter usługi ubezpieczeniowej  8
1.4 Elementy umowy ubezpieczeniowej  10
1.5 Funkcje ubezpieczeń  11
1.6 Klasyfikacja ubezpieczeń  12
Rozdział 2   Segmentacja rynku usług ubezpieczeniowych  17
2.1 Istota segmentacji  17
2.2 Czynniki wpływające na decyzję zakupu klienta  20
2.3 Zdefiniowanie segmentów rynku i identyfikacja kryteriów segmentacji rynku  22
2.4 Wybór rynku docelowego   26
Rozdział 3   Plasowanie oferty ubezpieczeniowej  29
3.1 Cel plasowania  29
3.2 Różnicowanie usług  32
3.3 Mapy percepcji  33
3.4 Kryteria plasowania  34
3.5 Struktura procesu świadczenia usług a plasowanie  34
3.6 Przebieg procesu plasowania  37
Rozdział 4  Ocena krytyczna segmentacji rynku i plasowania produktu usług ubezpieczeniowych na przykładzie „Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.”  40
4.1 Historia i przedmiot działalności spółki  40
4.2 Charakterystyka oferty przedsiębiorstwa  42
4.3 Ocena segmentacji rynku na przykładzie „Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.”  43
4.4 Ocena plasowania rynku na przykładzie „Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.”  48
Zakończenie  51
Bibliografia  52

Działalność PKO S.A. w kredytowaniu przedsiębiorstw

WSTĘP 1

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE WIADOMOŚCI NA TEMAT BANKU. 3

1.1. Definicje banku. 3
1.2. Rola banku. 5
1.3. Rodzaje banków. 7
1.4. Czynności bankowe. 9
1.5. Definicja kredytu. 12
1.6. Zasady udzielania kredytu. 17
1.7. Cechy umowy kredytowej. 25

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PKO S.A. 28

2.1. Historia PKO S.A. 28
2.2. Działalność PKO S.A. 31
2.2.1. Struktura organizacyjna Oddziału PKO S.A. 31
2.2.2. Oferta Banku 36
2.2.3. Wyniki Banku 49

ROZDZIAŁ III. KREDYTOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW W DZIAŁALNOŚCI PKO S.A. 63

3.1 Oferta kredytowa dla klientów instytucjonalnych PKO S.A. 63
3.2. Procedury obowiązujące przy udzielaniu kredytów przedsiębiorstwom 69
3.2.1. Warunki przyznania kredytu 69
3.2.2. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstw 73
3.2.3. Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych 76

3.3. Ocena jakościowa kredytów w przedsiębiorstwie 79

ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 89
SPIS TABEL 91