Archiwum miesiąca: czerwiec 2010

Biznesplan jako ważne narzędzie zarządzania małą firmą

Wstęp
Rozdział 1. Pojęcie, definicje i funkcje biznes planu
1. Pojęcie biznes planu
2. Definicje i cechy biznes planu
3. Funkcje biznes planu
4. Zastosowanie biznesplanu
Rozdział 2. Struktura i budowa biznes planu
1. Zasady konstrukcji biznesplanu
2. Streszczenie projektu przedsięwzięcia
3. Dyskoteka „BEZ NAZWY”
4. Rynek – charakterystyka konkurencji i potencjalnych klientów
5. Zarządzanie
Rozdział 3. Biznes plan dyskoteki „Bez nazwy’
1. Dyskoteka „Bez nazwy”
1.1. Informacje ogólne
2.2 Siedziba
2.3 Forma prawna
2.4 Cele przedsiębiorstwa
2. Usługi
3. Rynek l klient
3.1. Zasięg rynku
3.2. Udział w rynku (przewidywany)
3.3. Tendencje na rynku
3.4. Konkurencja na rynku
3.5. Klient i jego potrzeby
4. Plan marketingowy
4.1 Analiza SWOT
4.2 Strategia produktu (usługi)
4.3 Strategia cen
4.4 Promocja
4.5. Dystrybucja
5. Zarządzanie
5.1. Podział zadań
5.2 Struktura organizacyjna
6. Wdrożenie
7. Plan finansowy
7.1. Sprzedaż
7.2. Wydatki (wartości brutto)
7.3 Opodatkowanie
7.4. Warunki kredytu
7.5. Wskaźniki rentowności
Podsumowanie
Bibliografia

Bezrobocie w Polsce w latach dziewięćdziesiątych

Wstęp
Rozdział I Teorie tłumaczące bezrobocie
1.1. Znaczenie bezrobocia
1.2. Naturalna stopa bezrobocia
1.3. Ekonomiczna interpretacja bezrobocia
1.4. Segmentacja bezrobocia według przyczyn jego powstawania
Rozdział II Bezrobocie w Polsce na tle wskaźników charakteryzujących ogólne przemiany w gospodarce
2.1. Bezrobocie w okresie 1990-1996
2.2. Bezrobocie – statystyczna charakterystyka okresu 1998-2001 i wnioski
2.2.1. Absolutne rozmiary bezrobocia
2.2.2. Stopa bezrobocia
2.2.3. Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
2.2.4. Bezrobotni na terenach wiejskich
2.2.5. Absolwenci szkół ponadpodstawowych
2.2.6. Struktura bezrobocia
2.2.7. Bezrobotni według wieku
2.2.8. Bezrobotni według poziomu wykształcenia
2.3. Bezrobotni według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD)
ROZDZIAŁ III Proces transformacji  gospodarki polskiej a bezrobocie
3.1. Etapy transformacji polskiej gospodarki
3.2. Główne przyczyny narastania bezrobocia w Polsce w ocenie ekspertów Banku Światowego
ROZDZIAŁ IV Spór o metody walki z bezrobociem w latach 2000 ? 2001
4.1. Obraz sporu w publicystyce
4.2. Obraz sporu w rządzie
4.3. Propozycje Rządu jako wyraz kompromisu między poglądami a realiami politycznymi i ekonomicznymi
Zakończenie
Bibliografia

Analiza strategiczna zakładów piwowarskich w Żywcu S.A.

Wstęp
Rozdział 1. Metody analizy strategicznej
1.1. Pojęcie strategii
1.2. Strategia jako etap zarządzania strategicznego
1.3. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa
1.4. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategiczne
1.5. Analiza kluczowych czynników sukcesu
1.6. Budowanie przewagi konkurencyjnej
Rozdział 2. Analiza przedsiębiorstwa Żywiec S.A.
2.1. Charakterystyka spółki
2.2. Analiza SWOT
Rozdział 3. Analiza makrootoczenia
3.1. Wymiar ekonomiczny
3.2. Wymiar techniczny
3.3. Otoczenie społeczne
Rozdział 4. Analiza sektorowa
4.1. Siła oddziaływania dostawców
4.2. Siła oddziaływania nabywców
4.3. Natężenie walki konkurencyjnej w sektorze
4.4. Groźba pojawienia się nowych produktów i substytutów
Rozdział 5. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Żywiec S.A.
5.1. Konsolidacja browarów
5.2. Przykład strategii
Zakończenie
Bibliografia

Architektura bezpieczeństwa europejskiego

Wstęp
ROZDZIAŁ 1. Unia Zachodnioeuropejska
1.1. Geneza dążeń Europy Zachodniej do autonomii obronnej
1.2. Utworzenie Unii Zachodnioeuropejskiej
1.3. Istota i cel organizacji oraz kierunki jej działalności
ROZDZIAŁ 2. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
2.1. Rys historyczny
2.2. Struktury i instytucje organizacji
2.3. Koncepcje przyszłego kształtu OBWE
2.3.1. Koncepcja rosyjska (opcja OBWE)
2.3.2. Koncepcja zachodnia (?interlocking institutions?)
ROZDZIAŁ 3. Europejska Tożsamość w zakresie Bezpieczeństwa i Obrony
3.1. Powstanie ESDI
3.2. Wpływ układu sił międzynarodowych na powstanie ESDI
3.3. ESDI w dyskursie Unii Europejskiej
3.4. ESDI w strukturach NATO
3.5. ESDI w strukturach UZE
3.6. Francuska wizja ESDI
ROZDZIAŁ 4. Strategia bezpieczeństwo Polski
4.1. Przyszłość ESDI a bezpieczeństwo Polski
4.2. Tworzenie strategii obronnej Rzeczpospolitej
Zakończenie
Bibliografia

Analiza struktur organizacyjnych na podstawie przedsiębiorstwa Kross

Wstęp
Rozdział 1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej
1.2. Podstawowe typy struktur organizacyjnych
1.3. Struktury systemów organizacyjnych
Rozdział 2. Metody analizy struktur organizacji
2.1. Więzi organizacyjne
2.2. Rozpiętość i zasięg kierowania
2.3. Centralizacja i decentralizacja decyzji i odpowiedzialności
2.4. Transformacje struktur organizacyjnych
Rozdział 3. Struktura organizacyjna firmy KROSS i jej zadania
3.1. Historia Kross Sp. z. o.o.
3.2. Przedmiot działalności Kross Sp. z. o.o.
3.3. Analiza struktur organizacji KROSS
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Analiza strategiczna firmy X

Wstęp
Rozdział 1. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
1.1. Rodzaje analiz ekonomicznych
1.2. Pojecie i cele analizy strategicznej w przedsiębiorstwie
1.3. Analiza SWOT
Rozdział 2. Prezentacja firmy X
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa8
2.2. Struktura organizacyjna X
2.3. Zarząd firmy
2.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
2.5. Dział finansowy
Rozdział 3. Opis środowiska funkcjonowania firmy X
3.1. Analiza otoczenia politycznego
3.2. Analiza otoczenia ekonomicznego
3.3. Analiza otoczenia społecznego
3.4. Analiza otoczenia demograficznego
3.5. Analiza otoczenia technicznego
Rozdział 4. Wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy X
4.1. Wstęp do analizy SWOT
4.2. Etap pierwszy ? identyfikacja szans i zagrożeń
4.3. Etap drugi ? określenie silnych i słabych stron
4.4. Etap trzeci – wybór strategii
Agresywna
Zakończenie
Bibliografia

Analiza pozyskiwania kapitału na przykładzie przedsiębiorstwa X

WSTĘP

Rozdział pierwszy

Istota i rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie

1.1.Pojęcie analizy ekonomiczno-finansowej

1.2.Miejsce analizy finansowej w systemie analiz

1.3.Źródła informacji potrzebne do analizy finansowej

1.4.Metody rachunkowe wykorzystane w analizach

1.5.Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej w strategicznym zarządzaniu

Rozdział drugi

Analiza sprawozdań finansowych i struktura kapitału przedsiębiorstwa

2.1.Źródła pozyskiwania kapitału

2.2.Analiza wskaźnikowa ? elementem analizy finansowej

2.2.1. Analiza płynności

2.2.2. Analiza sprawności działania

2.2.3. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa

2.2.4. Analiza rentowności

Rozdział trzeci

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa X jako źródło informacji o posiadanym kapitale

3.1.Historia powstania przedsiębiorstwa

3.2.Przedmiot działalności

3.3.Omówienie zasad konsolidacji

3.3.1. Podmioty zależne

3.3.2. Podmioty stowarzyszone

3.4.Ocena sytuacji majątkowo – kapitałowej na podstawie wstępnej analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat

3.4.1. Analiza bilansu

3.4.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

3.5.Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej

3.5.1. Płynność finansowa

3.5.2. Ocena sprawności działania

3.5.3. Analiza wspomagania finansowego

3.5.4. Rentowność

3.6.Zasady polityki księgowej stosowane w grupie kapitałowej X

3.7.Analiza rynku finansowego i sytuacji rynkowej

3.8.Podsumowanie wyników badań

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW

ANEKS

Analiza płynności finansowej w firmie Ster-Projekt

WSTĘP
I . PŁYNNOŚĆ FINANSOWA ORAZ METODY JEJ ANALIZY
1.  POJĘCIE I ZNACZENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
2. METODY I SPOSOBY ANALIZY ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ
2.1. Statystyczny pomiar płynności finansowej
2.2. Dynamiczny pomiar płynności finansowej
2.3. Rynkowa korekta płynności finansowej
2.4. Analiza wskaźnikowa
2.5. Analiza kapitału obrotowego jako uzupełnienie badania płynności finansowej
II. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „STER-PROJEKT”
1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
1.1 Historia firmy Ster Projekt
1.2 Informacje o zatrudnieniu
1.3 Dane o działalności, podstawowe produkty, towary i usługi
2. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA
III. ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W FIRMIE  STER-PROJEKT
1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Wybrane wskaźniki wystarczalności i wydajności
gotówkowej w firmie Ster Projekt S.A.
1.2. Wskaźniki płynności finansowej w firmie Ster Projekt S.A.
2. ANALIZA PRZEPŁYWÓW STRUMIENI PIENIĘŻNYCH
3. ZYSKOWNOŚĆ A PŁYNNOŚĆ FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
IV. ZNACZENIE POLITYKI FISKALNEJ PAŃSTWA NA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA STER-PROJEKT
1. WPŁYW PODATKÓW NA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW
2. OCENA WPŁYWU POLITYKI FISKALNEJ NA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA STER-PROJEKT S.A.
WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA

Analiza marketingowa rynku samochodów osobowych w Polsce

Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy strategii marketingowej

1.1. Pojęcie, geneza i funkcje marketingu

1.2. Strategia marketingowa: pojęcie i rodzaje

1.3. Strategie marketingowe w procesie planowania marketingowego

1.3.1. Produkt w strategii marketingowej

1.3.2. Cena

1.3.3. Dystrybucja

1.3.4. Promocja

Rozdział 2. Rynek samochodów osobowych w Polsce

2.1. Ogólna charakterystyka rynku

2.2. Cechy rynku samochodowego w Polsce

2.3. Zachowania konsumenckie

2.4. Tendencje rozwoju rynku samochodowym

Rozdział 3. Strategie marketingowe wybranych producentów samochodów osobowych

3.1. Strategie marketingowe producentów samochodów na polskim rynku

3.2. Strategia marketingowa Opel Polska

3.3. Nowe kierunki marketingu branży samochodowej

Zakończenie

Bibliografia

Analiza i ocena efektywnych zmian struktury organizacyjnej na przykładzie Rejonowego Urzędu Poczty

1.Wstęp ? cel i zakres pracy

2.Organizacja i zasady tworzenia struktur organizacyjnych

2.1.Analiza podstawowych rodzajów struktur organizacyjnych

2.1.1.Klasyczne struktury organizacyjne

2.1.2.Analiza struktur organizacyjnych ze względu na rozpiętość kierowania

2.1.3.Nowoczesne struktury organizacyjne

2.2.Wybór skutecznej struktury organizacyjnej

3.Rejonowy Urząd Poczty w Ostrołęce jako obiekt badań

3.1.Rozwój Rejonowego Urzędu Poczty

3.2.Analiza działalności Rejonowego Urzędu Poczty

3.3.Analiza struktury organizacyjnej w Rejonowym Urzędzie Poczty

3.4.Transformacja struktury organizacyjnej w Rejonowym Urzędzie Poczty

4.Zakończenie

5.Bibliografia