Archiwum miesiąca: listopad 2010

Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi w Polsce

Wstęp 2
Rozdział 1. Podstawowe informacje o cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi w Polsce oraz jej kształt do 1989 roku 5
1.1. System kontroli 5
1.1.1. Różnica między kontrolą i nadzorem 5
1.1.2. Kontrola, jej zakres oraz kryteria 8
1.1.3. Struktura kontroli 11
1.2. Kształt cywilnej kontroli nad armią do roku 1989 15
Rozdział 2. Wpływ przemian  politycznych w Polsce w 1989 roku na cywilną kontrolę w wojsku 34
2.1. Propozycje kontroli cywilnej nad armią 34
2.2. Spory polityczne dotyczące kontroli cywilnej 66
Rozdział 3. Kontrola cywilna w wybranych krajach 71
3.1. Francja – model prezydencko-rządowy 71
3.2. Niemcy – model rządowo – parlamentarny 76
3.3. Stany Zjednoczone – model prezydencko-parlamentarny 81
3.4. Wielka Brytania – model rządowy 88
Zakończenie 95
Bibliografia 97

Biznes plan dla restauracji Gold Shot sp. z.o.o.

Streszczenie menedżerskie 3

Rozdział 1 Ogólne założenia projektu 5
1.1 Opis przedsięwzięcia 6
1.2 Charakterystyka głównych inwestorów 7
1.3 Zasoby (kapitał podstawowy 8
1.4 Misja i cele dotyczące przedsięwzięcia 10

Rozdział 2 Analiza otoczenia rynkowego 12
2.1 Charakterystyka rynku 13
2.2 Badania socjologiczne projektu 14
2.3 Analiza konkurencji 21
2.4 Analiza SWOT 22

Rozdział 3 Biznes plan 24
3.1 Plan sprzedaży 25
3.1.1 Przedmiot sprzedaży 25
3.1.2 Prognoza sprzedaży 26

3.2 Plan marketingowy 29
3.2.1 Działania marketingowe 29
3.2.2 Proponowane strategie 31

3.3 Plan techniczno-inwestycyjny 34
3.3.1 Formalności urzędowo-prawne 34
3.3.2 Remont i wyposażenie lokalu 35
3.3.3 Zaopatrzenie 36

3.4 Plan organizacyjny 38
3.4.1 Kadra pracownicza 38
3.4.2 Koszty zatrudnienia 40
3.4.3 Hierarchia organizacyjna 40

3.5 Plan finansowy 41
3.5.1 Bilans 41
3.5.2 Rachunek wyników 43
3.5.3 Analiza przepływów pieniężnych Cash flow 45
3.5.4 Analiza wskaźnikowa 47

Podsumowanie 54
Spis tabel 55
Spis wykresów 56
Spis załączników 57
Bibliografia 58
Załączniki 59

Biznesplan przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ZPOW Dawtona Lipno

1. Streszczenie wykonawcze 2

2. ZPOW Dawtona  ? charakterystyka i strategia rozwoju 7
2.1. Charakterystyka Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw 7
2.2. Charakterystyka Zakładu w Lipnie 10
2.3. Struktura organizacyjna 16
2.4. Strategia działania ZPOW 18

3. Cele i założenia przedsięwzięcia inwestycyjnego 23
3.1. Celowość inwestycji 23
3.2. Wybór linii produkcyjnej 27
3.3. Opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego 29

4. Strategie marketingowe 32
4.1. Polityka i strategia cenowa 32
4.2. Kontrahenci 32
4.3. Reklama i promocja 33
4.4. Sposób osiągnięcia zamierzonej sprzedaży 34
4.5. Analiza SWOT 35

5. Plan finansowy firmy 40
5.1. Analiza CASH FLOW 40
5.2. Analiza wyników finansowych 41

6. Organizacja i wdrożenie inwestycji 45
6.1. Obroty i produkcja 45
6.2. Wdrożenie inwestycji 46

Bibliografia 51
Spis tabel i schematów 52

Bezrobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Bezrobocie młodzieży w ogólnej problematyce bezrobocia 4
1.1. Bezrobocie jako problem społeczny 4
1.1.1. Znaczenie bezrobocia 4
1.1.2. Segmentacja bezrobocia według przyczyn jego powstawania 9
1.2. Młodzież jako grupa ryzyka na rynku pracy 14
1.2.1. Poziom i stopa bezrobocia 14
1.2.2. Struktura bezrobocia młodzieży 15
1.2.3. Bezrobotni według miejsca zamieszkania 17
1.2.4. Bezrobotni według okresu pozostawania bez pracy 19
1.2.5. Bezrobocie wśród absolwentów 20
1.3. Przyczyny bezrobocia młodzieży 21
Rozdział II. Sytuacja na rynku pracy w krajach UE 27
2.1. Regulacja rynku pracy w krajach UE 27
2.2. Struktura bezrobocia w UE 31
2.3. Europejska Strategia Zatrudnieniowa 32
Rozdział III. Rynek pracy w Polsce wobec integracji z Unią Europejską 37
3.1. Rozszerzenie UE a problem migracji poakcesyjnych 37
3.2. Europejski Fundusz Socjalny 54
3.3. Zmiany rynku pracy w Polsce po wejściu do UE 56
Rozdział IV. Programy przeciwdziałające bezrobociu 64
4.1. Walka z bezrobociem w krajach Unii Europejskiej 64
4.2. Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce jako element ogólnej strategii społeczno ? gospodarczej 69
4.3. Kondycja młodych bezrobotnych w Polsce 73
4.4. Rządowe programy walki z bezrobociem jako wyraz kompromisu między poglądami a realiami politycznymi i ekonomicznymi 77
Zakończenie 87
Bibliografia 90
Spis rysunków 94

Uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej w Polsce

Wstęp 2
Rozdział 1. Bankowość, a możliwości Internetu 8
1.1. Phone i home banking 8
1.2. Internet banking 14
1.3. Bezpieczeństwo transakcji 16
1.4. Doradztwo online 20
Rozdział 2. Bankowość internetowa na wybranych przykładach 23
2.1. Wprowadzenie 23
2.2. mBank 33
2.3. Expandia Banka 40
Rozdział 3. Przyszłościowe produkty w bankowości internetowej 53
3.1. Dostęp przez telefon komórkowy 54
3.2. Wykorzystanie technologii WAP w bankowości internetowej 55
3.3. E-cash – pieniądz elektroniczny 57
Rozdział 4. Uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej w Polsce 64
Zakończenie 72
Bibliografia 74

Analiza budżetu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Góra Kalwaria w latach 2003 – 2006

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I – GMINA JAKO JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I JEJ FINANSE W UJĘCIU PRAWNYM. 4
1 ORGANY GMINY 4
1.1 ORGAN STANOWIĄCY – RADA GMINY 4
1.2 ORGAN WYKONAWCZY – WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA) 8
2 BUDŻET GMINY 15
2.1 DOCHODY GMIN 18
2.2 WYDATKI GMIN 20
ROZDZIAŁ II – CHARAKTERYSTYKA GMINY GÓRA KALWARIA 22
1 POŁOŻENIE GMINY 22
2 RYS HISTORYCZNY 26
ROZDZIAŁ III – BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA 29
1 DOCHODY GMINY GÓRA KALWARIA W LATACH 2003 – 2006 29
2 WYDATKI GMINY GÓRA KALWARIA W LATACH 2003 – 2006 35
3 PROPOZYCJE ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ W BUDŻECIE GMINY GÓRA KALWARIA WYNIKAJĄCE Z MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ 43
WNIOSKI 48
BIBLIOGRAFIA 49
SPIS TABEL 50
SPIS RYSUNKÓW 52

Umowa zlecenia

Wstęp 4
Rozdział 1. Zawarcie i charakter prawny umowy zlecenia 6
1.1. Sposoby i tryby zawarcia 6
1.2. Cechy charakterystyczne 10
1.3. Zalety i wady 14
Rozdział 2. Charakterystyka elementów stosunku prawnego zlecenia 16
2.1. Strony umowy zlecenia 16
2.2. Przedmiot umowy zlecenia 18
2.3. Treść i forma umowy zlecenia 21
2.4. Wykonanie zlecenia 44
2.4.1. Wykonanie osobiste i przez zastępcę 45
2.4.2. Sposób wykonania zlecenia 46
2.5. Odstąpienie od wykonywania zlecenia i zakończenie stosunku prawnego 47
Rozdział 3. Skutki prawne zawarcia umowy 30
3.1. Obowiązki zleceniodawcy 30
3.2. Obowiązki zleceniobiorcy 34
3.3. Odpowiedzialność stron umowy  zlecenia 35
Rozdział 4. Umowa zlecenia a niektóre umowy zbliżone -podobieństwa  i różnice 38
4.1. Umowa zlecenia a umowa o dzieło 38
4.2. Umowa zlecenia a umowa o pracę 41
4.3. Umowa zlecenia a umowy z art. 750 KC 45
Rozdział 5. Zatrudnienie osób na rynku pracy na podstawie umowy zlecenia 48
5.1. Umowa zlecenia na runku pracy 48
5.2. Przykłady różnych prac zleconych na rynku z próbą oceny w świetle przepisów Kodeksu cywilnego 50
Zakończenie 53
Wykaz tabel 55
Wykaz załączników 55
Bibliografia 61

Bankowość elektroniczna w Polsce

Wstęp 1
Rozdział 1. Uwarunkowania upowszechniania się bankowości elektronicznej. 3
1.1. Sytuacja konkurencyjna w polskim sektorze bankowym. 3
1.2. System informatyczny. 6
1.3. Standaryzacja. 12
1.4. Bezpieczeństwo. 17
1.5. Sieć telekomunikacyjna. 19
1.6. Systemy rozliczeń. 23
1.6.1. Krajowa Izba Rozliczeniowa – systemy SYBIR, ELIKSIR, IMBIR 23
1.6.2. System SWIFT. 29
1.6.3. System SORBNET. 30
Rozdział 2. Bankowość elektroniczna. 31
2.1. Karty bankowe. 31
2.2. Bankomaty (podział, funkcje, charakterystyka sieci w wybranych bankach). 46
2.3. Home Banking 55
2.4. Banki w Internecie. 61
2.5. Telefoniczne usługi bankowe. 65
2.6. Direct Debit. 68
2.7. Technologie perspektywiczne. 70
Rozdział 3. Analiza oferty wybranych banków internetowych. 72
3.1. mBank 72
3.2. Inteligo 78
3.3. Integrum BGŻ S.A. 84
Rozdział 4. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym. 88
Podsumowanie 99
Bibliografia 101

Bankowość elektroniczna w Polsce

Wstęp 1
Rozdział 1. Uwarunkowania upowszechniania się bankowości elektronicznej. 3
1.1. Sytuacja konkurencyjna w polskim sektorze bankowym. 3
1.2. System informatyczny. 6
1.3. Standaryzacja. 12
1.4. Bezpieczeństwo. 17
1.5. Sieć telekomunikacyjna. 19
1.6. Systemy rozliczeń. 23
1.6.1. Krajowa Izba Rozliczeniowa – systemy SYBIR, ELIKSIR, IMBIR 23
1.6.2. System SWIFT. 29
1.6.3. System SORBNET. 30
Rozdział 2. Bankowość elektroniczna.  31
2.1. Karty bankowe. 31
2.2. Bankomaty (podział, funkcje, charakterystyka sieci w wybranych bankach). 46
2.3. Home Banking 55
2.4. Banki w Internecie. 61
2.5. Telefoniczne usługi bankowe. 65
2.6. Direct Debit. 68
2.7. Technologie perspektywiczne. 70
Rozdział 3. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym. 72
Podsumowanie 83
Bibliografia 85

Bankowość detaliczna w Polsce

Wstęp 1

Rozdział 1. Kierunki zmian w polskim sektorze bankowym. 3

1.1. Ewolucja bankowości w Polsce i na świecie. 3
1.2. Przyczyny przeobrażeń rynków finansowych 10
1.3. Zmiany w zachowaniu klientów indywidualnych 14

Rozdział 2. Rynek detaliczny usług bankowych 16

2.1. Kierunki rozwoju bankowości detalicznej w Polsce 16
2.2. Czynniki kształtujące rozwój bankowości detalicznej 21

Rozdział 3. Nowa jakość usług bankowych i polityka dystrybucji 30

3.1. Charakterystyka placówki detalicznej 30
3.2. Personel a automatyzacja pracy 34
3.3. Dystrybucja usług bankowych 36

3.3.1. Potrzeby klientów dotyczące dystrybucji 36
3.3.2. Lokalizacja i czas pracy 39
3.3.3. Kanały dystrybucji 42
3.3.4. Segmentacja klientów detalicznych 50

Rozdział 4. Nowoczesne produkty i usługi bankowe 56

4.1. Produkty i usługi bankowe a potrzeby klientów 56
4.2. Karty płatnicze 60
4.3. Home banking 64
4.4. Call Center 68
4.5. Private banking 70

Podsumowanie 71

Bibliografia 74

Spis tabel 76
Spis rysunków 77