Archiwum miesiąca: maj 2010

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych PLL „LOT” S.A. z lat 1998-2000

Wstęp
Rozdział 1. Istota i rodzaje analiz ekonomicznych sporządzanych w przedsiębiorstwie
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej
1.2. Rodzaje i funkcje analiz ekonomicznych
1.3. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz
1.4. Źródła informacji potrzebne do analizy finansowej.
1.5. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach
1.6. Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej w strategicznym zarządzaniu
Rozdział 2. Analiza sprawozdań finansowych i struktura kapitału przedsiębiorstwa
2.1. Źródła pozyskiwania kapitału
2.2. Analiza wskaźnikowa
2.2.1. Analiza płynności
2.2.2. Analiza sprawności działania
2.2.3. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa
2.2.4. Analiza rentowności
Rozdział 3. Analiza ekonomiczna PLL ?Lot? S.A.
3.1. Historia powstania przedsiębiorstwa
3.2. Przedmiot działalności
3.3. Spółki z udziałem kapitału PLL LOT S.A.
3.3.1. EuroLOT S.A.
3.3.2. LOT Catering Sp. z o.o.
3.3.3. LOT Ground Services Sp. z o.o.
3.3.4. Central European Engine Services Sp. z o.o.
3.4. Ocena sytuacji majątkowo – kapitałowej PLL ?LOT? S.A. na podstawie wstępnej analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat
3.4.1. Analiza bilansu
3.4.2. Rachunek zysków i strat
3.5. Ocena sytuacji spółki na podstawie analizy wskaźnikowej
3.5.1. Płynność finansowa
3.5.2. Ocena sprawności działania
3.5.3. Analiza wspomagania finansowego
3.5.4. Rentowność
3.6. Analiza rynku finansowego i sytuacji rynkowej
3.7. Podsumowanie wyników badań
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Bankowa analiza firmy pod względem oceny zdolności kredytowej

Wstęp
Rozdział 1. Bankowa analiza przedsiębiorstwa
1.1. Badanie dokumentacji kredytowej
1.2. Proces udzielania kredytu
1.3. Zabezpieczenie spłaty kredytu
Rozdział 2. Metody szacowania zdolności kredytowej
2.1. Jakościowa ocena kredytobiorcy
2.2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
2.3. Model Altmana
Rozdział 3. Analiza wskaźnikowa
3.1. Wybrane wskaźniki
3.2. Dźwignia finansowa i model Du Ponta
Rozdział 5. Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka
Zakończenie
Bibliografia

Analiza efektywności wybranych narzędzi analizy technicznej

Wstęp
Rozdział 1. Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce
1.1. Historia polskich giełd papierów wartościowych
1.2. Struktura rynku papierów wartościowych w Polsce
1.3.  Instytucje polskiego rynku kapitałowego
Rozdział 2. Instrumenty polskiego rynku kapitałowego
2.1. Notowane papiery wartościowe
2.1.1. Akcje
2.1.2. Prawa poboru
2.1.3. Prawa do nowych akcji
2.1.4. Obligacje
2.1.5. Powszechne Świadectwa Udziałowe
2.1.6. Futures
2.1.7. Opcje
2.1.8. Warranty
2.2. Systemy notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
2.2.1. System kursu jednolitego
2.2.2. Oferta specjalisty
2.2.3. Dogrywka
2.2.4. System notowań ciągłych
2.2.5. Rodzaje zleceń
Rozdział 3. Analiza techniczna
3.1. Średnia ruchoma
3.2. MACD – Moving Averages Convergence Divergence
3.3. Impet
3.4. ROC – Ratio Of Change
3.5. RSI – Relative Strangth Index
3.6. Wskaźnik Wykupienia / Wyprzedania, Oscylator stochastyczny
3.7. OBV – On Balance Volume
3.8. EMV – Ease of Movement
Rozdział 4. Badanie efektywności analizy technicznej
4.1. Problemy automatycznego inwestowania
4.2. Optymalizacja
4.3. Optymalizacja MAG
4.4. Test standardowych parametrów wskaźników
4.5. Optymalizacja wskaźników
Zakończenie
Bibliografia

 

Analiza polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w latach 2003-2008

Wstęp 2

Rozdział I. System bankowy w Polsce 4
1. Przemiany bankowości w Polsce – geneza i rozwój 4
2. Ewolucja systemu bankowego w Polsce 9
2. System bankowy a sektor finansowy 13

Rozdział II. Wpływ polityki pieniężnej na sektor bankowy 25
1. Stabilizowanie gospodarki w latach dziewięćdziesiątych 25
2. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 28
3. Możliwości oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę i jej wpływ na sektor bankowy 35

Rozdział III. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w latach 2003-2008 41
1. Przejrzystość działalności NBP w Polsce 41
2. Założenia NBP w zakresie polityki pieniężnej w latach 2003-2008 44

Zakończenie 52
Bibliografia 54

Alianse strategiczne jako nowy sposób konkurowania na rynku

WSTĘP
Rozdział 1. ALIANS STRATEGICZNY JAKO SZCZEGÓLNA FORMA ZBLIŻANIA SIĘ MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI
1.1. HISTORIA ALIANSÓW
1.2. DEFINICJA ALIANSU STRATEGICZNEGO
Rozdział 2. LOGIKA ZAWIERANIA ALIANSÓW
2.1. TEORIE DOTYCZĄCE ALIANSÓW
2.2. EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNE NURTY ALIANSÓW
Rozdział 3. PODSTAWOWE RODZAJE ALIANSÓW STRATEGICZNYCH
Rozdział 4. FORMY PRAWNE ZAWIERANIA I ORGANIZOWANIA  ALIANSÓW STRATEGICZNYCH
Rozdział 5. ALIANSE W SEKTORZE PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO
5.1. PROGNOZA ROZWOJU ŚWIATOWEGO LOTNICTWA DO 2016 ROKU
5.2. NAJNOWSZY RANKING LINII LOTNICZYCH
5.3. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO
5.4. POROZUMIENIE PRZEWOŹNIKÓW
Rozdział 6. PREZENTACJA I ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH ALIANSÓW
6.1. ONEWORLD ? jako przykład koncentracji
6.2. STAR ALIANCE ? przykład zarządzania aliansem
6.3. SKYTEAM
6.4. QUALIFLAYER
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Alians jako rodzaj strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstwa PLL LOT S.A.

Wstęp
ROZDZIAŁ 1. ALIANS JAKO FORMA STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW
1.1. Definicja aliansu strategicznego
1.2. Cele, formy i zakres aliansów
1.3. Rola aliansów strategicznych w zarządzaniu organizacją
1.4. Alianse w transporcie lotniczym
1.5. Strategia marketingu – mix
1.6. Charakterystyka sektora transportu lotniczego na świecie
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA PLL LOT S.A.
2.1. Historia PLL LOT S.A.
2.2. Otoczenie firmy
2.3. Strategia PLL LOT S.A.
2.4. Restrukturyzacja
2.5. Czynniki zewnętrzne wpływające na działalność PLL LOT S.A.
2.6. Czynniki wewnętrzne wpływające na działalność PLL LOT S.A.
2.7. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., a umowy z innymi przewoźnikami – forma strategii firmy
Rozdział 3. ALIANSE PLL LOT S.A. I ICH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Możliwości oraz zagrożenia wynikające z zawarcia aliansu
3.2. Wpływ aliansu na działalność marketingową LOT-u
3.3. Ocena zawartego  aliansu
Zakończenie
Bibliografia

Akty prawa miejscowego jako źródła prawa powszechnie obowiązującego

Wstęp
Rozdział 1. Źródła prawa i ich rodzaje
1.1. Pojęcie źródeł prawa
1.2. Źródła prawa powszechnie obowiązującego
1.3. Źródła prawa o charakterze wewnętrznym
1.4. Inne źródła prawa
1.4.1. Uchwały Sejmu i Senatu
1.4.2. Uchwały Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji
1.5. Problem prawa naturalnego i prawa zwyczajowego jako źródeł prawa Rzeczpospolitej Polskiej
Rozdział 2. Akty prawa miejscowego
2.1. Kompetencje terenowych organów publicznych do stanowienia prawa miejscowego
2.2. Rodzaje i zakres obowiązywania prawa miejscowego
2.3. Procedura stanowienia
2.4. Rola prawa miejscowego
Zakończenie
Bibliografia

Dziecko rodziców pracujących zawodowo – analiza na podstawie badań własnych

WSTĘP
ROZDZIAŁ I.
ROZWÓJ DZIECKA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY
1.1. Odkrywanie dzieciństwa
1.2. Różne obrazy świata dziecięcego
1.3. Rozwój dziecka
ROZDZIAŁ II.
WPŁYW PRACY ZAWODOWEJ RODZICÓW NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM
2.1. Analiza pojęcia „opieka nad dzieckiem”
2.2. Rola rodziny w życiu dziecka
2.3. Rola współczesnej rodziny w wychowaniu dzieci
2.4. Rodzina jako środowisko wychowawcze
ROZDZIAŁ III.
WARSZTAT BADAWCZY. METODY BADAŃ
3.1. Cel badań, pytania badawcze. Charakterystyka badanej grupy
3.2. Metody i techniki badań
ROZDZIAŁ IV.
PRACA ZAWODOWA RODZICÓW I JEJ WPŁYW NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM
4.1. Struktura zatrudnienia, wykształcenie rodziców i status materialny rodzin
4.2. Rodzice o swojej pracy zawodowej
4.3. Podział obowiązków w życiu codziennym rodziny
4.3. Moja rodzina – analiza wypowiedzi dzieci
ROZDZIAŁ V.
ROLA ŚWIETLICY SZKOLNEJ JAKO PLACÓWKI WSPOMAGAJĄCEJ RODZINĘ
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

Działalność oświatowa, społeczna i ekonomiczna Zjednoczonego Koła Ziemianek

Wstęp
Rozdział 1. Utworzenie Zjednoczonego Koła Ziemianek, jego struktura, program i najwybitniejsze postacie
Rozdział 2. Działalność oświatowa ZKZ
2.1. Tworzenie i prowadzenie szkół
2.2. Organizowanie kursów, wykładów i odczytów
Rozdział 3. Działalność społeczna
3.1. Ochronki
3.2. Domy opieki
3.3. Działalność filantropijna
Rozdział 4. Działalność ekonomiczna
4.1. Pomoc kobietom
4.2. Własne warsztaty, fabryki, sklepy
Zakończenie
Bibliografia

Rozwój rynku ubezpieczeń na życie w Polsce

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 3
1.1. Definicja ubezpieczenia. 3
1.2. Podstawowy podział ubezpieczeń. 5
1.3. Podmioty rynku ubezpieczeniowego. 9
1.4. Początki ubezpieczeń na świecie. 10
1.5. Podział i ogólna charakterystyka okresów badawczych. 16
ROZDZIAŁ II RYNEK UBEZPIECZEŃ W OKRESIE ZABORÓW 17
ROZDZIAŁ III RYNEK UBEZPIECZEŃ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 22
ROZDZIAŁ IV RYNEK UBEZPIECZEŃ 1945-1989 25
4.1. Charakterystyka okresu. 25
4.2. Rozwój ubezpieczeń jednostkowych. 31
4.3. Rozwój ubezpieczeń grupowych. 35
ROZDZIAŁ V RYNEK UBEZPIECZEŃ PO 1989 ROKU 40
5.1. Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeń na życie w Polsce po roku 1989. 40
5.2. Reforma ubezpieczeń społecznych – wpływ na rozwój rynku. 49
5.3. Bancassurance. 61
5.4. Prognozy dla rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego. 72
Wnioski 77
Bibliografia 79