Archiwum miesiąca: wrzesień 2010

Rola i znaczenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

WPROWADZENIE            4

Rozdział I. POJĘCIE I CZYNNIKI STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUCJI JAKO WAŻNY ELEMENT ORGANIZACJI  7
1.1. POJĘCIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 7
1.2. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA ZE STRUKTURĄ ORGANIZACYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA 16
1.3. ODDZIAŁYWANIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 18
2. CZYNNIKI STRUKTURY ORGANIZACYJNE J PRZEDSIĘBIORSTWA 20
2.1. CZYNNIKI STRUKTUROTWÓRCZE – HIERARCHIA 20
2.2. CELE I ZADANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 23
2.3. WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 25
2.4. CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 26
2.5. STRUKTURA PRZESTRZENNA PRZEDSIĘBIORSTWA 27
2.6. OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA 27
2.6.1. Otoczenie stałe                  28
2.6.2. Otoczenie zmienne                 29
2.6.3. Otoczenie burzliwe                 29
2.6.4. Dostosowanie struktury do otoczenia            30

Rozdział II. PROJEKTOWANIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I ICH TYPY 38
1. ROZPIĘTOŚĆ I ZASIĘG KIEROWANIA
2. WIĘZI ORGANIZACYJNE
3. CENTRALIZACJA I DECENTRALIZACJA DECYZJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
4. TYPOLOGIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH 45
4.1. KRYTERIA KLASYFIKACJI STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH 45
4.2. STRUKTURA LINIOWA. 48
4.3. STRUKTURA FUNKCJONALNA 50
4.4. STRUKTURA SZTABOWA 52
4.5. STRUKTURA DYWIZJONALNA 54
4.6. STRUKTURA MACIERZOWA 56

Rozdział III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA REEMTSMA
POLSKA S.A.
1. HISTORIA KONCERNU – REEMTSMA INTERNATIONAL   61
1.1. HISTORIA REEMTSMA INTERNATIONAL 61
1.2. HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA REEMTSMA POLSKA S.A. 65
2. PODSTAWY PRAWNO-ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA REEMTSMA POLSKA    66
2.1. STATUT SPÓŁKI 66
2.2. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE 68
3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY 70
3.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYTWÓRNI WYROBÓW TYTONIOWYCH S. A. 70
3.2. AKTUALNA STRUKTURA FIRMY 72

LITERATURA 80
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
SPIS SCHEMATÓW
SPIS RYSUNKÓW

Rola i skuteczność reklamy telewizyjnej w Polsce

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. REKLAMA I JEJ CELE 6
1.1. Miejsce reklamy w promotion-mix 6
1.2 Pojęcie reklamy i jej klasyfikacja 9
1.3. Budowa przekazu reklamowego 10
1.3.1 Wybór celów reklamy 11
1.3.2. Adresaci reklamy 12
1.3.3. Budżet reklamy 12
1.3.4. Dobór treści reklamowych 13
1.3.5. Wybór mediów 14
ROZDZIAŁ II. BADANIE REKLAMY 16
2.1. Badanie skuteczności reklamy 16
2.2. Skuteczność reklamy – wpływ na wielkość sprzedaży 18
2.3. Metody mierzenia skuteczności reklamy telewizyjnej 20
ROZDZIAŁ III. REKLAMA TELEWIZYJNA 25
3.1. Reklama telewizyjna w prawie polskim 25
3.2. Cechy reklamy telewizyjnej, jej zalety i wady 27
3.3. Obraz, słowo, kolor i muzyka w reklamie telewizyjnej. 29
3.3.1. Obraz 29
3.3.2. Słowo 30
3.3.3. Kolor 30
3.3.4. Muzyka 31
3.4. Najczęściej stosowane formy reklamówek telewizyjnych 32
3.4.1. Demonstracja 33
3.4.2. Rekomendacja 33
3.4.3. Humor 36
3.4.4. Scenka rodzajowa z życia 36
3.4.5. Styl życia 37
3.4.6 Animacja 37
3.4.7. Racjonalny powód 38
3.4.8. Emocje 38
ROZDZIAŁ IV. NADAWCY TELEWIZYJNI W POLSCE I WYDATKI NA REKLAMĘ TELEWIZYJNĄ. 41
4.1. Sytuacja nadawców telewizyjnych na rynku. 41
4.2. Polski rynek reklamy telewizyjnej 48
ROZDZIAŁ V. WYBRANE TELEWIZYJNE KAMPANIE REKLAMOWE 50
5.1. Reklama piwa w Polsce 50
5.2. „Piwo z polską duszą” – kampania reklamowa Okocimia. 55
5.3.  Moralny wymiar reklamy – na przykładzie telewizyjnej kampanii piwa bezalkoholowego Bosman 57
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 68

Rola funduszy pomocowych w aktywizacji rolnictwa

Wstęp 2
Rozdział I Polskie Rolnictwo – stan obecny i prowadzone działania 5
1.1. Sytuacja demograficzna 5
1.2. Bezrobocie 7
1.3. Zatrudnienie 9
1.4. Przedsiębiorczość 11
1.5. Rolnictwo 12
1.6. Zróżnicowanie regionalne obszarów wiejskich 15
1.7. Obszary wiejskie 17
Rozdział II. Rolnictwo i obszary wiejskie w państwach UE 22
2.1. Sytuacja polskiego rolnictwa na tle krajów europejskich 22
2.1.1. Cechy charakterystyczne polskiego rolnictwa 23
2.1.2. Pozytywne i negatywne zjawiska w polskim rolnictwie w okresie negocjowania warunków wstąpienia do Unii Europejskiej 25
2.2. Polskie rolnictwo na tle Unii Europejskiej 29
2.3. Skutki integracji dla polskiego rolnictwa 31
2.4. Wspólna polityka rolna w krajach UE. 36
2.4.1. Podstawowe cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 36
2.4.2. Finansowanie wspólnej polityki rolnej 41
2.4.3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej 42
2.4.4. Agenda 2000 – Reforma Wspólnej Polityki Rolnej 46
Rozdział III. Europejskie programy pomocowe. 49
3.1. Definicja pomocy zagranicznej. 49
3.1.1. Motywy dawcy pomocy. 50
3.2. Klasyfikacja pomocy zagranicznej 52
3.3. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej. 55
3.4. Polityka strukturalna. 58
3.4.1.Zasady polityki strukturalnej. 60
3.5. Fundusze strukturalne. 60
3.5.1. Historia funduszy strukturalnych. 61
3.5.2. Zadania funduszy strukturalnych. 62
3.6. Fundusz spójności. 63
3.6.1. Historia powstania Funduszu Spójności. 64
3.6.2. Funkcjonowanie Funduszu Spójności. 64
3.7. Fundusze przedakcesyjne. 65
3.7.1. SAPARD 66
7.2. PHARE 75
7.3. ISPA 77
7.4. PAOW 79
7.5. Inne programy 88
Rozdział IV. Rola funduszy pomocowych w aktywizacji obszarów wiejskich i rolnictwa. 91
Zakończenie 112
Spis literatury 114

Rola koloru w przekazie reklamowym

WSTĘP 3
Rozdział 1. Wprowadzenie w zagadnienia kolorów 6
1.1. Znaczenie barw w przeszłości. Historia koloru. 7
1.2. Współczesna symbolika barw. 13
1.3. Fizjologiczne podstawy widzenia barw. Budowa i funkcjonowanie oka a widzenie  barwne. 16
1.4. Związek barwy z psychiką ? oddziaływanie koloru na psychikę. 20
1.5. Wpływ barw na organizm. Leczenie kolorem. 21
Rozdział 2. Barwa w przekazie reklamowym 28
2.1. Odbiór barw przez człowieka 28
2.2. Barwa jako element kompozycji przekazu reklamowego. 30
2.2.1. Przygotowanie reklamy. 31
2.2.2. Adresat reklamy 33
2.2.3. Barwa reklamy a jej odbiór 35
2.3. Kampanie reklamowe 37
Rozdział 3. Rola barwy w polityce 47
Rozdział 4. Informowanie kolorem 52
4.1. Informacyjna rola koloru. 52
4.2. Informowanie ubiorem 54
4.3. Kolory w religiach. 57
Zakończenie 59
BIBLIOGRAFIA 60

Wpływ restrukturyzacji na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Kross

Wstęp 1
Rozdział 1. Restrukturyzacja przedsiębiorstw 3
1.1 Pojęcie restrukturyzacji 3
1.2 Restrukturyzacja jako metoda wzrostu wartości nabytego przedsiębiorstwa 8
1.3 Restrukturyzacja przemysłu w ramach integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską. 29
Rozdział 2. Przemiany w ramach struktury organizacyjnej wynikające z restrukturyzacji 35
2.1 Metody analizy struktur organizacji 35
2.2 Racjonalizacja struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie 48
2.3 Opracowanie projektu polityki komunikacyjnej w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie 58
2.4 Rola managera zasobami ludzkimi w rozstrzyganiu sporów po restrukturyzacji 64
Rozdział 3. Struktura organizacyjna firmy KROSS i jej zadania 68
3.1 Historia Kross Sp. z. o.o. 68
3.2 Przedmiot działalności Kross Sp. z. o.o. 71
3.3 Analiza struktur organizacji KROSS 77
Zakończenie 86
Bibliografia 89

Rekrutacja i dobór pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie PHU „Marwit”

WSTĘP 2
Rozdział I Zarządzanie zasobami ludzkimi 3
1. Krótki rys historyczny zarządzania zasobami ludzkimi. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi. 3
2. Miejsce rekrutacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 11
Rozdział II Rekrutacja 14
1. Źródła naboru 14
2. Rekrutacja  wewnętrzna i zewnętrzna 21
2.1  Rekrutacja wewnętrzna 21
2.2 Rekrutacja zewnętrzna 24
3. Dążenie do poprawienia efektywności rekrutacji 26
3.1. Zastosowanie testów 28
3.2. Wszechstronna rozmowa kwalifikacyjna 29
4. Ramy prawne i wymagania proceduralne 33
Rozdział III Praktyczny przykład rekrutacji ?PHU MARWIT? 38
1. Firma ?PHU  MARWIT? 38
2. Zasady przeprowadzania rekrutacji 42
Zakończenie 48
Bibliografia 50

Rekrutacja i dobór pracowników

Wstęp 1
Rozdział 1 Znaczenie doboru personelu 3
1.1. Zasoby ludzkie 3
1.2. Dział kadr 12
Rozdział 2 Rekrutacja pracowników w przedsiębiorstwie 19
2.1. Istota rekrutacji 19
2.2. Rodzaje rekrutacji 21
2.2.1. Rekrutacja wewnętrzna 21
2.2.2. Rekrutacja zewnętrzna 22
2.3. Techniki rekrutacji 24
2.3.1. Rekrutacja wewnętrzna 24
2.3.2. Rekrutacja zewnętrzna 26
Rozdział 3 Selekcja kandydatów na pracowników 38
3.1. Wstępna selekcja ofert 39
3.2. Rozmowa wstępna 40
3.3. Sprawdzanie informacji o kandydacie 47
3.4. Testy i inne badania 48
3.5. Decydująca rozmowa kwalifikacyjna 51
3.6. Ostateczny wybór kandydata 52
3.7. Internet w procesie rekrutacji 57
Zakończenie 60
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 65
Aneks 66

Reklama prasowa jako jedna z form reklamy

WSTĘP 3
1. ROZWÓJ TELEWIZJI KABLOWYCH W WARSZAWIE 4
2. UWARUNKOWANIA, KTÓRE DOPROWADZIŁY DO POWSTANIA SIECI KABLOWYCH. 12
2.1 DLACZEGO TELEWIZJE KABLOWE ZACZĘŁY CIESZYĆ DUŻYM POWODZENIEM? 13
2.2 KTO JEST POTENCJALNYM ABONENTEM SIECI KABLOWYCH? 15
2.3 POTRZEBY ZASPOKAJANE DZIĘKI POSIADANIU KOŃCÓWKI TELEWIZJI KABLOWEJ. 16
2.4 PRZYSZŁOŚĆ TELEWIZJI KABLOWYCH 20
3. FORMY REKLAMY WYKORZYSTYWANE PRZEZ OPERATORÓW KABLOWYCH 22
3.1 TROCHĘ HISTORII 22
3.2 RADIO 22
3.3 REKLAMA TELEWIZYJNA 26
3.4 REKLAMA BEZPOŚREDNIA 33
3.5 REKLAMA PRASOWA 37
4. REKLAMA PRASOWA W SŁUŻBIE TELEWIZJI KABLOWEJ. 45
4.1 ZALETY REKLAMY W DZIENNIKACH 45
4.2 WADY REKLAMY W DZIENNIKACH 46
4.3 ZALETY REKLAMY PRASOWEJ W TYGODNIKACH I MIESIĘCZNIKACH 48
4.4 WADY REKLAMY PRASOWEJ W TYGODNIKACH I MIESIĘCZNIKACH. 49
4.5 ARTYKUŁY SPONSOROWANE – ICH MIEJSCE W STRATEGII INFORMACYJNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ. 50
4.6 INSERTY 54
4.7 PRASA – W CZASIE PROMOCJI 54
5. JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMA PRASOWA OPERATORA KABLOWEGO. 56
5.1 POPULARYZACJA MARKI. 56
5.2 REKLAMA NAKŁANIAJĄCA 59
5.3 REKLAMA PRZYPOMINAJĄCA, UTWIERDZAJĄCA W PRZEKONANIU 61
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 67

Reklama na tle innych narzędzi promocji w firmie Polfrost

Wstęp 1
Rozdział 1. Ogólne informacje na temat promocji. 3
1.1. Czym nie jest, a czym jest promocja. 3
1.2. Podstawowe elementy promocji 4
1.3. Modele procesu komunikacji ? model jedno- i dwustopniowy 5
1.4. Jak skonstruować skuteczny proces komunikacji 7
1.5. Co daje, a co zabiera promocja 16
1.6. Różnice w promocji na rynku dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych (przemysłowych). 17
Rozdział 2. Reklama a pozostałe narzędzia promocji 19
2.1. Reklama? najpopularniejszy element promotion mix 25
2.2. Promocja Sprzedaży – narzędzia krótkookresowego wzrostu 33
2.3. Marketing Bezpośredni 37
2.4. Public Relations 41
2.5. Sprzedaż Osobista 46
Rozdział 3. Formy reklamy 51
2.1. Istota i rodzaje reklamy wewnętrznej i zewnętrznej 51
2.2. Zasady projektowania plakatu reklamowego 55
2.3. Plakat i miejsca na reklamy plakatowe 57
Rozdział 4. Reklama i promocja w firmie Polfrost Internationale Spedition. 61
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. 61
4.2. Formy reklamy wykorzystywane przez Polfrost Internationale Spedition. 65
4.3. Udział reklamy w działaniach promocyjnych firmy Polfrost Internationale Spedition. 68
Zakończenie 71
Bibliografia 73

Reklama medium uświadamiającym potrzeby

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. WPŁYW REKLAMY NA POSTĘPOWANIE KONSUMENTA NA RYNKU 5
1.1 Polityka promocji jako element marketingu-mix. 5
1.2 Wybór rynku docelowego. 8
1.3 Ustalanie celów reklamy. 10
1.4 Wybór mediów. 11
1.5 Proces podejmowania decyzji. 15
1.6 Reklama a postępowanie konsumentów na rynku. 19
ROZDZIAŁ 2. ELEMENTY OSOBOWOŚCI DO, JAKICH ODWOŁUJE SIĘ REKLAMA 25
2.1  Osobowość – próba definicji. 25
2.2  Podatność na reklamę. 28
2.3  Związek funkcji reklamy i poszczególnych cech osobowości. 30
2.4  Środki masowego przekazu a sposoby oddziaływania reklamy. 32
2.5  Wpływ reklamy na podświadomość. 34
2.6  Cechy przekazu reklamowego wpływające na poszczególne elementy osobowości. 35
2.7  Elementy zachowań społecznych wykorzystywane w reklamie. 36
ROZDZIAŁ 3. WARUNKI WPŁYWAJĄCE NA PROCES UŚWIADAMIANIA POTRZEB PRZEZ REKLAMĘ 40
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52