Archiwum miesiąca: sierpień 2010

Innowacje bankowe w świetle dostosowań do Unii Europejskiej

Wstęp
Rozdział 1. Przemiany polskiego sektora bankowego
1.1. Polskie banki – rys historyczny
1.2. Bankowość w latach dziewięćdziesiątych
1.2.1. Reformy systemu bankowego w 1989 roku
1.2.2. Kryzys w systemie bankowym
1.2.3. Restrukturyzacja
1.2.4. Konsolidacja oraz prywatyzacja sektora bankowego
1.2.5. Banki zagraniczne na polskim rynku bankowym
1.2.6. Sytuacja ekonomiczna polskich banków
1.3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
1.4. Bankowość detaliczna
1.5. Konsument indywidualny na usług bankowych
Rozdział 2. Europejski system bankowy
2.1. Europejska jednostka walutowa – EURO
2.1.1. Rys historyczny
2.1.2. Kryteria przystąpienia do EMU
2.1.3. Zasięg EMU
2.1.4. Etapy wprowadzania euro
2.1.5. Prawne aspekty wprowadzenia euro
2.1.6. Kursy konwersji. Sposób przeliczania
2.1.7. Parytety walut krajów EMU do Euro
2.2. Organy odpowiedzialne za europejską politykę monetarną
2.2.1. Europejski Bank Centralny
2.2.2. Europejski Bank Inwestycyjny
2.2.3. Europejski Instytut Walutowy
Rozdział 3. Polski a europejski system bankowy
3.1.  Euro w polskim systemie bankowym
3.2. Polska bankowość  na tle państw europejskich
3.3. Perspektywy bankowości lokalnej i rodzimej
3.4. Przyszłość bankowości centralnej
3.5. Struktura sektora finansowego sprzyjającego integracji Polski z Unią Europejską
3.6. Przyszła infrastruktura sektora bankowego w Polsce
Zakończenie
Bibliografia

Giełdy pieniężne w II Rzeczpospolitej

Wstęp 1
1. Historia giełdy. 3
1.1 Geneza giełdy światowej 3
1.2. Najważniejsze giełdy na świecie. 15
1.3 Początki polskiej giełdy. 23
2. Podstawy prawne działalności giełd pieniężnych w Polsce w okresie międzywojennym 29
2.1 Podstawy prawne i ustawodawstwo związane z giełdami w Rzeczpospolitej. 29
2.2 Status giełdy w Polsce w latach 1918-1939. 33
2.3 Władze giełdy 37
2.4 Ustawodawstwo dotyczące maklerów giełdowych w II RP. 42
3. Działalność giełd pieniężnych w II Rzeczpospolitej 54
3.1 Giełda Warszawska i Komitet Giełdowy w początkach II Rzeczpospolitej 54
3.2 Reforma giełdowa 59
3.3 Giełda pieniężna po reformie giełdowej 63
3.4 Rada giełdowa po reformie giełdowej 74
4. Rola giełdy pieniężnej w gospodarce Rzeczpospolitej Polski w latach 1918-1939. 78
4.1 Wpływ giełdy pieniężnej na wydarzenia gospodarcze w kraju w przykładowym okresie Polski międzywojennej 78
4.2 Działalność giełdy na rynku obligacji skarbu państwa 86
4.3 Podsumowanie prac giełdy w okresie międzywojennym 99
Zakończenie 104
Bibliografia 106

Giełda papierów wartościowych

Wstęp
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia związane z giełdą
1.1. HISTORIA POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
1.2. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.3. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
1.4. RODZAJE RYNKÓW, NA KTÓRYCH NOTOWANE SĄ AKCJE
1.5. INDEKSY GIEŁDOWE
Rozdział 2. Notowane papiery wartościowe
2.1. AKCJE
2.2. PRAWA POBORU
2.3. OBLIGACJE
2.4. ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE NFI
2.5. KONTRAKTY TERMINOWE
2.6. WARRANTY
Rozdział 3. System giełdowy Warset
Rozdział 4. System obrotu giełdowego
4.1. ZAWIERANIE TRANSAKCJI
4.2. SYSTEM KURSU JEDNOLITEGO
4.3. USTALENIE KURSU
4.4. OBRÓT DODATKOWY
4.5. SYSTEM NOTOWAŃ CIĄGŁYCH
4.6. TRANSAKCJE PAKIETOWE
4.7. ROZLICZENIA
4.8. KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Rozdział 5. Warunki dopuszczeń
5.1. RYNEK PODSTAWOWY
5.2. RYNEK RÓWNOLEGŁY
5.3. RYNEK WOLNY
5.4. OBLIGACJE
Rozdział 6. Przykładowe wskaźniki rynkowe
6.1. SYMULACJA GRY NA GIEŁDZIE
6.1.1. RODZAJE UCZESTNIKÓW RYNKU
6.1.2. STRATEGIE GRY NA GIEŁDZIE
6.1.3. KUPUJEMY AKCJE
6.1.4. OBSERWACJA KURSÓW WYBRANYCH SPÓŁEK
6.2. ANALIZA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI PO DOKONANIU SPRZEDAŻY
6.2.1. SPRZEDAJEMY AKCJE
6.2.2. CZY NASZA INWESTYCJA BYŁA DOCHODOWA?
Zakończenie
Bibliografia
SPIS ILUSTRACJI
SPIS TABEL

Funkcje komunikacyjne koloru w reklamie

WSTĘP
Rozdział I NATURA I POSTRZEGANIE KOLORU
1. Wprowadzenie w zagadnienia kolorów
2. Znaczenie barw w przeszłości. Historia koloru
3. Współczesna symbolika barw
4. Fizjologiczne podstawy widzenia barw. Budowa i funkcjonowanie oka a widzenie  barwne
5. Związek barwy z psychiką ? oddziaływanie koloru na psychikę
6. Wpływ barw na organizm. Leczenie kolorem
Rozdział II ROLA KOLORU W KULTURZE
1. Kolor a osobowość
2. Kolor w religiach
3. Kolor w symbolice i obrzędach
Rozdział III ZASTOSOWANIE KOLORU W REKLAMIE
1. Zastosowanie koloru w reklamie politycznej
2. Kolor ? element tożsamości produktu i firmy
3. Zastosowanie koloru w reklamie
4. Co to jest skuteczność reklamy? Kolor a skuteczność
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

Etnografia przedsiębiorstrwa – na przykładzie X

Wstęp
Rozdział 1. Badanie kultury młodego przedsiębiorstwa w świetle literatury
1.1 Kultura organizacyjna
2.2 Antropologia w badaniach organizacji
2.3 Przedsiębiorczość
Rozdział 2. Założenia metodologiczne
2.1 Wybór metod badawczych
2.2 Przedmiot badań
2.3 Prezentacja firmy
2.4 Historia firmy
Rozdział 3. Analiza tekstów
Rozdział 4. Przedsiębiorstwo X – studium w terenie
4.1 Biuro
4.2 Pracownicy
4.3 Założyciele
4.4 Praca codzienna – dwa światy
4.5 Rytuały
4.5.1 Kolegia redakcyjne
4.5.2 Spotkania nieformalne
4.5.3 Konwenty
Podsumowanie wyników badań
Bibliografia

Europejski a polski system rachunkowości

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota rachunkowości. 5
1.1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 6
1.2. Struktura organizacyjna Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR). 8
1.3. Opracowywanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 10
1.4. Ogólne przedstawienie modelu rachunkowości międzynarodowej 11
1.5. Założenia koncepcyjne KMSR 13
Rozdział 2. Polski system rachunkowości. 15
2.1. Funkcje rachunkowości. 17
2.2. Zasady rachunkowości. 18
2.3. Podstawa prawna rachunkowości. 21
Rozdział 3. Zestawienie podobieństw i różnic w wybranych dziedzinach rachunkowości. 25
3.1. Inwestycje 25
3.2. Połączenie jednostek gospodarczych. 34
3.2.1. Definicja nabycia i połączenia przedsiębiorstw według MSR 34
3.2.2. Zastosowane modele rachunkowości w przypadku przejęć i połączeń spółek kapitałowych 35
3.2.3. Procedury i zasady zastosowania metody nabycia 36
3.2.4. Zasady rachunkowości w przypadku nabycia i łączenia przedsiębiorstw metodą łączenia udziałów (pooling of interest). 44
3.2.5. Zakres i charakter informacji dodatkowej 46
3.3. Wartości niematerialne i prawne 46
3.4. Zapasy 54
3.5. Rzeczowy majątek trwały 60
3.6. Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe 67
3.7. Leasing 71
3.8. Sprawozdanie finansowe 78
Podsumowanie 86
Bibliografia 90

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa po wstąpieniu Polski do UE

Wstęp 4
Rozdział1. Sytuacja Sektora MSP w obliczu wstąpienia do UE 7
1.1. Instrumenty finansowe UE 7
1.2. Kryteria przyznawania pomocy z SPO 17
1.3. Wniosek o pomoc finansową 19
Rozdział 2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 25
2.1. Historia spółki 26
2.2. Przedmiot działalności 27
2.3. Analiza SWOT 29
2.4. Strategia i perspektywy rozwoju spółki 31
Rozdział 3. Projekt realizowany przez spółkę „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” 36
3.1. Opis projektu 36
3.2. Biznes plan spółki 47
3.3. Prognoza sytuacji finansowej po potrzymaniu dotacji 53
Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków 63