Archiwum miesiąca: październik 2010

Analiza finansowa w ocenie grupy kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa Kęty S.A.

Wstęp 1
Rozdział I. Metodyka analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej 4
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz 9
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej 12
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach 15
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa 19
2.1. Analiza wskaźnikowa ? elementem analizy finansowej 19
2.2. Analiza płynności 21
2.3. Analiza sprawności działania 24
2.4. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa 27
2.5. Analiza rentowności 32
Wskaźnik 32
Rentowność działalności podstawowej 32
Rozdział III. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa Kęty  jako źródło informacji o posiadanym kapitale 36
3.1. Historia powstania przedsiębiorstwa 36
3.2. Przedmiot działalności 42
3.3. Omówienie zasad konsolidacji 46
3.4. Ocena sytuacji majątkowo – kapitałowej na podstawie analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat 49
3.5. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej 61
3.6. Zasady polityki księgowej stosowane w grupie kapitałowej Kęty S.A. 64
3.7. Analiza sytuacji rynkowej ? główni konkurenci 70
3.8. Podsumowanie wyników 73
Zakończenie i wnioski 76
Bibliografia 78
Spis tabel 80

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp 1
Rozdział 1. Analiza finansowa jako instrument zarządzania 5
1.1. Istota i funkcja analizy finansowej. 9
1.2. Metody i typy analizy finansowej. 13
1.3. Sprawozdania finansowe i ich funkcje. 16
1.4. Przegląd metod i wskaźników analitycznych. 18
Rozdział 2. Charakterystyka badanego podmiotu. 36
2.1. Powstanie przedsiębiorstwa. 36
2.2. Przedmiot działalności. 37
2.3. Majątek przedsiębiorstwa. 39
2.4. Pozycja na  rynku. 40
Rozdział 3. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa X. 42
3.1. Analiza bilansu. 42
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 47
3.3. Analiza wskaźnikowa. 53
3.3.1. Płynność finansowa. 53
3.3.2. Ocena sprawności działania. 56
3.3.3. Analiza wspomagania finansowego. 59
3.3.4. Rentowność. 61
Zakończenie 65
Bibliografia 68

Analiza efektywności wybranych narzędzi analizy technicznej

Wstęp 2
Rozdział 1. Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce. 4
1.1. Historia polskich giełd papierów wartościowych. 4
1.2. Struktura rynku papierów wartościowych w Polsce. 13
1.3.  Instytucje polskiego rynku kapitałowego. 16
Rozdział 2. Instrumenty polskiego rynku kapitałowego. 25
2.1. Notowane papiery wartościowe. 25
2.1.1. Akcje. 28
2.1.2. Prawa poboru 31
2.1.3. Prawa do nowych akcji 32
2.1.4. Obligacje 32
2.1.5. Powszechne Świadectwa Udziałowe 37
2.1.6. Futures 37
2.1.7. Opcje 39
2.1.8. Warranty 40
2.2. Systemy notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 40
2.2.1. System kursu jednolitego. 40
2.2.2. Oferta specjalisty 44
2.2.3. Dogrywka 44
2.2.4. System notowań ciągłych 45
2.2.5. Rodzaje zleceń 46
Rozdział 3. Analiza techniczna. 47
3.1. Średnia ruchoma. 51
3.2. MACD – Moving Averages Convergence Divergence 63
3.3. Impet. 65
3.4. ROC – Ratio Of Change. 65
3.5. RSI – Relative Strangth Index. 66
3.6. Wskaźnik Wykupienia ? Wyprzedania, Oscylator stochastyczny. 68
3.7. OBV  – On Balance Volume 70
3.8. EMV – Ease of Movement. 70
Rozdział 4. Badanie efektywności analizy technicznej. 72
4.1. Problemy automatycznego inwestowania. 72
4.2. Optymalizacja. 76
4.3. Optymalizacja MAG. 78
4.4. Test standardowych parametrów wskaźników. 81
4.5. Optymalizacja wskaźników. 84
Zakończenie 85
Bibliografia 88

Charakterystyka działalności marketingowej w branży pojazdów jednośladowych

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY STRATEGII MARKETINGOWEJ 5
1.1 Pojęcie i funkcje marketingu 5
1.2 Strategia marketingowa: pojęcie i rodzaje 11
1.3 Strategie marketingowe w procesie planowania marketingowego 18
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW STRATEGII MARKETINGOWEJ 21
2.1 Produkt w strategii marketingowej 21
2.2 Cena 27
2.3 Dystrybucja 30
2.4 Promocja 33
ROZDZIAŁ III. NARZĘDZIA MARKETINGOWE W BRANŻY POJAZDÓW JEDNOŚLADOWYCH 39
3.1. Ogólna charakterystyka rynku i perspektywy jego rozwoju 39
3.2. Rynki docelowe a instrumenty marketingu mix 49
ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW 55

Amortyzacja w świetle przepisów bilansowych i podatkowych

Wstęp 3
Rozdział I. Podmioty i przedmiot amortyzacji 5
1.1. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji 6
1.2. Podmiot amortyzacji 7
1.2.1 Środki trwale 10
1.2.2 Wartości niematerialne i prawne 15
1.3. Przedmiotowe ograniczenie amortyzacji 19
Rozdział II. Zasady wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i metody amortyzacji. 23
2.1. Zasady wyceny 23
2.2. Metody amortyzacji 28
Rozdział III. Amortyzacja bilansowa i podatkowa 35
3.1. Amortyzacja bilansowa 35
3.2. Amortyzacja podatkowa 38
3.3. Analiza porównawcza amortyzacji bilansowej i podatkowej 46
Wnioski 53
Bibliografia 56

Życie i poglądy Leona Sapiehy

Wprowadzenie 1
Rozdział pierwszy. Życiorys 6
1.1. Młodość 6
1.2. Pierwsza wojna światowa 7
1.3. Lata 1918 – 1920 8
1.4. Lata międzywojenne 10
1.5. W służbie Armii Krajowej podczas Drugiej Wojny Światowej 22
Rozdział drugi. Poglądy Leona Sapiehy o Murzynach w trakcie jego wypraw w Afryce. 24
Rozdział trzeci. Poglądy Leona o Murzynach oraz rady dla Europy zawarte w jego przemówieniu w Rzymie 40
Zakończenie 52
Bibliografia 54

Zobowiązania publiczne w rolnictwie

ROZDZIAŁ I.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPODATKOWANIA ROLNICTWA 2
1. POJĘCIE PODATKU 2
2. POJĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO 8
3. POWSTANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE 10
4. ZASADY OGÓLNE OPODATKOWANIA GOSPODARSTW I ROLNICTWA 15
5. SYSTEM PODATKOWY W ROLNICTWIE POLSKIM W UJĘCIU HISTORYCZNYM 18

ROZDZIAŁ II.
ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE W POLSKIM ROLNICTWIE 26
1. PODATEK ROLNY OD GRUNTÓW 26
2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 34
3. PODATEK LEŚNY 37
4. PODATEK DOCHODOWY 39
5. PODATEK VAT 41
6. INNE OBCIĄŻENIA 44
6.1. Podatek od spadków i darowizn 44
6.2. Podatek od posiadania psów 46
6.3. Opłaty lokalne 47
6.4. Podatek od środków transportowych 47

ROZDZIAŁ III.
PROBLEMY OPODATKOWANIA ROLNICTWA W TRAKCIE ZMIAN DOSTOSOWUJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ 49
1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) W ROLNICTWIE 49
1.1. ROZLICZANIE VAT NA ZASADACH OGÓLNYCH I RYCZAŁTU 51
1. 2. KTO I OD CZEGO PŁACI VAT W ROLNICTWIE 54
1. 3. W JAKI SPOSÓB ROLNIK MOŻE ZREZYGNOWAĆ ZE STATUSU ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO 57
1. 4. ZWROT ZRYCZAŁTOWANY 59
1. 5. ROLNIK RYCZAŁTOWY JAKO EKSPORTER 62
1. 6. ZRYCZAŁTOWANY ZWROT VAT JAKO PRZYCHÓD 63
1. 7. KONTRAKTACJA PRODUKTÓW ROLNYCH 66
1. 8. WYMÓG PROWADZENIA EWIDENCJI WARUNKIEM REZYGNACJI ZE ZWOLNIENIA 68
1. 9. NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REZYGNACJĘ ZE ZWOLNIENIA 69
1. 10. DEKLARACJE MIESIĘCZNE LUB KWARTALNE 71
1. 11. KTO JEST OBJĘTY PODATKIEM VAT W GOSPODARSTWIE ROLNYM 73
1. 12. USTALANIE LIMITU 80 000 ZŁ 74
1. 13. WPROWADZENIE DOCELOWO STAWKI VAT WYNOSZĄCEJ 7 %  I 22 % NA NIEPRZETWORZONE PRODUKTY ROLNE 76
2. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 77
2.1. PROWADZENIE KSIĘGI PRZEZ ROLNIKÓW 79
2.2. UPROSZCZONE ZASADY PROWADZENIA KSIĘGI 80
2.3. POZOSTAŁE ZMIANY 81
3. REFORMA SYSTEMU OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI 83
3.1. PRZESŁANKI REFORMY SYSTEMU OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI 83
3.2. GŁÓWNE KIERUNKI REFORMY SYSTEMU OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI 88
3.3. RENTA ZA ZRZECZENIE SIĘ GOSPODARSTWA 93
4. SYSTEM PODATKOWY W UNII EUROPEJSKIEJ 95
4.1. PODATKI W NIEMCZECH 96
4.2. VAT W UNII EUROPEJSKIEJ 98
4.3. VAT W WIELKIEJ BRYTANII 99
4.4. PODATKI W POLSCE 100
4.5. PROGRAMY POMOCOWE DLA POLSKIEGO ROLNICTWA 103
ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 108

Kształtowanie tożsamości i wizerunku firmy na podstawie kampanii wizerunkowej PKN ORLEN SA

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I.
ISTOTA PUBLIC RELATIONS 6
1.1. PUBLIC RELATIONS – INSTRUMENT PROMOTION-MIX 6
1.2. POWSTANIE I DEFINICJE PUBLIC RELATIONS 8
1.3. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WYWIERANIA WPŁYWU NA OTOCZENIE 12
1.4. KOMUNIKOWANIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA Z GRUPAMI JEGO OTOCZENIA 17
1.5. ZAKRES DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS 19
1.6. UWARUNKOWANIA PRAWNE PUBLIC RELATIONS 21
ROZDZIAŁ II.
TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 28
ROZDZIAŁ III.
KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA 31
3.1. POJĘCIE WIZERUNKU 31
3.2. RODZAJE WIZERUNKU 33
3.3. ELEMENTY WIZERUNKU 36
3.4. WIZERUNEK A TOŻSAMOŚĆ 37
3.5. PROCES KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU 38
3.6. BUDOWANIE SYMBOLIKI NOWEJ FIRMY 46
3.6.1. Nazwa 46
3.6.2. Budowa symbolu firmowego 48
ROZDZIAŁ IV.
ANALIZA PRZYPADKU NA PRZYKŁADZIE PKN ORLEN 55
4.1. PUBLIC RELATIONS A CORPORATE IDENTITY 55
4.2. PROCES TWORZENIA NAZWY I ZNAKU GRAFICZNEGO 59
4.3. NAZWA EFEKTYWNYM NARZĘDZIEM MARKETINGU I PROMOCJI 67
4.4. KAMPANIA WIZERUNKOWA 73
WNIOSKI 80
BIBLIOGRAFIA 83

Zastosowanie kontrolingu w przedsiębiorstwie

Wstęp 4

Rozdział I
Znaczenie kontrolingu 6
1. Pojęcie kontrolingu 6
2. Historia kontrolingu 11
3. Zastosowanie kontrolingu we współczesnym przedsiębiorstwie  12
3.1. Realizacja kontrolingu w przedsiębiorstwie przy zastosowaniu
zintegrowanego systemu komputerowego 20
4. Kontroling w zarządzaniu produkcją 22
4.1. Logistyka 22
4.2. Kontroling działań marketingowych 24

Rozdział II
Wpływ kontrolingu strategicznego na organizację 26
1.   Proces kontrolingu strategicznego 26
2.   Zarządzanie strategiczne 30
3.   Planowanie strategiczne 33
3.1. Planowanie zysku 38
4.   Organizacja i planowanie w firmie Contipasz S.A. 39
5.   Analiza SWOT 44
6.   Strategiczny system kontroli 46

Rozdział III
Funkcjonowanie kontrolingu operacyjnego 54
1. Założenia kontrolingu operacyjnego 54
1.1. Ośrodki odpowiedzialności 57
2. Planowanie operacyjne 59
3. Instrumenty w zarządzaniu finansowym na przykładzie  firmy Contipasz S.A. 65
4. Proces kontroli operatywnej 71

Rozdział IV
Kontroling personalny 75
1.  Kontroling personalny w przedsiębiorstwie 75
2. Style i funkcje kierowania a kontroling 78
3. Strategiczne zarządzanie kadrami 81
4. Marketing personalny 86
5. Organizacja pracy w firmie Contipasz S.A. 89
6. Znaczenie kontroli w kierowaniu ludźmi 92

Zakończenie 95
Literatura 96
Spis aktów prawnych 98
Spis rysunków 99
Spis tabel 100

Zarządzanie personelem w organizacji

Wstęp 1
Rozdział I Proces kadrowy w organizacji 3
1. Istota procesu kadrowego 3
2. Etapy procesu kadrowego. 10
Rozdział II Dobór pracowników. 20
1. Istota doboru. 20
2. Zasady i narzędzia rekrutacji. 22
2.1. Ogłoszenia prasowe. 26
2.2. Internet. 30
2.3. Bazy danych o kandydatach. 32
2.4. Szkoły i uczelnie. 33
2.5. Osoby polecane przez pracowników i współpracowników przedsiębiorstwa. 34
2.6. Agencje doradztwa personalnego. 35
2.7. Targi pracy 36
3. Zasady selekcji. 37
3.1. Wstępna selekcja ofert. 38
3.2. Rozmowa wstępna. 39
3.3. Sprawdzanie informacji o kandydacie. 45
3.4. Testy i inne badania. 46
3.5. Decydująca rozmowa kwalifikacyjna. 48
3.6. Ostateczny wybór kandydata. 48
Rozdział III Ocena pracowników 50
1. Zasady oceniania pracowników 50
2. Techniki oceniania pracowników 55
Zakończenie 65
Bibliografia 66